Komisia školstva a kultúry – Zasadnutie 04.12.2019 o 14:00 Malá zasadačka

Schválený program
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Žiadosti a návrhy na úseku školstva * Kérvények és javaslatok oktatási ügyekben
 3. 2.1. Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 – vlastné príjmy * Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák és iskolai intézmények 2019. évi költségvetésének módosítása – saját bevételek
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 4. 3. Žiadosti a návrhy na úseku kultúry * Kérvények és javaslatok kulturális ügyekben
 5. 3.1. Návrh na spolufinancovanie projektu „Pokračovanie obnovy Kasárenskej budovy a vybudovanie hlavných elektrických rozvodov v Pevnosti v Komárne“ * Javaslat „Az Újvár kaszárnyaépülete felújításának folytatása és az elektromos fővezetékek kiépítése“ c. pályázat társfinanszírozásáról
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 6. 3.2. Návrh na schválenie Dodatku k Zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska so sídlom Hradná 1, 945 01 Komárno a Dodatku k Štatútu Mestského kultúrneho strediska so sídlom Hradná 1, 945 01 Komárno * Javaslat a Komáromi Városi Művelődési Központ alapítólevelének és statútumának módosítására (materiál obdržíte dodatočne * az anyag később lesz elküldve)
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 7. 4. Rôzne * Egyéb
 8. 4.1. Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020-2022 * Komárom város programozott költségvetésének javaslata 2020-2022-re
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 9. 4.2. Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 * Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2019-es évben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 10. 5. Záver * Befejezés
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Žiadosti a návrhy na úseku školstva * Kérvények és javaslatok oktatási ügyekben
 3. 2.1. Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 – vlastné príjmy * Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák és iskolai intézmények 2019. évi költségvetésének módosítása – saját bevételek
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 4. 3. Žiadosti a návrhy na úseku kultúry * Kérvények és javaslatok kulturális ügyekben
 5. 3.1. Návrh na spolufinancovanie projektu „Pokračovanie obnovy Kasárenskej budovy a vybudovanie hlavných elektrických rozvodov v Pevnosti v Komárne“ * Javaslat „Az Újvár kaszárnyaépülete felújításának folytatása és az elektromos fővezetékek kiépítése“ c. pályázat társfinanszírozásáról
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 6. 3.2. Návrh na schválenie Dodatku k Zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska so sídlom Hradná 1, 945 01 Komárno a Dodatku k Štatútu Mestského kultúrneho strediska so sídlom Hradná 1, 945 01 Komárno * Javaslat a Komáromi Városi Művelődési Központ alapítólevelének és statútumának módosítására (materiál obdržíte dodatočne * az anyag később lesz elküldve)
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 7. 4. Rôzne * Egyéb
 8. 4.1. Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020-2022 * Komárom város programozott költségvetésének javaslata 2020-2022-re
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 9. 4.2. Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 * Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2019-es évben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 10. 5. Záver * Befejezés