Miestna rada – Zasadnutie 10.03.2020 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č...../2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
 3. 3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
 4. 4. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 5. 5. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4341/2 na ulici Na stráni ako prípad osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 10196/1 a 10496/2 na Moskovskej ul. ako prípad osobitého zreteľa
 7. 7. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3463 vo dvore Pistoriho paláca, ako prípad osobitého zreteľa
 8. 8. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 2582/7 na Myjavskej 8
 9. 9. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingova 52 v Bratislave
 10. 10. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 8 v Bratislave
 11. 11. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici 29. augusta 15f v Bratislave
 12. 12. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 v Bratislave
 13. 13. Návrh na spolufinancovanie projektu „Bez odpadu v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 14. 14. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2020 - Staromestská dotačná schéma
 15. 15. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2020 - Malé dotácie
 16. 16. Informácia o situácii na ZŠ Hlboká 4
 17. 17. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Ospravedlnení
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • MUDr. Viera Satinská
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č...../2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
 3. 3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
 4. 4. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 5. 5. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4341/2 na ulici Na stráni ako prípad osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 10196/1 a 10496/2 na Moskovskej ul. ako prípad osobitého zreteľa
 7. 7. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3463 vo dvore Pistoriho paláca, ako prípad osobitého zreteľa
 8. 8. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 2582/7 na Myjavskej 8
 9. 9. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingova 52 v Bratislave
 10. 10. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 8 v Bratislave
 11. 11. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici 29. augusta 15f v Bratislave
 12. 12. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 v Bratislave
 13. 13. Návrh na spolufinancovanie projektu „Bez odpadu v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 14. 14. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2020 - Staromestská dotačná schéma
 15. 15. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2020 - Malé dotácie
 16. 16. Informácia o situácii na ZŠ Hlboká 4
 17. 17. Rôzne