Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2019 o 13:00 Veľká zasadačka

Schválený program Neverejný dokument
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. TE-547 Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. Návrhy príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS: - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet javaslatai:
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 6. 5.1. TE-525 Návrh na zmenu uznesenia č. 240/2019 k prevádzkovaniu mestského parkovacieho systému príspevkovou organizáciou COMORRA SERVIS
 7. 5.2. TE-503 Návrh na použitie finančných prostriedkov z prevádzkovania parkovacieho systému na rok 2020 príspevková organizácia COMORRA SERVIS
 8. 6. TE-540/2019 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine a štatútu Mestského kultúrneho strediska - Javaslat a Városi Művelődési Központ alapító okiratának és alapszabályának módosítására
  Predkladateľ: Mgr. art. Lakatos Róbert
 9. 7. TE-530/2019 Vyhlásenie výberového konania na funkciu konateľa obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. - Pályázati kiírás a COM-MÉDIA, kft. ügyvezető igazgatói funkciójának betöltésére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 10. 8. TE-500 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ..../2019 o miestnej dani z nehnuteľností - Javaslat Komárom Város .../2019-es sz. ÁÉR elfogadására a helyi ingatlanadókról
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 11. 9. TE-526 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../ 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno - Javaslat Komárom Város .../2019-es sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a kommunális és kisebb építkezési hulladék helyi illetékét Komárom város területén
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 12. 10. TE546 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020 – 2022 - A főellenőr szakvéleménye a város 2020 – 2022 –es költségvetési javaslatához
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 13. 11. TE-472 Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2021, 2022 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2020-s évre és előzetes költségvetési tervezete a 2021 és 2022-s évekre
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 14. 12. VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA KOMÁRNO VÁLASZTÁS KIHIRDETÉSE KOMÁROM VÁROS FŐELLENŐRI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 15. 13. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 16. 14. PROTEST PROKURÁTORA Č. PD 131/19/4401-7 PROTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA KOMÁRNO ČÍSLO 10/2019 O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB A PD 131/19/4401-10-7 SZ. ÜGYÉSZI TILTAKOZÁS KOMÁROM VÁROS 10/2019 SZ. ÁÉR ELLEN, AMELY TÁRGYALJA A BOLTBAN TÖRTÉNŐ ELADÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSÉNEK IDEJÉT
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 17. 15. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 18. 15.1. TE-481 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Komárno - Komárom város pénzügyi gazdálkodásának alapelvei
 19. 15.2. TE-518 - Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 – terénna sociálna práca - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására – helyszíni szociális munka
 20. 15.3. TE-520 - Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 – referát sociálneho bývania - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására – szociális lakhatási osztály
 21. 15.4. TE-532 Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 – opatrovateľská služba - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására – gondozószolgálat
 22. 15.5. TE-537 - Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 – REGOB - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására – REGOB
 23. 15.6. TE-527 Návrh na spolufinancovanie projektu „Pokračovanie obnovy Kasárenskej budovy a vybudovanie hlavných elektrických rozvodov v Pevnosti v Komárne“ - Javaslat „Az Újvár kaszárnyaépülete felújításának folytatása és az elektromos fővezetékek kiépítése“ c. pályázat társfinanszírozásáról
 24. 15.7. TE-531 - Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 - Program 5.4 – Správa pamiatok - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására - műemlékek
 25. 15.8. TE-535 - Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 – vlastné príjmy - Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák és iskolai intézmények 2019. évi költségvetésének módosítása – saját bevételek
 26. 15.9. TE-536 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 – informatívna správa - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2019-es évben
 27. 15.10. TE-528 - Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019, Program 4.2 Komunálny odbor - Prostredie pre život - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására, Program 4.2 Városüzemeltetési osztály - életkörnyezet
  Materiály   Prevziať všetky
 28. 15.11. TE-534 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu – SKHU/1902 - Javaslat pályázati kérelem benyújtására - SKHU/1902
 29. 15.12. TE-542 Návrh na podanie žiadosti o dotáciu – Kompostáreň - Javaslat pályázati kérelem benyújtására - Komposztáló
 30. 16. TE-479 Podklady na založenie akciovej spoločnosti, návrh organizačnej štruktúry a následného personálneho obsadenia - A részvénytársaság létrehozásához szükséges iratok, a szervezeti felépítés és az azt követő személyzet javaslata
  Predkladateľ: Ing. Šulák Marian
 31. 17. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 32. 17.1. TE-521 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok – nájomné za mestské byty
 33. 17.2. TE-485/2019_Stojková
 34. 17.3. TE-524/2019_Pridelenie bytu RS-51-63
 35. 18. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 36. 18.1. TE-539_2019_LANI PLUS s.r.o. _predaj pozemku_OVS
 37. 18.2. TE-538_2019_COM-therm, spol. s.r.o.-ZBZVB
 38. 19. TE-529 Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 26.11.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 39. 20. Rôzne - Egyéb
 40. 21. Záver – Befejezés
 41. 22. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 02.12.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 42. 23. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 04.12.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 43. 24. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 04.12.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 44. 25. Správa finančnej komisie zo dňa 03.12.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. TE-547 Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. Návrhy príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS: - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet javaslatai:
