Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – Zasadnutie 04.06.2019 o 16:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie, oboznámenie s programom zasadnutia.
  Zápisnica

  Predsedníčka komisie Bc. Alžbeta Orthová, privítala prítomných, konštatovala, že komisia je uznášaniaschopná, je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Predsedníčka komisie oboznámila prítomných s programom zasadnutia, ktorý dostali členovia komisie pred zasadnutím komisie v mailovej alebo v písomnej podobe. Následne predsedníčka Bc. Alžbeta Orthová navrhla, aby bol upravený program nasledovne, ako bod č. 2. bude bod č. 4. Kontrola plnenia uznesení a úloh, nakoľko p. Miroslav Mičo (spoločnosť Parte, s.r.o.) bol v čase otvorenia komisie už prítomný. Komisia s návrhom súhlasila.

 2. 2. Kontrola plnenia uznesení a úloh (pozvanie spoločnosti Parte, s.r.o.)
  Zápisnica

  Predsedníčka Bc. Alžbeta Orthová požiadala člena komisie p. Milana Sýkoru, aby predniesol otázky a pripomienky, ktoré vyslovil na poslednom zasadnutím komisie voči spoločnosti Parte s.r.o. ako správcovi mestského cintorína.

  p. Milan Sýkora: položil otázku p. Mičovi, že prečo budú prekladať hrobové miesta – urny s pozostatkami zosnulých kvôli prístupu k tzv. rozptylovej lúke.

  p. Miroslav Mičo: predložil plán cintorína a hrobových miest, vysvetlil prítomným členom, že na rozptylovej lúke sa vyvŕta do zeme a vysype sa tam popol. Na predloženom pláne v blízkosti rozptylovej lúky boli jednotlivé hrobové miesta zakreslené inak ako sú v skutočnosti uložené, čo bolo zrealizované v minulosti, kým prebral správu cintorína p. Mičo. Taktiež vysvetlil, že cintorín je majetkom mesta Handlová a preto už vo veci správy cintorína rokoval s pani primátorkou mesta Mgr. Silviou Grúberovou. Ďalej boli členovia oboznámení s tým, že keď sa stanú takéto veci, že boli hrobové miesta s urnami uložene zle, tak správca cintorína môže danú vec vyriešiť podľa zákona o pohrebníctve a na vlastné náklady preložiť urny na iné hrobové miesta. Pozostalí, ktorých sa to týka boli ohlásení a bolo im navrhnuté, aby si vybrali iné miesta, kam sa urny preložia. p. Mičo vysvetlil, že správa cintorína nie je jednoduchá, treba ho udržiavať a často mnohé problémy musia riešiť na vlastné náklady. Prítomným členom bolo navrhnuté zo strany p. Miča, že daný problém môžu predložiť na schválenie poslancom MsZ v Handlovej.

  p. Milan Sýkora: vysvetlil, že podľa neho je to neetické, nakoľko dané hroby sú tam už dlhšie a nemyslí si, že by tom prekážalo pri rozptyle popola na rozptylovú lúku.

  p. Miroslav Mičo: zatiaľ danú vec ešte neriešili, lebo nebola prijatá žiadna požiadavka na rozptyl pozostatkov na rozptylovej lúke.

  p. Miroslav Mičo: na cintoríne evidujú veľmi veľa neplatičov za hrobové miesta, čo bude potrebné do budúcna riešiť. Nakoľko je potrebné udržiavať areál cintorína, je potrebné vymeniť lavičky, realizovať výrub stromov, opravy chodníkov, čo je nákladné. Nie je možné robiť práce na cintoríne vždy, často sú odložené z dôvodu zlého prístupu – dlhodobo nepriaznivé počasie, povrch je priveľmi mokrý. Prijímajú mnohé sťažnosti a ak ich chcú riešiť, tak sa dotyčný ani na stretnutie ohľadom daného problému nedostaví, je veľmi ťažké potom sťažnosti vyhovieť. V závere sa poďakoval za pozvanie.

