Komisia športu – Zasadnutie 09.10.2019 o 15:30 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Zápisnica

  Predseda komisie Martin Uríček otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných členov. Privítal všetkých prizvaných hostí a predsedov športových klubov na území mesta Handlová. Konštatoval, že účasť členov je 92%-tná, a komisia je uznášania schopná. Ospravedlnil neprítomnosť členov komisie, ktorí sa ospravedlnili zo zasadnutia. Následne oboznámil s programom zasadnutia, ktorý členovia komisie jednomyseľne odsúhlasili.

 2. 2. Prezentácia športových klubov na území mesta Handlová
  Zápisnica

  Prezentovalo sa 16 športových klubov na území mesta Handlová menovite: ŠBK Handlová  MBK Handlová, MFK Baník Handlová, Plavecký klub Handlová, Klub športovej gymnastiky Handlová, ŠK Achilles, TJ Sokol- stolnotenisový odiel, HK Prometeus, AMK Baník Handlová, Mestský kynologický klub Handlová, Kynologický klub Strelnica, Šachový klub Handlová, Združenie technických a športových činností- strelectvo, FBC Handlová, North Stars, Sport Centre Startrack Handlová, Adrenalín Bike Team. Každý klub mal k dispozícií 10 minút na prezentovanie, po prezentovaní bol priestor na otázky. Na záver vystúpil Ing, Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia mesta Handlová. Informoval prítomných ohľadom žiadostí na poskytovanie financií na rok 2020. Žiadosti musia športové kluby poslať na predtlačenom tlačive, športový klub musí byť registrovaný a musí mať právnu formu. Účel dotácie musí byť špecifikovaný podrobne, presne. Na vyúčtovanie používať originál doklady.

  Na záver primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová poďakovala prítomným a ukončila tento bod.

  UZNESENIE:

  Komisia športu

  BERIE NA VEDOMIE:

  Prezentáciu športových klubov na území mesta Handlová.

 3. 3. Celomestský kalendár športových podujatí na rok 2020- schvaľovanie
  Zápisnica

  Predseda Komisie športu Martin Uríček predstavil vytvorený kalendár športových podujatí na rok 2020 členom športovej komisie. Športová komisia odsúhlasila kalendár športových podujatí na rok 2020 v nasledovnom znení:

  Celomestské športové podujatia – gescia CVČ  

   

   

   

   

  Podujatie

   

  Organizátor

  Zodpovední

  Termín

  Transfer 2019

  Požiadavka na transfer

  2020

  Predpokladané náklady

  1

  53. ročník HŠH

  Mesto Handlová, CVČ

  Mgr. Z.Jakušovská

  celoročne

  1 000,-

  1 000,-

  1 000,-

  2

  45. ročník Pochodu vďaky SNP Cígeľ - Handlová

  Mesto Handlová, CVČ,

  MO SZPB, TJ Plameň

   

  PhDr. J. Polakovičová

  18.1.2020

  700,-

  700,-

  1 000,-

  3

  Oceňovanie najúspešnejších športovcov a funkcionárov za rok 2019

  Mesto Handlová, CVČ

  Mgr. Z.Jakušovská

  7.2.2020

  600,-

  1 500,-

  1000,-

  4

  Koleso nás spája

  Mesto Handlová, CVČ

   

  Mgr. J. Juríček

  -

  300,-

  300,-

  300,-

  5

  37. ročník Behu oslobodenia Mesta Handlová

  Mesto Handlová, CVČ, ŠK Achilles

  Mgr. Z.Jakušovská

  L. Blaho

  3.4.2020

  800,-

  800,-

  900,-

  6

  Šachový turnaj k Oslobodeniu mesta Handlová

  CVČ, Šachový klub Handlová

  Mgr. F. krajčovič

  5.4.2020

  200,-

  250,-

  300,-

  7

  Mototuristická súťaž „Rodičia jazdite opatrne“

  Mesto Handlová, CVČ,

  AMK Baník Handlová

             A. Koszta

  18.4

  200,-

  200,-

  2 200

  8

  Výstava psov bez PP

  „Najmilší oriešok“

  Mesto Handlová, CVČ,

  Mgr. Z.Jakušovská

  25.4.2020

  800,-

  800,-

  1 200,-

  9

  Street CUP- Turnaj Mareka Viedenského

  Mesto Handlová, CVČ, M. Viedenský

  M. Viedenský

  Máj

           0,-

  500,-

   

  10

  Morovnianska podkova

  Mesto Handlová, CVČ, DK, Furmani Handlovskej doliny, MOS Morovno

  Mgr. Z.Jakušovská

  16.5.2020

  1 500,-

  1 500,-

  1 700,-

  11

  47. roč. tur. Pochodu

  „Po stopách Handlovskej dobrovoľnej roty“

  CVČ, MO SZPB,

  TJ Plameň

  M. Pukáč

  23.5.2020

  400,-

  400,-

  500,-

  12

  Slovenský pohár v gymnastike „C“

  KŠG Handlová, SFG

  M. Kotríková

  30.5.2020

  500,-

  725,-

  1 690,-

  13

  Deti pomáhajú deťom

  Mesto Handlová, CVČ, DIGI

   

  Mgr. Z.Jakušovská

  I. Janáková

  1.6.2020

  500,-

  500,-

  2 300,-

  15

  Slovenský pohár v lezení detí 2020 Handlovský pavúčik

  CVČ, HK Prometeus

  M. Koša

  20.6.2020

  600,-

  600,-

  1 300,-

  16

  Handlovský streetball,

  3x3 turnaj v basketbale

  Mesto Handlová, SBA

  Mgr. O. Haviar

  Jún

  0,-

  600,-

  1 700,-

  17

  Medzinárodná mototuristická súťaž Banícka ralley

  Mesto Handlová, CVČ, AMK Handlová

           A. Koszta

  26.28.6.

  2020

  1 000,-

  1 000,-

  3 500,-

  18

  36. ročník basketbalového turnaja „O kôš mesta Handlová“ (24. roč. memoriálu Ondreja Haviara)

  CVČ, J. Daubner, O. Haviar

  J. Daubner

  Mgr. O. Haviar

  26.-27.6

  2020

  700,-

  700,-

   

   

  2 500,-

   

   

  19

  Futbalová 24-ka

   

  Mesto Handlová, CVČ

  M. Uríček

  3.-4.7.

  2020

  1 000,-

  1 000,-

  4 000,-

  20

  Kynologické preteky O pohár mesta Handlová

  CVČ, MsKK

  Ing. R. Dobiš

  4.7.2020

  850,-

  850,-

  1 680,-

  21

  Edit CUP

  Mesto Handlová, MsKK Handlová

  Ing. R. Dobiš

  22.8.2020

  0,-

  300,-

  1 400,-

  22

  HAHADU – Handlovský hasičský duatlon

  CVČ, Hasičská stanica Handlová

  Ing. J. Tines

  12.9.2020

  500,-

  500,-

  1 800,-

   

  23

  6. roč. „Memoriál K. Matiašku“

  Mesto Handlová, CVČ

  Mgr. Z.Jakušovská

   

  7.11.2020

  500,-

  700,-

  1 200,-

  24

  Beh Handlovská kapustnica

  Mesto Handlová, ŠK Achilles, CVČ Handlová,

  L. Blaho

  12.12.2020

  500,-

  500,-

  3 200,-

  25

  Kapriáda 2020

  CVČ, Plavecký klub Handlová

  I. Hromádková

  December

  350,-

  350,-

  650,-

   

  26

  Celoslovenské plavecké preteky o pohár mesta Handlová

  CVČ, Plavecký klub Handlová

  I. Hromádková

  December

  500,-

  725,-

  1 750,-

  x

  Move week- nezaraduje sa

  CVČ

   

   

  300,-

  0,-

  -

  SPOLU

  14 300

  17 000

  38 770

   

  UZNESENIE:

  Komisia športu:

  BERIE NA VEDOMIE:

  Návrh Kalendár celomestských športových podujatí na rok 2020 predložený

  Martinom Uríčekom, predsedom športovej komisii.

   

  ODPORÚČA:

  Mestskej rade po prerokovaní materiálov v Komisii ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov pri MsZ mesta Handlová vziať na vedomie a odporučiť MsZ schváliť Kalendár celomestských športových podujatí na rok 2020 v predloženom rozsahu.

 4. 4. Rôzne
 5. 5. Diskusia
 6. 6. Záver
  Zápisnica

  Predseda Komisie športu Martin Uríček konštatoval naplnenie bodov rokovania a s poďakovaním všetkým za aktívnu účasť zasadnutie ukončil.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Martin Uríček
Prítomní
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Ján Beránek
 • Ľubomír Blaho
 • Milan Geleta
 • Andrej Harák
 • Ondrej Haviar
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Peter Košičár
 • Mária Kotríková
 • Eduard Straka
Ospravedlnení
 • Marek Radovský
Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Prezentácia športových klubov na území mesta Handlová
 3. 3. Celomestský kalendár športových podujatí na rok 2020- schvaľovanie
 4. 4. Rôzne
 5. 5. Diskusia
 6. 6. Záver