Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.11.2019 o 17:30 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2020 a strategické rozpočty na roky 2021,2022
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 3. 3. Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2018 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 4. 4. Návrh na prenájom pozemku o rozlohe 202 m2 registra „C“ parc. č. 2188/13, ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1, spoločnosti O 2 Slovakia s.r.o. za účelom prevádzky základňovej stanice verejnej komunikačnej siete ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 5. 5. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru o výmere 77 m2 v stavbe bez súpisného čísla nachádzajúcej sa v areáli školy na Kremeľskej 2 na pozemku registra „C“ parc. č. 1204/22, občianskemu združeniu „Deti Devína – Naša Materská škola“ za účelom prevádzky výtvarného a hudobného ateliéru ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 6. 6. Návrh na prenájom podzemnej časti parcely o výmere 17,85 m2 a nadzemnej časti parcely o výmere 3,53 m2 a nebytového pivničného priestoru o výmere 63,98 m2 nachádzajúce sa v areáli materskej školy na Kremeľskej ulici 36 pozemku registra „C“ parc. č. 35/10, občianskemu združeniu „Scéna pre Devín“ za účelom užívania priestorov PIVNICE a realizácie a užívania núdzového evakuačného východu z priestorov PIVNICE ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 7. 7. Návrh na odpredaj pozemkov reg. „C“ parc. č. 1504/2 o výmere 7,0 m² a parc. č. 1505/4 o výmere 23,0 m² odčlenených z pozemku registra „E“ parc.č. 1241/31 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín žiadateľom Rudolfovi Apalovičovi a Ružene Apalovičovej ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 8. 8. Návrh na odpredaj pozemku reg. „C“ parc.č. 1460/18 o výmere 28 m2 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, a stanovenie kúpnej ceny za m², žiadateľovi Ing. Petrovi Oravcovi ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 9. 9. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín a Rokovacieho poriadku komisií ako poradného, iniciatívneho a kontrolného orgánu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 10. 10. Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 30.09.2019.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 11. 11. Správa miestneho kontrolóra z kontroly výberu miestneho poplatku za rozvoj.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Devín
 12. 12. Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 13. 13. Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 14. 14. Rôzne
 15. 15. Interpelácie
 16. 16. Záver

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2020 a strategické rozpočty na roky 2021,2022
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 3. 3. Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2018 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 4. 4. Návrh na prenájom pozemku o rozlohe 202 m2 registra „C“ parc. č. 2188/13, ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1, spoločnosti O 2 Slovakia s.r.o. za účelom prevádzky základňovej stanice verejnej komunikačnej siete ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 5. 5. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru o výmere 77 m2 v stavbe bez súpisného čísla nachádzajúcej sa v areáli školy na Kremeľskej 2 na pozemku registra „C“ parc. č. 1204/22, občianskemu združeniu „Deti Devína – Naša Materská škola“ za účelom prevádzky výtvarného a hudobného ateliéru ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 6. 6. Návrh na prenájom podzemnej časti parcely o výmere 17,85 m2 a nadzemnej časti parcely o výmere 3,53 m2 a nebytového pivničného priestoru o výmere 63,98 m2 nachádzajúce sa v areáli materskej školy na Kremeľskej ulici 36 pozemku registra „C“ parc. č. 35/10, občianskemu združeniu „Scéna pre Devín“ za účelom užívania priestorov PIVNICE a realizácie a užívania núdzového evakuačného východu z priestorov PIVNICE ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 7. 7. Návrh na odpredaj pozemkov reg. „C“ parc. č. 1504/2 o výmere 7,0 m² a parc. č. 1505/4 o výmere 23,0 m² odčlenených z pozemku registra „E“ parc.č. 1241/31 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín žiadateľom Rudolfovi Apalovičovi a Ružene Apalovičovej ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 8. 8. Návrh na odpredaj pozemku reg. „C“ parc.č. 1460/18 o výmere 28 m2 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, a stanovenie kúpnej ceny za m², žiadateľovi Ing. Petrovi Oravcovi ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 9. 9. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín a Rokovacieho poriadku komisií ako poradného, iniciatívneho a kontrolného orgánu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 10. 10. Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 30.09.2019.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 11. 11. Správa miestneho kontrolóra z kontroly výberu miestneho poplatku za rozvoj.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Devín
 12. 12. Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 13. 13. Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 14. 14. Rôzne
 15. 15. Interpelácie
 16. 16. Záver