Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.03.2020 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č...../2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
 3. 3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
 4. 4. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 5. 5. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4341/2 na ulici Na stráni ako prípad osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 10196/1 a 10496/2 na Moskovskej ul. ako prípad osobitého zreteľa
 7. 7. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3463 vo dvore Pistoriho paláca, ako prípad osobitého zreteľa
 8. 8. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingova 52 v Bratislave
 9. 9. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 8 v Bratislave
 10. 10. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici 29. augusta 15f v Bratislave
 11. 11. Návrh na spolufinancovanie projektu „Bez odpadu v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 12. 12. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2020 - Staromestská dotačná schéma
 13. 13. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2020 - Malé dotácie
 14. 14. Informácia o situácii na ZŠ Hlboká 4
 15. 15. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 16. 16. Rôzne
 17. 17. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce informácie o zasadnutí

   Bratislava

16. marca 2020

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav  v súvislosti so šírením koronavírusu, v nadväznosti na žiadosť Ministerstva vnútra SR o uplatňovanie preventívnych opatrení  v oblasti predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID – 19, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava a na základe písomného ospravedlnenia sa 14 poslancov z účasti na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zvolaného na 17.03.2020, na základe skutočnosti ktorej je vopred zrejmé, že zastupiteľstvo nebude uznášaniaschopné,

r u š í m

zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zvolané na deň

17.03.2020 (utorok) o 9,00 h.

Pripravené materiály sa presúvajú na termín najbližšieho zasadnutia.

 

Ing. arch. Zuzana AUFRICHTOVÁ

starostka mestskej časti