Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2019 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 4. 4. Návrh na Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. MAS Turiec
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Rozpočtové opatrenia č. 06/2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Návrh rozpočtu na rok 2020 – 2022; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
  Predkladateľ: Emília Remšíková - Ekonóm - účtovník
 9. 9. Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Rôzne:

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Milan Remšík
Prítomní
 • Ivana Brozmanová
 • Viliam Hajný
 • Milan Levický
 • Mgr. Zuzana Révayová
 • Rastislav Romančík
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 4. 4. Návrh na Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. MAS Turiec
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Rozpočtové opatrenia č. 06/2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Návrh rozpočtu na rok 2020 – 2022; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
  Predkladateľ: Emília Remšíková - Ekonóm - účtovník
 9. 9. Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Rôzne:
 11. 11. Interpelácie
 12. 12. Návrh na doplnenie uznesení
 13. 13. Záver