Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.12.2019 o 17:30 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín v roku 2020
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 3. 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 1/2019 zo dňa 16.12.2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 4. 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 2/2019 zo dňa 16.12.2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 5. 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 3/2019 zo dňa 16.12.2019 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava - Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 6. 6. Správa Miestneho kontrolóra z kontroly dodržiavania, aktuálnosti a úplnosti VZN mestskej časti Bratislava – Devín.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Devín
 7. 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Devín
 8. 8. Rôzne
 9. 9. Interpelácie
 10. 10. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín v roku 2020
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 3. 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 1/2019 zo dňa 16.12.2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 4. 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 2/2019 zo dňa 16.12.2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 5. 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 3/2019 zo dňa 16.12.2019 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava - Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 6. 6. Správa Miestneho kontrolóra z kontroly dodržiavania, aktuálnosti a úplnosti VZN mestskej časti Bratislava – Devín.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Devín
 7. 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Devín
 8. 8. Rôzne
 9. 9. Interpelácie
 10. 10. Záver