Finančná komisia – Zasadnutie 12.11.2019 o 13:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 2. 2. TE-480/2019 CALOR, s.r.o. - Návrh ceny tepla na rok 2020
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 3. 3. TE-475/2019 Podnikateľský plán spoločnosti KOMVaK, a.s. na rok 2020
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 4. 4. TE-505/2019 Informatívna správa KOMVaK, a.s.
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 5. 5. TE-503/2019 COMORRA SERVIS Návrh na použitie finančných prostriedkov z prevádzkovania parkovacieho systému na rok 2020
  Predkladateľ: Mgr. Tomáš Nagy
 6. 6. TE-501/2019 Návrh VZN č. .../2019 o prevádzke parkovacích miest na území mesta Komárno
  Predkladateľ: Mgr. Tomáš Nagy
 7. 7. TE-478/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 -Strešná konštrukcia Dôstojníckeho pavilónu
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 8. 8. TE-488/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2019 – Poistné plnenie
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 9. 9. TE-477/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 -Výdavky z rezervy poslancov
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 10. 10. TE-473/2019 Informatívna správa - Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta za obdobie október 2019
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 11. 11. TE-481/2019 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Komárno
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 12. 12. TE-396/2019 Návrh VZN č. ...../2019 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadne dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 13. 13. TE-397/2019 Návrh VZN č. ...../2019 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017o sociálnych službách poskytovaných mestom Komárno
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 14. 14. TE-498/2019 Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárna za 3. štvrťrok 2019
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 15. 15. TE-479/2019 Podklady na založenie akciovej spoločnosti, návrh organizačnej štruktúry a následného personálneho obsadenia
  Predkladateľ: Ing. Marian Šulák
 16. 16. TE- 506/2019 Schválenie zámeru - spoluúčasť na financovaní projektu "Vytváranie bezbariérového prostredia výmenou podlahovej krytiny v Zariadení pre seniorov Komárno"
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 17. 17. Majetkovo - právne záležitosti
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 18. 17.1. TE-404/2019 Bc. Anton Teleki - predaj pozemku - osobitný zreteľ
 19. 17.2. TE-406/2019 Florián Szlatký - predaj pozemku
 20. 17.3. TE-405/2019 Békési Peter - predaj pozemku - osobitný zreteľ
 21. 17.4. TE-409/2019 Molnár Ivan - predaj pozemku - osobitný zreteľ
 22. 17.5. TE-411/2019 Mayer Tibor - predaj pozemku
 23. 17.6. TE-293/2019 Hegedüs Nikolas - predaj pozemku - osobitný zreteľ
 24. 17.7. TE-414/2019 Riszdorfer Michal - predaj pozemku - osobitný zreteľ
 25. 17.8. TE-430/2019 Csémy Olivér - majetkové vysporiadanie užívania pozemku bez právneho titulu
 26. 17.9. TE-428/2019 Podunajské múzeum - zmena uznesenia na prenájom nebytových priestorov - osobitný zreteľ
 27. 17.10. TE-269/2019 Agrodruzstvo Kameničná - znovu uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku
 28. 17.11. TE-270/2019 Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862 - znovu uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku
 29. 17.12. TE-271/2019 Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4 - znovu uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku
 30. 17.13. TE-431/2019 Varga Gabriel - pokračovanie nájmu poľnohospodárskych pozemkov
 31. 17.14. TE-391/2019 Ladislav Miklos - prenájom poľnohospodárskeho pozemku
 32. 17.15. TE-394/2019 MIKLOS FARM - prenájom poľnohospodárskeho pozemku
 33. 17.16. TE-403/2019 LKD Seed s.r.o. - prenájom poľnohospodárskeho pozemku
 34. 17.17. TE-492/2019 Ľudovít Bilko a Beáta Bilková - vecné bremeno
 35. 17.18. TE-491/2019 Kučera Štefan - prenájom nebytového priestoru v budove Dôstojníckeho pavilónu (býv. Aranysas)
 36. 17.19. TE-493/2019 Mgr. Močáryová Helena - predaj pozemku
 37. 17.20. TE-494/2019 Fíger Jozef - predaj pozemku
 38. 17.21. TE-495/2019 Ballayová - predaj pozemku
 39. 17.22. TE-496/2019 Magyaricsová - predaj pozemkov
 40. 17.23. TE-497/2019 Cintula János - predaj pozemkov
 41. 17.24. TE-502/2019 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno - mestské byty
 42. 18. Záver