Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2020 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.... /2020 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
 2. 2. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22.09.2015, uznesenia č. 63/2017 zo 16.05.2017 a uznesenia č. 76/2019 z 25.06.2019 ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 3. 3. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave
 4. 4. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 5. 5. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2012 zo 14.02.2012, ktorým bol schválený investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto Cesta na Červený most, Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 7. 6A. Návrh na začatie konania v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 8. 7. Rôzne
 9. 7A. Písomná informácia o situácii na ZŠ Hlboká
 10. 7B. Informácia ako sa mestská časť pripravuje na očakávaný nárast obyvateľov po dokončení zóny Chalupkova, najmä v súvislosti s kapacitami ZŠ a MŠ
 11. 8. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Bc. Ivan Bútora
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Matej Gomolčák
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
 • Mgr. Vladimír Palko
 • Soňa Párnická
 • RNDr. Milan Remiš
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
 • Ing. Tomáš Ziegler
Ospravedlnení
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 04.02.2020 09:13
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Boris Ažaltovič , Ivan Bútora , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 14 Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Adam Berka
Hlasovanie č. 2: 04.02.2020 09:15
Schválenie programu zasadnutia

bod 6.A

Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Boris Ažaltovič , Ivan Bútora , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 15 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 04.02.2020 09:16
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Boris Ažaltovič , Ivan Bútora , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 15 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 04.02.2020 09:18
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 12 Adam Berka , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Juraj Mikulášek , Tomáš Ziegler
Hlasovanie č. 5: 04.02.2020 10:07
1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.... /2020 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania

návrh p.Palka

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Boris Ažaltovič , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 1 Vladimír Palko
Proti: 10 Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Damask Gruska , Petra Hitková , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 9 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Jana Španková , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 04.02.2020 10:19
2. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22.09.2015, uznesenia č. 63/2017 zo 16.05.2017 a uznesenia č. 76/2019 z 25.06.2019 ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Boris Ažaltovič , Petra Hitková , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 19 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 04.02.2020 10:25
3. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Boris Ažaltovič , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 20 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 04.02.2020 10:27
1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.... /2020 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania

návrh p.Hitkovej

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Boris Ažaltovič , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 20 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 04.02.2020 10:28
1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.... /2020 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Boris Ažaltovič , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 19 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 04.02.2020 10:35
4. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.

berie na vedomie

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Boris Ažaltovič , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 20 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 04.02.2020 10:42
5. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2012 zo 14.02.2012, ktorým bol schválený investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto Cesta na Červený most, Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Boris Ažaltovič , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 20 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 04.02.2020 10:44
6. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Boris Ažaltovič , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná
Za: 19 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 04.02.2020 10:54
6/A Návrh na začatie konania v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Boris Ažaltovič , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 18 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 04.02.2020 11:53
7. Rôzne

návrh p.Vagača

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 18 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 04.02.2020 11:54
7. Rôzne

návrh p.Vagača

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 18 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.... /2020 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
 2. 2. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22.09.2015, uznesenia č. 63/2017 zo 16.05.2017 a uznesenia č. 76/2019 z 25.06.2019 ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 3. 3. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave
 4. 4. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 5. 5. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2012 zo 14.02.2012, ktorým bol schválený investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto Cesta na Červený most, Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 7. 7. Rôzne
 8. 8. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto