Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 22.01.2020 o 14:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 2. 2. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015, uznesenia č. 63/2017 z 16.05.2017 a uznesenia č. 76/2019 z 25.06.2019, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. 3. Návrh na predaj pozemku parc. č. 10362/10 pod garážou na Wilsonovej ulici v Bratislave
 4. 4. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18 v Bratislave
 5. 5. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave
 6. 6. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15 v Bratislave
 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/9 pod garážou na Čajkovského ulici v Bratislave
 8. 8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/4 pod garážou na Čajkovského ulici v Bratislave
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/8 pod garážou na Čajkovského ulici v Bratislave
 10. 10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/6 pod garážou na Čajkovského ulici v Bratislave
 11. 11. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Tomáš Ziegler
Neprítomní
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
Návrh programu
 1. 1. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 2. 2. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015, uznesenia č. 63/2017 z 16.05.2017 a uznesenia č. 76/2019 z 25.06.2019, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. 3. Návrh na predaj pozemku parc. č. 10362/10 pod garážou na Wilsonovej ulici v Bratislave
 4. 4. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18 v Bratislave
 5. 5. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave
 6. 6. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15 v Bratislave
 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/9 pod garážou na Čajkovského ulici v Bratislave
 8. 8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/4 pod garážou na Čajkovského ulici v Bratislave
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/8 pod garážou na Čajkovského ulici v Bratislave
 10. 10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7674/6 pod garážou na Čajkovského ulici v Bratislave
 11. 11. Rôzne