Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.10.2019 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referent správy majetku mesta Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. 3.1. Vladislav Chudík a manželka Lenka
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referent správy majetku mesta
 5. 3.2. Ervín Baján a manželka Katarína
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referent správy majetku mesta
 6. 3.3. Štefan Straka a manželka Júlia
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referent správy majetku mesta
 7. 3.4. Mgr. Ivan Gašparovič a manželka Alexandra
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referent správy majetku mesta
 8. 3.5. Radko Marget a manželka Elena
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referent správy majetku mesta
 9. 3.6. Slavomír Králik a manželka Renáta
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referent správy majetku mesta
 10. 3.7. Prenájom nebytových priestorov a pozemkov v k.ú. Nová Lehota formou OVS
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referent správy majetku mesta
 11. 3.8. Vladimír Holúbek a manželka Dagmar
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referent správy majetku mesta
 12. 4. Návrh na zverenie majetku mesta rozpočtovým organizáciám
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 13. 5. Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 14. 6. Informatívna správa o činnosti DaMP za školský rok 2018/2019
  Predkladateľ: v.z. Ing. Vlasta Reisová, koordinátorka DaMP; Adriana Janíková, zástupkyňa primátora DaMP
 15. 7. Navýšenie základného imania spoločnosti MsBP Handlová, s. r. o. s vkladom dielne a sociálneho zariadenia na Ul. pekárska č. 12
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti
 16. 8. Informatívna správa o činnosti Bytovej rady mesta Handlová za obdobie od 06/2019
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti
 17. 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 18. 10. Informácia o zmene člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 19. 11. Informácia o zmene člena Dozornej rady spoločnosti HATER – Handlová s.r.o.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 20. 12. Návrh na čerpanie prekleňovacieho úverového rámca na financovanie projektov z Európskej únie
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd.
 21. 13. Rôzne
 22. 13a. Informácia o zisteniach a záveroch Úradu pre verejné obstarávanie vo veci konania o preskúmanie úkonov- zadávanie koncesie na služby na predmet zákazky „Rekonštrukcia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 23. 13b. Informácia o zmenách organizačnej schémy MsÚ
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 24. 13c. Informácia o schválení projektu „ Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta“
  Predkladateľ: Ing. Peter Cagáň, poverený vedením odd. mestských projektov
 25. 14. Návrh udelenia ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní za rok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta Mgr. Jana Paulinyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 26. 15. Diskusia
 27. 16. Interpelácia
 28. 17. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Danica Baranovičová
 • Jaroslav Daubner
 • Lina Gregor
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Arpád Koszta
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Marcela Šimonová
 • Ján Spevár, M.A.
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Eduard Straka
 • Martin Uríček
Ospravedlnení
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Dušan Klas
 • Ing. Blažej Litva
 • Ing. Rudolf Podoba

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie, Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. 4. Návrh na zverenie majetku mesta rozpočtovým organizáciám
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 5. 5. Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 6. 6. Informatívna správa o činnosti DaMP za školský rok 2018/2019
  Predkladateľ: v.z. Ing. Vlasta Reisová, koordinátorka DaMP; Adriana Janíková, zástupkyňa primátora DaMP
 7. 7. Navýšenie základného imania spoločnosti MsBP Handlová, s. r. o. s vkladom dielne a sociálneho zariadenia na Ul. pekárska č. 12
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti
 8. 8.
 9. 8a. Informatívna správa o činnosti Bytovej rady mesta Handlová za obdobie od 06/2019
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti
 10. 8b. Zmena Rokovacieho poriadku Bytovej rady mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti
 11. 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 12. 10. Informácia o zmene člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 13. 11. Informácia o zmene člena Dozornej rady spoločnosti HATER – Handlová s.r.o.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 14. 12. Rôzne
 15. 13.
 16. 13a. Informácia o zisteniach a záveroch Úradu pre verejné obstarávanie vo veci konania o preskúmanie úkonov- zadávanie koncesie na služby na predmet zákazky „Rekonštrukcia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 17. 13b. Informácia o zmenách organizačnej schémy MsÚ
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 18. 14. Návrh udelenia ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní za rok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Mgr. Jana Paulinyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 19. 15. Diskusia
 20. 16. Interpelácia
 21. 17. Záver