Mestská rada – Zasadnutie 20.11.2019 o 13:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Návrh na zmenu názvu Mestského kultúrneho strediska Komárno - Javaslat a Komáromi Városi Művelődési Központ névváltoztatására
  Predkladateľ: Mgr. art. Lakatos Róbert
 3. 3. CALOR, s.r.o. - Návrh ceny tepla na rok 2020 - CALOR, Kft. – Javaslat a hő árára a 2020-as évben
  Predkladateľ: Ing. Balogh Béla
 4. 4. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 5. 4.1. TE-478 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, Strešná konštrukcia Dôstojníckeho pavilónu
 6. 4.2. TE-477 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 - výdavky z rezervy poslancov
 7. 4.3. TE- 506/2019 Schválenie zámeru - spoluúčasť na financovaní projektu "Vytváranie bezbariérového prostredia výmenou podlahovej krytiny v Zariadení pre seniorov Komárno"
 8. 4.4. TE-514-Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu – vodozádržné opatrenia
 9. 4.5. TE-488/2019_Návrh na zmenu PR na rok 2019 - poistné plnenie – RSB
 10. 4.6. TE-508/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, výdavky poslancov
 11. 4.7. TE-473 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 – informatívna správa
 12. 4.8. TE-481/2019 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Komárno
 13. 5. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 7/2017 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie - Javaslat a /2019 ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti a 7/2017 sz. Komárom város által nyújtott egyszeri segélyek, különleges segélyek és válságelhárítási alapból való támogatás nyújtását szabályzó ÁÉR elfogadására
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 14. 6. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o sociálnych službách poskytovaných mestom Komárno v znení a doplnení VZN č. 4/2019 - Javaslat a /2019 sz. Komárom város által nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályzó ÁÉR a 4/2019 rendelet értelmében
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 15. 7. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 16. 7.1. TE-483/2019_Kisová
 17. 7.2. TE-486/2019_Pridelenie bytu RŠ 49/8
 18. 7.3. TE-487/2019_Pridelenie bytu gen. Klapku 8/44
 19. 8. TE-498 Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 3.Q 2019 - Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 20. 9. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 21. 9.1. TE-404_2019_Bc. Anton Teleki_osob. zreteľ
 22. 9.2. TE-406_2019_Florián Szlatký_predaj
 23. 9.3. TE-405_2019_Békési Peter_osobitný zreteľ
 24. 9.4. TE-409_2019_Molnár Ivan_osobitný zreteľ
 25. 9.5. TE-411_2019_Mayer Tibor_predaj pozemku
 26. 9.6. TE-293_2019_Hegedüs Nikolas_osobitný zreteľ
 27. 9.7. TE-414_2019_Riszdorfer Michal_predaj pozemku_osobitný zreteľ
 28. 9.8. TE-430_2019_Csémy Olivér_osobitný zreteľ
 29. 9.9. TE-428_2019_Podunajské múzeum-osobitný zreteľ
 30. 9.10. TE-269_2019_Agrodruzstvo Kamenicna
 31. 9.11. TE-270_2019_Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
 32. 9.12. TE-271_2019_Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
 33. 9.13. TE-431_2019_Varga Gabriel_orná pôda_prenájom
 34. 9.14. TE-391_2019_Ladislav Miklos-orna pôda prenajom
 35. 9.15. TE-394_2019_MIKLOS FARM-orna pôda prenajom
 36. 9.16. TE-403_2019_LKD Seed s.r.o.-orna pôda prenajom
 37. 9.17. TE-492_2019_Ľudovít Bilko a Beáta Bilková_vecné bremeno
 38. 9.18. TE-491_2019_Kučera Štefan_OVS_býv. Aranysas
 39. 9.19. TE-493_2019_Mgr. Močáryová Helena_predaj pozemku
 40. 9.20. TE-494_2019_Fíger Jozef_predaj pozemku
 41. 9.21. TE-495_2019_Ballayová_predaj pozemku
 42. 9.22. TE-496_2019_Magyaricsová_predaj pozemkov
 43. 9.23. TE-497_2019_Cintula János_predaj pozemkov
 44. 9.24. TE-408_2019_Ing. Horňáčková_predaj
 45. 9.25. TE-420_2019_ZSE-predaj pozemku
 46. 9.26. TE-421_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 3560
 47. 9.27. TE-422_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 4258
 48. 9.28. TE-502_2019_OVS_byty
 49. 9.29. TE-511_2019_vyhodnotenie OVS_býv. Poliklinika
 50. 10. Podnikateľský plán na rok 2020 obchodnej spoločnosti KOMVaK, a.s. - A KOMVaK, Rt. üzleti terve a 2020-as évre
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 51. 11. Informatívna správa KOMVaK – vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. - A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. tájékoztatása
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 52. 12. Informatívna správa o zámere zavedenia biologickej regulácie komárov v regióne mesta Komárno - Informatív jelentés a szúnyogok biológiai regulációjára irányuló szándék bevezetéséről a komáromi régióban
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
 53. 13. Záver - Befejezés
 54. 14. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 11.11.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 55. 15. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 13.11.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 56. 16. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 11.11.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 57. 17. Správa finančnej komisie zo dňa 12.11.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 58. 18. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 12.11.2019 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid