Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2019 o 17:00 Obecný úrad

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola uznesení
 4. 4. Správa HK o kontrolnej činnosti
 5. 5. Zmena rozpočtu č.3 na rok 2019
 6. 6. VZN č.5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa
 7. 7. VZN č.6/2019 o miestnych daniach
 8. 8. Odborné stanovisko HK k rozpočtu na rok 2020
 9. 9. Rozpočet na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023
 10. 10. Čerpanie rezervného fondu
 11. 11. Environmentálny fond - informácia
 12. 12. KOZ
 13. 13. Rôzne
 14. 14. Diskusia
 15. 15. Záver