Komisia mandátová – Zasadnutie 09.03.2020 o 15:30 Miestny úrad, kancelária č. 139

Schválený program
  1. 1. Návrh odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Oliverovi Paradeiserovi
  2. 2. Informácia o zaslaní mailu predsedníčke Komisie mandátovej o vzdaní sa funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Olivera Paradeisera
  3. 3. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP