Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.02.2020 o 14:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Zápisnica

  Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvorila primátorka Silvia Grúberová. Informovala, že kvôli volebnému moratóriu pre voľby do NR SR z rokovania nebude vysielaný priamy prenos. Videozáznam zo zastupiteľstva bude zverejnený v nedeľu 1. marca. Prítomných bolo 16 poslancov. Svoju neúčasť ospravedlnila poslankyňa Gregor, neskorší príchod ohlásil poslanec Stopka, neprítomný bol poslanec Litva. Primátorka poslancom predložila program rokovania a odporučila, aby ho schválili. Poslanci program schválili. Primátorka odporučila schváliť návrhovú komisiu v zložení: Jaroslav Daubner, Alžbeta Orthová a Danica Baranovičová. Poslanci zloženie návrhovej komisie odsúhlasili. Za overovateľov zápisnice z rokovania primátorka vymenovala poslancov Jána Spevára a Tomáša Arvaya. Za zapisovateľa zápisu primátorka vymenovala Silvera Jurtinusa a za skrutátorku Janu Paulínyovú.

  Prílohy   Prevziať všetky
 2. 2. Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca (ako náhradníka vo volebnom obvode č. 2) Mestského zastupiteľstva mesta Handlová a odovzdanie osvedčenia o zvolení
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Zápisnica

  Prišiel poslanec Jozef Stopka, od 14.15 hod. teda bolo na rokovaní prítomných 17 poslancov. Primátorka informovala o písomnom vzdaní sa mandátu poslanca Rudolfa Podobu a písomnom prijatí mandátu náhradníka Norberta Koncza. Norbert Koncz slávnostne zložil poslanecký sľub.

 3. 3. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
  Zápisnica

  Primátorka informovala, že na ostatnom mestskom zastupiteľstve neboli prijaté žiadne ukladacie uznesenia, preto nie je potrebná kontrola. 

  Poslanec Tomáš Arvay sa opýtal, či došlo k stretnutiu so zástupcami SAD Prievidza a či sa podarilo vybaviť nízkopodlažné autobusy pre MHD v Handlovej.

  Odpovedal Jozef Čaplár, vedúci Oddelenia výstavby, územného plánu, dopravy a ochrany životného prostredia: “Stretnutie so zástupcami SAD prebehlo na pôde MsÚ a zaznela aj požiadavka na tieto autobusy. Podľa vyjadrenia SADka neplánuje v najbližšej dobe nakúpiť nové autobusy so zníženým nastupovaním. Zmluva je platná do roku 2023. Autobusy, ktoré premávajú po handlovských cestách sú odpísané, teda je na ne nulový náklad. V prípade nákupu nových autobusov by to stálo plus 20-tisíc na jeden autobus ročne, to znamená, že pri piatich autobusoch by to stálo o 100-tisíc eur ročne viac. SAD PD plánuje v Prievidzi v 9. a 10. mesiaci vyraďovať niektoré nízkopodlažné autobusy v Prievidzi, podľa prísľubu by ich mali preradiť do Handlovej. Po roku 2023, kedy končí zmluva medzi mestom a SAD PD, je možné aj vo výberovom konaní požiadať o takýto typ autobusov.” 

  Primátorka upozornila, že prítomný je riaditeľ plavárne Ľubomír Blaho a je pripravený odpovedať na otázky poslancov. Konštatovala, že termín 29. 2. 2020, ktorý určil koncesionár spoločnosť B.T.I., nie je reálne dodržať. 19. 2. prebehla čiastková kolaudácia, ktorá bola prerušená. Nie všetky stavebné práce boli ukončené, nie všetky potrebné dokumentácie boli odovzdané. 

  Ľubomír Blaho: “Veci sa dokončujú, čakáme na (dokumentáciu) od dodávateľov.”

  Jaroslav Daubner: “Na tabuli na stavbe je termín dokončenia 8/2021. Predpokladám, že to sa týka celého kúpaliska.”

  Ľubomír Blaho: “Áno, je to údaj zo stavebného povolenia.”

  Jaroslav Daubner: “Konkrétne neviete, či to bude trvať mesiac, alebo koľko? Lebo informácie sú také, že firma, ktorá mala zvárať bazén odišla robiť do Rakúska.”

  Ľubomír Blaho: “Tá firma je zo Žarnovice. Je to pobočka rakúskej firmy, takže je logické, že odišli robiť do Rakúska.”

  Jaroslav Daubner: “Keď sa posúvajú termíny, predpokladám, že ani termín 8/2021 nie je reálny.”

  Ľubomír Blaho Daubnerové slová nekomentoval.

  Silvia Grúberová: “Na obhliadke plavárne bol včera pán Čaplár.” 

  Jozef Čaplár: “Reagujem na poslanca Daubnera. V zmysle stavebného povolenia termínom 8/2021 sa myslí celá stavba, teda 6 stavebných objektov a teraz sa dodávateľ pokúša dať do prevádzky jeden stavebný objekt 01 plaváreň. Predbežný termín na kolaudácii bol daný 1. apríla, nikto ho ale negarantoval.”

  Poslankyňa Iveta Jurkovičová sa opýtala, v akom štádiu je vyjednávanie s plaveckým klubom v Handlovej. Ľubomír Blaho odpovedal, že s plaveckým klubom sa dohodli na spolupráci.

  Zástupca primátorky Radoslav Iždinský informoval o tom, že 13. februára vyšla na ministerstve hospodárstva výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja malých a stredných podnikov v rámci iniciatívy európskej komisie zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra. “K tejto výzve budeme 11. marca o 9.00 organizovať v podnikateľskom inkubátore infoseminár za účasti ľudí z ministerstva hospodárstva. Pozývam na seminár verejnosť a všetkých podnikateľov.” 

 4. 4. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti
 5. 4.1. Stanislav Pavlák a manželka Oľga, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 1880/21
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referentka správy majetku mesta
 6. 4.2. Radoslav Dérer, trvalý pobyt Rišňovce č. 416
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referentka správy majetku mesta
 7. 4.3. Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 122
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referentka správy majetku mesta
 8. 4.4. Ľubica Lenhartová, trvalý pobyt Handlová, F. Nádaždyho 3/2
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referentka správy majetku mesta
 9. 4.5. Mgr. Jozef Varga a manželka Alexandra, obaja trvalý pobyt Handlová, 29. augusta 54/4
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referentka správy majetku mesta
 10. 4.6. Predaj stavieb a pozemkov v k.ú. Handlová formou obchodnej verejnej súťaže - skleníky
  Predkladateľ: Ing. Simona Mihalusová, referentka správy majetku mesta
  Zápisnica

  Simona Mihalusová prečítala dôvodovú správu. 

  Poslanec Jaroslav Daubner pripomenul, že na pracovnom stretnutí požiadali o znalecký posudok. Materiál dostali, bolo v ňom uvedené, že ročný nájom je 1800 eur. Cena nehnuteľnosti bola 95-tisíc. Opýtal sa, či 1800 eur bol ročný nájom. Pripomenul, že už v minulosti upozorňovali na chátranie objektu, ale nevenovala sa tomu pozornosť. Bol sa tam pozrieť a všetko je tam rozobraté a rozkradnuté a v dezolátnom stave. Obdivuje človeka, ktorý to chce. Je tam neskutočne veľa roboty.

  Simona Mihalusová odpovedala, že skutočný ročný nájom je 153 eur. 

  Jozef Čaplár reagoval, že suma 1800 eur vychádza z trhových podmienok na trhu s nehnuteľnosťami. V zásadách hospodárenia je zhruba 300 ročná návratnosť, nájmy sú veľmi nízke. Zásady hospodárenia by sa podľa neho mali zmeniť.

   

 11. 5. Informatívna správa o činnosti stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Handlová za rok 2019
 12. 5.A. Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
  Predkladateľ: Ján Spevár, predseda
  Zápisnica

  Bod uviedol predseda komisie Ján Spevár. Do diskusie sa prihlásil Radoslav Iždinský. Opýtal sa na činnosť súčasnej komisie v porovnaní s predchádzajúcou, keďže Ján Spevár bol predsedom komisie predtým aj teraz. Zaujímalo ho, či je to lepšie, alebo horšie a čo sa dá zlepšiť. Ján Spevár odpovedal, že je tam kontinuita, že skúsenejší členovia pomáhajú novým. Predstavuje si vylepšenie komisie ekonomickej o to, aby predkladala aj vlastné návrhy, nielen sa vyjadrovala k predloženým návrhom.

  Prílohy   Prevziať všetky
 13. 5.B. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
  Predkladateľ: Arpád Koszta, predseda
  Zápisnica

  Bod uviedol predseda komisie Arpád Koszta. Do diskusie sa prihlásil Radoslav Iždinský. Opýtal sa, akým výzvam v oblasti životného prostredia čelí mesto Handlová. Podľa Kosztu je toho dosť, čo by sa malo zlepšiť. Spomenul čierne skládky a vandalizmus, odkázal na rozhovor s ním v aktuálnom vydaní novín Handlovský hlas. Ako problém spomenul aj zber a separáciu odpadov. V komisii podľa neho sú aj odborníci na životné prostredie. 

  Prílohy   Prevziať všetky
 14. 5.C. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
  Predkladateľ: Bc. Alžbeta Orthová, predsedníčka
  Zápisnica

  Bod uviedla predsedníčka komisie Alžbeta Orthová. 

  Do diskusie sa prihlásil Eduard Straka. Správa je podľa neho vypracovaná dobre, ale chýba mu v nej oblasť zdravotníctva. Opýtal sa, či mesto môže na mestskom úrade zriadiť funkciu pracovníka, ktorý by sa venoval nemocnici, ako to bolo do 90. rokov. “Ak to nie je naša kompetencia, tak si ju vytvorme. Na VUC taká funkcia je. V komisii hľadajte spôsoby, ako pritiahnuť do mesta lekárov. Niekto musí niekde začať. Verím, že vedenie mesta sa preberie. Nebol som vypočutý posledných 18 rokov. Je to naliehavé a bude nás to dobiehať.” 

  Alžbeta Orthová odpovedala, že nemocnica je súkromná a všetci by boli radi, keby lekári prišli. 

  Jozef Juríček sa vyjadril k problematike Senior centra. Je tam podľa neho veľký počet ťažko chorých klientov. Senior centrum podľa neho nebolo vybudované na to, aby tam ležali ťažko zdravotne postihnutí. Primátorka odpovedala, týmto problémom sa čiastočne zaoberá aj vedenie mesta. Mesto podľa nej nemá možnosť pritiahnuť nových lekárov, komunikuje ale so súčasnými lekármi v meste. Spomenula navrhovaný rezidenčný program pre absolventov medicíny.   

  Alžbeta Orthová reagovala, že pravidelne sa stretávajú s riaditeľkou a rozoberajú problémy Senior centra. Váži si zamestnankyne Senior centra, váži si klientov Senior centra a všetkých členov sociálnej komisie. Nápady komisie sa podľa nej vždy snažia dostať do praxe. 

  Podľa Lucie Jonásovej je nedostatok lekárov celoslovenský problém. Pokiaľ nepríde zmena zhora, bude náročné sem niekoho dotiahnuť, lebo Hanldová podľa nej nie je až tak atraktívne mesto. Na komisii riešili aj Dr. Procházku, snažili sme sa mu vyhovieť, nakoniec odstúpil od toho, čo žiadal. Stále prebiehajú rokovania a verí, že doktor tu ostane. Požiadavky doktorov z polikliniky na Morovnianskom sídlisku predniesla primátorke a tá s doktormi rokuje. Mesto sa snaží robiť kroky, ale má určité obmedzenia. 

  Primátorka povedala, že sa stretla aj so zubárom z Nitry, ktorý tu má ambulanciu v priestoroch bane. Požiadal o vybudovanie bezbariérovej plošiny, mesto však nemôže investovať do cudzieho majetku. Odporučila mu využiť možnosti v rámci výziev MAS. Primátorka s lekármi rokuje, ale pritiahnuť sem päť nových ambulancií lekárov, je to podľa nej ťažké a na dlho.

   

   

  Prílohy   Prevziať všetky
 15. 5.D. Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
  Predkladateľ: Danica Baranovičová, predsedníčka
  Zápisnica

  Informatívnu správu predložila predsedníčka komisie Danica Baranovičová. Do diskusie sa žiadny poslanec neprihlásil.

  Prílohy   Prevziať všetky
 16. 5.E. Komisia športu
  Predkladateľ: Martin Uríček, predseda
  Zápisnica

  Správu uviedol predseda komisie Martin Uríček. 

  Eduard Straka obšírne vyjadril názor, že šport v Handlovej fungoval lepšie do 90. rokov 20. storočia. Handlovský futbalový klub podľa neho hrá horskú ligu, basketbal podľa neho nemusia hrať profesionáli. Kritizoval financovanie športu zo strany štátu. Apeloval na vytvorenie referátu športu na mestskom úrade, ktorý "trestuhodne" skončil v roku 2003. Primátorka Silvia Grúberová potvrdila, že je ambíciou mesta obnoviť referát športu. Je to podľa nej záväzok vedenia mesta. Šport podľa nej mesto podporuje a napriek tomu, že nie je základnou kompetenciou mesta, vynakladá naň veľa peňazí. Martin Uríček potvrdil, že o referáte športu s primátorkou rokujú. 

  Jaroslav Daubner povedal, že tréneri robia charitatívnu činnosť. Referát športu bude podľa neho zbytočný, ak ľudia v kluboch nebudú robiť svoju robotu. Páčilo sa mu stretnutie s klubmi, ktoré komisia športu zorganizovala. Chýba mu však výstup, vyhodnotenie tejto aktivity. Aj podľa primátorky je škoda, že zo stretnutia nevznikol videozáznam, aby ľudia v Handlovej videli, čo všetko sa tu deje. 

  Ján Spevár sa ohradil voči dehonestujúcim vyjadreniam poslanca Straku na futbalový klub a basketbalový klub. Súhlasil s poslancom Daubnerom, že aktivity trénerov sú nedocenené.

  Martin Uríček upresnil, že zápis zo stretnutia s klubmi existuje. Bolo to prvé stretnutie a prezentácie klubov vyhodnocovali, podľa hodnotenia aj prideľovali dotácie na nasledujúci rok. Budúce stretnutie môže podľa neho byť prenášané online. 

  Radoslav Iždinský súhlasil s názorom poslanca Daubnera, že akcie, ktoré organizuje mesto, treba vyhodnocovať. Martin Uríček poznamenal, že túto úlohu komisia zahrnula aj do svojej správy.

  Prílohy   Prevziať všetky
 17. 5.F. Komisia kultúry a cestovného ruchu
  Predkladateľ: Mgr. Tomáš Arvay, predseda
  Zápisnica

  Správu uviedol predseda komisie Tomáš Arvay. Radoslav Iždisnký povedal, že činnosť komisie sa mu páči. Aj komisia kultúry by podľa neho mala vyhodnocovať kultúrne podujatia. Tomáš Arvay povedal, že túto úlohu si na komisii stanovili. Primátorka informovala, že v marci by mesto malo spustiť novú webstránku. Referátu cestovného ruchu sa okrem prierezových činností venuje nový zamestnanec Tomáš Gríger. TIK mesto plánuje otvoriť v Dome kultúry. Tomáš Arvay pozval verejnosť, aby prišla na komisiu kultúry a preniesla svoje nápady.  

  Prílohy   Prevziať všetky
 18. 5.G. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
  Predkladateľ: Jaroslav Daubner, predseda
  Zápisnica

  Bod uviedol Jaroslav Daubner, predseda komisie. Informoval o zmenách pri odovzdávaní majetkových priznaní a daňových priznaní verejných funkcionárov. Poslanci k bodu nediskutovali.

  Primátorka vyhlásila prestávku. O 16.05 rokovanie opustili poslanci Hromádková a Spevár. Prítomných je 15 z 19 poslancov. 

  Prílohy   Prevziať všetky
 19. 6. Informatívne správy
 20. 6.A. Informatívna správa o činnosti Bytovej rady mesta Handlová za obdobie od 30.10.2019 do 27.11.2019
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, predseda Bytovej rady
  Zápisnica

  Bod uviedol Rudolf Vlk, predseda Bytovej rady mesta Handlová. Uznesenie poslanci prijali bez diskusie. 

  Prílohy   Prevziať všetky
 21. 6.B. Informatívna správa o prideľovaní bytov v DOS v období od 01.11.2019 do 31.12.2019
  Predkladateľ: Ing. Rudolf Vlk, predseda Bytovej rady
  Zápisnica

  Bod uviedol Rudolf Vlk, predseda Bytovej rady mesta Handlová. Uznesenie poslanci prijali bez diskusie. 

 22. 7. Informatívna správa o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Elena Šoltysová, predsedníčka OŠR
  Zápisnica

  Bod predniesla Elena Šoltysová, predsedníčka Obecnej školskej rady. 

  Eduard Straka povedal, že ho mrzí strata stredného školstva. Samosprávny kraj by podľa neho mal budovu mestu predať za jedno euro. 

  Jozef Juríček predniesol reflexiu za kolegov učiteľov, ktorí vo vzťahu k žiakom zastupujú mnoho rôznych funkcií a profesií. Bol by rád, keby sa ministri školstva zamysleli a uľahčili učiteľom prácu a zbavili ich administratívnej záťaži.

   

  Prílohy   Prevziať všetky
 23. 8. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Handlovej za rok 2019
  Predkladateľ: Bc. Marcel Jánošík, náčelník Mestskej polície
  Zápisnica

  Bod uviedol Marcel Jánošík, náčelník Mestskej polície Handlová. Danica Baranovičová nemala otázku, poďakovala náčelníkovi a kolektívu MsP za riešenie rôznych situácií. Jozef Juríček poďakoval MsP. Informoval o zámere športovej komisie vybudovať ihrisko o rozmeroch 20 x 40 metrov pri Ligetke. Vybudovať a starať sa o ihrisko majú sami obyvatelia Baníckej kolónie. Primátorka potvrdila, že poslanec Juríček ju o tomto zámere informoval a sama je pripravená pomôcť. Martin Uríček sa opýtal, či personálna zmena v MsP priniesla ovocie a či sa zlepšili medziľudské vzťahy na pracovisku. Marcel Jánošík odpovedal za seba, že cíti pozitívnu zmenu.

  Prílohy   Prevziať všetky
 24. 9. Správy hlavnej kontrolórky
 25. 9.A. Správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  Zápisnica

  Bod uviedla hlavná kontrolórka mesta Dana Bedušová. Správu poslanci vzali na vedomie bez diskusie.

  Prílohy   Prevziať všetky
 26. 9.B. Správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2019
  Predkladateľ: Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  Zápisnica

  Bod uviedla hlavná kontrolórka mesta Dana Bedušová. Správu poslanci vzali na vedomie bez diskusie.

  Prílohy   Prevziať všetky
 27. 10. Informatívna správa k vyúčtovaniu výdavkov za výkony vo verejnom záujme v MHD Handlová
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Správu predložil Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu. 

  Radoslav Iždinský povedal, že ročný výdavok 250-tisíc eur za mestskú hromadnú dopravu je veľký, preto mesto komunikuje so zástupcami SAD.  Mesto usporiadalo pracovné stretnutie s odbornými zamestnancami a pripravujeme ďalšie s poslancami MsZ. "Pravdepodobne budeme musieť vypracovať Plán dopravnej obslužnosti, ktorý bude mesto stáť približne 20-tisíc eur. Tie nie sú vyčlenené v rozpočte, preto budú musieť byť zapracované v zmene rozpočtu. Je dôležité, aby ľudia pochopili, že MHD stojí 250-tis. eur a čím menej budú MHD využívať, tým viac bude mesto platiť. Sú to spojené nádoby. Musíme začať pracovať na vízii a zámere, či budeme s SAD pokračovať ďalej."  

  Prílohy   Prevziať všetky
 28. 11. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl na funkčné obdobie 2020 - 2024
  Predkladateľ: Mgr. Ivana Kováčiková, Školský úrad
 29. 12. Návrh Smernice pre vydávanie mestského periodika Handlovský hlas
  Predkladateľ: Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
  Zápisnica

  Návrh smernice predložila Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta. Poslanci bez diskusie odporučili primátorke mesta smernicu podpísať. 

  Prílohy   Prevziať všetky
 30. 13. Monitoring regionálnych médií za rok 2019 pre mesto Handlová
  Predkladateľ: Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
  Zápisnica

  Monitoring regionálnych médií predložila Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta. Poslanci bez diskusie vzali monitoring regionálnych médií na vedomie.

  Prílohy   Prevziať všetky
 31. 14. Výsledky z anketového výskumu – Regionálna televízia Prievidza (plnenie úlohy z MR).
  Predkladateľ: Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
  Zápisnica

  Bod uviedla Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta. Výsledky ankety vzali poslanci na vedomie bez diskusie. 

  Prílohy   Prevziať všetky
 32. 15. Personálne veci
 33. 15.A. Návrh na voľbu člena Správnej rady Asterion, n. o.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Zápisnica

  Primátorka Silvia Grúberová informovala, že koncom minulého roka odstúpil z funkcie člena správnej rady Asterion poslanec Tomáš Arvay. Predložila návrh na voľbu poslankyne Liny Gregor za člena Správnej rady Asterion, n. o.. Poslanci odsúhlasili návrh primátorky bez diskusie.

   

 34. 15.B. Návrh na voľbu člena Správnej rady Senior centrum Handlová, n. o.
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 35. 15.C. Návrh na voľbu člena Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
  Zápisnica

  Zástupca primátorky Radoslav Iždinský informoval, že v minulosti sa členstva v Komisii vzdelávania, práce s deťmi a mládežou pani Monika Galbavá. Navrhol ju nahradiť pani Miroslavou Gešvantner Burčovou, ktorá sa vrátila do Centra voľného času po materskej dovolenke a rozbehla činnosť Detského a mládežníckeho parlamentu. Danica Baranovičová povedala, že pani Miroslava Gešvantner Burčová sa sama zaujímala o členstvo v komisii a privítala jej iniciatívu.

 36. 15.D. Návrh na voľbu člena Komisie kultúry a cestovného ruchu
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
  Zápisnica

  Zástupca primátorky Radoslav Iždinský informoval, že 24. 1. sa vzdala členstva v stálej Komisii kultúry a cestovného ruchu Jana Paulínyová, keďže tam dochádzalo k zdvojeniu členstva pracovníkov Oddelenia marketingu a komunikácie. Za nového člena navrhol Tomáša Grígera. Poslanci nového člena komisie schválili bez diskusie.  

 37. 15.E. Návrh na zmenu zapisovateľky Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 38. 16. Rôzne
 39. 16.A. Informácie o organizačno technickom zabezpečení Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
  Zápisnica

  Prednosta mestského úradu Tibor Kolorédy informoval, že voľby budú v sobotu 29. februára. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. V meste je 18 volebných miestností. Zmeny nastali dve. V Novej Lehote bude volebná miestnosť v bývalej hasičskej zbrojnici, keďže dom kultúry je v nevyhovujúcom technickom stave. Druhá zmena sa týka volebnej miestnosti v mestskom bytovom podniku, kde je volebná miestnosť presunutá z prízemia do veľkej zasadačky na prvom poschodí. Podnik nevie inak dodržať zásady ochrany osobných údajov. Na prízemí je množstvo agendy, ktorá obsahuje osobné údaje klientov a nebolo možné tieto dokumenty uchovávať inde. Mesto vydalo 393 hlasovacích lístkov, voľbu poštou využilo 125 Handlovčanov, na Okresnom úrade mesto prevzalo 350-tisíc dokumentov, ktoré ďalej distribuovalo do domácností. Najnovšia informácia hovorí o späťvzatí kandidátnej listiny strany Hlas pravice. Hlasovací lístok Hlasu pravice nebude rozdávaný voličom. Informáciu poslanci prijali bez diskusie.

 40. 16.B. Informácia o príprave aktualizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Handlová
  Predkladateľ: Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
  Zápisnica

  Prednosta mestského úradu Tibor Kolorédy informoval, že mesto pripravuje aktualizáciu Zásad hospodárenia s mestským majetkom. Dokument je potrebné doplniť o informácie o nájmoch nebytových priestorov a pozemkov v jednotlivých lokalitách. Záujemcovia sa tak budú môcť vopred oboznámiť s budúcimi nákladmi na prenájom nehnuteľností. V minulosti sa podľa neho stalo, že v susedných lokalitách bol rozdiel cien obrovský. Poslanci by o návrhu Zásad hospodárenia s mestským majetkom maliu rokovať v máji 2020 Poslankyňa Jurkovičová materiál víta, pretože ceny nehnuteľností v jednotlivých lokalitách jej v dokumente chýbali. Radoslav Iždinský poslancov požiadal, aby tomuto dokumentu venovali náležitú pozornosť.

