Miestna rada – Zasadnutie 10.12.2019 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 - 2022
 5. 5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 8510 na Špitálskej 33 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na schválenie výpožičky garáže Základnej školy s Materskou školou Dubová 1 a garáže Základnej školy Hlboká cesta 4 v Bratislave pre spoločnosť Technické služby Starého Mesta, a.s.
 7. 7. Návrh na schválenie úhrady nákladov vynaložených na rekonštrukciu obecného nájomného bytu na Skalnej 1
 8. 8. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku parc. č. 637/18 na Beblavého ulici
 9. 9. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 10. 10. Informácia o zámere mestskej časti majetkovo-právne vysporiadať podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na ul. Šancová 2 v Bratislave
 11. 11. Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 12. 12. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
 13. 13. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • RNDr. Milan Remiš
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Ospravedlnení
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 - 2022
 5. 5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 8510 na Špitálskej 33 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na schválenie výpožičky garáže Základnej školy s Materskou školou Dubová 1 a garáže Základnej školy Hlboká cesta 4 v Bratislave pre spoločnosť Technické služby Starého Mesta, a.s.
 7. 7. Návrh na schválenie úhrady nákladov vynaložených na rekonštrukciu obecného nájomného bytu na Skalnej 1
 8. 8. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku parc. č. 637/18 na Beblavého ulici
 9. 9. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 10. 10. Informácia o zámere mestskej časti majetkovo-právne vysporiadať podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na ul. Šancová 2 v Bratislave
 11. 11. Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 12. 12. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
 13. 13. Rôzne