Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2018 o 15:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
 2. 1A. Štátna hymna Slovenskej republiky
 3. 2. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb v meste Handlová na funkciu primátora mesta a na funkcie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová vo volebnom období 2018 2022
  Predkladateľ: Ing. Jozef Tonhauser, predseda Mestskej volebnej komisie
 4. 3. Zloženie zákonom predpísaného sľubu zvolenej primátorky mesta Handlová a odovzdanie osvedčenia o zvolení
 5. 4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu zvolených poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová a odovzdanie osvedčení o zvolení
 6. 5. Schválenie programu rokovania, menovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie a volebnej komisie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová primátorka mesta
 7. 5A. Schválenie programu rokovania
 8. 5B. Menovanie overovateľov zápisu, schválenie členov návrhovej komisie a volebnej komisie
 9. 6. Informácia primátorky mesta o poverení na výkon funkcie zástupcu primátorky mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová primátorka mesta
 10. 7. Schválenie Volebného poriadku pre voľby orgánov samosprávy mesta Handlová na roky 2018 - 2022
  Predkladateľ: Ing. Jozef Tonhauser, prednosta MsÚ
 11. 8. Návrh na zriadenie Mestskej rady mesta Handlová na roky 2018 - 2022, voľba jej členov (uskutoční sa tajná voľba)
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová primátorka mesta Volebná komisia
 12. 8A. Zrušenie uznesení, ktorými bola zriadená MR v r. 2014
 13. 8B. Zriadenie Mestskej rady mesta Handlová na roky 2018 - 2022
 14. 8C. Tajná voľba členov Mestskej rady mesta Handlová na roky 2018 - 2022
 15. 9. Návrh na zriadenie stálych Komisií Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na roky 2018 - 2022, voľba ich predsedov (uskutoční sa tajná voľba predsedov)
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová primátorka mesta Volebná komisia
 16. 9A. Zrušenie uznesení, ktorými boli zriadené stále komisie v r. 2014, vrátane voľby ich predsedov
 17. 9B. Zriadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Handlová
 18. 9C. Tajná voľba predsedov stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Handlová
 19. 9D. Voľba členov a zapisovateľky Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
 20. 10. Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (uskutoční sa verejné hlasovanie)
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová primátorka mesta
 21. 11. Návrh na schválenie platu primátorke mesta a zástupcovi primátorke mesta
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ
 22. 12. Diskusia
 23. 13. Záver
Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Danica Baranovičová
 • Jaroslav Daubner
 • Lina Gregor
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Dušan Klas
 • Arpád Koszta
 • Ing. Blažej Litva
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Ing. Rudolf Podoba
 • Marcela Šimonová
 • Ján Spevár, M.A.
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Eduard Straka
 • Martin Uríček

Zvukový záznam

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie, vykoná Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
 2. 1a. Štátna hymna Slovenskej republiky
 3. 2. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb v meste Handlová na funkciu primátora mesta a na funkcie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová vo volebnom období 2018 2022
  Predkladateľ: Ing. Jozef Tonhauser predseda Mestskej volebnej komisie
 4. 3. Zloženie zákonom predpísaného sľubu zvolenej primátorky mesta Handlová a odovzdanie osvedčenia o zvolení
 5. 4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu zvolených poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová a odovzdanie osvedčení o zvolení
 6. 5. Schválenie programu rokovania, menovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,schválenie členov návrhovej komisie a volebnej komisie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová primátorka mesta
 7. 6. Informácia primátorky mesta o poverení na výkon funkcie zástupcu primátorky mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová primátorka mesta
 8. 7. Schválenie Volebného poriadku pre voľby orgánov samosprávy mesta Handlová na roky 2018 - 2022
  Predkladateľ: Ing. Jozef Tonhauser prednosta MsÚ
 9. 8. Návrh na zriadenie Mestskej rady mesta Handlová na roky 2018 - 2022, voľba jej členov (uskutoční sa tajná voľba)
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová primátorka mesta Volebná komisia
 10. 9. Návrh na zriadenie stálych Komisií Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na roky 2018 - 2022, voľba ich predsedov (uskutoční sa tajná voľba predsedov)
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová primátorka mesta Volebná komisia
 11. 10. Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (uskutoční sa verejné hlasovanie)
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová primátorka mesta
 12. 11. Návrh na schválenie platu primátorke mesta a zástupcovi primátorke mesta
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického oddelenia MsÚ
 13. 12. Diskusia
 14. 13. Záver