 41. 16.C. Informácia o príprave strategického dokumentu Program rozvoja mesta na ďalšie obdobie od roku 2021
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Zápisnica

  Úvodné slovo povedala primátorka Silvia Grúberová. Opdovzdala slovo Tomášovi Grígerovi, ktorý zhrnul dôvodovú správu. Poslanci vzali na vedomie Informáciu o príprave strategického dokumentu bez diuskusie. 

  Prílohy   Prevziať všetky
 42. 17. Interpelácie
  Zápisnica

  Primátorka mesta informovala, že dva dni pred konaním mestského zastupiteľstva dostala písomnú interpeláciu od poslanca Daubnera. Položil dve otázky, ktoré primátorka prečítala s tým, že odpovede budú vypracované písomne v zákonnej lehote 30 dní. 

  1. “Je možné v súčinnosti s HBP PD vyriešiť neudržateľnú dopravnú situáciu na Lipovej ulici pred ubytovňou HBP?  V lokalite je síce jednosmerná premávka, ale vôbec nie sú riešené parkovacie miesta, chýba chodník pre chodcov, stojisko pre smetné nádoby z ubytovne je neoprávnene využívané na mestskej komunikácii s čím súvisí aj udržiavanie poriadku v okolí.”

  2. “Je možné predložiť poslancom vyhodnotenie činnosti Mestskej rady za rok 2019 v podobnom rozsahu, v akom predkladajú správy predsedovia jednotlivých komisií? Súčasne zvážme, opodstatnenosť fungovania Mestskej rady v súčasných podmienkach, kedy sa javí ako lepšie riešenie zvolávať pracovné stretnutia poslancov.”

  Poslankyňa Baranovičová k intepreláciám podotkla, že obyvatelia Lipovej ulice cez ňu podali petíciu kvôli parkovacím miestam. Na petíciu im bolo odpovedané, že nové parkovacie miesta sa tam teraz zriaďovať nemôžu. Je naďalej v kontakte s obyvateľmi ulice a dohodli sa, že v súčinnosti s odborom výstavby nájdu spôsob a pokúsia sa svojpomocne parkovacie miesta zabezpečiť.

  Tomáš Arvay upozornil na nebezpečné miesto na Mostnej ulici v blízkosti mostu pre peších v blízkosti čerpacej stanice. Chýba tam kus zábradlia a chodník hraničí prudkým zrázom k rieke. Má za to, že poškodenie zábradlia nastalo počas povodní, bolo by dobré toto miesto zabezpečiť ochranným zábradlím. Zároveň sa opýtal, či je možné tento chodník, ktorý smeruje k sídlisku ošetriť z dôvodu, že panelový chodník po dažďoch drží vodu a vytvára hlboké kaluže, čím sa stáva nepriechodný. Na interpeláciu pripraví písomnú odpoveď Jozef Čaplár. Radoslav Iždinský pripomenul, že zábradlie chýba na viacerých miestach pozdĺž Handlovky. Jozef Čaplár povedal, že je to otázka peňazí. 

  Občiansky podnet podala pani Nguyen. Starší obyvatelia mesta ju upozornili na dvory na Prievidzskej a ČSA, kde majú rozbité nádvoria a odmietajú ich tam doviezť sanitky. Pozemok pod domom je vlastníctvo majiteľov bytov, okolie patrí mestu. Doteraz sa o to starali, teraz už sú starí a nevládzu. Jozef Čaplár povedal, že medziblokové komunikácie nikdy neboli riešené, lebo to nedovoľoval rozpočet mesta. Pred dvoma mesiacmi sa schvaľoval rozpočet na tento rok, kde boli predložené všetky požiadavky z minulosti, v schvaľovacom procese sa však  ani jedna komunikácia neschválila. Oddelenie výstavby to môže zmapovať, pripraviť rozpočet a dať ako návrh do rozpočtu na budúci rok. Z dôvodu stavu rozpočtu sú však teraz investície zabrzdené. 

 43. 18. Záver
  Zápisnica

  Primátorka poďakovala poslancom za účasť a o 18.00 ukončila rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Danica Baranovičová
 • Jaroslav Daubner
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Dušan Klas
 • Norbert Koncz
 • Arpád Koszta
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Marcela Šimonová
 • Ján Spevár, M.A.
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Eduard Straka
 • Martin Uríček
Ospravedlnení
 • Lina Gregor
Neprítomní
 • Ing. Blažej Litva

Záznam zasadnutia