Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2019 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
  Zápisnica

  Primátorka mesta konštatovala, že neboli prijaté ukladacie uznesenia na ostatných zasadnutiach mestského zastupiteľstva mesta, preto nie je potrebná ich kontrola.

  Odpovede na otázky poslancov MsZ:  Zo strany poslaneckého zboru odzneli nasledovné otázky: - P. poslankyňa Baranovičová pretlmočila otázku občanov mesta ohľadom zrušených verejných WC. Primátorka mesta konštatovala, že ich potreba je reálna. Byvály priestor nespĺňa náležité podmienky, uvažuje sa s ich zriadením v priestoroch bývalej Barbory a pánskych toaliet DK. Vhodné sa pozdávajú z dôvodu bezbariérového prístupu, časovo môžu byť otvorené dlhšie, keďže DK vykonáva prevádzku aj v popoludňajších hodinách. Potrebná je však rekonštrukcia, na základe vypracovanej cenovej ponuky vzišla cena privysovká. Avšak snahou mesta je doriešiť predmetnú problematiku  v I. polroku 2020. - P.poslankyňa Gregor predostrela požiadavku obyvateľov okrajových časti mesta, či je plán budovť kanalizáciu v daných lokalitách a povinnosti  občanov, ktorí nie sú pripojení na kanalizáciu.  Vedúcim oddelenia výstavby odznela informácia, že mesto nie vlastníkom žiadnej inžinierskej siete len verejného osvetlenia. Zo strany mesta (cca 5/2019) bol zaslaný podnet na Stredoslovenskú vodárensku spoločnosť o zaradenie požiadaviek mesta do ich investičného plánu. Následne v 6/2019 bola doručená odpoveď s informáciou o zaradení návrhov mesta do investičného plánu spoločnosti s tým, že rozhodne investičná komisia.V krátkosti popísal legistatívny proces ako aj technickú stránku daného procesu.  - ďalej zo strany p. poslankyne Gregor bol smerovaný dotaz týkajúci sa vybudovania čističiek odpadových vôd, konkrétne ich zaradenie medzi projektové zámery v rámci transformácie regionu v oblasti životné prostredie.  Primátorka mesta: medzi projektovými zámermi podanými začiatkom tohto k.r. nebol zaradený. Eurofondy poskytovali financovanie pre obce s počtom obyvateľov 2 000. Momentálne EÚ a SR rokujú o podmienkach nového programovacieho obdobia. Jej závery by mali byť kreované o rok. Budú sa týkať toho ako budú výzvy nadstavené, takžie priestor na takýto druh projektu by mohol vzniknúť. 
   
     - P. poslanec Arvay sa zaujímal ako mesto zareaguje na nešťastie v Prešove, napr. v niektorýcm mestách rušia oslavy Silvestra spojené s ohňostrom a ušetrné finančné prostriedky pošlú do Prešova.    Primátorka mesta – zatiaľ sme sa toutou problematikou nezaoberali, či stopnúť ohňostroj a financie zaslať obyvateľom mesta Prešov. V rámci Kapustnice boli vyzbierané finančné prostriedky vo výške 2 300 Eur za ZMO HN a zaslané mestu Prešov. Touto témou sa budeme ešte zaoberať.  
   
  Primátorka mesta požiadala o informácie o súčasnej situácii ohľadom rekonštrukcie plavárne. Privítala zástupcu spoločnosti B.T.I., p. Karu.    Odovzdala slovo vedúcemu oddelenia výstavby, aby informoval o situácii na plavárni.   Ing.Čaplár:každú stredu sa zúčastňuje kontrolného dňa. Po poslednej kontrole konštatoval, že objekt krytej plavárne je skoro hotový až na drobné nedorobky. V krátkosti popísal činnosti, ktoré je potrebné dorobiť. Predpokladaný termín otvorenia koniec februára, začiatok marca 2020, avšak hlavné slovo bude mať stavebný úrad. Ján Kara: ak by sa postupovalo podľa pôvodného projektu, rok by na opravu plavárne nestačil. Museli vykonať množstvo prác navyše, ktoré v pôvodnej dokumentácii neboli. V rekonštrukcii nebola zahrnutá výmena bazénov. Kachličkový bazén nespĺňal žiadne technické normy a vytekala z neho voda. Celú plaváreň museli rozkopať, lebo v nej vyvierala voda. Kanalizácia viedla do kopca a všetko bolo zhrdzavené. Konštatoval, že plaváreň zrekonštruovali tak, ako by ju postavili novú. Nad rámec projektovej dokumentácie plaváreň rozbili na skelet a všetko vymenili na novo. Nová kanálizácia, s ktorou sa nerátalo, nové kúrenie, nové bazény a iné veci navyše. Nový bazén bude z nerezu a veľkosťou bude spĺňať olympijské parametre. Zástupca B.T.I. prehlásil, že plaváreň je na 99% hotová. Predpokladaný termín otvorenia marec 2020 pokiaľ nenastanú komplikácie v rámci kolaudácie.   V areáli letného kúpaliska sa začne pracovať 15. januára 2020 s plánovaných termínom otvorenia leto t.r.  - Primátorka mesta doplnila komentár uvedením, že od januára 2020 mesto musí dodržať zmluvu v rámci splácania. 26.01.2020 musí odísť prvá splátka vo výške 28 tis. Eur. Záväzky koncesionára budú zo strany mesta plnené, preto je dôležité, aby boli dodržané termíny aj z druhej strany. 
   
  - P. poslanec Arvay sa zaujímal na využitie termálneho vrtu. Zástupca spoločnosti B.T.I. reagoval uvedením, že s vodou s termálneho vrtu sa nepočíta. Z výsledkov rozboru vody vyplýva, že voda nespĺňa kvalitatívne parametre. Pokiaľ by sa voda pustila do systému, hrozí, že sa celá technológia bude musieť meniť každé tri roky. Primátorka mesta upozornila,že využitie geotermálnej vody je súčasťou zmluvy. Situácia sa rieši v rámci dočasnej komisie (zasadala raz), ktorej ďalšie stretnutie je naplánované na 1/2020. 
   
  - P. poslanec Juríček sa zaujímal, či bola poverená osoba, ktorá dohliadala na celý proces od začiatku rekonštrukcie, ale, ktorá bude nápomocná aj po jej ukončení v prípade vzniknutých problémov.   - Ján Kara: p. Čaplár bol a je prítomný na kontrolných dňoch.  Ing. Čaplár – upresnil, že na kontrolných dňoch sa zúčastňuje od 01/2020. Pri počiatočných a búracích prácach bol  prítomný bývalý vedúci plavárne, p. Šúr. 
   
  - P. poslanca Stopku zaujímalo nasledovné: - čo sa stalo s technológiou zakúpenou z Nórskych finančných mechanizmov Ján Kara: ostala hlavná riadiaca jednotka a rozvody, kúrenie sa vymenilo kompletne z dôvodu  poškodenia. - mesto dostalo pokutu z ÚVO, či sa nechcú podieľať na jej čiastočnej úhrade Ján Kara: na úhrade pokuty sa nebudú podieľať. V čase, keď sa plaváreň zatvárala mala na účte finančný zostatok. Keď bola odkúpená spoločnosť Kmet Handlová, nebolo vyfakturované odobraté teplo. Tu došlo k ušetrenie finančných prostriedkov. V rámci celého projektu ako aj financovania projektu sa hľadajú možnosti cez Slovsef, ktorá odsúhlasila sumu 69 tis. Eur vzhľadom k tomu, že dochádza k šetreniu životného prostredia a po energetickej stránke došlo k zmene v porovnaní s pôvodným návrhom 
   
  - Zo strany občana mesta odznela otázka týkajúca sa financovania medzinárodných akcii s predpokladom zastrešenia od sponzorov alebo niekym iným. Ďalej sa zaujímal, či so ziskom sa podelia s mestom  Ján Kara:zo strany mesta nepočítajú so žiadnou investíciou. Akékoľvek plavecké preteky budú v prvom rade sponzorované plaveckou federáciou a so ziskom sa nebudú deliť s mestom. 
   
  - P. poslenec Juríček smeroval otázku k financovaniu plaveckého klubu, či si budú platiť za tréningy a koľko. Ján Kara: potvdil, že si platiť budú, o výške sumy nevedel informovať. Presnejšie informácie budú k dispozícií s blížiacim sa termínom otvorenia. 
   
  Primátorka mesta zhodnotila rok od nástupu do funkcie. Počas tohto obdobia sa hlavne zamerali na stabilizáciu ekonomiky v meste, posilnenie komunikácie a informovanosti, otvorený úrad ( ľudské zdroje smerom k občanom).  Poďakovala členom komisii MsZ, zamestnancom úradu, škôl a školských zariadení, riaditeľom konateľom za vykonanú prácu. Ďalej poďakovala poslancom MsZ za svoju prácu, za férovú komunikáciu na rôznych fórach. 
   
  Záverom tohto bodu sa  primátorka mesta vyjadrila k „ úlohe“ spred roku, ktorá sa  týkala funkcie zástupcu primátora mesta s tým, že bolo deklarované prehodnotenie funkcie zástupcu s tými kompetenciami ako v minulom volebnom období, s tým že sa zadefinoval rozsah zastupovania a činnosti:  ▪ podieľa sa na tvorbe, realizácií a kontrole regionálneho rozvova mesta, rozvojových programov a investícii; ▪ podieľa sa na tvorbe, realizácií a kontrole opatrení v oblasti životného prostredia, čistoty a údržby verejnej zelene, problematike odpadového hospodárstva; ▪ podieľa sa tvorbe, realizácií a kontrole opatrení v oblasti bytovej politiky,sociálnej politiky, politiky mesta v oblasti dobrej správy vecí verejných a v oblasti zvyšovania transparentnosti samosprávy; ▪ spolupracuje a komunikuje s verejnosťou pri vytváraní zdravého životného prostredia, úprave verejných priestranstiev a výstavbe verejných kultúrnych a športových zariadení, zariadení občianskej vybavenosti a podobne; ▪ reprezentuje a zastupuje mesto na oficiálnych prijatiach a podujatiach s patronátom alebo účasťou mesta; ▪ spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, školami, charitativnými, spoločenskými, kultúrnymi a športovými združeniam a podnikateľskými subjektmi pri presadzovaní a ochrane záujmov mesta; ▪ podieľa sa na rozvoji partnerskej spolupráce s domácimi a zahraničnými subjektmi; ▪ podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta; ▪ koordinuje činnosti stálych komisií mestského zastupiteľstva v súčinnosti s odbornými útvarmi mestského úradu, mestskou radou a mestským zastupiteľstvom; ▪ koordinuje rozdelenie úloh v súčinnosti s orgánmi mesta a poslancami msZ; ▪ tvorí stanoviska a pripomienky k materiálom na rokovanie MsZ, MR, komisií MsZ a pre primátorku; ▪ zúčastňuje sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách mesta a MsZ; ▪ plní úlohy určené primátorkou mesta,MsZ a MR; ▪ prijíma, vybavuje žiadostí, podnetov a pripomienok občanov a organizácií pôsobiacich na území mesta; ▪ podiela sa na vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, zabezpečenie kontroly jeho plnenia pri návrhu rozpočtu a schvaľovaní jeho záverečného účtu; ▪ spolupracuje so zamestnavateľmi na území mesta; ▪ vyhľadáva nových investorov pre rozvoj cestovného ruchu, podnikania a zamestnanossti na území mesta; ▪ pripomienkuje VZN, interné predpisy a iné riadiace akty; ▪ plní ďalšie úlohy na základe poverenia primátora mesta; ▪ výkon úkonov a činnosti zástupcu primátorky v uvedených oblastiach má trvalý charakter a spočíva vo vykonávaní koordinačných, koncepčných a kontrolných činnosti a spolupráci pri riadení dotknutých organizačných útvarov mestského úradu, ktoré úlohy vo vymenovaných oblastiach zabezpečujú. 
   
  Konkrétne oblasti: 1. Členstvo zástupcu primátorky v orgánoch mestských organizácií alebo organizáciách, kde má mesto majetkový podiel: - Člen MR 2018-20200 - Predseda DR Senior centrum Handlová, n.o. - Predseda DR Jazmín, n.o. - Predseda DR MsBP Handlová, s.r.o. - Člen DR HATER – HANDLOVÁ, s.r.o. - Člen SR Asterion, n.o. - Člen Bytovej rady mesta Handlová - Člen Rady školy ZŠ Mierové námestie - Člen Rady školy ZŠ Morovnianska cesta - Člen Rady školy ZŠ CVČ  - Člen DR Kmet Handlová, a.s. 2. Komisie MsZ Aktívne sa zúčastňuje zasadnutí jednotlivých komisií MsZ. 3. MsÚ Handlová Je aktívnym členom vedenia mesta a spolupodieľa sa na všetkých dôležitých stretnutiach a rozhodnutia vedenia mesta. 4. Komunity v meste Aktívne sa zúčastňuje stretnutí so všetkými komunitami v meste (športovci, tanečníci...) 5. Partnerstvá a zastupovanie v meste  Aktívne sa zúčastňuje rôznych stretnutí a akcií mimo mesta Handlová a v zahraničí ako zástupca mesta ( Transformácia HN, ZMOS,ÚNM, Fórum primátorov bánskych regiónov, SMART CITY) 6. Mestské obchodné spoločnosti a organizácie Inicioval vznik orgánov valných zhromaždení a dozorných rád, pravidelne a aktívne komunikuje s konateľmi, riaditeľmi škôl a vedúcimi organizácií v meste Handlová 7. Poslanci MsZ Ako poslanec MsZ aktívne informuje členov MsZ o dianí v meste 8. Bytová rada Inicioval vznik bytovej rady, čím sa odbremenil MsÚ od bytových stránok, vytvoril sa nový systém prideľovania mestských bytov len tým, ktorí majú vyrovnáné záväzky voči MsBP Handlová, s.r.o a mestu Handlová 9. Školstvo a vzdelávanie     Zástupcovi primátorky záleží na úrovni školstva a vzdelávania detí a mládeže v Handlovej. Inicioval napr. spoluprácu s medzinárodným programom Teach for Slovakia, ktorý je zameraný na boj proti generačnej chudobe a nízkej čitateľskej gramotnosti na Slovensku. Prví učitelia začali učiť na ZŠ Školská už od začiatku školského roka. 10. Dočasné pracovné komisie a skupiny Zástupca primátorky je členom každej pracovnej skupiny zriadenej primátorkou mesta (Handlovské lesy, Plaváreň, Banská kolónia) 11. Zástupca primátorky zastupuje primátorku mesta počas jej neprítomnosti, je jej poradcom... 

 3. 3. Návrh rozpočtu mestských príspevkových organizácií na roky 2020,2021,2022 (Dom kultúry, Knižnica, Plány údržby opráv; Návrh na zmenu rozpočtu Domu kultúry mesta Handlová na rok 2019)
  Zápisnica

  Riaditeľkami mestských príspevkových organizácii boli predložené návrhy rozpočtov  na roky 2020,2021 a 2022. V prípade domu kultúry aj rozpočtové opatrenie  na rok 2019, ktorý zahŕňa zvýšenie prevádzkového transferu o 10 000 Eur z dôvodu zákonného zvýšenia tarefných platov o 10% spolu si zvýšením príplatkov, ďalej zvýšenia odmien v zmysle kolektívnej zmluvy ZO SLOVLES a tiež zvýšenie príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov z 2% na 2,5% a zvýšenie zákonných odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne. K predloženým návrhom neboli vznesené žiadné pripomienky, avšak p. poslankyňa Baranovičová vyzvala riaditeľlku DK MH o upresnenie, v čom spočíva hlavná činnnosť  (HČ) a vedľajšia hospodárska činnosť (VČ) DK MH.  Mgr. Žišková reagovala vysvetlením ktoré činnosti sú zahrnuté do HČ a VČ  na základe zriaďovateľskej listiny DK MH s tým,  že VČ má mať zabezpečovať podporu pre podujatia zahrnuté v HČ organizácie. Následne p.poslankyňa Baranovičová vyzvala riaditeľku DK MH o opätovné zváženie zvýšenia činnosti reštauračných služieb ako VČ, napriek tomu, že by sa tým DK MH stal platcom DPH, a poukázala na to, že takýmto spôsobom fungujú organizácie zabezpečujúce kultúru aj v iných mestách /príklad KaSS Prievidza/. Riaditeľka DK MH reagovala uvedením, že mesto môže zriadiť vlastný podnik zaoberajúci sa poskytovaním reštauračných služieb, lebo pri jej zhodnotení nevidí žiadny prínos zvýšenia príjmov z tejto činnosti, skôr iba zvýšenú administráciu a zároveň potrebu prijať nových zamestnancov. Otázka ostala otvorená a bude predmetom ďalších rokovaní. 

 4. 3A. Dom kultúry
  Predkladateľ: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
 5. 3B. Mestská knižnica
  Predkladateľ: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
  Zápisnica

  V rámci rokovania primátorka mesta privítala rodičiov, žiakov a riaditeľku Základnej umeleckej školy Volcano, ktorá požiadala o možnosť reagovať na diskusný príspevok  p. poslanca Uríčeka zo zasadnutia MsZ dňa 05.12.2019. 
   
  P. poslancom Jaroslavom Daubnerom odznel poslanenecký návrh na zmenu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

  Riaditeľkou SZUŠ Volcano odzneli informácie ako reakcia na slova p. Uríčeka zo  zasadnutia MsZ zo dňa 05.12. 2019 nasledovne: pán poslanec povedal, citujem: “sľúbil som rodičom, s ktorými som sa intenzívne rozprával a ich zastupujem”, že sa budem pýtať. Kde sú ich peniaze. Moja reakcia: peniaze ak ide o dotáciu, idú do vzdelávania detí a na to, na čo majú  byť zo zákona použité. My nemáme žiadne peniaze rodičov a ak náhodou myslel školné poplatky, tak tie idú do skvalitňovania vzdelávania a priestorov školy.  Nerozumiem akých rodičov pán poslanec myslí, nakoľko naši rodičia sú až 6 x do roka prizvaní na rodičovské združenie kde sa preberajú práve tieto veci. 
   
  Ale len v stručnosti : v našej SZUŠ si predsa vždy nájdeme spôsob ako pomôcť. Každý rok zabezpečíme okrem rôznych akcií ako Mikuláš, Halloween, vianočná párty.... aj aktivity pre detí ako sú workshopy, kde pravidelne prizývame slovenské či zahraničné špičky. Taktiež v rámci možností prispievame na súťaže, napr. 2 roky po sebe to bolo svetové finále v Chorvátsku, kde bol príspevok vo výške 2000 € alebo šitie  kostýmov, napr.50 ks ľudovkárskych kostýmov.  Ďalšie finančné čiastky a podpora našich žiakov a skvalitňovanie výuky Vám bude predložená nakoľko by som pri tomto bode strávila dlhý čas. Veľmi by ma zaujímala jedna vec. V ktorej hlave vznikla myšlienka, že školy by mali hradiť žiakom iné veci, ktoré nesúvisia s procesom výučby. Ako napr. spomínané oblečenie či výjazdy na výlety a súťaže. Pýtam sa, ktorá škola hradí deťom na výtvarnú školské pomôcky ako sú farbičky, perá, peračníky, oblečenie na telesnú výchovu či futbalový zápas.....Ak dobre viem, tak už dávno sa všetky takéto veci od škôl nedostávajú. Prečo to potom má niekto potrebu vyžadovať od našej školy? Je predsa rozdiel aj medzi školami. Jedna škola ku príkladu môže ísť na súťaž jeden krát v roku s počtom detí 10 a iná škola ide na súťaž 10 krát s počtom detí 120. AK máme deťom hradiť z dotácie výjazdy na súťaže, tak potom aj ZŠ by mali deťom hradiť školu v prírode alebo rôzne exkurzie?  Alebo je to tak, že každú školu si budeme posudzovať ako nám to vyhovuje? 
   
