Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.08.2019 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti
 4. 3.1. Milan Málik a manželka Jarmila
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti
 5. 3.2. Michal Szöke a manželka Lenka
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti
 6. 3.3. Ľubomír Detko
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti
 7. 3.4. Males, s.r.o.
  Predkladateľ: Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti
 8. 4. Zverenie majetku do správy rozpočtovej organizácie ZŠ Školská a odňatie majetku mestskej príspevkovej organizácie Plaváreň Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 9. 5. Návrh na vstup mesta Handlová do záujmového združenia právnických osôb Únia miest Slovenska
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 10. 6. Informácia o schválení projektu ,, Výmena sedačiek v kine Baník Handlová“ (prostredníctvom Audiovizuálneho fondu)
  Predkladateľ: Mgr. Martin Podoba, referát mestských projektov, RR a SP (v. z. Ing. Cagáňa)
 11. 7. Návrh na menovanie do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti HATER- HANDLOVÁ spol. s.r.o.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 12. 8. Informácia o zmenách organizačnej schémy MsÚ
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 13. 9. Rôzne
 14. 9.1. Návrh na zmenu zapisovateľa Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 15. 9.2. Zriadenie Elokovaného pracoviska Morovnianska cesta 1866/55, Handlová ako súčasti Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Jaroslava Maslíková, odborný zamestnanec Spoločného školského úradu
 16. 10. Diskusia
 17. 11. Interpelácia
 18. 12. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Danica Baranovičová
 • Jaroslav Daubner
 • Lina Gregor
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Arpád Koszta
 • Ing. Blažej Litva
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Marcela Šimonová
 • Ján Spevár, M.A.
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Eduard Straka
 • Martin Uríček
Ospravedlnení
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Dušan Klas
 • Ing. Rudolf Podoba

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Tatiana Molnárová, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. 4. Zverenie majetku do správy rozpočtovej organizácie ZŠ Školská a odňatie majetku mestskej príspevkovej organizácie Plaváreň Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 5. 5. Návrh na vstup mesta Handlová do záujmového združenia právnických osôb Únia miest Slovenska
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 6. 6. Informácia o schválení projektu ,, Výmena sedačiek v kine Baník Handlová“ (prostredníctvom Audiovizuálneho fondu)
  Predkladateľ: Mgr. Martin Podoba, referát mestských projektov, RR a SP (v. z. Ing. Cagáňa)
 7. 7. Návrh na menovanie do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti HATER- HANDLOVÁ spol. s.r.o.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 8. 8. Informácia o zmenách organizačnej schémy MsÚ
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 9. 9. Rôzne
 10. 9a. Návrh na zmenu zapisovateľa Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 11. 10. Diskusia
 12. 11. Interpelácia
 13. 12. Záver