Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.11.2019 o 13:00 Veľká zasadačka

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. Návrh na zmenu názvu Mestského kultúrneho strediska Komárno - Javaslat a Komáromi Városi Művelődési Központ névváltoztatására
  Predkladateľ: Mgr. art. Lakatos Róbert
 6. 6. CALOR, s.r.o. - Návrh ceny tepla na rok 2020 - CALOR, Kft. – Javaslat a hő árára a 2020-as évben
  Predkladateľ: Ing. Balogh Béla
 7. 7. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 8. 7.1. TE-478 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, Strešná konštrukcia Dôstojníckeho pavilónu
 9. 7.2. TE-477 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 - výdavky z rezervy poslancov
 10. 7.3. TE- 506/2019 Schválenie zámeru - spoluúčasť na financovaní projektu "Vytváranie bezbariérového prostredia výmenou podlahovej krytiny v Zariadení pre seniorov Komárno"
 11. 7.4. TE-514-Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu – vodozádržné opatrenia
 12. 7.5. TE-488/2019_Návrh na zmenu PR na rok 2019 - poistné plnenie – RSB
 13. 7.6. TE-508/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, výdavky poslancov
 14. 7.7. TE-473 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 – informatívna správa - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2019-es évben
 15. 8. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 - bezpečnosť cestnej premávky v Hadovciach - Javaslat Komárom város 2019 évi költségvetésének módosítására – közlekedésbiztonság Gadócon
 16. 9. MBM-GROUP, a.s. - Žiadosť o výpožičku pozemku MBM-GROUP, a.s. - Kérvény telekek kölcsönbevételére
 17. 10. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 7/2017 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie - Javaslat a /2019 ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti a 7/2017 sz. Komárom város által nyújtott egyszeri segélyek, különleges segélyek és válságelhárítási alapból való támogatás nyújtását szabályzó ÁÉR elfogadására
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 18. 11. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o sociálnych službách poskytovaných mestom Komárno v znení a doplnení VZN č. 4/2019 - Javaslat a /2019 sz. Komárom város által nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályzó ÁÉR a 4/2019 rendelet értelmében
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 19. 12. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 20. 12.1. TE-483/2019_Kisová
 21. 12.2. TE-486/2019_Pridelenie bytu RŠ 49/8
 22. 12.3. TE-487/2019_Pridelenie bytu gen. Klapku 8/44
 23. 13. TE-498 Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 3.Q 2019 - Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 24. 14. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 25. 14.1. TE-404_2019_Bc. Anton Teleki_osob. zreteľ
 26. 14.2. TE-406_2019_Florián Szlatký_predaj
 27. 14.3. TE-405_2019_Békési Peter_osobitný zreteľ
 28. 14.4. TE-409_2019_Molnár Ivan_osobitný zreteľ
 29. 14.5. TE-411_2019_Mayer Tibor_predaj pozemku
 30. 14.6. TE-293_2019_Hegedüs Nikolas_osobitný zreteľ
 31. 14.7. TE-414_2019_Riszdorfer Michal_predaj pozemku_osobitný zreteľ
 32. 14.8. TE-430_2019_Csémy Olivér_osobitný zreteľ
 33. 14.9. TE-428_2019_Podunajské múzeum-osobitný zreteľ
 34. 14.10. TE-269_2019_Agrodruzstvo Kamenicna
 35. 14.11. TE-270_2019_Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
 36. 14.12. TE-271_2019_Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
 37. 14.13. TE-431_2019_Varga Gabriel_orná pôda_prenájom
 38. 14.14. TE-492_2019_Ľudovít Bilko a Beáta Bilková_vecné bremeno
 39. 14.15. TE-491_2019_Kučera Štefan_OVS_býv. Aranysas
 40. 14.16. TE-493_2019_Mgr. Močáryová Helena_predaj pozemku
 41. 14.17. TE-494_2019_Fíger Jozef_predaj pozemku
 42. 14.18. TE-495_2019_Ballayová_predaj pozemku
 43. 14.19. TE-496_2019_Magyaricsová_predaj pozemkov
 44. 14.20. TE-497_2019_Cintula János_predaj pozemkov
 45. 14.21. TE-408_2019_Ing. Horňáčková_predaj
 46. 14.22. TE-420_2019_ZSE-predaj pozemku
 47. 14.23. TE-421_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 3560
 48. 14.24. TE-422_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 4258
 49. 14.25. TE-502_2019_OVS_byty
 50. 14.26. TE-511_2019_vyhodnotenie OVS_býv. Poliklinika
 51. 15. Návrh zmluvy o výpožičke školskej budovy Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno - A Határőr Utcai Alapiskola épületének kikölcsönzéséről szóló szerződés javaslata
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 52. 16. Podnikateľský plán na rok 2020 obchodnej spoločnosti KOMVaK, a.s. - A KOMVaK, Rt. üzleti terve a 2020-as évre
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 53. 17. Informatívna správa KOMVaK – vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. - A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. tájékoztatása
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 54. 18. Informatívna správa o zámere zavedenia biologickej regulácie komárov v regióne mesta Komárno - Informatív jelentés a szúnyogok biológiai regulációjára irányuló szándék bevezetéséről a komáromi régióban
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
 55. 19. Rôzne - Egyéb
 56. 20. Záver - Befejezés
 57. 21. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 11.11.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 58. 22. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 13.11.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 59. 23. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 11.11.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
  Materiály   Prevziať všetky
 60. 24. Správa finančnej komisie zo dňa 12.11.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 61. 25. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 12.11.2019 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid
Predsedal:  —
Prítomní
 • Mgr. Imre Andruskó
 • Mgr. György Batta
 • Mgr. Ildikó Bauer
 • JUDr. Štefan Bende
 • Ing. Zoltán Bujna
 • Zsolt Feszty
 • Mgr. Ondrej Gajdáč
 • MUDr. Attila Horváth
 • MUDr. Szilárd Ipóth
 • JUDr. Margit Keszegh
 • PhDr. Imre Knirs
 • Ing. Peter Korpás
 • Dávid Kovács
 • Mgr. Károly Less
 • MUDr. Anton Marek
 • Mgr. Patrik Ruman
 • Baltazár Ryšavý
 • MUDr. Zsolt Sebő
 • Ing. László Stubendek
 • Mgr. Csilla Szabó
 • Mgr. Tímea Szénássy
 • Mgr. Magdaléna Tárnok
 • JUDr. Tamás Varga
 • Ing. Ján Vetter
Ospravedlnení
 • Ing. Marián Molnár
Hlasovanie č. 1: 28.11.2019 13:05
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Overovatelia - Hitelesítők

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 28.11.2019 13:07
1. Otvorenie ­ Megnyitó

MJ Keszegh 1

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 28.11.2019 13:08
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program - PN-MJ Keszegh B. 2

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 28.11.2019 13:08
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 28.11.2019 13:30
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zmena uzn.36/2018

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Peter Korpás
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 28.11.2019 13:31
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zmena uzn. 352/ 2019

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Peter Korpás
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 28.11.2019 13:31
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 19 György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Imre Andruskó , Peter Korpás
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 8: 28.11.2019 13:55
4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie -Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 György Batta , Imre Knirs , Dávid Kovács , Baltazár Ryšavý
Hlasovanie č. 9: 28.11.2019 14:25
5. TE-482 Návrh na zmenu názvu Mestského kultúrneho strediska Komárno -Javaslat a Komáromi Városi Művelődési Központ névváltoztatására

PN - MJ Keszegh M

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Imre Andruskó , Zsolt Sebő
Za: 16 György Batta , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Marian Molnár
Zdržali sa: 6 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Peter Korpás , Patrik Ruman , László Stubendek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 28.11.2019 14:35
6. TE- 480 CALOR, s.r.o. - Návrh ceny tepla na rok 2020 - CALOR, Kft. ­ Javaslat a hő árára a 2020-as évben
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Peter Korpás
Hlasovanie č. 11: 28.11.2019 14:36
7.1 TE-478 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, Strešná konštrukcia Dôstojníckeho pavilónu
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Štefan Bende , Imre Knirs , Peter Korpás
Hlasovanie č. 12: 28.11.2019 14:37
7.2 TE-477 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 - výdavky z rezervy poslancov
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Štefan Bende , Imre Knirs
Hlasovanie č. 13: 28.11.2019 14:37
7.3 TE- 506/2019 Schválenie zámeru - spoluúčasť na financovaní projektu "Vytváranie bezbariérového prostredia výmenou podlahovej krytiny v Zariadení pre seniorov Komárno"
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Štefan Bende , Imre Knirs
Hlasovanie č. 14: 28.11.2019 14:39
7.4 TE-514-Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu ­ vodozádržné opatrenia
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Štefan Bende , Szilárd Ipóth , Imre Knirs
Hlasovanie č. 15: 28.11.2019 14:41
7.5 TE-488/2019_Návrh na zmenu PR na rok 2019 - poistné plnenie ­ RSB
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Attila Horváth , Imre Knirs , Patrik Ruman
Hlasovanie č. 16: 28.11.2019 14:46
7.6 TE-508/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, výdavky poslancov
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Attila Horváth , Imre Knirs , Patrik Ruman
Hlasovanie č. 17: 28.11.2019 14:46
7.7 TE-473 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 ­ informatívna správa
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Attila Horváth , Imre Knirs , Patrik Ruman
Hlasovanie č. 18: 28.11.2019 14:49
8. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 - bezpečnosť cestnej premávky v Hadovciach -Javaslat Komárom város 2019 évi költségvetésének módosítására ­ közlekedésbiztonság Gadócon
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 19: 28.11.2019 15:01
9. MBM-GROUP, a.s. - Žiadosť o výpožičku pozemku - MBM-GROUP, a.s. - Kérvény telekek kölcsönbevételére
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 György Batta
Za: 23 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 20: 28.11.2019 15:03
10. TE-396 Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 7/2017 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi -Javaslat a /2019 ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti a 7/2017 sz. Komárom város által nyújtott egyszeri segélyek, különleges segélyek szabályzó ÁÉR elfogadására
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 György Batta
Za: 22 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 21: 28.11.2019 15:03
11. TE-397 Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o sociálnych službách poskytovaných mestom Komárno v znení a doplnení VZN č. 4/2019 -Javaslat a /2019 sz. Komárom város által nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályzó ÁÉR a 4/2019 rendelet értelmében
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 György Batta
Za: 22 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Anton Marek
Hlasovanie č. 22: 28.11.2019 15:04
12.1 TE-483/2019_Kisová
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 György Batta
Za: 22 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Anton Marek
Hlasovanie č. 23: 28.11.2019 15:04
12.2 TE-486/2019_Pridelenie bytu RŠ 49/8
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 György Batta
Za: 22 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Anton Marek
Hlasovanie č. 24: 28.11.2019 15:05
12.3 TE-487/2019_Pridelenie bytu gen. Klapku 8/44
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 György Batta
Za: 22 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Anton Marek
Hlasovanie č. 25: 28.11.2019 15:11
13. TE-498 Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 3.Q 2019 -Beszámoló a közbeszerzésekről
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Csilla Szabó
Za: 11 Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Nehlasovali: 5 Štefan Bende , Imre Knirs , Anton Marek , László Stubendek , Tamás Varga
Hlasovanie č. 26: 28.11.2019 15:32
14.1 TE-404_2019_Bc. Anton Teleki_osob. zreteľ
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 22 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Margit Keszegh
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 28.11.2019 15:33
14.2 TE-406_2019_Florián Szlatký_predaj
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 22 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Margit Keszegh
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 28.11.2019 15:33
14.3 TE-405_2019_Békési Peter_osobitný zreteľ
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 21 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Csilla Szabó
Zdržali sa: 1 Margit Keszegh
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 28.11.2019 15:34
14.4 TE-409_2019_Molnár Ivan_osobitný zreteľ
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 22 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Margit Keszegh
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 28.11.2019 15:34
14.5 TE-411_2019_Mayer Tibor_predaj pozemku
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 21 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Margit Keszegh
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 31: 28.11.2019 15:35
14.6 TE-293_2019_Hegedüs Nikolas_osobitný zreteľ
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 22 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 32: 28.11.2019 15:36
14.7 TE-414_2019_Riszdorfer Michal_predaj pozemku_osobitný zreteľ
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 23 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 28.11.2019 15:37
14.8 TE-430_2019_Csémy Olivér_osobitný zreteľ

Szót kér

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 23 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 28.11.2019 15:49
14.8 TE-430_2019_Csémy Olivér_osobitný zreteľ

