Finančná komisia – Zasadnutie 03.12.2019 o 13:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 2. 2. TE-500/2019 Návrh VZN č. ..../2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 3. 3. TE-526/2019 Návrh VZN č. ..../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 4. 4. TE-472/2019 Návrh programového rozpočtu na rok 2020 a nezáväzné návrhy programových rozpočtov na roky 2021 a 2022
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 5. 5. TE-481/2019 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Komárno
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 6. 6. TE-525/2019 COMORRA SERVIS - Zmena rozpočtu príspevkovej organizácie na rok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Tomáš Nagy
 7. 7. TE-503/2019 COMORRA SERVIS - Návrh podnikateľského plánu pre prevádzkovanie parkovacieho systému na rok 2020
  Predkladateľ: Mgr. Tomáš Nagy
 8. 8. TE-501/2019 Návrh VZN č. .../2019 o prevádzke parkovacích miest na území mesta Komárno – COMORRA SERVIS
  Predkladateľ: Mgr. Tomáš Nagy
 9. 9. TE-540/2019 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine a štatútu Mestského kultúrneho strediska
  Predkladateľ: Mgr. Art. Róbert Lakatos
 10. 10. TE-518/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019 - Terénna sociálna práca
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 11. 11. TE-520/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019 – Referát sociálneho bývania
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 12. 12. TE-532/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019 - opatrovateľská služba
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 13. 13. TE-537/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019 – na krytie zvýšeného zákonného poistného pre Register obyvateľov
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 14. 14. TE-521/2019 Návrh na vyradenie Nevymožiteľných pohľadávok
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 15. 15. TE-527/20199 Návrh na spolufinancovanie projektu „Pokračovanie obnovy Kasárenskej budovy..." (Interreg V-A)
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 16. 16. TE-516/2019 Návrh zmluvy o výpožičke budovy ZŠ Pohraničná
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 17. 17. TE-531/2019 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – Program 5.4 – Správa pamiatok
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 18. 18. TE-535/2019 Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019 - vlastné príjmy
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 19. 19. TE-536/2019 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 20. 20. TE-528/2019 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2019 - Program 4 - Prostredie pre život
  Predkladateľ: Ing. Marian Šulák
 21. 21. TE-479/2019 - Podklady na založenie akciovej spoločnosti, návrh organizačnej štruktúry a následného personálneho obsadenia
  Predkladateľ: Ing. Marian Šulák
 22. 22. TE-534/2019 Návrh na podanie žiadosti o finančnú dotáciu - Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, SKHU/1902
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 23. 23. TE-529/2019: Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akciách
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 24. 24. TE-530/2019 - Vyhlásenie výberového konania na funkciu konateľa obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 25. 25. Návrh na podanie žiadosti o dotáciu – Kompostáreň Javaslat pályázati kérelem benyújtására - Komposztáló
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 26. 26. Majetkovo - právne záležitosti
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 27. 26.1. TE-539/2019 LANI PLUS s.r.o. - predaj pozemku
 28. 26.2. TE-538/2019 COM-therm, spol. s r.o. - uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
 29. 26.3. TE-476/2019 Agroprova s.r.o. - Žiadosť o prenájom poľnohospodárskeho pozemku
 30. 27. Záver
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman