Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2019 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Pripomienky a otázky obyvateľov mesta
 4. 4. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti
 5. 4.1. Jana Juríková
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti
 6. 4.2. Daniel Cibula
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti
 7. 4.3. Norbert Ondriš a manželka Denisa
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti
 8. 4.4. Patrik Uramovský
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti
 9. 4.5. Stredoslovenská distribučná, a.s.
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti
 10. 4.6. Predaj pozemku v k.ú. Handlová – vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti
 11. 5. Zverenie majetku mesta do rozpočtovej a príspevkovej organizácie mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 12. 6. Návrh VZN mesta Handlová č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 13. 7. Návrh VZN mesta Handlová č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 14. 8. Informácia o návrhu na zrušenie príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 15. 9. Rozpočtové opatrenie – 5. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ
 16. 10. Návrh na schválenie kronikára mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Jana Paulínyová, ved. odd. komunikácie a marketingu MsÚ
 17. 11. Návrh Plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2019
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 18. 12. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 19. 12.A. Informácia primátorky mesta o vzdaní sa funkcie konateľa spoločnosti HATER – Handlová spol., s.r.o.
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 20. 12.B. Stanovisko mesta k zámeru spoločnosti BCF, s.r.o. predať akciový podiel v spoločnosti KMET Handlová, a.s.
 21. 12.C. Návrh na voľbu nového člena Komisie zdravotnej, sociálne a ochrany verejného poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátora mesta
 22. 12.D. Informatívna správa o činnosti Bytovej rady mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, konateľ Mestského bytového podniku mesta Handlová
 23. 13. Interpelácia
 24. 14. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Danica Baranovičová
 • Jaroslav Daubner
 • Lina Gregor
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Arpád Koszta
 • Ing. Blažej Litva
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Marcela Šimonová
 • Ján Spevár, M.A.
 • Martin Uríček
Ospravedlnení
 • Dušan Klas
 • Ing. Rudolf Podoba
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Eduard Straka

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie, Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Pripomienky a otázky obyvateľov mesta
 4. 4. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Ing. Tatiana Molnárová vedúca odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 5. 5. Zverenie majetku mesta do rozpočtovej a príspevkovej organizácie mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 6. 6. Návrh VZN mesta Handlová č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 7. 7. Návrh VZN mesta Handlová č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 8. 8. Informácia o návrhu na zrušenie príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 9. 9. Rozpočtové opatrenie – 5. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 10. 10. Návrh na schválenie kronikára mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Jana Paulínyová, ved. odd. komunikácie a marketingu MsÚ
 11. 11. Návrh Plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2019
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 12. 12. Rôzne: A/ Stanovisko mesta k zámeru spoločnosti BCF, s.r.o. predať akciový podiel v spoločnosti KMET Handlová, a.s.
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 13. 13. Interpelácia
 14. 14. Záver