  PhDr. Veronika Cagáňová prítomých oboznámila s tým, že ukladacie uznesenie zo zasadnutia Komisie zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ dňa 05.02.2019 ohľadom zvýšenia príspevku pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Handlovej zo sumy 500 € na 1000 € zapracovala do rozpočtu a následne ho predložila vedúcemu ekonomického odd.

  U Z N E S E N I E : Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie plnenie uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 05.02.2019 vo veci navýšenia finančných prostriedkov pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Handlovej zo sumy 500 € na 1000 €, ktorého plnenie predložila PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ Handlová. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča predložiť na rokovanie MsZ v Handlovej problematiku preloženia hrobových miest na cintoríne Handlová, o ktorej informoval p. Miroslav Mičo, zástupca Parte s.r.o..

 3. 3. Návrh VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová.
  Zápisnica

  Návrh VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová predložil Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického úseku MsÚ Handlová. Prítomných členov komisie oboznámil s riešením obedov na školách v meste Handlová. Vybavenie kuchýň na školách bude potrebné upraviť, nakoľko sa zvýši počet odberateľov stravy. Taktiež bolo potrebné stretnutie s vedúcimi stravovní vo veci úhrady príspevkov z dôvodu nárastu cien potravín. Ďalej vysvetlil, že suma príspevku zo štátneho rozpočtu je v cene 1,20 € na jedno dieťa a vzniknutý rozdiel, ktorý bude nad rámec príspevku, vrátane režijných nákladov, bude znášať zákonný zástupca dieťaťa vo forme zálohových platieb.

  MUDr. Iveta Hlobíková: položila otázku, že aké majú nároky deti, ktoré z dôvodu diétneho stravovania nemôžu odoberať stravu v školskej jedálni a čo z toho vyplýva pre ošetrujúceho lekára dieťaťa, aby vedeli reagovať.

  Ing. Peter Mendel: deti, ktoré nemôžu odoberať stravu v škole budú môcť využiť možnosť vyplatenia dotácií, no bude potrebné, aby predložili potvrdenie od odborného lekára z akého dôvodu nie je možné odoberať stravu.

  MUDr. Iveta Hlobíková: uvítala daný stav, pretože je presvedčená, že je vhodnejšie, aby predložili potvrdenie od odborného lekára o potrebnom diétnom stravovaní, aby nedošlo k omylom, či špekulácii.

  U Z N E S E N I E : Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie návrh VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová, ktorý predložil Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického úseku MsÚ Handlová., bez pripomienok. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča návrh VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová, ktorý predložil Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického úseku MsÚ Handlová, predložiť na rokovanie MsZ v Handlovej.

 4. 4. Návrh VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
  Zápisnica

  Návrh VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta predložil Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického úseku MsÚ Handlová. Prítomných oboznámil so zmenami, pôvodné znenie VZN bolo v mene SK, čo je potrebné uvádzať v €. VZN bolo predložené aj v ekonomickej komisii. Ďalej spomenul, do akej výšky schvaľuje príspevky primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová a od akej výšky MsZ. Taktiež pripomenul, že je potrebné, aby si organizácie a žiadatelia o príspevok podali žiadosť od januára do septembra počas roka, aby boli zahrnuté do rozpočtu mesta a následné schválené.

  U Z N E S E N I E : Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie návrh VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ktorý predložil Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického úseku MsÚ Handlová., bez pripomienok. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča návrh VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ktorý predložil Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického úseku MsÚ Handlová, predložiť na rokovanie MsZ v Handlovej. 

 5. 5. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Handlová.
  Zápisnica

  Správu o činnosti MsP Handlová predložil Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová. Vo svojej správe predložil štatistické údaje udalostí, zákrokov a priestupkov, ktoré riešili príslušníci MsP za obdobie od posledného zasadnutia komisie.

  p. Peter Dudáš: sa informoval na obnovu kamerového systému v meste, ako pokračuje výmena jednotlivých kamier.

  Bc. Marcel Jánošík: vymieňať sa budú tie kamery, kde je to už potrebné, do budúcna pribudnú aj nové.

  U Z N E S E N I E : Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie Správu o činnosti MsP Handlová, ktorú predložil Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová, bez pripomienok. 

 6. 6. Aktualizácia poradovníka, žiadosti o pridelenie bytu osobitného určenia.
  Zápisnica

  K aktualizácií poradovníka podala informácie vedúca sociálneho oddelenia PhDr. Veronika Cagáňová, ktorá informovala členov komisie o uvoľnení 2 bytov osobitného určenia počas mesiaca máj a následnom pridelení bytu občanom v zmysle poradovníka. Nie všetci ohlásení žiadatelia byty prijali. V zmysle poradovníka bol pridelený byt p. Pavlovi Štefanovičovi s manželkou Ľudmilou a p. Mária Valentínyiová ponúknutý byt odmietla a požiadala o vyradenie s poradovníka. p. Štefan Gregor prijal ponúknutý náhradný byt z dôvodu výskytu plesne v jeho pôvodnom byte. V mesiaci jún budú uvoľnené dva byty, ktoré ešte neboli ponúknuté žiadnemu žiadateľovi.

  U Z N E S E N I E : Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča pridelenie uvoľnených bytov žiadateľom p. Pavlovi Štefanovičovi s manželkou v zmysle poradovníka žiadateľov o byt. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča p. Máriu Valentínyovú vyradiť z poradovníka. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie pridelenie náhradného bytu p. Štefanovi Gregorovi v súlade s uznesením komisie.

  PhDr. Veronika Cagáňová postupne predložila členom komisie jednotlivo nové žiadosti občanov o zaradenie do poradovníka žiadateľov o byt osobitného určenia. Žiadosť o byt osobitného určenia si podali nasledovní občania mesta Handlová: Kamil Lacko, Handlová, Vladimír Gromovský s manželkou Evou Gromovskou, Handlová, Sidónia Ištoková, Handlová Magdaléna Bieleschová, Handlová Alžbeta Tadláneková, Handlová Členovia komisie sa oboznámili s jednotlivými žiadosťami, ku každej sa vyjadrili osobitne. Žiadosti p. Kamila Lacku, Vladimíra Gromovského s manželkou Evou, Sidónie Ištokovej, Magdalény Bieleschovej a Alžbety Tadlánekovj, komisia odporučila zaradiť do poradovníka žiadateľov, nakoľko spĺňajú všetky podmienky určené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová č. 1/2019 o Bytovej rade mesta Handlová a o pravidlách pri zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová.

  Žiadosť o prednostné pridelenie bytu osobitného určenia si podali nasledovní občania : Jiřina Schmidtová, Handlová Kamil Lacko, Handlová Alžbeta Tadláneková, Handlová Zuzana Brzokoupilová, Handlová Katarína Kvostková s manželom Miroslavom, Handlová časť Morovno Gabriela Hrebíčková s asistentom Kamilom Hrebíčkom, Handlová Milan Válek,Handlová Členovia komisie sa zaoberali dôvodmi, ktoré uvádzali žiadatelia vo svojich žiadostiach. Žiadostiam p. Alžbety Tadlánekovej, p. Zuzany Brzokoupilovej, p. Milana Váleka o prednostné pridelenie bytu členovia komisie vyhoveli. Dôvody, ktoré boli uvedené v žiadosti p. Jiřiny Schmidtovej, p. Kamila Lacku, p. Kataríny Kvostkovej s manželom Miroslavom a p. Gabriely Hrebíčkovej s asistentom Kamilom Hrebíčkom nepovažovali členovia komisie za tak závažné, aby ich žiadostiam o prednostné pridelenie bytov vyhoveli.

  Bc. Erika Budovičová: oboznámila komisiu s nový stanoviskom, ktoré zaujali manželia Nagyovci, ktorí vraj sa momentálne nachádzajú v zhoršenom zdravotnom stave a potrebujú prideliť byt. Vyslovila návrh, aby im bol pridelený ďalší voľný byt v obytnom dome na ulici 29. augusta 1, pokiaľ sa nebude nachádzať na vrchnom poschodí. Členovia komisie návrh prijali a odhlasovali, že pokiaľ žiadatelia budú súhlasiť, tak im bude voľný byt pridelený, no ak nie budú vyradení z poradovníka.

  U Z N E S E N I E : Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča zaradiť do poradovníka žiadateľov žiadosti p. Kamila Lacku, p. Vladimíra Gromovského s manželkou Evou Gromovskou, p. Sidónie Ištokovej a Magdalény Bieleschovej nakoľko spĺňajú podmienky určené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová č. 1/2019 o Bytovej rade mesta Handlová a o pravidlách pri zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča prednostné pridelenie bytu osobitného určenia p. Alžbety Tadlánekovej, p. Zuzany Brzokoupilovej a p. Milana Váleka. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ neodporúča prednostné pridelenie bytu osobitného určenia pre p. Jiřinu Schmidtovú, p. Kamila Lacku, p. Katarínu Kvostkovú s manželom Miroslavom Kvostkom a p. Gabrielu Hrebíčkovú a jej asistenta Kamila Hrebíčeka.

  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie návrh Mgr. Eriky Budovičovej, členky komisie, ponúknuť uvoľnený byt na 29. augusta č. 1 (najnižšie poschodie z uvoľnených bytov) žiadateľom manželom Nagyovcom z dôvodu vážneho zhoršenia zdravotného stavu. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča ponúknuť uvoľnený byt na 29. augusta č. 1 (najnižšie poschodie z uvoľnených bytov) žiadateľom manželom Nagyovcom z dôvodu vážneho zhoršenia zdravotného stavu, na základe návrhu Mgr. Eriky Budovičovej, členky komisie.

 7. 7. Výsledky hospodárenia neziskových organizácií Jazmín, n.o., SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.za rok 2018.
  Zápisnica

  Výsledky hospodárenia neziskovej organizácie Jazmín, n.o. predložila riaditeľka organizácie Mgr. Viera Mrázová. Oboznámila členov s úspechmi neziskovej organizácie, s prácou s obyvateľmi zariadenia Jazmín, n.o. a aj s rekonštrukciami v HC Jazmín,n.o. a výmenou plastových okien prostredníctvom projektu. Vo veci rozpočtu boli členovia oboznámení s tým, že materiály obdržali v písomnej podobe a ak by mali akékoľvek nejasnosti, či otázky, môžu sa obrátiť na riaditeľku Mgr. Vieru Mrázovú. Výsledky hospodárenia neziskovej organizácie SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, predložila riaditeľka PhDr. Emília Nyitrayová. Spomenula prítomným, že tento rok v mesiaci august uplynie 5 rokov od otvorenia zariadenia s kapacitou 100 prijímateľov sociálnej služby. Taktiež uviedla, že vo veci možného umiestnenia ľudí v zariadení oslovili aj starostov jednotlivých obcí nakoľko viacero čakateľov v evidencii odmietlo nástup do zariadenia, že ešte to dokážu zvládnuť s pomocou rodiny v domácom prostredí. Vo veci rozpočtu boli členovia oboznámení s tým, že materiály obdržali v písomnej podobe a ak by mali akékoľvek nejasnosti, či otázky, môžu sa obrátiť na riaditeľku PhDr. Emíliu Nyitrayovú. 

  U Z N E S E N I E : Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie výsledky hospodárenia neziskovej organizácie Jazmín, ktoré predložila Mgr. Viera Mrázová, bez pripomienok. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie výsledky hospodárenia neziskovej organizácie SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, ktoré predložila PhDr. Emília Nyitrayová, bez pripomienok

 8. 8. Návrh plánu zasadnutí komisie na II. polrok 2019.
  Zápisnica

  Návrh plánu zasadnutí komisie predložila Bc. Alžbeta Orthová, predsedníčka komisie. Uviedla, že by bola možnosť výjazdových zasadnutí v prípade, že nebude k dispozícii zasadacia miestnosť v budove MsÚ. Členovia komisie s návrhom súhlasili, bez pripomienok.

  U Z N E S E N I E : Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie návrh zasadnutí komisie na II. polrok 2019, bez pripomienok. 

 9. 9. Rôzne
  Zápisnica

  Predsedníčka komisie Bc. Alžbeta Orthová oboznámila prítomných, že Ing. Milan Pepich požiadal o odstúpenie z členstva Komisie zdravotnej, sociálnej a ochrany verejného poriadku pri MsZ v Handlovej ku dňu 30.5.2019. Dňa 30.05.2019 na zasadnutí MsZ bolo jeho žiadosti vyhovené. Zároveň predložila členom komisie návrh na voľbu člena komisie. Za nového člena komisie navrhla Bc. Marcela Jánošíka, náčelníka MsP, ktorý súhlasil. Členovia komisie jednohlasne odsúhlasili nového člena komisie. Ďalej predsedníčka Bc. Alžbeta Orthová oboznámila členov komisie so žiadosťou, ktorú obdržalo mesto Handlová od združenia Fénix – klubu abstinujúcich alkoholikov, ktorí požiadali o možnosť bezodplatného využívania priestorov v obytnom dome na ulici Partizánskej č. 36,38,40 za účelom stretávania sa klubu. Členovia odsúhlasili, aby sa členovia združenia mohli stretávať v uvedených priestoroch. V tomto bode požiadal o slovo p. Milan Sýkora, ktorý sa vyjadril, že by bolo potrebné sa začať zaoberať rekonštrukciou bytov osobitného určenia, nakoľko sú už veľmi staré.

  PhDr. Veronika Cagáňová: vysvetlila, že nájomné v bytoch nebolo zvýšené od roku 2008, platia sumu cca 24€, takže pokiaľ sa budú realizovať opravy, musia nájomcovia bytov rátať so zvýšeným nájomným. A bolo by vhodné k tejto téme prizvať Ing. Rudolfa Vlka, riaditeľa MsBP Handlová s.r.o., nakoľko plánovať opravy je v kompetencii správcu a mesta. 

  U Z N E S E N I E : Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie odstúpenie Ing. Milana Pepicha z členstva komisie, bez pripomienok. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ volí za člena komisie Bc. Marcela Jánošíka, bez pripomienok. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča predložiť na rokovanie MsZ v Handlovej návrh na voľbu Bc. Marcela Jánošíka za nového člena komisie Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie žiadosť občianskeho združenia Fénix o bezodplatný prenájom priestorov v obytnom dome na Partizánskej ulici č. 36,38,40, bez pripomienok. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča vyhovieť žiadosti občianskeho združenia Fénix o bezodplatný prenájom priestorov v obytnom dome na Partizánskej ulici č. 36,38,40. 

   

 10. 10. Záver
  Zápisnica

  Bc. Alžbeta Orthová, predsedníčka komisie, na záver poďakovala členom komisie za účasť a ich aktívny prístup k predloženým materiálom. Zasadnutie komisie ukončila. 

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: Bc. Alžbeta Orthová
Prítomní
 • Mgr. Erika Budovičová
 • Peter Dudáš
 • MUDr. Iveta Hlobíková
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Viera Mrázová
 • PhDr. Emília Nyitraiová
 • Mária Róžová
 • Jozef Šafárik
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Milan Sýkora
Ospravedlnení
 • MUDr. Alica Buzalková
Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie, oboznámenie s programom zasadnutia.
 2. 2. Návrh VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová.
 3. 3. Návrh VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
 4. 4. Kontrola plnenia uznesení a úloh (pozvanie spoločnosti Parte, s.r.o.)
 5. 5. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Handlová.
 6. 6. Aktualizácia poradovníka, žiadosti o pridelenie bytu osobitného určenia.
 7. 7. Výsledky hospodárenia neziskových organizácií Jazmín, n.o., SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.za rok 2018.
 8. 8. Návrh plánu zasadnutí komisie na II. polrok 2019.
 9. 9. Rôzne
 10. 10. Záver