    Naša škola je jediná na území mesta Handlová ktorá nepoberá ZRPŠ!!! 
   
  - Pán poslanec povedal, že máme nekvalifikovaný personál, čo je klamstvo, naša škola disponuje so 100% kvalifikovaným pedagogickým personálom. Preto žiadam, aby sa takéto nepravdivé informácie nevynášali.  Predchádzajúci rok sme síce nemali 100% kvalifikáciu, ale myslím si, že to nemá žiadna škola v celom okrese a možno ani na celom Slovensku. 
   
  - Taktiež bolo povedané, že sme mali pokles detí od roku 2018 do roku 2019 o 110 detí. Opäť nepravdivý údaj, ak by si p. poslanec poriadne naštudoval výkaz alebo aspoň žiadosť o dotáciu, tak by si spočítal, že sme mali pokles o 39 žiakov (čo bolo spôsobené prepustením dvoch učiteľov na dohodu) 
   
  3 roky učíme v priemere za jeden šk. rok 30-50 detí bez nároku na dotáciu. Je smutné že toto nikoho neujíma a nikomu to neprekáža. 
   
  - Príde vám lojálne od poslanca mesta, aby ak má pocit pochybenia, aby namiesto kontaktovania riaditeľa školy, alebo zriaďovateľa školy tak neurobil a len riešil “anonymných” rodičov z roku 2018? Pán poslanec povedal, že nemal možnosť sa s nami stretnúť lebo žijeme v Španielsku. Moja sestra zriadila školu, no už 3 roky nie je riaditeľka školy. Riaditeľka školy som ja a som stále tu. Mohol ma kontaktovať kedykoľvek. Ak aj chcel hovoriť zo zakladateľom školy, mohol tak urobiť na futbalovej 24, kde bola s deťmi na vystúpení, alebo na ocenení Handlovčanov, kde bol  aj pán Uríček aj moja sestra. Dokonca ju videl aj na raute. No žiaľ tak nikdy neurobil. Mrzí ma, že aj keď bol p. poslanec aktívny a mal otázky predsa som ho musela osloviť  ja ,aby sme sa stretli a rada mu odpovedala na jeho otázky a ukázala všetky naše  priestory. Kto vojde do budovy na Lipovej 8 a porovná si priestory na prízemí  a 1. poschodí a potom vojde k nám do SZUŠ Volcano myslím si,  že veľmi rýchlo pochopí koľko financií, energie, času a lásky bolo vložené do spomínaných priestorov O komplet vybudovanej novučičkej sále v ZŠ Ráztočno, čo bola kedysi kuchyňa ani nehovorím. 
   
  - My ako škola sme mali kontrolu zo Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) na materiálnovzdelávací proces koncom roku 2018. Ale na podnet mesta a pána Uríčeka  nám bola vykonaná hĺbková papierová kontrola zo ŠŠI v októbri 2019, kde sa kontroloval každý jeden žiak. Kontrola na podnet mesta bola zameraná nie na materiálne zabezpečenie a na vyučovací proces, ale práve na papiere a vedenie žiakov od roku 2017 až do prítomnosti. A súčasne vykonali kontrolu aj prebiehajúceho školského roku 2019/2020. 
   
  Preto hneď nadviažem na ďalšiu reportáž, ktorá bola včera odvysielaná a opäť tam boli zo strany p. poslanca vyslovené nepravdivé informácie. Prvá zlá informácia bola  o hĺbkovej kontrole, bolo tvrdené že nám bola vykonaná iba tematická kontrola  čo nie je pravda. V októbri 2019 nám bola vykonaná aj hĺbková kontrola. Ďalej  v reportáži odznelo že zo strany mesta nám bolo zistených 11 kontrolných zistení.  Tu by som upozornila že aj táto informácia nie je pravdivá. Kontrolných zistení v záverečnej správe bolo 6 a išlo vyslovene o administratívne nápravy.  Takže si to zhrňme: za posledný rok nám bolo ako škole vykonaných celkovo 6 kontrol. Z toho 2 zo ŠŠI jedna tematická a jedna hĺbková, 2 kontroly od hlavnej kontrolórky mesta Handlová, jedna kontrola z Trenčianskeho samosprávneho kraja  a jedna kontrola od hlavného ekonóma p. Mendela s p. Kollárovou. P. primátorka v reportáži odpovedala ako dopadla kontrola či už zo strany ŠŠI  tak aj kontroly z mesta, čo považujem za zbytočné to opakovať nakoľko p. primátorka citovala správu a boli presne a správne vyslovené informácie. Celé toto vnímame ako poškodzovanie dobrého mena a neuvádzanie správnych informácií. Zopakujem to čo som povedala p. Uríčekovi. Prajem si aby ti záležalo na každom jednom dieťati a škole tak ako na našich žiakoch a škole. Na záver chcem povedať už len pár slov. Ďakujem všetkým našim rodičom, ktorí neskutočne stoja za nami a celé toto všetko dianie berú osobne. Ďalším našim rodičom odkazujem nech sa netrápia, že nemohli prísť, aj keď veľmi chceli ale srdce  by mi nedovolilo, aby sa vzdali vystúpenia svojich detí a neprišli podporiť prácu  p. učiteliek, ktoré práve v tomto čase organizujú na ZŠ Mierové námestie Vianočnú akadémiu. Prajem každej jednej škole, aby zažili tak úprimní pocit od rodičov a detí a to v tej podobe že nás nazývajú rodinou a druhou mamou. 
   
  P. poslanec Uríček: z pozície poslanca MsZ sa rozhodol riešiť podnet občanov s vedomím, že sa stretne aj neporozumením. Uskutočnili sa stretnutia, bude zvolané poslanecké stretnutie za prítomnosti riaditeľky pre objasnenie určitých veci. Prezentované skutočnosti si preveroval, pokiaľ sú nepravdivé prisľúbil ospravedlnenie riaditeľke, rodičom a žiakom SZUŠ. 
   
  Zástupca rodičov vystúpil s uvedením, že sa ho osobne dotklo, čo bolo prezentované zo strany p. Uríčeka smerom k SZUŠ Volcano. Vyjadril poďakovanie za vykonanú prácu v školskom zariadení a vyzval p. poslanca Uričeka, aby sa verejne ospravedlnil prostredníctvom regionálnej televízie a socialných sieti.  
   

 6. 4. Návrh rozpočtu neziskových príspevkových organizácií na roky 2020,2021,2022 ( Asterion, n.o., Jazmín, n.o., SC, n.o.), Plány údržby opráv
  Zápisnica

  Riadietlia neziskových príspevkových organizácií predložili návrhy rozpočtov na roky 2020, 2021, 2022, ku ktorým za strany poslancov MsZ neodzneli žiadne pripomienky ani návrhy. 

 7. 4A. Asterion, n.o.
  Predkladateľ: Vladislav Horváth, riaditeľ
 8. 4B. Jazmín, n.o.
  Predkladateľ: Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka
 9. 4C. Senior centrum Handlová, n.o.
  Predkladateľ: PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka
 10. 5. Návrh rozpočtu mesta Handlová, škôl a školských zariadení na roky 2020,2021,2022 a stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Vedúci ekonomického oddelenia v tomto bode rokovania návrh rozpočtu samosprávy na roky 2020 – 2022, ako sumarizáciu základných atribútov a povinností, ktoré mesto ako samosprávny orgán musí plniť v zmysle platnej legislatívy v rozsahu rozpočtovaných príjmov a výdavkov a sú zároveň záväznými ukazovateľmi; -  nasledujúce dva rozpočtované roky 2021 a 2022 sú orientačné a ich príjmy a výdavky sa budú spresňovať v budúcom rozpočtovom roku;  rozpočet mesta na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný s rovnakou výškou rozpočtovaných príjmov a výdavkov. Podstatným princípom ako aj základným kritériom pri tvorbe rozpočtu zostáva zásada nutnosti zostavenia výslednej bilancie bežného rozpočtu s dostatočne vysokým prebytkom pre kompenzáciu krytia dlhovej služby z návratných zdrojov financovania vo výdavkových finančných operáciách a dorovnania schodku vo výdavkoch kapitálového rozpočtu; -  v čase prípravy návrhu rozpočtu mesta boli známe východiská rozpočtu verejnej správy na rok 2020 navrhované vládou SR, ale ešte neschválené parlamentom a tie sú zapracované tak na príjmovej ako aj výdavkovej strane rozpočtu. Zámery vlády SR realizované prostredníctvom viacerých ekonomických a sociálnych opatrení ako i ďalšie tituly vyplývajúce zo schválených,resp. pripravovaných legislatívnych zmien mali výrazný vplyv na vybilancovanie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu s mnohými kompromisnými riešeniami; -  na príjmovej strane návrhu rozpočtu sú zapracované príjmy z podielovej dane ovplyvnené znížením odpočítateľnej položky pre fyzické osoby a zvýšenie miestnych daní z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad. Zákonné zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadov sa premietlo do nižších príjmov v závislosti od dodržania percenta vytriedenia piatich zložiek odpadov. Národná rada schválením zákona z júna 2019 o ukončení niektorých exekučných konaní s pozastavením súdnych exekúcii týmto spôsobila, že pravdepodobne to bude mať možný dopadna zníženie príjmov; - výdavková časť rozpočtu mesta je významne ovplyvnená opatreniami v oblasti odmeňovania zamestnancov vo verejnej správe a to valorizácia platov zamestnancov mesta od  1. januára 2020 na úrovni 10 %, dopady novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, zvýšené plnenie osobných výdavkov cca o 60 % na rekreačné poukazy. Ďalej ide o zvýšenie výdavkov v exekučných konaniach v dôsledku pokračovania v daňových konaniach aj v prípade pozastavených exekúcii spôsobených novelou zákona z júna 2019. Rozhodujúce dopady na výdavky majú aj úlohy spojené so zabezpečením ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti. Vplyv novelizácie zákonov ako napr. „obedy zadarmo“ sú premietnuté do prevádzkových výdavkov spojených s nákupom potravín a zvýšením výdavkov na likvidáciu odpadov z obedov. Novelou zákona o sociálnych službách úhradou časti nákladov pre neverejných poskytovateľov mestom, vzniká potencionálne riziko zvýšenia peňažných výdavkov v sociálnej oblasti. Predkladaný návrh rozpočtu taktiež počíta s blížiacim sa záverom tretieho programového obdobia EŠIF a zaradením investícií vo forme projektov; - východiskami návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 bol schválený rozpočet na rok 2019 s prednostným zameraním na krytie legislatívnych rámcov, zmluvných záväzkov  a rozvojových zámerov mesta s ohľadom na: výber dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na príjem do rozpočtu mesta, vplyv zvýšenia miestnych daní a poplatkov s potencionálnym rizikom zvýšenia nedoplatkov, medziročný nárast bežných výdavkov v dôsledku legislatívnych zmien a cenových nárastov energii a spotrebovávaných tovarov a služieb, projektové zámery v súlade s realizáciou plánu rozvoja mesta a s ohľadom na vývoj v oblasti financovania preneseného výkonu štátnej správy; - v rámci podrobnejšieho komentára k predloženému návrhu ďalej uviedol nasledovné: Bežné príjmy: - na celkových bežných príjmoch mesta vo výške 13 379 307,00 € sa o niečo viac ako polovicu podieľajú daňové príjmy a to vo výške 8 032 900,00 €, čo predstavuje 60,0 % a v tom výnos dane z príjmov fyzických osôb (ďalej DPFO) vo výške 6 600 000,00 €, ktorý predstavuje 49,3 %. Rozpočtovaný objem DPFO je vyšší o 2,5 % ako úroveň očakávanej skutočnosti roka 2019 podľa odporúčaní Rady pre rozpočtovú zodpovednosť MF SR; - celkový predpokladaný vyber DPFO, s ktorým MF SR pre mestá a obce počíta vo svojom návrhu rozpočtu je vo výške 2 265 218 000,00 €, ktorým sa kryjú predovšetkým výdavky v rámci originálnych kompetencií samosprávy pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení a taktiež potrebu výdavkov na mzdy, tovary a služby v ostatných mestských organizáciách, ďalej na zabezpečenie opatrovateľskej služby, financovanie