Komisia školstva a kultúry – Zasadnutie 13.02.2020 o 14:00 Veľká zasadačka

Schválený program
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Žiadosti a návrhy na úseku školstva * Kérvények és javaslatok oktatási ügyekben
 3. 2.1. Návrh VZN mesta Komárno č. .../2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 * Javaslat a .../2020 sz. általános érvényű rendelet elfogadására, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2020-as évben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 4. 2.2. Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2020-2022 * Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2020-2022-as évekre
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 5. 2.3. Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 – normatívna dotácia * Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2020. évi költségvetésének módosítására – normatív dotáció
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 6. 2.4. Realizácia projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" v ZŠ rozmarínovej * "Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában" projekt megvalósítása a Rozmaring utcai alapiskolában
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 7. 2.5. Informatívna správa o výsledkoch výberových konaní v mesiaci január 2020 * Tájékoztató a 2020. januárban lezajlott igazgató választások eredményeiről
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 8. 3. Žiadosti a návrhy na úseku kultúry * Kérvények és javaslatok kulturális ügyekben
 9. 3.1. Personálne zmeny v COM-MÉDIA spol. s r.o.- Oznámenie výberovej komisie zriadenej na otváranie obálok prihlášok do výberového konania na pozíciu konateľa spoločnosti * Személyzeti ügyek a COM-MÉDIA Kft.–nál - A pályázati bizottság jelentése a benyújtott pályázatok elemzéséről a COM-MÉDIA Kft. ügyvezetői pozíció betöltésére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh
 10. 4. Rôzne * Egyéb
 11. 4.1. Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 * Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2019-es évben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa
 12. 5. Záver * Befejezés
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Žiadosti a návrhy na úseku školstva * Kérvények és javaslatok oktatási ügyekben
 3. 2.1. Návrh VZN mesta Komárno č. .../2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 * Javaslat a .../2020 sz. általános érvényű rendelet elfogadására, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2020-as évben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 4. 2.2. Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2020-2022 * Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2020-2022-as évekre
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 5. 2.3. Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 – normatívna dotácia * Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2020. évi költségvetésének módosítására – normatív dotáció
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 6. 2.4. Realizácia projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" v ZŠ rozmarínovej * "Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában" projekt megvalósítása a Rozmaring utcai alapiskolában
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 7. 2.5. Informatívna správa o výsledkoch výberových konaní v mesiaci január 2020 * Tájékoztató a 2020. januárban lezajlott igazgató választások eredményeiről
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 8. 3. Žiadosti a návrhy na úseku kultúry * Kérvények és javaslatok kulturális ügyekben
 9. 3.1. Personálne zmeny v COM-MÉDIA spol. s r.o.- Oznámenie výberovej komisie zriadenej na otváranie obálok prihlášok do výberového konania na pozíciu konateľa spoločnosti * Személyzeti ügyek a COM-MÉDIA Kft.–nál - A pályázati bizottság jelentése a benyújtott pályázatok elemzéséről a COM-MÉDIA Kft. ügyvezetői pozíció betöltésére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh
 10. 4. Rôzne * Egyéb
 11. 4.1. Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 * Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2019-es évben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa
 12. 5. Záver * Befejezés