Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.03.2020 o 15:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Mestské zastupiteľstvo sa bude konať za sprísnených protiepidemiologických opatrení. S dôrazom na maximálnu ochranu ľudí a elimináciu rizika šírenia ochorenia vírusom COVID-19 sa bude zasadnutie konať za účasti poslancov MsZ, primátorky mesta, predkladateľov materiálov, príp. ďalších nevyhnutných zamestnancov, s dodržaním bezpečnostnej vzdialenosti všetkých prítomných a za dodržiavania maximálnych hygienických opatrení.

Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 3. 3. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Handlová č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ; Mgr. Ivana Kováčiková, Školský úrad
 4. 4. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová.
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ; Mgr. Ivana Kováčiková, Školský úrad
 5. 5. Rozpočtové opatrenie – 2. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 6. 6. Návrh na schválenie žiadosti o NFP v rámci projektu „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy“
  Predkladateľ: Mgr. Martin Podoba, odd. mestských projektov MsÚ
 7. 7. Informatívna správa o projektoch za rok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Martin Podoba, odd. mestských projektov MsÚ
 8. 8. Rôzne
 9. 8a. Zmena členstva v Komisii vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 10. 9. Interpelácia
 11. 10. Záver