Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.12.2019 o 17:30 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín v roku 2020
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 3. 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 1/2019 zo dňa 16.12.2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 4. 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 2/2019 zo dňa 16.12.2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 5. 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 3/2019 zo dňa 16.12.2019 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava - Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 6. 6. Správa Miestneho kontrolóra z kontroly dodržiavania, aktuálnosti a úplnosti VZN mestskej časti Bratislava – Devín.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Devín
 7. 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Devín
 8. 8. Rôzne
 9. 9. Interpelácie
 10. 10. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín v roku 2020
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 3. 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 1/2019 zo dňa 16.12.2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 4. 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 2/2019 zo dňa 16.12.2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 5. 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 3/2019 zo dňa 16.12.2019 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava - Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 6. 6. Správa Miestneho kontrolóra z kontroly dodržiavania, aktuálnosti a úplnosti VZN mestskej časti Bratislava – Devín.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Devín
 7. 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Devín
 8. 8. Rôzne
 9. 9. Interpelácie
 10. 10. Záver