Komisia verejného poriadku a dopravy – Zasadnutie 03.12.2019 o 14:00 Budova Mestskej polície

Schválený program
  1. 1. TE-472/2019, Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2020-2022
    Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
  2. 2. Rôzne