Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 04.03.2020 o 14:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Informácia o proteste prokurátora voči VZN č. 7/2017 zo dňa 21.4.2017 o ochrane verejného poriadku,
 2. 2. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020,
 3. 3. Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2020 - Malé dotácie,
 4. 4. Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2020 - Staromestská dotačná schéma,
 5. 5. Návrh na spolufinancovanie projektu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020,
 6. 6. Návrh nového VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. (je to úprava VZN č. 8/2019 v 8 bodoch),
 7. 7. Návrh na zámenu pozemku v areáli ZŠ Dubová 1 vo vlastníctve Richarda Zimana parc.č. 4956/11 a 4956/12 s obecným nájomným bytom na Tallerovej 5,
 8. 8. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3463 vo dvore Pistoriho paláca, ako prípad osobitého zreteľa,
 9. 9. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 10196/1 a 10496/2 na Moskovskej ul. ako prípad osobitého zreteľa,
 10. 10. Návrh na predaj pozemku parc.č 4341/2 na ulici Na stráni v Bratislave, ako prípad osobitného zreteľa,
 11. 11. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 2582/7 na Myjavskej 8,
 12. 12. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom časti nebytového priestoru o veľkosti 19,97 m2 na ulici Grösslingova 52 v Bratislave,
 13. 13. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru o veľkosti 32,60 m2 na ulici Gorkého 8 v Bratislave,
 14. 14. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru o veľkosti 22,70 m2 na ulici 29. Augusta 15 v Bratislave,
 15. 15. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru o veľkosti 78,45 m2na ulici Ventúrska 2 v Bratislave,
 16. 16. Informácia o predaji a nájme pozemkov parc. č. 2276/29 a 2276/12 na ulici Vetvová v Bratislave (pozemky pod rodinným domom a záhrada),
 17. 17. Informácia o nehnuteľnostiach v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta – správe mestskej časti,
 18. 18. Rôzne.