výkonov vo verejnom záujme (MHD), na zimnú a letnú údržbu komunikácii a v neposlednom rade aj na mzdové nároky, tovary a služby pre zamestnancov úradu. Podstatnú časť výdavkov tvoria úhrady záväzkov mesta vyplývajúce zo zmlúv a ďalšie súvisiace služby so zabezpečením činnosti samosprávy; -  v bežných nedaňových príjmoch sa uvažujeme s príjmom v rozpočtovanej výške 720 252,00 € na čom sa podieľajú príjmy z vyplatenia minuloročných dividend spoločnosti KMET, a.s. vo výške 20 000,00 € za majetkovú účasť, taktiež počítame s príjmom z úhrad za vydobyté nerasty vo výške 18 6320,00 €. Príjem od nájomníkov bytov na Ul. Železničiarskej, Ligetskej, Dimitrovovej, Mostnej 1 a 2 sa rozpočte sa premieta vo výške ročných splátok úverov zo ŠFRB. V tejto časti príjmov uvažujeme aj s doplatkom oneskorených nájmov zo strany MsBP za nájomné byty vo výške 81 713,00 €. Výber nájomného z umiestnených firiem v podnikateľskom inkubátore 45 000,00 €, ako aj príjem za prenajaté pozemky 29 400,00 € a príjem za objekty a priestory,ktoré využívajú mestské s.r.o., podnikateľské subjekty ako aj občania nepodnikatelia; -  v rámci administratívnych a ostatných poplatkov sa počíta s príjmom 99 450,00 €; -  rozpočet transferov v rámci verejnej správy a účelových štátnych fondov počíta s príjmom finančných prostriedkov vo výške 4 068 243,00 € v oblasti matričných služieb, spoločného obecného úradu, metodika školského úradu, evidencie obyvateľov, stavebného konania a pod. Kategória rozpočtu grantov a transferov zahŕňa taktiež príjmy pre sociálnu oblasť na podporu opatrovateľskej starostlivosti, hmotnú núdzu, rodinné prídavky, projekty na podporu zamestnanosti realizované cez ÚPSVaR. Táto kategória zahŕňa tiež príjmy z MPSVaR pre zariadenia sociálnych služieb útulku Jazmín n. o. a zariadenia pre seniorov Senior centrum n. o.    -  na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva celkový objem finančných prostriedkov predstavuje 2 458 142,00 €;  -  prebiehajúci projekt z roku 2019 „Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby“ je v príjmoch rozpočtovaný v objeme 237 120,00 € z prostriedkov ESF a ŠR; -   podstatným bežným príjmom v oblasti školstva sú tzv. ostatné príjmy škôl a školských zariadení s celkovým príjmom 557 912,00 €. Tieto ich vlastné príjmy pozostávajú najmä z nájomného, školného, úhrad stravného atď. a sú určené na úhradu bežných prevádzkových výdavkov. Kapitálové príjmy: -   v rámci nedaňových kapitálových príjmov sa ráta s predajom bytov vo výške 2 000,00 € a predajom pozemkov vo výške 18 000,00 €. V kategórii granty a transfery dominujú projekty prechádzajúce z roku 2019„Hrubá zaškolenosť vo výške 78 723,00 € a tiež „Zlepšenie kompetencii ZŠ Školská“ vo výške 95 295,00 €. Pre rok 2020 sú včlenené príjmy za schválený projekt „Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta“ vo výške 556 791,00 € a transfer z AVF na projekt „Výmena sedačiek v kine“ vo výške 35 000,00 €. Finančné príjmové operácie: táto kategória obsahuje rozpočtované finančné prostriedky z cudzích zdrojov a to čerpaného kontokorentného úveru vo výške 300 000,00 € tiež poskytnutého úveru z AVF na projekt „Výmena sedačiek v kine“ vo výške 75 000,00 € a zostatok účtu rezervného fondu vo výške173 841,00 € účelovo určeného na splátku korekcie za projekt „Senior centrum“. Bežné výdavky vrátane školstva: -  pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu sa vychádzalo z filozofie prioritne finančne zabezpečiť výdavky, vyplývajúce z platnej legislatívy a zo zmluvných vzťahov; -  výdavkový rozpočet je nastavený podľa jednotlivých kapitol v delení (s poukázaním na niektoré konkrétne položky kapitoly): - Kapitola 01 - Všeobecné verejné služby, ktorá predstavuje bežné výdavky na zabezpečenie základnej činnosti mestského úradu, pričom na výkon samosprávnych funkcii sú výdavky porovnaní s rozpočtom roku 2019 vyššie o 166 782,00 € pri zohľadnení zvýšených mzdových nárokoch zamestnancov a odvodových nárokoch v súvislosti so zvýšením tarifných platov o 10 % zamestnancov verejnej správy od 1.1.2020. V rozpočte sa počíta s výdavkami vo výške 38 711,00 € na zabezpečenie zákonných služieb spojených s vybavovaním občanov v súvislosti s ochranou osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti. V časti transferov sú rozpočtované členské príspevky za členstvo mesta v záujmových a iných združeniach (ZMOS, UMS, ZMOHN, ŽIAR a pod.). V rámci všeobecných verejných služieb sú vyčlenené finančné prostriedky na voľby do NR SR. Na činnosť volených orgánov samosprávy je rozpočtovaných 93 135,00 € s ohľadom na plnenie výšky hodinovej minimálnej mzdy po novele zákona;   - Kapitola 02 – Obrana, ktorá predstavuje výdavky v rozsahu tovarov a služieb na zabezpečenie civilnej obrany vo výške 2 060,00 €; - Kapitola 03 - Verejný poriadok a bezpečnosť zahŕňa výdavky na činnosť mestskej polície vrátane výdavkov na Dobrovoľný hasičský zbor v mestskej časti Morovno sú rozpočtované v celkovom rozsahu zvýšené oproti rozpočtu 2019 o 63 761,00 €. Ide predovšetkým o výdavky na zvýšené mzdy a odvody o 26 291,00 € kmeňových zamestnancov. Na zabezpečenie nevyhnutných potrieb príslušníkov MsP rozpočtujeme výdavky na materiál pre obstaranie výstroja pre príslušníkov (1 000,00 €), ochranu verejného poriadku a majetku mesta zabezpečením kamerového systému  zamestnancami na čiastočný úväzok – chránená dielňa a výdavky na servis, poistenie a palivá v súvislosti s prevádzkou služobných vozidiel; - Kapitola 04 - Ekonomická oblasť, kde sú rozpočtované prostriedky vyššie o 89183,00 € oproti roku 2019 na úhradu mzdových výdavkov pokračujúceho projektu aktivačných prác. Taktiež ostatných projektov prostredníctvom ÚPSVaR, ktorý bude mestu časť výdavkov refundovať a tie sú rozpočtované v bežných príjmoch – transfery zo ŠR. V podkapitole „Cestná doprava“ sú rozpočtované finančné prostriedky