PN - MJ Less

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 14 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Proti: 2 Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó
Zdržali sa: 4 Zoltán Bujna , László Stubendek , Tamás Varga , Ján Vetter
Nehlasovali: 3 Attila Horváth , Margit Keszegh , Tímea Szénássy
Hlasovanie č. 35: 28.11.2019 15:50
14.9 TE-428_2019_Podunajské múzeum-osobitný zreteľ
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 23 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 28.11.2019 15:51
14.10 TE-269_2019_Agrodruzstvo Kamenicna
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 23 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 28.11.2019 15:51
14.11 TE-270_2019_Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 23 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 28.11.2019 15:52
14.12 TE-271_2019_Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 23 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 28.11.2019 15:53
14.13 TE-431_2019_Varga Gabriel_orná pôda_prenájom
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 22 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Szilárd Ipóth
Hlasovanie č. 40: 28.11.2019 15:53
14.13 TE-431_2019_Varga Gabriel_orná pôda_prenájom
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 23 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 28.11.2019 15:54
14.14 TE-492_2019_Ľudovít Bilko a Beáta Bilková_vecné bremeno
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 23 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 28.11.2019 15:55
14.15 TE-491_2019_Kučera Štefan_OVS_býv. Aranysas
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 21 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Knirs
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 43: 28.11.2019 15:56
14.16 TE-493_2019_Mgr. Močáryová Helena_predaj pozemku
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 21 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 44: 28.11.2019 15:57
14.17 TE-494_2019_Fíger Jozef_predaj pozemku
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 22 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marian Molnár
Hlasovanie č. 45: 28.11.2019 16:04
14.19 TE-496_2019_Magyaricsová_predaj pozemkov
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 9 Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 12 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Nehlasovali: 2 Anton Marek , László Stubendek
Hlasovanie č. 46: 28.11.2019 16:05
14.19 TE-496_2019_Magyaricsová_predaj pozemkov

BDU

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 György Batta , Dávid Kovács
Za: 17 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 1 Csilla Szabó
Zdržali sa: 3 Ildikó Bauer , Margit Keszegh , Ján Vetter
Nehlasovali: 2 Attila Horváth , László Stubendek
Hlasovanie č. 47: 28.11.2019 16:29
14.21 TE-408_2019_Ing. Horňáčková_predaj
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 György Batta , Attila Horváth , Dávid Kovács
Za: 22 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 48: 28.11.2019 16:31
14.25 TE-502_2019_OVS_byty
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 György Batta , Attila Horváth , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Csilla Szabó
Nehlasovali: 2 Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Hlasovanie č. 49: 28.11.2019 16:33
14.26 TE-511_2019_vyhodnotenie OVS_býv. Poliklinika
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 György Batta , Attila Horváth , Dávid Kovács
Za: 21 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 50: 28.11.2019 16:37
15. Návrh zmluvy o výpožičke školskej budovy Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno - A Határőr Utcai Alapiskola épületének kikölcsönzéséről szóló szerződés javaslata
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Attila Horváth , Dávid Kovács
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 51: 28.11.2019 16:40
16. TE -475 Podnikateľský plán na rok 2020 obchodnej spoločnosti KOMVaK, a.s. -A KOMVaK, Rt. üzleti terve a 2020-as évre
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Attila Horváth , Dávid Kovács
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 52: 28.11.2019 16:41
17. TE-505 Informatívna správa KOMVaK ­ vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. - A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. tájékoztatása
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Attila Horváth , Dávid Kovács
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Zsolt Feszty , Peter Korpás
Nehlasovali: 3 Imre Knirs , Marian Molnár , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 53: 28.11.2019 16:43
18. TE_504 Informatívna správa o zámere zavedenia biologickej regulácie komárov v regióne mesta Komárno -Informatív jelentés a szúnyogok biológiai regulációjára irányuló szándék bevezetéséről a komáromi régióban
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Attila Horváth , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Marian Molnár , Magdaléna Tárnok
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. Návrh na zmenu názvu Mestského kultúrneho strediska Komárno - Javaslat a Komáromi Városi Művelődési Központ névváltoztatására
  Predkladateľ: Mgr. art. Lakatos Róbert
 6. 6. CALOR, s.r.o. - Návrh ceny tepla na rok 2020 - CALOR, Kft. – Javaslat a hő árára a 2020-as évben
  Predkladateľ: Ing. Balogh Béla
 7. 7. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 8. 7.1. TE-478 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, Strešná konštrukcia Dôstojníckeho pavilónu
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 7.2. TE-477 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 - výdavky z rezervy poslancov
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 7.3. TE- 506/2019 Schválenie zámeru - spoluúčasť na financovaní projektu "Vytváranie bezbariérového prostredia výmenou podlahovej krytiny v Zariadení pre seniorov Komárno"
 11. 7.4. TE-514-Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu – vodozádržné opatrenia
 12. 7.5. TE-488/2019_Návrh na zmenu PR na rok 2019 - poistné plnenie – RSB
 13. 7.6. TE-508/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, výdavky poslancov
 14. 7.7. TE-473 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 – informatívna správa - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2019-es évben
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 8. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 - bezpečnosť cestnej premávky v Hadovciach - Javaslat Komárom város 2019 évi költségvetésének módosítására – közlekedésbiztonság Gadócon
 16. 9. MBM-GROUP, a.s. - Žiadosť o výpožičku pozemku MBM-GROUP, a.s. - Kérvény telekek kölcsönbevételére
 17. 10. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 7/2017 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie - Javaslat a /2019 ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti a 7/2017 sz. Komárom város által nyújtott egyszeri segélyek, különleges segélyek és válságelhárítási alapból való támogatás nyújtását szabályzó ÁÉR elfogadására
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 18. 11. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o sociálnych službách poskytovaných mestom Komárno v znení a doplnení VZN č. 4/2019 - Javaslat a /2019 sz. Komárom város által nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályzó ÁÉR a 4/2019 rendelet értelmében
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 19. 12. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 20. 12.1. TE-483/2019_Kisová
 21. 12.2. TE-486/2019_Pridelenie bytu RŠ 49/8
 22. 12.3. TE-487/2019_Pridelenie bytu gen. Klapku 8/44
 23. 13. TE-498 Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 3.Q 2019 - Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 24. 14. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 25. 14.1. TE-404_2019_Bc. Anton Teleki_osob. zreteľ
 26. 14.2. TE-406_2019_Florián Szlatký_predaj
 27. 14.3. TE-405_2019_Békési Peter_osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 28. 14.4. TE-409_2019_Molnár Ivan_osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 29. 14.5. TE-411_2019_Mayer Tibor_predaj pozemku
 30. 14.6. TE-293_2019_Hegedüs Nikolas_osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 31. 14.7. TE-414_2019_Riszdorfer Michal_predaj pozemku_osobitný zreteľ
 32. 14.8. TE-430_2019_Csémy Olivér_osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 33. 14.9. TE-428_2019_Podunajské múzeum-osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 34. 14.10. TE-269_2019_Agrodruzstvo Kamenicna
 35. 14.11. TE-270_2019_Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
 36. 14.12. TE-271_2019_Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
 37. 14.13. TE-431_2019_Varga Gabriel_orná pôda_prenájom
 38. 14.14. TE-492_2019_Ľudovít Bilko a Beáta Bilková_vecné bremeno
 39. 14.15. TE-491_2019_Kučera Štefan_OVS_býv. Aranysas
 40. 14.16. TE-493_2019_Mgr. Močáryová Helena_predaj pozemku
 41. 14.17. TE-494_2019_Fíger Jozef_predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 42. 14.18. TE-495_2019_Ballayová_predaj pozemku
 43. 14.19. TE-496_2019_Magyaricsová_predaj pozemkov
 44. 14.20. TE-497_2019_Cintula János_predaj pozemkov
 45. 14.21. TE-408_2019_Ing. Horňáčková_predaj
 46. 14.22. TE-420_2019_ZSE-predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 47. 14.23. TE-421_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 3560
 48. 14.24. TE-422_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 4258
 49. 14.25. TE-502_2019_OVS_byty
  Materiály   Prevziať všetky
 50. 14.26. TE-511_2019_vyhodnotenie OVS_býv. Poliklinika
 51. 15. Návrh zmluvy o výpožičke školskej budovy Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno - A Határőr Utcai Alapiskola épületének kikölcsönzéséről szóló szerződés javaslata
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 52. 16. Podnikateľský plán na rok 2020 obchodnej spoločnosti KOMVaK, a.s. - A KOMVaK, Rt. üzleti terve a 2020-as évre
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 53. 17. Informatívna správa KOMVaK – vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. - A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. tájékoztatása
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 54. 18. Informatívna správa o zámere zavedenia biologickej regulácie komárov v regióne mesta Komárno - Informatív jelentés a szúnyogok biológiai regulációjára irányuló szándék bevezetéséről a komáromi régióban
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
 55. 19. Rôzne - Egyéb
 56. 20. Záver - Befejezés
 57. 21. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 11.11.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 58. 22. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 13.11.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 59. 23. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 11.11.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
  Materiály   Prevziať všetky
 60. 24. Správa finančnej komisie zo dňa 12.11.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 61. 25. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 12.11.2019 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid