Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 04.12.2019 o 14:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
 1. 1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 – 2022
 2. 2. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti
 5. 5. Návrh na schválenie výpožičky garáže Základnej školy s Materskou školou Dubová 1 a garáže Základnej školy Hlboká cesta 4 v Bratislave pre spoločnosť Technické služby Starého Mesta, a.s.
 6. 6. Informácia o zámere mestskej časti majetkovo-právne vysporiadať podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na ul. Šancová 2 v Bratislave
 7. 7. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 8510 na Špitálskej 33 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku, parc. č. 637/18 na Beblavého ulici
 9. 9. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 2582/7 na Myjavskej 8
 10. 10. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3642 vo dvore Pistoriho paláca ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Grösslingova 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na schválenie úhrady nákladov vynaložených na rekonštrukciu obecného nájomného bytu na Skalnej 1
 13. 13. Rôzne