Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.02.2020 o 17:30 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o starostlivosti o verejný poriadok a zeleň na území mestskej časti Bratislava – Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 3. 3. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 4. 4. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 5. 5. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020 na prenájom časti nebytových priestorov na Kozičovej ulici č. 24.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 6. 6. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020 na prenájom verejných WC na Muránskej ulici.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 7. 7. Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za obdobie 2014 – 2018 (resp. Zákon č. 25/2006 Z.z.).
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór MČ Bratislava-Devín
 8. 8. Správa o kontrolnej činnosti Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór MČ Bratislava-Devín
 9. 9. Zmena uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Devín č.165/2008 zo dňa 16.12.2008, ktorým sa schválil čiastkový zoznam pamätihodností na území MČ Devín - Žiadosť o vyradenie nehnuteľnosti na ulici Hradná 10, na parcele reg. „C“ par.č. 940 z Evidencie pamätihodností Mestskej časti Bratislava-Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 10. 10. Rôzne.
 11. 11. Interpelácie.
 12. 12. Záver.

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o starostlivosti o verejný poriadok a zeleň na území mestskej časti Bratislava – Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 3. 3. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 4. 4. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 5. 5. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020 na prenájom časti nebytových priestorov na Kozičovej ulici č. 24.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 6. 6. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020 na prenájom verejných WC na Muránskej ulici.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 7. 7. Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za obdobie 2014 – 2018 (resp. Zákon č. 25/2006 Z.z.).
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór MČ Bratislava-Devín
 8. 8. Správa o kontrolnej činnosti Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór MČ Bratislava-Devín
 9. 9. Zmena uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Devín č.165/2008 zo dňa 16.12.2008, ktorým sa schválil čiastkový zoznam pamätihodností na území MČ Devín - Žiadosť o vyradenie nehnuteľnosti na ulici Hradná 10, na parcele reg. „C“ par.č. 940 z Evidencie pamätihodností Mestskej časti Bratislava-Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 10. 10. Rôzne.
 11. 11. Interpelácie.
 12. 12. Záver.