Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta – Zasadnutie 21.01.2020 o 15:00 Malá zasadačka

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Úvod
 2. 2. TE-554/2019_Správa o výsledkoch kontroly NKÚ SR zameranej na systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne a prijatých opatreniach do programu Vašich komisií.
  Predkladateľ: Ing. Denisa Kováčová
 3. 3. TE-559/2020 - Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Komárno do roku 2020 – Komárom város 2020-ig tartó hulladékgazdálkodási programjának jóváhagyási javaslata
  Predkladateľ: Ing. Marián Šulák
 4. 4. 4. TE 593/2020 - Návrh VZN Mesta Komárno č. ...../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v znení VZN 3/2018 – Javaslat Komárom Város ../2018-as számú általános érvényű rendelete, amely a 3/2018-as ÁÉR-el a 9/2016 sz. ÁÉR a komunális hulladék és a építési törmelék kezeléséről szóló rendeletet egészíti ki, illetve módosítja
  Predkladateľ: Ing. Marián Šulák
 5. 5. TE-592/2020 - Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4.Q 2019 –Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 6. 6. TE-561/2020 - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 10/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb / Javaslat a 10/2019 sz. ÁÉR elfogadására, amely az üzletek és szolgáltatások nyitvatartási idejéről szól
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 7. 7. TE_563_2020_Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 - Javaslat Komárom város tőkejellegű kiadásaira a 2020. évi programozott költségvetésből
 8. 8. TE_564_2020_Návrh na opravu chodníkov v meste Komárno - Javaslat Komárom város járdáinak javítására
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 9. 9. TE_565_2020_Návrh na obnovu športových zariadení v meste Komárno - Javaslat Komárom város sportlétesítmányeinek felújítására
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 10. 10. TE_566_2020_Návrh na spolufinancovanie projektov Envirofondu - ZŠ M. Jókaiho - Javaslat az Envirifond projektjeinek finanszírozására
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 11. 11. TE_591_2020_Návrh na spolufinancovanie projektov Envirofondu - ZUŠ - Javaslat az Envirofond projektjeinek finanszírozására
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 12. 12. TE_590_2020_Návrh na spolufinancovanie projektov Envirofondu - ZpS - Javaslat az Envirofond projektjeinek finanszírozására
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 13. 13. Žiadosti v majetkoprávnych veciach
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 14. 13.1. 01_TE-431_2019_Varga Gabriel_orná pôda_prenájom
 15. 13.2. 02_TE-493_2019_Mgr. Močáryová Helena_osobitný zreteľ
 16. 13.3. 03_TE-496_2019_Magyaricsová_predaj pozemkov
 17. 13.4. 04_TE-430_2019_Csémy Olivér_osobitný zreteľ
 18. 13.5. 05_TE-570_2020_TRENDINEX s.r.o._predaj pozemkov_obytný dom
 19. 13.6. 06_TE-572_2020_Rajtár, Michálek_predaj pozemku
 20. 13.7. 07-TE-573_2020_Leikert Marián - predaj pozemku
 21. 13.8. 08_TE-574_2020_Ladislav Svarda_ osobitný zreteľ
 22. 13.9. 09_TE-575_2020_Ondrej Seben - predaj pozemku
 23. 13.10. 10_TE-576_2020_Adamek Karol_predaj pozemku
 24. 13.11. 11_TE-577_2020_Jozef Bokros_predaj
 25. 13.12. 12_TE-578_2020_Mgr. Vargová Iveta_predaj
 26. 13.13. 13_TE-579_2020_MUDr. Cséplö Peter
 27. 13.14. 14-TE-580_2020_Vörösová_predaj bytu
 28. 13.15. 15_TE-581_2020_Rumi Štefan_nájom pozemku
 29. 13.16. 16_TE-583_2020_ZSE, a.s._prenájom pozemku
 30. 13.17. 17_TE-584_2020_GreenWay Infrastructure, s.r.o
 31. 13.18. 18_TE-585_2020_Amante,n.o._Zmluva o BZ o zriadení VB
 32. 13.19. 19_TE-586_2020_VOGI, spol. s.r.o._vecné bremeno
 33. 13.20. 20_TE-587_2020_OVS_MŠ Handlovská
 34. 13.21. 21-TE-588_2020-Celoročné terasy
 35. 13.22. 22-TE-589_2020-Letné sezónne terasy
 36. 14. Rôzne
 37. 15. Záver