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 6. 5.1. TE-525 Návrh na zmenu uznesenia č. 240/2019 k prevádzkovaniu mestského parkovacieho systému príspevkovou organizáciou COMORRA SERVIS
 7. 5.2. TE-503 Návrh na použitie finančných prostriedkov z prevádzkovania parkovacieho systému na rok 2020 príspevková organizácia COMORRA SERVIS
 8. 6. TE-540/2019 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine a štatútu Mestského kultúrneho strediska - Javaslat a Városi Művelődési Központ alapító okiratának és alapszabályának módosítására
  Predkladateľ: Mgr. art. Lakatos Róbert
 9. 7. TE-530/2019 Vyhlásenie výberového konania na funkciu konateľa obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. - Pályázati kiírás a COM-MÉDIA, kft. ügyvezető igazgatói funkciójának betöltésére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 10. 8. TE-500 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ..../2019 o miestnej dani z nehnuteľností - Javaslat Komárom Város .../2019-es sz. ÁÉR elfogadására a helyi ingatlanadókról
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 11. 9. TE-526 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../ 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno - Javaslat Komárom Város .../2019-es sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a kommunális és kisebb építkezési hulladék helyi illetékét Komárom város területén
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 12. 10. TE546 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020 – 2022 - A főellenőr szakvéleménye a város 2020 – 2022 –es költségvetési javaslatához
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 13. 11. TE-472 Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2021, 2022 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2020-s évre és előzetes költségvetési tervezete a 2021 és 2022-s évekre
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 14. 12. VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA KOMÁRNO VÁLASZTÁS KIHIRDETÉSE KOMÁROM VÁROS FŐELLENŐRI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 15. 13. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 16. 14. PROTEST PROKURÁTORA Č. PD 131/19/4401-7 PROTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA KOMÁRNO ČÍSLO 10/2019 O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB A PD 131/19/4401-10-7 SZ. ÜGYÉSZI TILTAKOZÁS KOMÁROM VÁROS 10/2019 SZ. ÁÉR ELLEN, AMELY TÁRGYALJA A BOLTBAN TÖRTÉNŐ ELADÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSÉNEK IDEJÉT
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 17. 15. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 18. 15.1. TE-481 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Komárno - Komárom város pénzügyi gazdálkodásának alapelvei
 19. 15.2. TE-518 - Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 – terénna sociálna práca - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására – helyszíni szociális munka
 20. 15.3. TE-520 - Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 – referát sociálneho bývania - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására – szociális lakhatási osztály
 21. 15.4. TE-532 Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 – opatrovateľská služba - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására – gondozószolgálat
 22. 15.5. TE-537 - Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 – REGOB - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására – REGOB
 23. 15.6. TE-527 Návrh na spolufinancovanie projektu „Pokračovanie obnovy Kasárenskej budovy a vybudovanie hlavných elektrických rozvodov v Pevnosti v Komárne“ - Javaslat „Az Újvár kaszárnyaépülete felújításának folytatása és az elektromos fővezetékek kiépítése“ c. pályázat társfinanszírozásáról
 24. 15.7. TE-531 - Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 - Program 5.4 – Správa pamiatok - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására - műemlékek
 25. 15.8. TE-535 - Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 – vlastné príjmy - Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák és iskolai intézmények 2019. évi költségvetésének módosítása – saját bevételek
 26. 15.9. TE-536 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 – informatívna správa - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2019-es évben
 27. 15.10. TE-528 - Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019, Program 4.2 Komunálny odbor - Prostredie pre život - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására, Program 4.2 Városüzemeltetési osztály - életkörnyezet
  Materiály   Prevziať všetky
 28. 15.11. TE-534 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu – SKHU/1902 - Javaslat pályázati kérelem benyújtására - SKHU/1902
 29. 15.12. TE-542 Návrh na podanie žiadosti o dotáciu – Kompostáreň - Javaslat pályázati kérelem benyújtására - Komposztáló
 30. 16. TE-479 Podklady na založenie akciovej spoločnosti, návrh organizačnej štruktúry a následného personálneho obsadenia - A részvénytársaság létrehozásához szükséges iratok, a szervezeti felépítés és az azt követő személyzet javaslata
  Predkladateľ: Ing. Šulák Marian
 31. 17. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 32. 17.1. TE-521 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok – nájomné za mestské byty
 33. 17.2. TE-485/2019_Stojková
 34. 17.3. TE-524/2019_Pridelenie bytu RS-51-63
 35. 18. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 36. 18.1. TE-539_2019_LANI PLUS s.r.o. _predaj pozemku_OVS
 37. 18.2. TE-538_2019_COM-therm, spol. s.r.o.-ZBZVB
 38. 19. TE-529 Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 26.11.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 39. 20. Rôzne - Egyéb
 40. 21. Záver – Befejezés
 41. 22. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 02.12.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 42. 23. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 04.12.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 43. 24. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 04.12.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 44. 25. Správa finančnej komisie zo dňa 03.12.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik