Finančná komisia – Zasadnutie 12.02.2020 o 13:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 2. 2. TE-621/2020 COM -MÉDIA, spol. s r.o. Návrh podnikateľského plánu na rok 2020
  Predkladateľ: Peter Czékus
 3. 3. TE-618/2020 COMORRA SERVIS - Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie na roky 2020 – 2022
  Predkladateľ: Mgr. Tomáš Nagy
 4. 4. TE-619/2020 Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Egressy Béni Művelődési Központ - Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie na roky 2020 – 2022
  Predkladateľ: Mgr. Art. Róbert Lakatos
 5. 5. TE-620/2020 Zariadenie pre seniorov Komárno - Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie na roky 2020 – 2022
  Predkladateľ: PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová
 6. 6. TE-614/2020 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2020-2022
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 7. 7. TE-613/2020 Návrh VZN, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 8. 8. TE-615/2020 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 - normatívna dotácia
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 9. 9. TE-634/2020 Realizácia projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" v ZŠ rozmarínovej
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 10. 10. TE-616/2020 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 11. 11. TE_636_2019_Návrh na uznesenie ŠFRB - bytové domy Ul. gazdovská
 12. 12. Majetkovo - právne záležitosti
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 13. 12.1. TE-622/2020 Anton Dioši – Žiadosť o predaj pozemku
 14. 12.2. TE-630/2020 Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
 15. 12.3. TE-612/2020 COM-therm, spol. s r.o. - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
 16. 12.4. TE-625/2020 Ing. Karol Lengyel a PhDr. Adriana Lengyelová - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
 17. 12.5. TE-626/2020 IMMO - MEM, s.r.o. - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
 18. 12.6. TE-627/2020 Davidov Building s.r.o. - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
 19. 12.7. TE-628/2020 Západoslovenská distribučná, a.s. - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
 20. 12.8. TE-629/2020 AGIM, s.r.o. - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
 21. 13. Záver
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman