Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.12.2019 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
  Zápisnica

  Primátorkou mesta bolo konštatované, že nie je potrebná kontrola uznesení z dôvodu neprijatia na ostatnom MsZ. 
   
  Otázky poslancov: Poslanca p.Uríčeka zaujímala situácia vo veci kontroly Súkromnej základnej školy   Volcano. Primátorka mesta uviedla, že touto problematikou sa zaoberajú dlhodobo a  následne odznela genéza riešenia situácie až do súčasneho stavu. Ďalej prebehla rozsiahla diskusia k predmetnej veci. Zo strany p. poslanca Uríčeka odznel poslanecký návrh v nasledovnom znení: 
   
  UZNESENIE MsZ 05.12.2019: MsZ BERIE NA VEDOMIE: Poslanecký návrh p. Martina Uríčeka, formulovať list od mesta rodičom detí navštevujúcich Súkromnú základnú umeleckú školu VOLCANO (individuálna výučba), predmetom ktorého bude otázka týkajúca sa reálnej návštevy dieťaťa  k 15.09.2018. 

  Poslanci návrh neschválili.

  Poslanec p. Arvay predostrel problematiku autobusov, konkrétne možnosť zavedenia nízkopodlažných autobusov. Ing. Čaplár: požiadavku budú tĺmočiť SAD Prievidza,a.s. a budú čakať na vyjadrenie. Ing. Mendel: upozornil na skutočnosť, či autobusy tohto typu budú schopné dostať sa do kopcovitých a térenne náročnejších lokalít. Zástupca primátorky: konštatoval, že máme autobusy staršieho typu z dôvodu, že sú najlacnejšie a aj tak pre mesto znamenajú vysoké náklady. Novšie autobusy by znamenali ešte vyššie náklady a podľa neho, nie sú v plnej miere využívané. 
   
  Poslankyňa Jurkovičová predostrela problematiku opravy schodov na Morovnianskej ceste (za zeleným výškovým činžovým domom) a požiadala o zvýšenú starostlivosť v rámci zimnej údržby. 
   
  P. poslanec Litva požiadal o informácie ohľadom zimnej údržby. Konateľ spoločnosti Hater Handlová spol. s r.o.: zimná údržba bude vykonávaná ako aj  po iné roky s tými istými mechanizmami s výnimkou jedného vozidla. Dispečer ostáva p.Budovič s tým istým telefonným kontaktom. Apeloval na občanov prímestských častí, aby v prípade potreby kontaktovali p. Budoviča, nie extérných pracovníkov. 
   
  P. poslankyňa Orthová informovala o požiadavkách občanov prímestskej časti Nová Lehota týkajúcich sa opravy prístupovej komunikácie a mostíka k prístupovej ceste (9 – 10 rodinných domov).  Primátorka mesta doplnila komentár s informáciou o obdržaní obdobných požiadaviek, spomenula mostík v inej časti danej lokalitym,ktorý si občania opravili svojpomocne s finančným prispením mesta. Konštatovala, že v budúcom roku nebudé možné realizovaťobdobné opravy z dôvodu dobiehania platieb z predchádzajúcich vykonaných rekonštrukcii, ako aj z dôvodu platenia pokút. Reálnou možnosť by bol dlhodobý úver, čo si mesto nemôže dovoliť. Ing. Čaplár: doplnil komentár ohľadom opravy mostíka na Novel Lehote, ktorého opravu si urobili občania sami s poskytnutím finančnej čiastky od mesta na nákup materiálu vo výške cca 2 700 eur. Požiadavka na opravu komunácie je známa približne od jari, vykonala sa obhliadka, a na základe analýzy prepočtu by komplexna, hlbková rekonštrukcia aj s mostíkom stála 98 tis. eur, na ktorú nemá mesto finančné prostriedky. 
   
  Primátorka mesta odovzdala slovo občianke mesta, ktorú zaujímalo v súvislosti s pokutou za plaváreň (koncesná zmluva), kto znáša zodpovednoť za vzniknutú situáciu. Primátorka mesta: právnici podrobne posudzujú všetky skutočnosti s konštatovaním, že zatiaľ túto situáciu nevieme zhodnotiť. 

 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 4. 3.1. LA-RO COR, s.r.o., so sídlom Bratislava – Staré mesto, Grösslingova č. 50, IČO 50 193 732 – zrušenie uznesenia
  Zápisnica

  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva  mesta Handlová č.146 zo dňa 30.5.2019 LA- RO- COR, s.r.o. 
   
  Primátorkou mesta k predmetnému bodo odzneli nasledovné informácie: uznesením MsZ v Handlovej č.146 zo dňa 30.5.2019 schválilo mestské    zastupiteľstvo(MsZ) predaj stavby súp.č. 3935 na účel prevádzkovania kardiologickej ambulancie na základe nájomnej zmluvy s mestom.  Po rokovaní s MUDr.Procházkom záujem o kúpu budovy už netrvá. V zmysle článku 5 bod 9) Zásad hospodárenia mesta Handlová je uvedené, že ak kupujúci do 6 mesiacov po schválení prevodu majetku na MsZ neuzavrie kúpnu zmluvu a neuhradí kúpnu cenu, predloží zodpovedný zamestnanec mesta na najbližšie zasadnutie MsZ návrh na zrušenie uznesenia, ktorým bol kupujúcemu predaj majetku mesta schválený. Nakoľko 6 mesačná lehota uplynie 30.11.2019, predkladáme MsZ návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č.146 zo dňa 30.05.2019, ktorým bol schválený predaj predmetnej nehnuteľnosti. 
   
   DISKUSIA: Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 

 5. 3.2. Mgr. Ivan Gašparovič a manželka Alexandra
 6. 3.3. Radko Marget a manželka Elena
 7. 3.4. Vladimír Holúbek a manželka Dagmar
 8. 3.5. Marek Mihálik a manželka Klaudia
 9. 3.6. Michaela Krčová – Farma Krč, trvalý pobyt Kamenec pod Vtáčnikom, Cesta na Brús 235/17 – predaj stavieb a pozemkov formou OVS
 10. 3.7. Prenájom nebytových priestorov a pozemkov v k.ú. Nová Lehota formou OVS
 11. 3.8. Males, s.r.o., so sídlom Žiar nad Hronom, SNP 16
  Zápisnica

  Primátorka mesta dôvodovú správu doplnila: predkladným zámerom sa mesto  zaoberalo dlhodobo, bolo predmetom niekoľkých poslaneckých stretnutí, znalecké posudky boli spracované, pripomienky zapracované. Taktiež bola (je) k dispozícii mapa s pozemkami pre lepšiu informovanosť. 
   
  DISKUSIA: P. poslanec Daubner poďakoval za vyňatie sporných pozemkov, avšak chýba mu mapa s vyznačením parciel, ktoré sú predmetom zámeny pre lepšiu prehľadnosť. Reagoval zastupca primátorky mesta s doplňujúcim komentárom prednostu MsÚ, že z technického hľadiská nie je možné poskytnúť mapu lepšej kvality. Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky.

 12. 4. Návrh VZN č. 5/2019 o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

   Primátorka mesta úvodom tohto bodu uviedla, že nová legislatíva v oblasti nakladania s odpadom určuje nielen nové potrebné opatrenia, ktoré majú smerovať k väčšej ochrane životného prostredia, ale aj k s prísneniu pravidiel.  T.z - dvíhajú poplatky za tonu uloženého odpadu na skládku, pričom sa zohľadňuje miera vytriedenia komunálneho odpadu (KO) v meste. Kým tento rok je 10 €/t, budúci rok to bude 22 € pri súčasnej miere vytriedenia. Od roku 2013 sa poplatok za KO v meste nenavyšoval, hoci reálne medziročne stúpali aj množstva vyprodukovaného KO. V priemere hovoríme o cca 5kg na občana za uplynulé obdobie. Mesto muselo odvoz aj nakladanie s odpadom dofinancovať, čo nie je v súlade s platnou právnou úpravou. Spomenuté 3 faktory: umelé dofinancovanie, zvýšenie produkcie odpadu ako aj sprísňovanie legislatívnych poplatkov znamená, že je nutné zrealizovať a prehodnotiť poplatok za KO v našom meste. Treba však zdôrazniť, že nie sme jedinou samosprávou, rovnako sa správajú mesta v okolí i na celom Slovensku. Na túto tému prebieha celoplošná diskusia, rovnako ju aj my šírime medzi ľudí, aby pochopili dôvody. Uskutočnilo sa niekoľko poslaneckých stretnutí, kde sa diskutovano aj o tejto téme a preto predkladáme na schválenie predmetné všeobecne záväzné nariadenie. 
  Vedúcim ekonomického oddelenia odznela informácia ohľadom zverejnenia návrhu VZN v lehote stanovenej 15 dni pred konaním zasadnutia MsZ. Podrobne informoval o zmenách, ktoré boli zapracované do návrhu VZN, ktorý obdržali poslanci MsZ pri prezentácií pred začiatkom MsZ. 
   
  DISKUSIA: P. poslanca Uríčeka zaujímalo, či pri tvorbe ceny sa zohľadňoval faktor, že na  území mesta sa nachádza skládka. Vedúci ekonomického oddelenia: v kalkulácií je počítané so všetkými nákladmi za rokv 2018 a sčasti za rok 2019 po spustení kompostárne. Čiže v stanovenej cene nie sú zahrnuté komplexne všetky náklady, vychádzalo sa z určitého vzorca. Zástupca primátorky: od roku 2018 platí zákon o envirofonde, ktorý hovorí o spôsobe využívania finančných prostriedkov. Výhodu, ktorú mesto má, v zmysle zákona nemôžeme použiť na zníženie poplatku, ale na zlepšenie životného prostredia. Primátorka mesta: ceny od okolitých obcí, ktoré ukladajú odpad musia byť rovnaké, pričom mestu plynie výhoda – Envirofond vracia finančné prostriedky na účet mesta s použitím na zlepšenie v oblasti životného prostredia. Pre občanov nášho mesta je vyhoda v tom, že zber je intezívnejší a poskytuje viacero možnosti, napr. zber veľkoobjemového odpadu. Vedúci ekonomického oddelenia doplnil komentár o informaciu, že pri tvore ceny nebola zahrnutá cena za odpadové nádoby ( kompost), čo iné obce majú. Platí sa v prípade požiadavky na ďalšiu nádobu.           

  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 

 13. 5. Návrh VZN č. 6/2019 o daní z nehnuteľností.
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ.
  Zápisnica

  Primárorkou mesta odznelo:“ tento rok sa návrh rozpočtu robil veľmi ťažko oproti požiadavkam. V návrhu bežného rozpočtu 2020 chýbalo 2,5 milióna €. Bol to rok v ktorom sa mnoho veci posudzovalo a racionalizovalo. Nielen v tomto roku, ale i predtým sa na úrovni vlády prijímali rôzne novely a zákony, štát nás novými zákonnymi povinnosťami nútil a núti vynakladať výdavky na opatrenia akými sú zvyšovanie platov zamestnancov vo verejnej správe a školstve, novela zákona o odpadoch, obedy zadarmo v školách a iné. Zároveň však ďaĺším zákonom dô Jde k zníženiu príjmov pre mesto z podielových daní, teda medziročný nárast nebude takmer žiadny. Výdavky však ostávajú a ešte sa navyšujú. Pokuta, zmluvné záväzky, úvery voči Štátnemu fondu rozvoja bývania ako aj bankové úvery znamenajú, že za súčasných príjmov by hrozilo zastavenie financovania niektorých služieb a teda zníženie, zhoršenie poskytovania základných služieb. Na takýto prípad v prípade schválenia istých zákonov upozorňovali aj členovia Únie miest  a aj iné mestá a obce. Poukazovalo sa že, týmto pádom budú musieť mestá a obce zvyšovať miestne dane. Sú to nepopulárne opatrenia a nesmierne ťažké rozhodnutia, ktorá sme posledné mesiacie zvažovali aj v spolupráci s poslancami MsZ a inými samosprávami. V našom meste sa dlhodobo udržiavali dane na rovnakej hladin, nereagovalo  sa na infláciu, nezohľadňoval sa ekonomický rast, nárast minimálnej mzdy  či sa nezapočítaval rast cien nehnuteľnosti. Umelo sa dotovali služby sa úkor rozvoja, komunikácie, kluby a podobne. Sami sme nespokojní, pretože dlh na majetku mesta či technickej infraštruktúre sa každým rokom prehlboval. Dnes okrem úverov splácame aj iné záväzky, ako napr. komunikácie robené v rokoch 2018, 400 tis. € tento rok, 400 tis. € budúci rok a iné. Navýšenie daní ku ktorým chceme pristúpiť, bude smerovať k tomu, aby mesto prežilo a zásadným spôsobom sa nezmenila kvalita služieb. Z tohto navýšenia vie mesto prežiť, avšak rozvoj v budúcom roku je možný len vďaka externým zdrojom z prostriedkov štátnych schém a európskych fondov. Mestu to nesmierne pomôže, na zaťaženie na rodinu, či jednotlivca na mesiac je zanedbateľné. Zároveň však treba povedať a tieto informácie z médii, Únie miest  či iných miest a obcí nám to dennodenne potvrdzujú, že tieto zvýšenia daní  sa premietajú do VZN v 90% v mestách i obciach na Slovensku. Túto tému sme s poslancami MsZ  riešili na troch pracovných stretnutiach, zasadnutí mestskej rady, ekonomickej komisie. Zvýšenie daní sa premietá do návrhu rozpočtu mesta, aby bol vybilancovaný.Nemá zmysel modelovať fiktívne príjmy, mať nereálny rozpočet a mať rastúci problém s cashom, ako je tomu i teraz. Chcem preto požiadať o pochopenie pri prijímaní tohto rozhodnutia. Zároveň je však veľmi dôležité povedať, že zachovávame a rozširujeme skupinu osôb, ktoré budú mať úľavu: hmotná núdza, ZŤP ako aj seniori na 65 rokov veku. Ďakujem, že budete racionálne uvažovať a podporíte tento návrh s pochopením.“ 
   
  Vedúcim ekonomického oddelenia odznela informácia ohľadom zverejnenia návrhu VZN v lehote stanovenej 15 dni pred konaním zasadnutia MsZ s tým, že neobdržali žiadne pripomienky. Informoval o zmenách, ktoré boli zapracované do návrhu VZN, ktorý obdržali pri prezentácií pred začiatkom MsZ. 
   
  DISKUSIA:  V rámci tohto bodu odznela rozsiahla diskusia, v  ktorej odzneli názory  dvoch skupín ľudí. Tých,čo s navrhnutými opatreniam nesúhlasia a na druhej strane tých, čo si uvedomujú, že to nie sú ľahké rozhodnutia, ale v tejto chvíli nevyhnutné. Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky.

 14. 6. Návrh VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová.
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Vedúcim ekonomického oddelenia odznela informocia týkajúca sa predkladaného návhu z dôvodu úpravy niektorých paragrafových znení a na základe odporúčaní výsledkov z kontroly hlavnej kontrolórky mesta. Navrhované výšky normatívov na rok 2020 pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení sú zohľadnením kompromisov a nasledovných vstupov: - počtu detí a žiakov podľa stavu k 15. septembru 2019 uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01, - novelizácie Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. a s prihliadnutím  na predložené požiadavky zástupcov škôl a školských zariadení, aby bol zabezpečený výchovnovzdelávací proces, - zvýšenia platových taríf u pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 1.1. 2020, - určenia normatívu pre združenie Tanečná skupina VOLCANO, o. z., zriaďovateľa Súkromnej základnej umeleckej školy VOLCANO, ktorej podľa §-u 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. obec „poskytne finančné prostriedky na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu najmenej 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce“. Na základe osobitného predpisu je financovanie len z finančných prostriedkov poukázaných obciam podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
   
  DISKUSIA: Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 

 15. 7. Návrhy – Doplnku č. 4 Zásady o odmeňovaní poslancov MsZ mesta Handlová, Doplnku č. 2 Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach mesta Handlová a Doplnku č. 1 k Poriadku odmeňovania zamestnancov a volených orgánov mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ
 16. 7A. Návrh Doplnku č. 4 k Zásadám o odmeňovaní poslancov MsZ mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ
  Zápisnica

  Vedúci ekonomického oddelenia uviedol dôvody návrhu: za posledných niekoľko rokov nebolo vykonané navýšenie odmeny poslancom MsZ ( členovi komisie) a tiež z dôvodu navýšenia minimálnej mzdy. Upravuje sa Článok III. - Výška odmeny poslancov v bode č. 5 : „Poslancovi – členovi komisie mestského zastupiteľstva, mesto poskytne k poslaneckej odmene aj odmenu 19,00 € štvrťročne“ – sa upravuje  na 30,00 € štvrťročne. 
   
  DISKUSIA: Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky.

 17. 7B. Návrh Doplnku č. 2 k Zásadám účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ
 18. 7C. Poriadok odmeňovania zamestnancov a volených orgánov mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ
 19. 8. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“
  Predkladateľ: Ing. Peter Cagáň, poverený vedením odd. mestských projektov MsÚ
  Zápisnica

  Vedúca sociálneho oddelenia predložila návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný prostriedko (NFP) s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ nadväzujúci na Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, schválený v lete r. 2019. Cieľom je okrem iného zmiernenie sociálnych dopadov z dôvodu útlmu a ukončenia baníctva v regióne. Akčný plán sa týka 4 oblastí : mobilita a prepojenosť regiónu; ekonomika, podnikanie a inovácie; udržateľné životné prostredie; kvalita života a sociálna infraštruktúra.   V auguste 2019 mesto Handlová ako partner č. 2 spolu s partnermi (mesto Prievidza, mesto Nováky) vstúpilo so svojím zámerom do oblasti č. 4: kvalita života a sociálna infraštruktúra. Zámer mesta Handlová s názvom : „Podporné rodinné tímy a zriadenie Kontaktného centra Handlová“ bol inšpiráciou aj pre ostatných partnerov a všetky mestá tak podávali jednotné zámery. Bol súčasťou projektového zámeru Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom : „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, ktorý prešiel odborným hodnotením MPSVaR SR dňa 29.10.2019. Ďalším krokom je podanie žiadosti o NFP zo strany TSK ako žiadateľa. Je však nevyhnutné, aby mesto Handlová schválilo predloženie NFP žiadateľom TSK a partnerom č.2 mestom Handlová, zabezpečenie realizácie aktivít projektu za partnera č.2, výšku spolufinancovania 5 % za partnera č. 2 a prípadné neoprávnené výdavky v projekte za Partnera č.2. Poukázala na hlavný cieľo mesta Handlová , ktorým je uľahčenie prechodu (premostenie) do novej etapy života komunity baníkov (ich rodín a blízkeho okolia) počas útlmu a ukončovania činnosti uhoľného priemyslu v regióne. Zámerom je poskytnúť komplexný program opatrení a aktivít pre zamestnancov uhoľného priemyslu zameraných na podporu adaptability na nové podmienky, zvyšovanie ich flexibility na trhu práce a podpora k svojpomoci. Hlavnou aktivitou bude vytvorenie „Kontaktného centra Handlová“  a činnosť podporného rodinného tímu, vrátene aktivít komunitnej podpory cez miestny tretí sektor a občianske iniciatívy. Cieľovú skupinu predstavuje cca 440 ľudí z ťažobného úseku v Handlovej, pričom hlavným cieľom ječ, aby sa títo ľudia nestali klientmi sociálnej siete. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú čiastku 857 983,90 eur, 5% spolufinancovanie mesta: 42 899,20 €  (974,98 € / mesiac) Termín realizácie : 44 mesiacov, predpoklad začiatku aktivít 3/2020 
   
  DISKUSIA: Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 

 20. 9. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Handlová na roky 2014 – 2021 a jeho vyhodnotenie k 1. 9. 2019.
  Predkladateľ: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ
  Zápisnica

  Vedúcou sociálneho oddelenie bolo uvedené nasledovné: jednou zo zásadných vecí, ktoré novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách priniesla je povinnosť miest a obcí spracovať, resp. aktualizovať Komunitný plán sociálnych služieb mesta  (ďalej len KPSS) v súlade s § 83 zákona.    Mesto Handlová má v súčasnosti platný a MsZ schválený KPSS mesta na roky 2014-2021, vrátane jeho aktualizácie  v júni 2018.  V KPSS mesta je stanovený spôsob aktualizácie dokumentu a povinnosť čiastkového vyhodnotenia vždy k 01.09. daného kalendárneho roka.  Aktualizáciu KPSS si vyžiadali vstupy dvoch organizácií tretieho sektora do sociálnej oblasti v meste Handlová. Ich činnosť v rámci mesta je zameraná na problematiku závislostí a prácu s rodinami a jednotlivcom so závislosťami. Aktualizácia sa dotkla len časti – 4.3 SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ INÝMI POSKYTOVATEĽMI, kde boli doplnené informácie o subjektoch. Ich aktivity a činnosť sa prelínajú s opatreniami, cieľmi a aktivitami v časti 7.2 OPATRENIA K ŠPECIFICKÝM CIEĽOM.  Mesto Handlová zverejnilo výzvu verejnosti o možnosti zapojiť sa do aktualizácie KPSS v máji 2019, s termínom do 15.07.2019.   Vyhodnotenie KPSS je povinnosťou mesta, je to priebežné zhodnotenie jednotlivých opatrení a aktivít. V dokumente je schválené vyhodnocovanie vždy k 01.09. kalendárneho roka. Nakoľko ide o prvé priebežné hodnotenie, pri niektorých aktivitách sa uvádza formulácia „Opatrenie je v plnení.“ To znamená, že výsledok nie je ešte možné uviesť, resp. vyhodnocovať. Celkové vyhodnotenie čaká mesto Handlová v roku 2021. Riadiaca skupina na svojom zasadnutí už teraz pripravila plán aktivít, ktoré budú tomuto hodnoteniu predchádzať a subjekty uvedené v KPSS do neho budú aktívne zapájané. 
   
  DISKUSIA: Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 

 21. 10. Návrh zmien stanov spoločností HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o. a MsBP Handlová s.r.o.
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
  Zápisnica

  Zástupcom primátorky mesta odznela informácie, že stanovy boli prekonzultované  s konateľmi oboch spoločností, s primátorkou mesta, v Komisii ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov a v Mestskej rade mesta Handlová. 
   
  DISKUSIA: P. poslanec Daubner požiadal o vysvetlenie hlasovania MR zo dňa 25.11.2019 – ZA 3 členovia, PROTI 3 členovia. Zastupca primátorky pre objasnenie uviedol: predmetom diskusie predložených návrhov stanov mestských obchodných spoločnosti na zasadnutí MR bol čl. VI. Konatelia, bod 3, ktorý definuje kto môže a nemôže byť konateľom. Na podnet poslancov členovia MR zhodne odporučili vynechať – konateľom spoločnosti nemôže byť primátor, z dôvodu, aby v prípade, že určitý čas nebude post konateľa obsadený, tak ako sa udialo tento rok, mohla byť táto funkcia vykonávaná štatútarom mesta tj. primátorom. Keďže sa členovia MR ale nezhodli na ponechaní, či vypustení možnosti poslanca MsZ byť konateľom, s hlasovaním ZA 3 členovia za ponechanie a  3 členovia PROTI ponechaniu, poradné hlasy prednostu MsÚ a hlavnej kontrolórky mesta za ponechaniu bolo odporučené schváliť uznesenia v predloženom znení. Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne daľšie pripomienky.

 22. 11. Správa o činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Ivana Kováčiková, odborný zamestnanec Školského úradu
  Zápisnica

   Mgr. Ivanou Kovačíkovou odzneli nasledovné informácie : informatívna správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová obsahuje súhrnné informácie o školstve za obdobie uplynulého školského roka 2018/2019.V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo 16 škôl a školských zariadení a 12 elokovaných pracovísk, ktoré boli spojené do 6 právnych subjektov – rozpočtových organizácii.   Pri každom právnom subjekte bola zriadená školská rada a taktiež boli zriadené dva poradné orgány pre zriaďovateľa, Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou a Obecná školská rada.  K dátumu 15.september 2018: 3 základne školy navštevovalo 1208 žiakov (+50),Materskú školu 365 detí (+8), Základnú umeleckú školu 490 žiakov (+20),Školské kluby detí 360 detí (-20), pravidelnú záujmovú činnosť v CVČ 206 detí (-9), zariadenia školského stravovania v roku 2018 odstravovali 1174 (1151) stravníkov  (1046 stravníkov boli deti a žiaci)    V školách a školských zariadeniach pracovalo spolu 241 zamestnancov, z toho: 172 pedagogických zamestnancov,  
   
  Celkové finančné náklady na naše školstvo v roku 2018 boli vo výške 4 231 975,40 € (3 941 646 € ) čo je cca o 290 000eur viac ako v roku 2017 
   
   Výchovno-vzdelávacie výsledky ZŠ: 3 základne školy navštevovalo 1 208 (+ 50) žiakov, z toho bolo: 40 (33) žiakov integrovaných, 60 (66) žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia a 12 žiakov nultého ročníka, teda spolu 112 (111)  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami t. j. 9,3% všetkých žiakov ZŠ  36 žiakov plnilo školskú dochádzku osobitným spôsobom v zahraničí 237 žiakov navštevovalo športovú prípravu so zameraním na basketbal, futbal a športovú gymnastiku (o 19 žiakov viac ako v minulom školskom roku) 
   
    Prospech a správanie:  V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom 2017/18 boli výchovno-vzdelávacie výsledky lepšie v časti správanie – znížil sa percentuálny počet žiakov so zníženou známkou správania zo 3,40 % na 2,85% v tomto školskom roku.  

  V časti prospech boli výsledky škôl lepšie ako v šk. roku 2017/18 – znížilo sa  percento neprospievajúcich žiakov z 5,06 % na 3,68 % (2,93 % bude opakovať ročník) v tomto školskom roku.    V časti dochádzka boli výsledky v tomto školskom roku horšie v porovnaní s minulým školským rokom, žiaci vymeškali v priemere o 9,44 hodín na žiaka viac.  
   
  Úspešnosť žiakov v prijímacom konaní na stredné školy: Školskú dochádzku na ZŠ ukončilo 117 žiakov, na stredné školy bolo prijatých 116  žiakov nasledovne: • 23 žiakov, t.j. 19,80 % bolo prijatých na 4-5 ročné gymnázia (21) a 8 ročné gymnázia (2) • 56 žiakov na stredné odborné školy čo predstavuje 48,28 %  • 37 žiakov na stredné odborné učilištia a odborné učilištia čo je 31,9 % žiakov končiacich  ZŠ.   Z toho na duálne vzdelávanie bolo prijatých 10 žiakov 
   
   Plnenie úloh a opatrení: Pre školský rok 2018/19 mali zadefinovaných 8 opatrení, ktorých plnenie je podrobne rozpísané v správe. (6 bolo splnených a  2 sú v plnení – Výberové konanie na riaditeľa CVČ, zlepšovanie výsledkov testovania)  K niektorím odznel podrobnejší komentár:  1) Pokračovať v modernizácii a údržbe školských budov a vyrovnávaní rozdielov v materiálnom vybavení jednotlivých škôl a školských zariadení. V sledovanom období sa vynaložili na údržbu, rekonštrukciu, odstránenie havarijného stavu školských budov a vybavenie školských kuchýň finančné prostriedky v celkovej výške 137 941,38 €   V sledovan školskom roku bolo vypracovaných a podaných 6 projektov, z toho 2 schválené  2) Pokračovať v modernizácii  materiálneho vybavenia školských kuchýň.  Od 1.9.2019 sa v zmysle zákona zaviedol projekt „Obedy zadarmo“. Na základe uvedeného bolo potrebné rekonštruovať školské jedálne v základných školách aj   v materskej škole. Mesto zo svojich príjmoch investovalo do nákupu nových zariadení v školských jedálňach sumu vo výške 78 465,60 € na kapitálové výdavky a sumu  vo výške 21 720,- € na bežné výdavky. Základné školy a materská škola sa podieľali sumou vo výške  20 671,- € z vlastných príjmoch. Celková suma vynaložená na zabezpečenie „Obedov zadarmo“ je vo výške  120 856,60 €  3) Realizovať opatrenia na zlepšenie výsledkov žiakov v celoslovenskom testovaní s cieľom dosiahnuť očakávanú úspešnosť v testovaní, t.j. 50 – 60 %.  Testovanie 5- 2018 Očakávanú úspešnosť, t.j. úspešnosť v intervale 50 – 60 %, dosiahli všetci žiaci,  okrem žiakov ZŠ MC v MAT Žiaci zo ZŠ Mierové námestie a ZŠ Školská dosiahli v oboch predmetoch aj vyššiu priemernú úspešnosť ako bol slovenský priemer testovaných žiakov aj priemer testovaných žiakov Trenčianskeho kraja. 
   
  Testovanie 9 –2019 Očakávanú úspešnosť, t.j. úspešnosť v intervale 50 – 60 %, dosiahli žiaci ZŠ Školská, žiaci ZŠ Mierové námestie dosiahli v obidvoch predmetoch úspešnosť viac ako 60%  a žiaci ZŠ MC, dosiahli úspešnosť menšiu ako 50%. vo všetkých školách bola ale úspešnosť nižšia ako celoslovenský priemer (okrem ZŠ MN  SJL) ako aj priemer v Trenčianskom kraji.

  4) Zrealizovali sa výberové konania na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ MN, ZŠ MC, CVČ a MŠ SNP  (koniec funkčného obdobia). Na výberovom konaní na riaditeľa CVČ však  nebol úspešný uchádzač, preto sme výberové konanie museli vyhlásiť opätovne a pozícia riaditeľa CVČ nie je obsadená. 5) Zriadilo sa elokované pracovisko materskej školy v priestoroch  ZŠ Morovnianska cesta v rámci projektu „Zvýšenie hrubej zaškoleností v MŠ“ Od 1. septembra 2019 je otvorené nové elokované pracovisko MŠ SNP v priestoroch ZŠ Morovnianska cesta, ktoré navštevuje 18 škôlkarov. 
   
   Naďalej jpoukázala na potrebu venovať zvýšenú pozornosť  najmä týmto oblastiam, ktoré sú slabšími stránkami v našom školstve a preto naďalej vyžadujú našu zvýšenú pozornosť. 
   
  1) Výsledky žiakov našich ZŠ v celonárodnom testovaní piatakov a deviatakov  (očakávanú úspešnosť i priemer) 2) Oblasť údržby zatiaľ komplexne nerekonštruovaných školských budov  nevyhovujúci stav sociálnych zariadení v ZŠ ŠKOL, potreba rekonštrukcie koncertnej sály ZUŠ, podkrovia budovy ZUŠ, potreba rekonštrukcie palubovky na v telocvičniach základných škôl, vzduchotechniky v telocvični na ZŠ MN, strechy na telocvični ZŠ MC, multifunkčného ihriska na ZŠ Školská)         3) Oblasť materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovnovzdelávacieho procesu, 4) Oblasť personálneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania    Predkladaný materiál prerokovala Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou,  Obecná školská rada, Mestská rada bez výhrad. 
   
  Záverom komentára dala do pozornosti, že na základe novely 306/2019 Z.Z.  zákona 282/2008 Z.Z o podpore práce s mládežou podľa §6 ods.3  „Obec, ktorá bola vyhlásená za mesto, na úseku starostlivosti  o mládež okrem pôsobností podľa odsekov 1a 2 aj vypracúva, uskutočňuje, aktualizuje koncepciu rozvoja práce s mládežou a vyhodnocuje jej plnenie“ 
   
   Na základe vyššie uvedeného vyplýva pre mesto povinnosť vypracovať  Koncepciu rozvoja práce s mládežou. Preto bude vytvorená pracovná skupina, ktorá túto Koncepciu vypracuje.Garantom tejto skupiny bude Danica Baranovičová, Marcela Šimonová a Ivana Kováčiková. 
   
  DISKUSIA: Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 

 23. 12. Informácia o podujatiach v roku 2020 v rámci Kalendára celomestských spoločenských a kultúrnych podujatí.
  Predkladateľ: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka Domu kultúry
  Zápisnica

  Riaditeľkou domu kultúry odznela informácia o pripravovaných podujatiach v roku 2020 v rámci Kalendára celomestských spoločenských a kultúrnych podujatí s poukázaním na konkrétne podujatia s uvedením organizátora podujatia, zodpovedného a termínu konania. Materiál bol prerokovaný v Komisii kultúry a cestovného ruchu, Komisii ekonomickej, nakladania s majetkom mesta a mestských projektov, Komisii športu na zasadnutí mestskej rady. 
   
  DISKUSIA: Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 
   
   

 24. 13. Návrh Plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  Zápisnica

  Hlavnou kontrolorkou bol predložený Plán práce na I. polrok 2020, ktorý bol zverejnený v predpisanej lehote 15 dní pred konaním MsZ.   Kontrolná činnosť bude zameraná na:   -Zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní    s majetkom a majetkovými právami mesta Handlová, ako aj majetkom zvereným mestu Handlová do užívania    -Príjmy a výdavky mesta Handlová   -Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane VZN mesta Handlová   -Dodržiavanie interných predpisov mesta Handlová   -Plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku 
   
  Kontrolovanými subjektmi budú predovšetkým: Mestský úrad Handlová, organizácie  v ktorých boli zistené nedostatky kontrolou v roku 2018, subjekty, ktoré majú v nájme mestský majetok. 
   
  DISKUSIA: Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 

 25. 14. Správa hlavnej kontrolórky mesta o plnení uznesení MsZ za rok 2019
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  Zápisnica

  V rámci komentára hlavná kontrolórka mesta predložila informácie o plnení uznesení MsZ za rok 2019: 1) Uznesenie MsZ č. 105. č. 106  zo dňa 28.2.2019 MsZ žiada: Primátorku mesta Handlová, aby ako štatutárny zástupca jediného spoločníka, vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia v spoločnosti HATER – HANDLOVÁ spol. s.r.o., so sídlom Potočná 20, 972 51 Handlová, prijala rozhodnutie jediného spoločníka o zmene Spoločenskej zmluvy spoločnosti HATER –HANDLOVÁ spol. s .r. o., a Zakladateľskej listiny spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., so sídlom Pekárska 16, 972 51 Handlová v rozsahu schválenom MsZ. 2) Uznesenie MsZ č. 237.  zo dňa 15.8.2019 MsZ ukladá: Zástupcovi primátorky mesta, Ing. Radoslavovi Iždinskému vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so vstupom mesta Handlová do Únie miest Slovenska v termíne do 31.8.2019. Hlavnou kontrolórkou bolo konštatované splnenie uznesení MsZ. 
   
  DISKUSIA: Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky.

 26. 15. Rôzne
 27. 15A. Informácie o aktuálnych podaných projektoch
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Zápisnica

  V tomto bode primátorka mesta informovala o aktuálnych projektoch: PROJEKTY V IMPLEMENTÁCII (v sume cca 1.750.000,00 eur) 1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej - záverečná ŽoP je pred podaním (refundácia) - kontrola na mieste - zúčtovanie záverečnej ŽoP 2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská v Handlovej - Hlásenie o ukončení realizácie Hlavných aktivít projektu (11/2019) - príprava ŽoPiek (refundácie) - kontrola na mieste - zúčtovanie ŽoPiek 3. Opatrovateľky - prebieha implementácia - ŽoP v procese spracovania na RO 4. Gramotnosť (žiadateľ ZŠ Školská – mesto participuje na implementácii) - prebieha implementácia 5. Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta - pred podpisom Zmluvy o NFP - pred vyhlásením VO - harmonogram realizácie predbežne od 06/2020 – 05/2021 6. AVF – Výmena kinosedačiek - z projektového pohľadu je všetko OK, treba vysúťažiť (nemáme podklady), zrealizovať a vyúčtovať do 01/2021 - je potrebné spracovať PD (podklad do VO – stavebná časť) PROJEKTY V HODNOTENÍ (v sume cca 422.000,00 eur) 1. Detské jasle - ukončovanie odborného hodnotenia - pred rozhodnutím o schválení / neschválení 2. HAIKONY - projekt podaný v 10/2019 cez Nadáciu SLSP - vyhodnotenie do 19.01.2019 (15 vyberú priamo) - vyhodnotenie do 31.01.2020 (10 postúpi do verejného sms hlasovania) - vyhlásenie výsledkov do 04.02.2020, 3. Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce NP TSP II/01/2019 - projekt podaný v 11/2019 cez IA MPSVaR SR (OP ĽZ) - vyhodnotenie do 12/2019 (3 pracovné pozície – TSP 1, TP 2) - harmonogram realizácie projektu – 01/2020 – 31.12.2022 - spolufinancovanie mesta (stravné + sociálny fond) – 258 eur/všetky pozície/mesiac PROJEKTY V PRÍPRAVE (v sume cca 1.016.000,00 eur) 1. Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra Riadiaci Orgán: MPSVaR SR (národný projekt) Žiadateľ: TSK Partneri: Partner č. 1 – HBP a.s. Partner č. 2 – mesto Handlová Partner č. 3 – mesto Prievidza Partner č. 4 – mesto Nováky Operačný program: OP ĽZ Vyzvanie č.: - 2. Výmena strešnej krytiny na objekte JAZMÍN n.o. Poskytovateľ: MPSVaR SR COV: 43 845,00 eur Dotácia: 39 345,00 eur Spolufinancovanie: 4 500,00 eur (10,26%) Deadline: 31.12.2019 3. Lidl ihrisko Žihadielko 2020 Poskytovateľ: Lidl Slovenská republika, v.o.s. Deadline: 30.11.2019 (zapojenie sa do súťaže) Hlasovanie: 13.01.2020 – 29.02.2020 Dar: Detské ihrisko podľa najnovších noriem (vnútroblok na 29.augusta 37-43) Spolufinancovanie: Drobné predprípravné práce podľa potreby v danej lokalite DISKUSIA: Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 

 28. 15B. Informácia o zmene člena Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou a člena Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov
 29. 15C. Informácia o zmene člena Správnej rady Asterion, n.o.
  Zápisnica

  Prednosta MsÚ z pozície predsedu Správnej rady (SR) Asterion, n.o. informoval o zmene člena. Požiadal poslancov, ktorí by prejavili záujem byť členom SR, aby nahlasili svoje nominácie v čase na prerokovanie MR a  MsZ 2/2020. 
   
  DISKUSIA:   Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 

 30. 15D. Informácie o organizačno – technickom zabezpečení Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
  Zápisnica

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) vyhlásil voľby do NR SR  na  29.02.2020 (sobota). Primátorkou mesta Handlová bol menovaný štáb organizačno-technického zabezpečenia volieb. Zriadených bolo 18 okrskov s jednou zmenou v Novej Lehote, okrsok bude zriadený v priestoroch Požiarnej zbrojnice. Dnešným dňon je možné delegovať členov a náhradníkov do okrskových volebných komisii. Všetky potrebné informácie a tlačivá sú zverejnené na stránke mesta. 
   
  DISKUSIA:  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 

 31. 16. Diskusia
  Zápisnica

  V rámci tohto bodu neodznel žiadny diskusný príspevok.

 32. 17. Interpelácia
  Zápisnica

  V rámci tohto bodu nebola doručená žiadna písomná interpelácia.

 33. 18. Záver
  Zápisnica

  Primátorka mesta konštatovaním naplnenia všetkých bodov rokovania skončila zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová s poďakovaním prítomným  za účasť. Pozvala prítomných poslancov, riaditeľ,konateľov na koncoročné posedenie po skončení zasadnutia MsZ 12.12.2019. 

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Danica Baranovičová
 • Jaroslav Daubner
 • Lina Gregor
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Arpád Koszta
 • Ing. Blažej Litva
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Marcela Šimonová
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Eduard Straka
 • Martin Uríček
Ospravedlnení
 • Dušan Klas
 • Ing. Rudolf Podoba
 • Ján Spevár, M.A.

Záznam zasadnutia

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 4. 4. Návrh VZN č. 5/2019 o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 5. 5. Návrh VZN č. 6/2019 o daní z nehnuteľností.
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 6. 6. Návrh VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová.
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 7. 7. A/ Návrh Doplnku č. 4 k Zásadám o odmeňovaní poslancov MsZ mesta Handlová B/ Návrh Doplnku č. 2 k Zásadám účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach mesta Handlová, C/ Návrh Doplnku č.2 k Poriadku odmeňovania zamestnancov a volených orgánov mesta Handlová
  Predkladateľ: Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 8. 8. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“.
  Predkladateľ: Ing. Peter Cagáň, poverený vedením odd. mestských projektov MsÚ
 9. 9. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Handlová na roky 2014 – 2021 a jeho vyhodnotenie k 01.09. 2019.
  Predkladateľ: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ
 10. 10. A/ Návrh Stanov spoločnosti Hater – HANDLOVÁ spol. s.r.o. B/ Návrh Stanov spoločnosti MsBP Handlová s.r.o.
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 11. 11. Informácia o podujatiach v roku 2020 v rámci Kalendára celomestských spoločenských a kultúrnych podujatí.
  Predkladateľ: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka Domu kultúry
 12. 12. Správa o činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Ivana Kováčiková, odborný zamestnanec Školského úradu
 13. 13. Návrh Plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok.
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 14. 14. Správa hlavnej kontrolórky mesta o plnení uznesení MsZ za rok 2019.
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 15. 15. Rôzne
 16. 15a. Informácie o aktuálnych podaných projektoch.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 17. 15b. Informácia o zmene člena Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou a člena Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov.
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta,
 18. 15c. Informácia o zmene člena Správnej rady Asterion, n.o.
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, predseda SR Asterion, n.o.,
 19. 15d. Informácie o organizačno – technickom zabezpečení Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020.
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 20. 16. Diskusia
 21. 17. Interpelácie
 22. 18. Záver