Mestská rada – Zasadnutie 10.03.2020 o 12:30 Malá zasadacia miestnosť MsÚ

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Zápisnica

  Otvorenie 11. zasadnutia Mestskej rady mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 – 2022 (ďalej len MR) vykonala primátorka mesta, Mgr. Silvia Grúberová;

  -        konštatovala, že zasadnutia sa zúčastňujú 5 členovia (Ing. Blažej Litva ospravedlnený) a teda MR je uznášaniaschopná;  

  -        za overovateľov zápisu z dnešného rokovania MR boli menované:  Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová;

  -        predložený program dnešného zasadnutia bol členmi MR schválený bez výhrad.

 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľských činnosti MsÚ
  Zápisnica

  COOP Jednota Prievidza SD, so sídlom Prievidza, A. Hlinku I. 437, IČO 00 169 005:

  • mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 470 – zastavaná plocha o výmere 10410 m2 v rozsahu výmery cca 164 m2 a parcela C-KN č. 477/1 – ostatná plocha o výmere 1228 m2 v rozsahu výmery cca 45 m2;
  • žiadatelia požiadali o kúpu predmetných pozemkov z dôvodu, že majú záujem na nich vybudovať parkovacie miesta pre zákazníkov v počte min. 10 odstavných miest v rámci pripravovanej rekonštrukcie objektu na Ul. 29. augusta 98. V žiadosti uviedli, že novovytvorené odstavné plochy budú situované z bočnej strany objektu a v zadnej časti objektu pozdĺž jestvujúcej prístupovej a zásobovacej komunikácie;
  • vzhľadom na skutočnosť, že odstavné plochy ešte neboli vybudované, žiadateľ navrhol uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky, kde majú byť vybudované a po ich realizácii a presnom geometrickom zameraní by bolo predmetom rokovania schválenie predaja pozemkov s presnou zabratou výmerou. Žiadateľovi bol 21.06.2018 udelený súhlas s vybudovaním parkovacích miest na žiadaných pozemkoch;
  • Komisia výstavby, ÚP, ŽP, dopravy, turistického ruchu a regionálneho rozvoja na zasadnutí dňa 27.08.2018 po prerokovaní predloženej žiadosti odporučila predaj časti pozemku žiadateľovi, až po vybudovaní parkovacích plôch a skutkovom geometrickom zameraní stavby ku kolaudácii. Komisia upozornila na náročnejší dopravný režim v danej lokalite a povinnosť vypracovania projektu dopravného značenia, odsúhlaseného Okresným dopravným inšpektorátom Prievidza;
  • Komisia ekonomická, správy majetku mesta a podnikateľskej činnosti na zasadnutí dňa 03.09.2018 odporučila uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj časti predmetných pozemkov v prospech žiadateľa s kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom a odporučila predaj pozemkov podľa geometrického zamerania skutočného zabratia pozemkov po vytvorení parkovacích miest;
  • Mestská rada na zasadnutí dňa 11.09.2018 odporučila MsZ schváliť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj časti predmetných pozemkov z dôvodu vytvorenia verejných parkovacích miest ako dôvod hodný osobitného zreteľa s kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom;
  • MsZ na zasadnutí dňa 26.09.2018 stiahlo predmetný bod z rokovania z dôvodu, že občania Partizánskej ulice podali námietku k uvedenej problematike. Následne prebehlo rokovanie s obyvateľmi predmetnej lokality. Boli im predložené na odsúhlasenie  situačné štúdie vytvorenia parkovacích miest k prestavbe objektu potravín na Ul. 29. augusta 98. Situácia – štúdia č. 6, ku ktorej sa priklonili obyvatelia bytového domu na Ul. Partizánska, rešpektovala podmienky obyvateľov bytového domu vznesených na domovej schôdzi dňa 08.10.2018 a táto bola obyvateľmi odsúhlasená.
  • Komisia výstavby, ÚP, ŽP, dopravy, turistického ruchu a regionálneho rozvoja na zasadnutí dňa 19.11.2018 opätovne prerokovala predaj pozemkov za účelom vytvorenia parkovacích miest a stotožnila sa s návrhom parkovacích plôch v zmysle situačnej štúdie č. 6 vypracovanej investorom COOP Jednota Prievidza, SD;
  • MsZ na zasadnutí dňa 29.11.2018 schválilo Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj časti predmetného pozemku z dôvodu vytvorenia verejných parkovacích miest ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech COOP Jednota Prievidza SD do výlučného vlastníctva v celosti s kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu;
  • zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola uzavretá dňa 05.12.2018;
  • dňa 03.03.2020 COOP Jednota Prievidza, S.D. predložila porealizačné zameranie parkoviska, ktorým sa zároveň zistilo, že zásobovacia rampa a pôvodné vonkajšie schodisko do suterénu predajne potravín sa nachádzajú na mestskom pozemku. Z uvedeného dôvodu žiadateľ rozšíril svoju žiadosť aj o tieto pozemky.
  • na základe vyššie uvedeného je na MR predložený návrh na predaj pozemkov pod stavbami v prospech COOP Jednota Prievidza, S.D.

  DISKUSIA:

  Na základe krátkej diskusie kedy sa prítomným zodpovedalo niekoľko otázok uvedených aj v dôvodovej správe, sa členovia MR zhodli na odporučení predaja predmetných pozemkov podľa predloženého rozsahu.

  Záverom vystúpenia informovala Ing. Mihalusová o termíne konania otvárania obálok v rámci vyhodnotenia OVS - ,,záhradníctvo“, ktorý je stanovený na 17.03.2020 o 14.00h záhradníctvo za účasti všetkých členov MR.

  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. Všetci členovia MR odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

   

  UZNESENIE MR 10. 03. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Žiadosť COOP Jednota Prievidza, S.D., so sídlom Prievidza, A. Hlinku I. 437, IČO 00169005 o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 88/2019 vyhotoveného Geomark, s.r.o. Prievidza dňa 18.02.2020, a to pozemky parcela C-KN č. 470/2 – zastavaná plocha o výmere 334 m2, parcela C-KN č. 477/12 – zastavaná plocha o výmere 4 m2 a parcela C-KN č. 477/13 – zastavaná plocha o výmere 12 m2 z dôvodu, že na pozemkoch sú vybudované parkovacie plochy pre potreby zákazníkov predajne potravín COOP Jednota, zásobovacia rampa a pôvodné vonkajšie schodisko do suterénu predajne potravín, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ:

  Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľností v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 88/2019 vyhotoveného Geomark, s.r.o. Prievidza dňa 18.02.2020, a to pozemkov parcela C-KN č. 470/2 – zastavaná plocha o výmere 334 m2, parcela C-KN č. 477/12 – zastavaná plocha o výmere 4 m2 a parcela C-KN č. 477/13 – zastavaná plocha o výmere 12 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa v prospech COOP Jednota Prievidza, S.D., so sídlom Prievidza, A. Hlinku I. 437, IČO 00169005 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu.

 3. 3. Rozpočtové opatrenie – 2. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Ing. Peter Mendel:

  -        v úvode komentára k predloženému návrhu rozpočtového opatrenia č. 2 informoval o prijatom rozpočtovom opatrení č. 1, schválenom primátorkou mesta 31.01.2020, ktoré zahŕňalo:

  -        zakomponovanie nevyčerpaných účelových prostriedkov z roku 2019 (vratka dotácie zo štátneho rozpočtu pre SENIOR CENTRUM, účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na projekt Moderná a tvorivá škola a na projekt ZŠ Školská (gramotnosť), normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie a nevyčerpané finančné prostriedky v školstve);

  -        aktualizáciu transferu zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - dotácie na úseku matrík, starostlivosti o ŽP, registra adries a evidenciu obyvateľstva;

  -        celkovo sa 1. zmenou rozpočtu ponížili bežné príjmy (ďalej len BP) o 1 974 na celkových 13 368 620 eur a bežné výdavky (ďalej len BP) navýšili o 87 585 na celkových 12 290 729;

  -        skôr než pristúpil ku komentáru a konkrétnym zmenám v rámci návrhu 2. rozpočtového opatrenia poukázal na predikcie a postoje vedenia mesta, z ktorých sa vychádza pri rozpočte v roku 2020 resp. pri jeho zmenách. Rozpočet je nastavený ako vybilancovaný, každá jedna zmena položiek je dôsledne zvažovaná, vychádzajúca z reálnych možností príjmov (miestne dane, podielové dane). Všetky rozpočtové zmeny v tomto roku sa realizujú len vzájomným presúvaním medzi jednotlivými položkami správcov kapitol a  prípadná potreba navýšenia výdavkov musí byť krytá dostatočnými prostriedkami v príjmovej časti. Zreálnený musí byť aj predpokladaný príjem z podielovej dane, ktorý má klesajúcu tendenciu (v našom prípade ide o pokles o cca. 150 – 180tis. Eur). Ďalším negatívnym faktorom pre vývoj ekonomiky je aj šíriaci sa vírus COVID-19;

  -        v rámci komentára k predloženému návrhu 2. zmeny rozpočtu poukázal na nasledovné zmeny:

  -        zapojenie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov (napr. zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy do rozpočtu mesta), pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu;

  -        vlastné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové presuny a zvýšenie prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem;

  -        v rámci BP a BV ide o nasledovné zmeny: 

  Bežné príjmy:  

  • Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku +28 817,- €,
  • Tuzemské bežné granty a transfery +77 131,- €,
  • Príjmy celkom : +105 948,- €,

           Programový rozpočet výdavkov :

  • Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola +1 940,- €  (1.2.3. Verejné obstarávanie),
  • Program 2: Propagácia, prezentácia, marketing a cestovný ruch -5 728,- € ,
  • Program 5: Bezpečnosť – presun prostriedkov v rámci programu,
  • podprogram 5.1. Verejný poriadok v meste -35,- €,
  • Prvok 5.2.2. Karanténa stanica +35,- € ,
  • Prvok 5.3.1. Civilná ochrana -468,- €,
  • Prvok 5.3.2. Ochrana pred požiarmi +468,- € ,
  • Podprogram 6.2. Odpadové vody -30 649,- € ,
  • Program 7: Komunikácie +8 000,- €,
  • Program 8: Doprava +26 075,- €  (podprogram 8.1. Mestská hromadná doprava - SAD Prievidza a. s. – strata MHD Handlová),
  • Program 9: Vzdelávanie +59 958,- €
  • Program 10: Šport +100,- € (aktualizácia dotácie pre Olympijský klub Prievidza – Cena Krištáľový páv)
  • Program 11: Kultúra +8 900,- € (Dom kultúry - prípravná a projektová dokumentácia +8 900,- € na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Výmena sedačiek v kine“,
  • Program 12: Prostredie pre život +17 160,- €:
  • Prvok 12.2.1. Námestia a spevnené plochy +2 160, €  (ostatné práce súvisiace s realizáciou stavby „Revitalizácia vnútrobloku“ – aktualizácia rozpočtu projektu +660,- €, koordinátor bezpečnosti práce +500,- € a  na stavebný dozor pre projekt „Revitalizácia vnútrobloku“)
  • podprogram 12.3. Verejná zeleň +15 000,- € (verejná zeleň Hater s.r.o.),
  • program 14: Sociálne služby +38 714,- € (terénna sociálna služba, komunitné centrum, odevná a nábytková banka, Národný projekt TSP, projekt Pomôž svojej obci, Zariadenia opatrovateľskej služby, Nepovinné sociálne príspevky),
  • Program 15: Administratíva -18 522,- € ,
  • 2. zmenou rozpočtu dochádza k navýšeniu P a V o 105 948 na celkových 14 893 877 Eur (na strane P aj V).

   

  DISKUSIA:

  V rámci diskusie sa v súvislosti s finančnými prostriedkami na údržbu verejnej zelene pre spol. Hater, s. r. o. (+ 15 000,- Eur) podali zo strany zástupcu primátorky mesta a primátorky mesta aktuálne informácie týkajúce sa ďalšieho spravovania verejnej zelene na území mesta, ktoré po ukončení zmluvy s bývalým dodávateľom prechádza na mestskú obchodnú spoločnosť HATER Handlová, s. r. o.  T. č. sa interne upresňujú podmienky danej spolupráce, ako aj spolupráce v oblasti správy detských ihrísk.

  Na kritický podnet Ing. Jurkovičovej bolo ďalej zo strany primátorky mesta, neskôr aj zo strany Ing. Cagáňa, projektové odd.,  vysvetlené navýšenie financií na projekt ,,výmena sedačiek v DK“ o 8900,- Eur za vypracovanie projektovej dokumentácie, s ktorými sa pri schvaľovaní projektového zámeru nerátalo. Konštatované bolo pochybenie pri spracovaní projektu, nakoľko pri podávaní projektu sa síce nevyžadovala projektová dokumentácia, no po následných konzultáciách s odborníkmi sa potvrdila potreba jej spracovania ako súčasť projektu.

  Záverom diskusie bolo vo všeobecnosti zo strany všetkých prítomných poukázané na potrebu dôrazného zvažovania všetkých výdavkov rozpočtu, najmä kapitálových. Vzhľadom na viaceré ohrozenia vývoja celosvetovej ekonomiky sa všetci stotožnili s rezervovaným prístupom a opatrnosťou pri nastavovaní miestnych financií.

  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. Všetci členovia MR odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

   

  UZNESENIE MR 10. 03. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Rozpočtové opatrenie č. 1 a 2 na rok 2020 predložené z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová, bez výhrad.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ :

  Rozpočtové opatrenie č. 2 mesta Handlová na rok 2020, v predloženom rozsahu.

 4. 4. Návrh na schválenie žiadosti o NFP v rámci projektu „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy“
  Predkladateľ: Ing. Peter Cagáň, poverený vedením oddelenia mestských projektov
  Zápisnica

  Ing. Peter Cagáň:

  • v úvode komentára informoval v úvode o presnom názve projektu, ktorým je  „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach “, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS a možnosti čerpania finančných prostriedkov;
  • na projekte sa budú podieľať tri mestá a to mesto Prievidza ako žiadateľ a hlavný partner a mestá Handlová a Bojnice ako partneri projektu;
  • hlavná aktivita projektu bude za partnera napĺňaná prostredníctvom vytvorenia novej pracovnej pozície a refinancovaním existujúcej pozície a to Referent strategického plánovania a cestovného ruchu (nová pozícia) a Referent oddelenia mestských projektov (existujúca pozícia). Pre informáciu dodal, že mesto Prievidza bude v rámci tohto projektu financovať 4 pozície z ktorých 3 budú novovytvorené a mesto Bojnice 1 pozíciu;
  • finančne ide o krytie na 24 mesiacov spolu vo výške celkových oprávnených nákladov 128 755,20 €, z ktorých mzdové výdavky vo výške 91 968,00 €. Doplnil (na podnet zástupcu primátorky mesta), že celková úspora za 2 roky, vrátane soc. fondu, bude predstavovať cca 120 tis. eur;
  • predpokladaný začiatok aktivít je v jesenných mesiacoch r. 2020;
  • záverom komentára informoval o uznesení Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov, ktorým bolo odporučené predložený návrh schváliť.

   

  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. Všetci členovia MR odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

   

  UZNESENIE MR 10. 03. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  1. informáciu o projekte s názvom: „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach“, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS a možnosti čerpania finančných prostriedkov
  2. informáciu o návrhu Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ:

  1. predloženie projektu s názvom: „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach“, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS, 
  2. kofinancovanie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach “ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov Partnera: Mesta Handlová, maximálne vo výške 6 437,76 €,
  3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Partnera: Mesta Handlová,
  4. uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094.
 5. 5. Informatívna správa o projektoch za rok 2019
  Predkladateľ: Ing. Peter Cagáň, poverený vedením oddelenia mestských projektov
  Zápisnica

  V záverečnom bode rokovania predložil Ing. Cagáň správu o projektoch za rok 2019, ktorá informuje o úspešnosti projektov v slede rokov (v r. 2019 predložených 12 projektov so 45,45% úspešnosťou s tým, že 1 projekt nie je vyhodnotený), podrobne sprehľadňuje všetky projekty za rok 2019, najvýznamnejšie projekty v realizácií a projekty v monitoringu. Správu ukončuje graf projektov v selekcií podaných, schválených a implementovaných projektov od r. 2017.

  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. Všetci členovia MR odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

   

  UZNESENIE MR 10. 03. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Informatívnu správu o projektoch za rok 2019, predloženú Ing. Petrom Cagáňom, pov. vedením odd. mestských projektov, bez výhrad.  

 6. 6. Rôzne
  Zápisnica

  V tomto bode rokovania nebol predložený žiadny materiál.

 7. 7. Diskusia
  Zápisnica

  V rámci diskusie odpovedala primátorka mesta na dve otázky JUDr. Ing. Stopku, PhD. týkajúce sa dôvodov zrušenia plánovaného pracovného stretnutia poslancov so zástupcami súkromnej ZUŠ Volcano a aktuálneho stavu s Plavárňou. Pracovné stretnutie bolo zrušené na základe aktuálnych informácii, usmernení a pokynov zo strany štátu v súvislosti so zabezpečením všetkých potrebných protiepidemiologických opatrení s dôrazom na maximálnu ochranu ľudí a elimináciu rizika šírenia ochorenia vírusom COVID-19. Čo sa týka Plavárne, informovala o minulotýždňovom pracovnom stretnutí s p. Karom (BCF), pričom zdôraznená bola požiadavka mesta na bezodkladné dokončenia diela a jeho kolaudácie (dodržiavanie termínov), ako aj dodržiavanie koncesnej zmluvy s ohľadom na vykonávané zmeny, ktoré je investor mestu  povinný oznamovať.  

  Zo strany prítomných neodzneli v tomto bode rokovania žiadne ďalšie diskusné príspevky.

 8. 8. Záver
  Zápisnica

  Primátorka mesta konštatovala naplnenie všetkých bodov programu. Keďže zo strany prítomných neodzneli žiadne ďalšie pripomienky, či diskusné príspevky, s poďakovaním za účasť vyhlásila dnešné jedenáste zasadnutie MR pre volebné obdobie 2018 – 2022 za skončené.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
Ospravedlnení
 • Ing. Blažej Litva
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľských činnosti MsÚ
 3. 3. Rozpočtové opatrenie – 2. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 4. 4. Návrh na schválenie žiadosti o NFP v rámci projektu „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy“
  Predkladateľ: Ing. Peter Cagáň, poverený vedením oddelenia mestských projektov
 5. 5. Informatívna správa o projektoch za rok 2019
  Predkladateľ: Ing. Peter Cagáň, poverený vedením oddelenia mestských projektov
 6. 6. Rôzne
 7. 7. Diskusia
 8. 8. Záver