na zimnú údržbu 100 000,00 €, letnú údržbu 20 000,00 €, opravu výtlkov 20 000,00 € a dopravné značenie v objeme 8 000,00 €. Na údržbu mostov vyčleňujeme 13 000,00 € na čistenie verejných priestranstiev 50 000,00 € a pasportizáciu dopravného značenia  5 000,00 €. Na pokrytie výdavkov na výkony MHD vo verejnom záujme na rok 2020 počítame s vyšším transferom vo výške 203 121,00 €; - Kapitola 05 - Ochrana životného prostredia, ktoré predstavujú najmä výdavky na úhradu nákladov na odvoz komunálneho odpadu v objeme 125 000,00 €, uloženie komunálneho odpadu v objeme 190 000,00 €, výdavky na separáciu v objeme 10 000,00 € a na prevádzku kompostárnev objeme 35 000,00 €. Na odvádzanie zrážkových vôd z povrchu do kanalizácie vyčleňujeme 92 253,00 € a k tomu údržbu vodovodov a kanalizácie za 6 500,00 €; - Kapitola 06 - Bývanie a občianska vybavenosť, ktorej časť výdavkov pozostáva z výdavkov na ochranu a údržbu verejnej zelene ako je údržba zelených plôch, výsadba, výrub stromov, kosenie a pod. Tieto sú rozpočtované vo výške 105 500,00 €. Výdavky na verejné osvetlenie zaspotrebovanú el. energiu sú 80 000,00 € a na potrebnú údržbu verejného osvetlenia vo výške 35 000,00 €; - Kapitola 07 – Zdravotníctvo, kde sú rozpočtované výdavky na preventívne prehliadky zamestnancov vo výške 950,00 €; - Kapitola 08 - Rekreácia, kultúra, šport, náboženstvo, ktorá predstavuje výdavky na prevádzku mestského futbalového štadióna 13 700,00 € (el. energia, teplo, voda), splátkový kalendár z koncesnej zmluvy (Plaváreň) s plnením 345 600,00 €, na bežné opravy v zmysle projektovej zmluvy nórskeho finančného mechanizmu je vyčlenená čiastka vo výške 2 614,00 €, na bežné transfery na činnosť športových klubov a občianskych združení so športovým a iným zameraním sú pre rok 2020 rozpočtované pre extraligový Mestský basketbalový klub vo výške 70 000,00 €, pre ostatné športové kluby a združenia 48 550,00 € a na činnosť Mestského futbalového klubu 35 000,00 € vrátane čiastky na zabezpečovanie údržby futbalového štadióna. Príspevok Mestskej knižnice vo forme transferu je vo výške 111 722,00 € so zapracovaným zvýšeným nárastom tarifných platov od januára 2020. Dom kultúry má rozpočtovaný príspevok vo výške 277 500,00 € na činnosť a prevádzku. Na kultúrne podujatia realizované v zmysle navrhovaného kalendára celomestských podujatí rozpočet počíta s objemom 62 000,00 €; - Kapitola 09 – Vzdelávanie, kde sú zapracované prostriedky na školy a školské zariadenia mesta zo ŠR vrátane originálnych kompetencii z príjmu DPFO (podielovej dane). Transfer pre súkromnú ZUŠ Volcano v zmysle platnej legislatívy je 85 441,00 €, čo je menej o 5 395,00 € z dôvodu nižšieho počtu žiakov; - Kapitola 10 - Sociálne zabezpečenie, kde je rozpočet medziročne vyšší o 166 129,00 € predovšetkým z dôvodu legislatívnej úpravy výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb s odkázanosťou na pomoc inej osoby. Okrem tradičných výdavkov na rozsah opatrovateľskej služby, domy opatrovateľskej služby sa počíta s výdavkami na dávky soc. pomoci občanom v hmotnej núdzi 50 000,00 € a rodinných prídavkov v objeme  40 000,00 € vyplácané osobitným príjemcom na základe príjmu zo ŠR. V rámci transferov počítame s príspevkami pre novonarodené deti 8 000,00 €, osobitný príspevok na mladého dospelého z detského domova1 000,00 € a na úpravu rodinných pomerov dieťaťa 500,00 €. V rámci údržby budov v majetku mesta vyčleňujeme na havarijný stav strechy na domove opatrovateľskej služby na  ul.29. augusta čiastku 50 000,00 €. Na činnosť jednotlivých mestských n. o. pre zariadenie krízovej intervencie útulku Jazmín rozpočtujeme 101 000,00 € a to  81 000,00 € z dotácie MPSVaR a dofinancovaním mesta 20 000,00 €. Pre zariadenie SENIOR CENTRUM výdavky 575 316,00 €, čo je 58 260,00 € viac ako v r. 2019 a tiež splátka korekcie za porušenie verejného obstarávania vo výške 173 841,00 €.  Kapitálové výdavky: - celkovo sú rozpočtované vo výške 1 109 002,00 €, čo súvisí predovšetkým so začatým investičnými akciami a projektami. Ide predovšetkým o ukončené práce na rekonštrukcii mestských komunikácii vo výške 375 000,00 €, budovanie parkovacích miest vo výške 15 000,00 €, realizáciu pripravovaných projektov „Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta“ v objeme 586 096,00 € a „Výmena sedačiek v kine“ v objeme 122 006,00 €. Pre stravovacie zariadenie MŠ Morovnianska cesta z dôvodu havarijného stavu plánujeme výmenu plynového kotla s výdavkami 3 300,00 €; Finančné operácie výdavkové: - celkový objem predstavuje 1 384 442,00 € určený na splátky istín refinančného úveru, úveru na komunikácie, usporiadaných záväzkov a lízingu. Splátky za cudzie zdroje financovania sú vo výške 366 875,00 €, splátky z istín úverov ŠFRB v objeme 259 097,00 €. V transakciách verejného dlhu rozpočtujeme poskytnutý kontokorentný úver vo výške 300 000,00 €. Ďalšou položkou výdavkových operácii vo výške 284 352,00 € je majetková účasť spojená s nákupom akcií spol. FIN.M.O.S, a. s. za rekonštruované verejné osvetlenie. Pokračujeme v úhradách finančného prenájmu policajného služobného vozidla obstaraného v r. 2018 podľa leasingovej zmluvy vo výške 3 756,00 €, ktorý končí v 06/2021. Včlenená jednorazová splátka prekleňovacieho úveru na končiace projekty vo výške 174 018,00 € bude po refundácii finančných prostriedkov zo štátnej pokladnice vyrovnaná. - záverom komentára zdôraznil, že plnenie rozpočtu sa bude predovšetkým odvíjať od reálneho príjmu podielovej dane, príjmu miestnych daní a poplatkov po ich medziročnom zvýšení a úspešnosti vo vymáhaní daňových nedoplatkov a poplatkov za komunálny odpad u poplatníkov. Na základe uvedeného bude nutné v priebehu budúceho roka zintenzívniť proces vymáhania pohľadávok, monitorovať plnenie zámerov rozpočtu s ohľadom na možný ďalší vývoj legislatívy a ich dopad na ekonomické a sociálne zmeny.  
   
