Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.01.2019 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Návrh na voľbu členov a zapisovateľov stálych Komisií mestského zastupiteľstva mesta Handlová (uskutoční sa verejné hlasovanie – Čl. 3 ods. 4 Volebného poriadku)
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 3. 3. Voľby členov správnych a dozorných rád
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 4. 3.A. Senior centrum Handlová, n.o.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 5. 3.B. Jazmín, n.o.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 6. 3.C. Asterion, n.o.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 7. 4. Delegovanie zástupcov mesta do obecnej školskej rady na funkčné obdobie 2019 – 2023
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Mgr. Jaroslava Maslíková, Školský úrad
 8. 5.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ; Bc. Dana Reindlová, riaditeľka spoločnosti RTV Prievidza, s. r. o.
 9. 5.B. Prerokovanie návrhu na zvýšenie základného imania spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. o sumu 20 000,00 Eur, a to pomerne k výške obchodného podielu mesta Handlová.
 10. 5.C. Návrh na odvolanie člena a menovanie nového člena Správnej rady Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o.
 11. 6. Stanovisko mesta k zámeru spoločnosti BCF, s.r.o. predať akciový podiel v spoločnosti KMET Handlová, a.s.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 12. 7. Návrh Plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na I. polrok 2019
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 13. 8. Informatívne správy hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 14. 9. Rôzne
 15. 9.A. Problematika Plavárne v súvislosti s právnou analýzou, časovou postupnosťou a rekonštrukcie a spôsobom ďalšieho prevádzkovania
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 16. 9.B. Informácia o aktuálnom stave na Mestskej polícii Mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová
 17. 9.C. Informácia o organizačno-technickom zabezpečení volieb prezidenta SR 2019
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 18. 9.D. Informácia o aktuálnom stave plnenia zámeru budovania obchodného centra na Morovnianskej ceste Handlová
  Predkladateľ: Ing. Jozef Čaplár, ved. odd. výstavby MsÚ
 19. 10. Diskusia
 20. 11. Interpelácie
 21. 12. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Danica Baranovičová
 • Jaroslav Daubner
 • Lina Gregor
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Dušan Klas
 • Arpád Koszta
 • Ing. Blažej Litva
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Marcela Šimonová
 • Ján Spevár, M.A.
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Eduard Straka
 • Martin Uríček
Ospravedlnení
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Rudolf Podoba

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie, vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Návrh na voľbu členov a zapisovateľov stálych Komisií mestského zastupiteľstva mesta Handlová (uskutoční sa verejné hlasovanie – Čl. 3 ods. 4 Volebného poriadku)
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 3. 3. Návrh na voľbu členov správnej rady a dozornej rady neziskovej organizácie Senior centrum Handlová, neziskovej organizácie Jazmín a neziskovej organizácie Asterion na funkčné obdobie 4 rokov
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 4. 4. Delegovanie zástupcov mesta do obecnej školskej rady na funkčné obdobie 2019 – 2023
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Mgr. Jaroslava Maslíková, Školský úrad
 5. 5.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ; Bc. Dana Reindlová, riaditeľka spoločnosti RTV Prievidza, s. r. o.
 6. 5a. Prerokovanie návrhu na odkúpenie obchodného podielu, alebo jeho časti, v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. spoločníka obec Lehota pod Vtáčnikom.
 7. 5b. Prerokovanie návrhu na zvýšenie základného imania spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. o sumu 20 000,00 Eur, a to pomerne k výške obchodného podielu mesta Handlová.
 8. 5c. Návrh na odvolanie člena a menovanie nového člena Správnej rady Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o.
 9. 6. Stanovisko mesta k zámeru spoločnosti BCF, s.r.o. predať akciový podiel v spoločnosti KMET Handlová, a.s.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 10. 7. Návrh Plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na I. polrok 2019
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 11. 8.
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 12. 8a. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2018
 13. 8b. Informatívna správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
 14. 9. Rôzne
 15. 9a. Problematika Plavárne v súvislosti s právnou analýzou, časovou postupnosťou a rekonštrukcie a spôsobom ďalšieho prevádzkovania
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 16. 9b. Informácia o aktuálnom stave na Mestskej polícii Mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová
 17. 9b /a. Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície mesta Handlová a informácia o poverení vedením Mestskej polície mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 18. 9c. Informácia o organizačno-technickom zabezpečení volieb prezidenta SR 2019
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 19. 10. Diskusia
 20. 11. Interpelácia
 21. 12. Záver