Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.02.2019 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Pripomienky a otázky obyvateľov mesta
 4. 4. Aktuálna informácia o súčasnom stave rekonštrukcie Plavárne mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Jozef Čaplár, ved. odd. výstavby MsÚ
 5. 5. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Simona Mihalusová, referentka správy majetku
 6. 5.1. Mgr. Veronika Petrovská Václaviková
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Simona Mihalusová, referentka správy majetku
 7. 5.2. Predaj pozemku v k.ú. Handlová formou OVS
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Simona Mihalusová, referentka správy majetku
 8. 5.3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Bratislava, Mlynské nivy 44/a
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Simona Mihalusová, referentka správy majetku
 9. 6. Návrh na zriadenie Bytovej rady mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Rudolf Vlk, konateľ MsBP, s.r.o.
 10. 7. Návrh VZN č.2/2019, ktorým sa upravujú podmienky prideľovania a hospodárenia s nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania vo vlastníctve mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, konateľ MsBP, s.r.o.; PhDr. Veronika Cagáňová, ved. soc. odd. MsÚ
 11. 8. Návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Handlová č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom a území mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Roman Pavlík referent ŽP MsÚ
 12. 9. Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Handlová č. 3/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 13. 10. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová na funkčné obdobie 2016 – 2020.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Mgr. Jaroslava Maslíková, školský úrad
 14. 11. Informácia o výsledkoch právnej analýzy- zosúladenie znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti HATER - HANDLOVÁ spol. s r. o a zakladateľskej listiny spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. , s platným znením Obchodného zákonníka a opatrenia s tým súvisiace
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Uznesenie 98: MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh
  Uznesenie 99: MsZ NESCHVAĽUJE poslanecký návrh
  Hlasovanie č. 99: MsZ NESCHVAĽUJE poslanecký návrh
  Zamietnuté 17 2 6 8 3 0
  Uznesenie 100: MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o výsledkoch právnej analýzy
  Uznesenie 101: MsZ SCHVAĽUJE zmenu Spoločenskej zmluvy spoločnosti HATER – HANDLOVÁ
  Hlasovanie č. 101: MsZ SCHVAĽUJE zmenu Spoločenskej zmluvy spoločnosti HATER – HANDLOVÁ
  Schválené 17 2 10 3 4 0
  Uznesenie 102: MsZ SCHVAĽUJE členov Dozornej rady spoločnosti HATER - HANDLOVÁ
  Hlasovanie č. 102: MsZ SCHVAĽUJE členov Dozornej rady spoločnosti HATER - HANDLOVÁ
  Schválené 17 2 10 2 5 0
  Uznesenie 103: MsZ SCHVAĽUJE zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová
  Hlasovanie č. 103: MsZ SCHVAĽUJE zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová
  Schválené 17 2 12 1 4 0
  Uznesenie 104: MsZ SCHVAĽUJE členov Dozornej rady spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová
  Hlasovanie č. 104: MsZ SCHVAĽUJE členov Dozornej rady spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová
  Schválené 17 2 11 2 4 0
  Uznesenie 105: MsZ ŽIADA primátorku aby prijala rozhodnutie
  Hlasovanie č. 105: MsZ ŽIADA primátorku aby prijala rozhodnutie
  Schválené 17 2 11 2 4 0
  Uznesenie 106: MsZ ŽIADA primátorku aby prijala rozhodnutie
  Hlasovanie č. 106: MsZ ŽIADA primátorku aby prijala rozhodnutie
  Schválené 17 2 11 2 4 0
  Uznesenie 107: MsZ ODPORÚČA vypracovať stanovy spoločností HATER – HANDLOVÁ a MsBP
  Hlasovanie č. 107: MsZ ODPORÚČA vypracovať stanovy spoločností HATER – HANDLOVÁ a MsBP
  Schválené 17 2 11 2 4 0
 15. 12. Rozpočtové opatrenie – 2. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 16. 13. Informatívna správa o vyrovnaní straty výkonov vo verejnom záujme za SAD, a. s. Prievidza
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 17. 14. Informatívna správa o projektoch za rok 2018
  Predkladateľ: Ing. Peter Cagáň, projektový manažér reg. rozvoja a strategického plánovanie MsÚ
 18. 15. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Handlovej za rok 2018
  Predkladateľ: Bc. Marcel Jánošík, poverený ved. Mestskej polície
 19. 16. Informatívna správa o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2018
  Predkladateľ: Mgr. Elena Šoltýsová, predsedníčka OŠR
 20. 17. Rôzne:
 21. 17.A. Informácia o delegovaní zástupcu mesta do Dozornej rady spol. KMET Handlová, a. s.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 22. 17.B. Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 23. 17.C. Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 24. 18. Interpelácie
 25. 19. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Danica Baranovičová
 • Jaroslav Daubner
 • Lina Gregor
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Arpád Koszta
 • Ing. Blažej Litva
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Ing. Rudolf Podoba
 • Marcela Šimonová
 • Ján Spevár, M.A.
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Eduard Straka
 • Martin Uríček
Ospravedlnení
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Dušan Klas

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie, vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Pripomienky a otázky obyvateľov mesta
 4. 4. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Tatiana Molnárová ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 5. 5.
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, viceprimátor; Ing. Rudolf Vlk, konateľ MsBP, s.r.o.; PhDr. Veronika Cagáňová, ved. soc. odd. MsÚ
 6. 5a. Návrh na zriadenie Bytovej rady mesta Handlová
 7. 5b. Návrh VZN č.1/2019 mesta Handlová o Bytovej rade mesta Handlová a o pravidlách pri zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová
 8. 5c. Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Handlová
 9. 5d. Rokovací poriadok Bytovej rady mesta Handlová
 10. 6. Návrh VZN č.2/2019, ktorým sa upravujú podmienky prideľovania a hospodárenia s nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania vo vlastníctve mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, konateľ MsBP, s.r.o.; PhDr. Veronika Cagáňová, ved. soc. odd. MsÚ
 11. 7. Návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Handlová č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom a území mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Roman Pavlík referent ŽP MsÚ
 12. 8. Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Handlová č. 3/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 13. 9. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová na funkčné obdobie 2016 – 2020.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Mgr. Jaroslava Maslíková, školský úrad
 14. 10. Informácia o výsledkoch právnej analýzy- zosúladenie znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti HATER - HANDLOVÁ spol. s r. o a zakladateľskej listiny spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. , s platným znením Obchodného zákonníka a opatrenia s tým súvisiace
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 15. 11. Rozpočtové opatrenie – 2. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 16. 12. Informatívna správa o vyrovnaní straty výkonov vo verejnom záujme za SAD, a. s. Prievidza
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 17. 13. Informatívna správa o projektoch za rok 2018
  Predkladateľ: Ing. Peter Cagáň, projektový manažér reg. rozvoja a strategického plánovanie MsÚ
 18. 14. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Handlovej za rok 2018
  Predkladateľ: Bc. Marcel Jánošík, poverený ved. Mestskej polície
 19. 15. Informatívna správa o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2018
  Predkladateľ: Mgr. Elena Šoltýsová, predsedníčka OŠR
 20. 16. Rôzne:
 21. 16a. Informácia o delegovaní zástupcu mesta do Dozornej rady spol. KMET Handlová, a. s.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 22. 16b. Aktuálna informácia o súčasnom stave rekonštrukcie Plavárne mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Jozef Čaplár, ved. odd. výstavby MsÚ
 23. 17. Interpelácia
 24. 18. Záver