Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.02.2020 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca (ako náhradníka vo volebnom obvode č. 2) Mestského zastupiteľstva mesta Handlová a odovzdanie osvedčenia o zvolení
 3. 3. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 4. 4. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti
 5. 5. Informatívna správa o činnosti stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Handlová za rok 2019
 6. 5.A. Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
  Predkladateľ: Ján Spevár, predseda
 7. 5.B. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
  Predkladateľ: Arpád Koszta, predseda
 8. 5.C. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
  Predkladateľ: Bc. Alžbeta Orthová, predsedníčka
 9. 5.D. Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
  Predkladateľ: Danica Baranovičová, predsedníčka
 10. 5.E. Komisia športu
  Predkladateľ: Martin Uríček, predseda
 11. 5.F. Komisia kultúry a cestovného ruchu
  Predkladateľ: Mgr. Tomáš Arvay, predseda
 12. 5.G. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
  Predkladateľ: Jaroslav Daubner, predseda
 13. 6. Informatívne správy
 14. 6.A. Informatívna správa o činnosti Bytovej rady mesta Handlová za obdobie od 30.10.2019 do 27.11.2019
 15. 6.B. Informatívna správa o prideľovaní bytov v DOS v období od 01.11.2019 do 31.12.2019
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, predseda Bytovej rady
 16. 7. Informatívna správa o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Elena Šoltysová, predsedníčka OŠR
 17. 8. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Handlovej za rok 2019
  Predkladateľ: Bc. Marcel Jánošík, náčelník Mestskej polície
 18. 9. Správy hlavnej kontrolórky
 19. 9.A. Správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 20. 9.B. Správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2019
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 21. 10. Informatívna správa k vyúčtovaniu výdavkov za výkony vo verejnom záujme v MHD Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 22. 11. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl na funkčné obdobie 2020 - 2024
  Predkladateľ: Mgr. Ivana Kováčiková, Školský úrad
 23. 12. Návrh Smernice pre vydávanie mestského periodika Handlovský hlas
  Predkladateľ: Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 24. 13. Monitoring regionálnych médií za rok 2019 pre mesto Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 25. 14. Výsledky z anketového výskumu – Regionálna televízia Prievidza (plnenie úlohy z MR).
  Predkladateľ: Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 26. 15. Personálne veci
 27. 15.A. Návrh na voľbu člena Správnej rady Asterion, n. o.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 28. 15.B. Návrh na voľbu člena Správnej rady Senior centrum Handlová, n. o.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 29. 15.C. Návrh na voľbu člena Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 30. 15.D. Návrh na voľbu člena Komisie kultúry a cestovného ruchu
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 31. 15.E. Návrh na zmenu zapisovateľky Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 32. 16. Rôzne
 33. 16.A. Informácie o organizačno technickom zabezpečení Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 34. 16.B. Informácia o príprave aktualizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 35. 16.C. Informácia o príprave strategického dokumentu Program rozvoja mesta na ďalšie obdobie od roku 2021
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 36. 17. Interpelácie
 37. 18. Záver