Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.12.2019 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1a. Otvorenie: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta Predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. 4. Návrh VZN č. 5/2019 o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 5. 5. Návrh VZN č. 6/2019 o daní z nehnuteľností Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 6. 6. Návrh VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 7. 7. A/ Návrh Doplnku č. 4 k Zásadám o odmeňovaní poslancov MsZ mesta Handlová B/ Návrh Doplnku č. 2 k Zásadám účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach mesta Handlová, C/ Návrh Doplnku č.2 k Poriadku odmeňovania zamestnancov a volených orgánov mesta Handlová Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 8. 8. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ Predkladá: písomne – Ing. Peter Cagáň, poverený vedením odd. mestských projektov MsÚ
 9. 9. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Handlová na roky 2014 – 2021 a jeho vyhodnotenie k 01.09. 2019 Predkladá: písomne – PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ
 10. 10. A/ Návrh Stanov spoločnosti Hater – HANDLOVÁ spol. s.r.o. B/ Návrh Stanov spoločnosti MsBP Handlová s.r.o.
 11. 11. Informácia o podujatiach v roku 2020 v rámci Kalendára celomestských spoločenských a kultúrnych podujatí Predkladá: písomne – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka Domu kultúry
 12. 12. Správa o činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová
  Predkladateľ: písomne – Mgr. Ivana Kováčiková, odborný zamestnanec Školského úradu
 13. 13. Návrh Plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok Predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 14. 14. Správa hlavnej kontrolórky mesta o plnení uznesení MsZ za rok 2019 Predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 15. 15. Rôzne A/ Informácie o aktuálnych podaných projektoch Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta B/ Informácia o zmene člena Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou a člena Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov Predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta C/ Informácia o zmene člena Správnej rady Asterion, n.o. Predkladá: ústne – Ing. Tibor Kolorédy, predseda SR Asterion, n.o. D/ Informácie o organizačno – technickom zabezpečení Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 Predkladá: ústne – Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 16. 16. dgssgsgs
 17. 17. Diskusia
 18. 18. Záver
 19. 19. Interpelácia