Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.03.2020 o 17:00 Obecný úrad

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola uznesení
 4. 4. Informácia hlavného kontrolóra
 5. 5. VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Kuchyňa
 6. 6. Zmena veliteľa DHZ Kuchyňa
 7. 7. Menovanie členov DHZ Kuchyňa do DHZO Kuchyňa
 8. 8. Environmentálny fond – úver
 9. 9. Školský obvod – žiadosť obce Jablonové
 10. 10. Memorandum o spolupráci – návrh, Fórum života, o.z.
 11. 11. Separovaný zber, veľkoobjemový odpad, biologický rozložiteľný odpad – zberný dvor
 12. 12. KOZ
 13. 13. Rôzne
 14. 14. Diskusia
 15. 15. Záver