Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2019 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 - 2022
 5. 5. Návrh na schválenie výpožičky garáže Základnej školy s Materskou školou Dubová 1 a garáže Základnej školy Hlboká cesta 4 v Bratislave pre spoločnosť Technické služby Starého Mesta, a.s.
 6. 6. Návrh na schválenie úhrady nákladov vynaložených na rekonštrukciu obecného nájomného bytu na Skalnej 1
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 7. 7. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku parc. č. 637/18 na Beblavého ulici
 8. 8. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 9. 9. Správa o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vyhodnotenie realizácie Staromestského programu 2019 – 2022 za rok 2019
 10. 10. Správa z kontroly dodržiavania zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 2018
 11. 11. Správa z kontroly v oblasti výberu poplatku za rozvoj v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 v zmysle zákona č. 497/2015 Z. z. z 20.11.2015
 12. 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na I. polrok 2020
 13. 13. Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 14. 13A. Voľba člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z dôvodu vzdania sa poslanca Milana Remiša z členstva v miestnej rade
 15. 14. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
 16. 14A. Konanie v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – rozhodnutie vo veci
 17. 15. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 18. 16. Rôzne
 19. 17. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Bc. Ivan Bútora
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Matej Gomolčák
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
 • Mgr. Vladimír Palko
 • Soňa Párnická
 • RNDr. Milan Remiš
 • MUDr. Viera Satinská
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
 • Ing. Tomáš Ziegler
Ospravedlnení
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 17.12.2019 09:12
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Adam Berka , Ivan Bútora , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ondrej Dostál
Hlasovanie č. 2: 17.12.2019 09:14
Schválenie programu zasadnutia

bod 13.A

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Adam Berka , Ivan Bútora , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 16 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 17.12.2019 09:15
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Adam Berka , Ivan Bútora , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 14 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 1 Damask Gruska
Hlasovanie č. 4: 17.12.2019 09:17
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Adam Berka , Ivan Bútora , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 14 Boris Ažaltovič , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Damask Gruska
Nehlasovali: 1 Ľubomír Boháč
Hlasovanie č. 5: 17.12.2019 09:19
Schválenie programu zasadnutia

o bode 14.A

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Adam Berka , Ivan Bútora , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná
Za: 16 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Petr Skalník , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 17.12.2019 10:37
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagača

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Boris Ažaltovič , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická
Za: 8 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač
Proti: 4 Peter Osuský , Vladimír Palko , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 17.12.2019 10:38
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Boris Ažaltovič , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická
Za: 12 Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 8 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 17.12.2019 11:56
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami

návrh p.Skalníka

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Petra Hitková , Barbora Oráčová
Za: 10 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Viera Satinská , Petr Skalník , Matej Vagač
Proti: 6 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 7 Martin Gajdoš , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 17.12.2019 11:57
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami

návrh p.Grusku

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Petra Hitková , Barbora Oráčová
Za: 12 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Matej Vagač
Proti: 6 Boris Ažaltovič , Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 5 Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Vladimír Palko , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 17.12.2019 11:58
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Petra Hitková , Barbora Oráčová
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 17.12.2019 13:44
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Mikuláška

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Gajdoš , Petra Hitková , Peter Osuský , Milan Remiš
Za: 16 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 1 Vladimír Palko
Zdržali sa: 4 Boris Ažaltovič , Barbora Oráčová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 17.12.2019 13:45
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Gajdoš , Petra Hitková , Peter Osuský , Milan Remiš
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 17.12.2019 13:56
4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 - 2022

návrh p.Ažaltoviča

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Milan Remiš
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 17.12.2019 13:57
4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 - 2022

návrh p.Boháča

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Milan Remiš
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 17.12.2019 13:59
4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 - 2022
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Milan Remiš
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 17.12.2019 14:01
5. Návrh na schválenie výpožičky garáže Základnej školy s Materskou školou Dubová 1 a garáže Základnej školy Hlboká cesta 4 v Bratislave pre spoločnosť Technické služby Starého Mesta, a.s.
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Milan Remiš
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 17.12.2019 14:23
6. Návrh na schválenie úhrady nákladov vynaložených na rekonštrukciu obecného nájomného bytu na Skalnej 1
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Petra Hitková , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 1 Dana Kleinert
Proti: 15 Boris Ažaltovič , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 6 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Soňa Párnická , Martina Uličná , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 17.12.2019 14:37
7. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku parc. č. 637/18 na Beblavého ulici

návrh p.Berku

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Anna Dojčánová , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 19: 17.12.2019 14:38
7. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku parc. č. 637/18 na Beblavého ulici
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Anna Dojčánová , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Matej Vagač
Hlasovanie č. 20: 17.12.2019 14:42
8. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 17.12.2019 14:45
9. Správa o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vyhodnotenie realizácie Staromestského programu 2019 ­ 2022 za rok 2019
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Adam Berka , Petra Hitková , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 19 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 17.12.2019 14:48
10. Správa z kontroly dodržiavania zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 2018
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Adam Berka , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Miroslav Vrábel
Za: 18 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Juraj Mikulášek
Hlasovanie č. 23: 17.12.2019 15:19
11. Správa z kontroly v oblasti výberu poplatku za rozvoj v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 v zmysle zákona č. 497/2015 Z. z. z 20.11.2015
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Adam Berka , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 19 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Damask Gruska
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 17.12.2019 15:30
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na I. polrok 2020

návrh p.Vagáča

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Adam Berka , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 7 Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač
Proti: 5 Boris Ažaltovič , Ondrej Dostál , Peter Osuský , Viera Satinská , Jana Španková
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 17.12.2019 15:32
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na I. polrok 2020
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Adam Berka , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 17 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Boris Ažaltovič , Peter Osuský , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 17.12.2019 15:33
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na I. polrok 2020
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Adam Berka , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 20 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 17.12.2019 15:35
13. Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Adam Berka , Ivan Bútora , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Jana Španková
Za: 18 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 17.12.2019 15:37
13.A/ Voľba člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z dôvodu vzdania sa poslanca Milana Remiša z členstva v miestnej rade
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Adam Berka , Ivan Bútora , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 18 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Dana Kleinert
Hlasovanie č. 29: 17.12.2019 15:42
14. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ivan Bútora , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 18 Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 17.12.2019 15:48
14.A/ Konanie v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov-rozhodnutie vo veci
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ivan Bútora , Petra Hitková , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 17 Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 17.12.2019 15:54
15. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 15 Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ľubomír Boháč
Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 - 2022
 5. 5. Návrh na schválenie výpožičky garáže Základnej školy s Materskou školou Dubová 1 a garáže Základnej školy Hlboká cesta 4 v Bratislave pre spoločnosť Technické služby Starého Mesta, a.s.
 6. 6. Návrh na schválenie úhrady nákladov vynaložených na rekonštrukciu obecného nájomného bytu na Skalnej 1
 7. 7. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku parc. č. 637/18 na Beblavého ulici
 8. 8. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 9. 9. Správa o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vyhodnotenie realizácie Staromestského programu 2019 – 2022 za rok 2019
 10. 10. Správa z kontroly dodržiavania zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 2018
 11. 11. Správa z kontroly v oblasti výberu poplatku za rozvoj v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 v zmysle zákona č. 497/2015 Z. z. z 20.11.2015
 12. 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na I. polrok 2020
 13. 13. Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 14. 14. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
 15. 15. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 16. 16. Rôzne
 17. 17. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto