Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.09.2019 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. 3.1. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová č. 229 a 230 zo dňa 15.08.2019 a schválenie zámeru a spôsobu zámeny pozemkov v k.ú. Nová Lehota
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová
 5. 3.2. Vladislav Chudík a manželka Lenka
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová
 6. 3.3. Ervín Baján a manželka Katarína
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová
 7. 3.4. Peter Boženík
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová
 8. 3.5. Štefan Straka a manželka Júlia
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová
 9. 3.6. Oľga Brnová
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová
 10. 3.7. Slavomír Vaš a manželka Žaneta
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová
 11. 4. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských organizácií za I. polrok 2019 (Dom kultúry, Knižnica)
 12. 4.1. Dom kultúry mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
 13. 4.2. Knižnica mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 14. 5. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ; Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 15. 6. Usporiadanie straty Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. za rok 2018
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 16. 7. Rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 17. 8. Informácia o postupe udeľovania ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019
  Predkladateľ: Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 18. 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 19. 10. Zmena zapisovateľky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 20. 11. Diskusia
 21. 12. Interpelácia
 22. 13. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Danica Baranovičová
 • Jaroslav Daubner
 • Lina Gregor
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Arpád Koszta
 • Ing. Blažej Litva
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Marcela Šimonová
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Eduard Straka
Ospravedlnení
 • Dušan Klas
 • Ing. Rudolf Podoba
 • Ján Spevár, M.A.
 • Martin Uríček

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. 4. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských organizácií za I. polrok 2019 (Dom kultúry, Knižnica)
 5. 4a. Dom kultúry mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
 6. 4b. Knižnica mesta Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 7. 5. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ; Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 8. 6. Usporiadanie straty Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. za rok 2018
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 9. 7. Rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 10. 8. Informácia o postupe udeľovania ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019
  Predkladateľ: Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 11. 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 12. 10. Zmena zapisovateľky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 13. 11. Diskusia
 14. 12. Interpelácia
 15. 13. Záver