Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.04.2019 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Pripomienky a otázky obyvateľov mesta
 3. 3. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v meste Handlová“
  Predkladateľ: Ing. Peter Cagáň, projektový manažér reg. rozvoja a strategického plánovanie MsÚ
 4. 4. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Tatiana Molnárová ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 5. 4.1. Ondrej Mikula
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 6. 4.2. Jaroslav Šlechta
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 7. 4.3. Predaj pozemku v k.ú. Handlová formou OVS
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 8. 4.4. Predaj pozemku v k.ú. Nová Lehota formou priameho predaja
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 9. 5. Návrh rozpočtového opatrenia – 4. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 10. 6. Informácia o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 11. 7. Odvolanie a delegovanie nového člena Komisie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy MsZ mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 12. 8. Rôzne
 13. 8.A. Informácia o výsledkoch volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 14. 8.B. Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu 2019
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 15. 9. Interpelácie
 16. 10. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Danica Baranovičová
 • Jaroslav Daubner
 • Lina Gregor
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Arpád Koszta
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Marcela Šimonová
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Eduard Straka
 • Martin Uríček
Ospravedlnení
 • Dušan Klas
 • Ing. Blažej Litva
 • Ing. Rudolf Podoba
 • Ján Spevár, M.A.

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie, vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Pripomienky a otázky obyvateľov mesta
 3. 3. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v meste Handlová“
  Predkladateľ: Ing. Peter Cagáň, projektový manažér reg. rozvoja a strategického plánovanie MsÚ
 4. 4. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Tatiana Molnárová ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 5. 5. Návrh rozpočtového opatrenia – 4. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 6. 6. Informácia o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 7. 7. Odvolanie a delegovanie nového člena Komisie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy MsZ mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 8. 8. Rôzne
 9. 8a. Informácia o výsledkoch volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 10. 8b. Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu 2019
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 11. 9. Interpelácia
 12. 10. Záver