Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Zasadnutie 02.12.2019 o 14:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie - Megnyitó
 2. 2. Plnenie uznesení - Határozat teljesítések
 3. 3. Návrh na zmenu progr. rozpočtu na rok 2019 - soc. terénna práca
 4. 4. Návrh na zmenu progr. rozpočtu na rok 2019 - opatr. služba
 5. 5. Návrh na zmenu progr. rozpočtu na rok 2019 - REGOB
 6. 6. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyben
 7. 6.1. Návrh na zmenu progr. rozpočtu na rok 2019 - RSB
 8. 6.2. Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok - nájomné za mestské byty
 9. 6.3. Žiadosť o prenájom bytu Stojková
 10. 6.4. Žiadosť o prenájom bytu Illés
 11. 6.5. Žiadosť o pridelenie iného bytu Sztrecskó
 12. 6.6. Pridelenie bytu RŠ 51/63
 13. 7. Rôzne - Egyéb
 14. 8. Záver - Befejezés