  Hlavná kontrolórka mesta  V úvode komentára uviedla legislatívu, ktorou sa musia riadiť pri tvorbe rozpočtu. Bola dodržaná informačná povinnosť aj metodická správnosť.  Záverom konštatovala a odporučila schváliť predložený návrh rozpočtu.      DISKUSIA:    V rámci tohto bodu odznela diskusia zameraná na využitie prostriedkov z enviromentálneho fondu v súvislosti s odpadovým hospodárstvom.     Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 

 11. 6. Rozpočtové opatrenie – 7. zmena rozpočtu mesta na rok 2019
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Vedúcim ekonomického oddelenia odznela informácia týkajúca sa rozpočtového opatrenia č.7, v ktorom dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú : 1) zapojenie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov (napr. zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy do rozpočtu mesta), pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu, 2) vlastné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové presuny a zvýšenie prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem. 
   
   Podrobnejšie poukázal na niektoré konkrétne zmeny v rámci príjmovej a výdavkovej častirozpočtu:  Bežné príjmy:  Tuzemské bežné granty a transfery +105 227,- € Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu  štátnej správy +87 742 Zo  ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy +16 485,- €  Školstvo ostatné príjmy +128 125,- €  Kapitálové príjmy: Kapitálové príjmy +17 799,- € Príjem z predaja pozemkov +17 799,- € na základe vývoja príjmov    Tuzemské kapitálové granty a transfery -233 956,- € Granty -233 956,- € (zníženie prostriedkov z EFRR na projekty „Hrubá zaškolenosť MŠ“ a „Zlepšenie kompetencií ZŠ Školská“ – na úhradu nákladov pri implementácií grantov EÚ budú použité prostriedky z preklenovacieho úveru vo výške 174 018,- €)   Finančné operácie príjmové  Z ostatných finančných operácií +129 600,- € Prostriedky z predchádzajúcich rokov +23 166,- € (ide o zmenu ek. klasifikácie z 454002 na 453) Z rezervného fondu obce +129 600,- € na úhradu pokuty za VO „Rekonštrukcia plavárne“ Tuzemské úvery, pôžičky +174 018,- € Bankové úvery krátkodobé +174 018,- € na úhradu nákladov pri implementácií grantov EÚ „Hrubá zaškolenosť MŠ“ a „Zlepšenie kompetencií ZŠ Školská“ Príjmy celkom : +341 035,- € Výdavky celkom : +341 035,- € Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola +240,- € Program 2: Propagácia, prezentácia, marketing a cestovný ruch +2 401,- € Program 3: Interné služby +2 482,- €   Program 4: Služby občanom +2 422,- € Program 5: Bezpečnosť -2 470,- € Program 6: Odpadové hospodárstvo +13 032,- € Program 7: Komunikácie  +49 606,- €   Program 9: Vzdelávanie +67 299,- € Program 10: Šport +130 600,- € Program 11: Kultúra +13 000,- € Program 12: Prostredie pre život +200,- € Program 13: Bývanie +550,- € Program 14: Sociálne služby +128 465,- € Program 15: Administratíva -66 792,- € 
   
  DISKUSIA: Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky. 

 12. 7. Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  V rámci tohto bodu predložil vedúci ekonomického oddelenia v zmysle legislatívy Konsolidovanú výročnú správu za rok 2018 obsahujúcu všetky náležitosti, čo skonštatovala audítorka svojim vyjadrením 
   
  DISKUSIA: Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky.

 13. 8. Diskusia
  Zápisnica

  Diskusia: V rámci tohto bodu neodznel žiadny diskusný príspevok. 

 14. 9. Interpelácia
  Zápisnica

  V rámci tohto bodu nebola doručená žiadna písomná interpelácia.

 15. 10. Záver
  Zápisnica

  Konštatovaním naplnenia všetkých bodov rokovania skončila zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová s poďakovaním prítomným  za účasť.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Danica Baranovičová
 • Jaroslav Daubner
 • Lina Gregor
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Dušan Klas
 • Arpád Koszta
 • Ing. Blažej Litva
 • Marcela Šimonová
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Eduard Straka
 • Martin Uríček
Ospravedlnení
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Ing. Rudolf Podoba
 • Ján Spevár, M.A.

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Návrh rozpočtu mestských príspevkových organizácií na roky 2020,2021,2022 (Dom kultúry, Knižnica, Plány údržby opráv; Návrh na zmenu rozpočtu Domu kultúry mesta Handlová na rok 2019)
 4. 3a. Dom kultúry
  Predkladateľ: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
 5. 3b. Mestská knižnica
  Predkladateľ: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 6. 4. Návrh rozpočtu neziskových príspevkových organizácií na roky 2020,2021,2022 ( Asterion, n.o., Jazmín, n.o., SC, n.o.), Plány údržby opráv
 7. 4a. Asterion, n.o.
  Predkladateľ: Vladislav Horváth, riaditeľ
 8. 4b. Jazmín, n.o.
  Predkladateľ: Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka
 9. 4c. C/ Senior centrum Handlová, n.o.
  Predkladateľ: PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka
 10. 5. Návrh rozpočtu mesta Handlová, škôl a školských zariadení na roky 2020,2021,2022 a stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta; Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 11. 6. Rozpočtové opatrenie – 7. zmena rozpočtu mesta na rok 2019
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 12. 7. Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 13. 8. Diskusia
 14. 9. Interpelácia
 15. 10. Záver