Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.05.2019 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Pripomienky a otázky obyvateľov mesta
 4. 4. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Tatiana Molnárová vedúca odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 5. 4.1. LA-RO COR, s.r.o., so sídlom Bratislava – Staré mesto, Grösslingova č. 50, IČO 50 193 732
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti
 6. 4.2. Mgr. Jozef Varga
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti
 7. 4.3. Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, IČO 36 442 151
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti
 8. 4.4. HUTIRA Slovakia, s.r.o., so sídlom Handlová, 29. augusta 92
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti
 9. 5. Návrh na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2019/2020 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Jaroslava Maslíková, ved. Školského úradu
 10. 6. Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií ( DK, MsK, Plaváreň ) za rok 2018
 11. 6.A. Dom kultúry
  Predkladateľ: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
 12. 6.B. Mestská knižnica
  Predkladateľ: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 13. 6.C. Plaváreň mesta
  Predkladateľ: Mgr. Vladislav Šúr, vedúci
 14. 7. Správa o aktuálnom stave vybraných pohľadávok a záväzkov mesta k 31.12.2018
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 15. 8. Výsledky inventarizácie, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Handlová k 31.12.2018
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 16. 9. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2018, Záverečný účet mesta Handlová za rok 2018, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ; Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 17. 10. Vyhodnotenie ponúk bánk k prehodnoteniu a prolongácií kontokorentného úveru
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 18. 11. Organizačný poriadok MsP Handlová
  Predkladateľ: Bc. Marcel Jánošík, poverený riadením MsP
 19. 12. Návrh Plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2019
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 20. 13. Rôzne
 21. 13.A. Informácia o stanovisku projektantov k vhodnosti využitia geotermálne vody vrtu RH-1pre potreby projektovej rekonštrukcie Kúpaliska v Handlovej
  Predkladateľ: Ing. Jozef Čaplár, ved. odd. výstavby, ÚP, OŽP a dopravy
 22. 13.B. Informácia o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu 2019
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 23. 13.C. Informácia o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 24. 13.D. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície mesta Handlová
 25. 13.E. Odvolanie člena stálej Komisie zdravotnej, sociálnej a ochrany verejného majetku MsZ mesta Handlová
 26. 14. Interpelácia
 27. 15. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Danica Baranovičová
 • Jaroslav Daubner
 • Lina Gregor
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Ing. Blažej Litva
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Marcela Šimonová
 • Ján Spevár, M.A.
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Eduard Straka
 • Martin Uríček
Ospravedlnení
 • Dušan Klas
 • Arpád Koszta
 • Ing. Rudolf Podoba

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Pripomienky a otázky obyvateľov mesta
 4. 4. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Tatiana Molnárová vedúca odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 5. 5. Návrh na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2019/2020 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Jaroslava Maslíková, ved. Školského úradu
 6. 6. Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií ( DK, MsK, Plaváreň ) za rok 2018
 7. 6a. Dom kultúry
  Predkladateľ: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
 8. 6b. Mestská knižnica
  Predkladateľ: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 9. 6c. Plaváreň mesta
  Predkladateľ: Mgr. Vladislav Šúr, vedúci
 10. 7. Správa o aktuálnom stave vybraných pohľadávok a záväzkov mesta k 31.12.2018
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 11. 8. Výsledky inventarizácie, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Handlová k 31.12.2018
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 12. 9. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2018, Záverečný účet mesta Handlová za rok 2018, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ; Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 13. 10. Vyhodnotenie ponúk bánk k prehodnoteniu a prolongácií kontokorentného úveru
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 14. 11. Organizačný poriadok MsP Handlová
  Predkladateľ: Bc. Marcel Jánošík, poverený riadením MsP
 15. 12. Návrh Plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2019
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 16. 13. Rôzne
 17. 13a. Informácia o stanovisku projektantov k vhodnosti využitia geotermálne vody vrtu RH- 1 pre potreby projektovej rekonštrukcie Kúpaliska v Handlovej
  Predkladateľ: Ing. Jozef Čaplár, ved. odd. výstavby, ÚP, OŽP a dopravy
 18. 13b. Informácia o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu 2019
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 19. 13c. Informácia o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 20. 14. Interpelácia
 21. 15. Záver