Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.03.2020 o 15:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Mestské zastupiteľstvo sa bude konať za sprísnených protiepidemiologických opatrení. S dôrazom na maximálnu ochranu ľudí a elimináciu rizika šírenia ochorenia vírusom COVID-19 sa bude zasadnutie konať za účasti poslancov MsZ, primátorky mesta, predkladateľov materiálov, príp. ďalších nevyhnutných zamestnancov, s dodržaním bezpečnostnej vzdialenosti všetkých prítomných a za dodržiavania maximálnych hygienických opatrení.

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  Zápisnica

  Zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) otvorila primátorka mesta Silvia Grúberová. Svoju neúčasť ospravedlnili poslanci: Eduard Straka, Jozef Juríček, Blažej Litva, Dušan Klas a Tomáš Arvay, čím bolo konštatované, že MsZ je uznášania schopné. Primátorka mesta poslancom predložila program rokovania s 2 zmenami: zaradenie bodu Odpovede na otázky poslancov ( pred  bod nakladanie s majetkom mesta) a stiahnutie bodu v rámci nakladania s majetkom mesta (Štefan Wágner - kúpa pozemku v k.ú Nová Lehota). Poslanci predložený program schválili. Primátorka mesta odporučila schváliť návrhovú komisiu v zložení: Arpád Koszta, Marcela Šimonová a Iveta Jurkovičová. Poslanci zloženie návrhovej komisie schválili. Za overovateľov zápisu z dnešného rokovania primátorka mesta vymenovala poslankyne Ivanu Hromádkovú a Linu Gregor. Za zapisovateľku menovala primátorka mesta Stanislavu Kriváňovú a za skrutátora Janu Paulínyovú.

 2. 2. Odpovede na otázky poslancov
  Zápisnica

  Poslanec Uríček svoj prvý dotaz smeroval k pozastaveným dotáciam pre športové kluby. Informoval, že s niektorými zástupcami klubov komunikoval danú tému. Mrzí ho, že sa touto otázkou nezaoberali na Komisii športu. K pozastaveniu dotácii došlo zo dňa na deň, čo nepovažuje za najvhodnejší spôsob, lebo ich činnosť trvala ešte nejaký čas. Navrhol, či by prostredníctvom jeho osoby alebo zamestnca mesta boli oslovení zástupcovia športových klubov, aby si odkomunikovali vzniknutú situáciu.

  Primátorka mesta - bolo vydané usmernenie o pozastavení dotácii pre športové kluby. Evidujeme 2 žiadosti podané pred termínom pozastavenia dotácii a mimo tohto termínu eviduje 1 neformálnu žiadosť MFK o spôsobe ošetrenia nákladov z obdobia pred pozastavením dotácii. Po konzultácii s vedúcim ekonomického oddelenia sa pristúpilo k nasledovnému: jednotlivé subjekty budeme individiálne prehodnocovať s preukázaním dokladov (vyúčtovanie oprávnených nákladov). Mesto je momentálne v  situácii, že nie je možné vyhodnotiť aké prídu opatrenia z vyšších orgánov, a aký to bude mať dopad na rozpočet mesta.

  Vedúci ekonomického oddelenia - z minulosti je známe, že  v nepriaznivých situáciach sa siahalo na voľnočasové aktivity ( šport, kultúra). Prvoradé je zabezpečiť chod mesta ( mzdy, kosenie, svietenie...) Všetko smerovalo k stabilnému udržaniu rozpočtu mesto, na ktorý, ako aj tok finančných prostriedkov majú dopad opatrenia vlády.

  Poslanec Daubner - nemyslí si, že predseda Športovej komisie by mal predkladať požiadavky za iné športové kluby, pretože je dané ako postupovať. Všetci počítajú s tým, že za súčasnej situácie nikomu nebude vrátená celá suma.

  Poslanec Uríček -  reagoval na p. Daubnera konštatovaním nepochopenia filozofie riešenia danej veci. Záujem je všeobecný, nie pre konkrétny klub.

  Druhá  otázka poslanca Uríčeka bola smerovaná na ďalšie podniknuté úsporne opatrenia mesta v súvislosti s koronavírusom:

  Primátorka mesta -  informovala o prijatých úsporných opatreniach: MHD nejazdí v bežnom režime, ale v obmedzenom prázdninovom režime; zastavilo sa vynakladanie výdavkov (investície), nové veci pozastavené. Okrem ochranných rúšok sa nič iné nerieši; pozastavilo sa spomínané prideľovanie dotácii športovým klubom; obmedzil sa režim verejného osvetlenia ( bude svietiť každá druhá lampa); fungovanie mestských organizácii, škôl a školských zariadení: MŠ uzatvorené, ZŠ výučba prostredníctvom elektronických kanálov, CVČ uzatvorené, DaMP  v obmedzenom režime, ZUŠ riaditeľka dostala za úlohu objektívne vyhodnotiť výučbu jednotlivých odborov; MsBP Handlová , s.r.o a HATER Handlová spol s r.o. prebieha činnosť, Asterion, n.o. obmedzený režim, Mestská knižnica a Dom kultúry uzatvorené. Na základe týchto skutočnosti boli upravené pracovno právne vzťahy. Dochádza k určitému režimu šetrenia finančných prostriedkov.

  Vedúci ekonomického oddelenia doplnil komentár o informácie ohľadom rozpočtu, ktoré sa dejú alebo môžu nastať.

  Primátorka mesta - úloha, ktorá nás čaká, je pripraviť 3 úpravu rozpočtu.Tento týždeň by malo byť témou Ústredného krízového štábu fungovanie samospráv. Pre zaujímavosť uviedla: v oblasti odpadového hospodárstva sa zaznamenal fakt vyššej produkcie z domácnosti. Môže nastať skutočnosť, že zabehnutý režim  zberu KO bude potrebné posilniť, čo predstavuje navýšenie finančných prostriedkov.

  Poslankyňa Gregor - " momentálne sme sa všetci ocitli v neľahkej situácii, ktorú so sebou priniesla pandémia Koronavírusu, ktorý sa rozšíril do celého sveta a nevyhol sa ani Handlovej. Zasiahlo nás to všetkých. V priebehu pár dní sa nám zmenil bežný život a prišli nariadenia, obmedzenia a to všetko v snahe chrániť nás. Je to situácia akú sme v dejinách Slovenska ešte nezažili a musíme sa s ňou popasovať. S Koronavírusom bojuje aj naša samospráva a týmto by som sa chcela poďakovať  vedeniu nášho mesta a všetkým tým, ktorí sa snažia Handlovčanov chrániť a že začali zavádzať opatrenia ešte predtým ako boli nariadenia vydané vládou celoplošne. Preto sme aj my začali uvažovali nad tým, akým spôsobom by sme mohli prispieť k bezpečnejšej Handlovej. My poslanci: Tomáš Arvay, Danica Baranovičová, Lucia Jonásová, Iveta Jurkovičová, Marcela Šimonová, Alžbeta Orthová, Lina Gregor sme sa preto vzdali poslaneckej odmeny a taktiež odmeny za predsedníctvo alebo členstvo v komisiách a mestskej rade za mesiace január, február a marec – čiže za prvý kvartál roku 2020. Finančne sa bude spolupodieľať aj Radoslav Iždinský – viceprimátor mesta. 

  Pôvodne sme chceli túto sumu určiť na nákup rúšok, dezinfekčných prípravkov a pod. Keďže je ale medzi  nami veľa dobrých ľudí, ktorí už poskytli mestu a občanom pomoc a pustili sa do šitia a distribúcie rúšok tým najviac ohrozeným, ako sú seniori, zdravotníci, hasiči, policajti, predavači a pod. a mesto už objednalo väčšie množstvo rúšok, rozhodli sme sa využiť tieto finančné prostriedky inak. Neohrozuje nás len vírus ale aj bežné nepredvídateľné udalosti, ktoré veľa krát stoja niekoho život. Prenosný defibrilátoj je to, čo môže životy zachrániť ešte pred príchodom Rýchlej Zdravotnej Pomoci a je to to, pre čo sme sa rozhodli. Je maximálne efektívny a jednoduchý na obsluhu. Bude ho mať k dispozícii Mestská polícia, ktorá bude za tieto finančné prostriedky tiež preškolená. V prípade zostatku peňazí týmto chceme poveriť vedenie mesta na ich účelové využitie – či už na prikúpenie príslušenstva k defibrilátoru alebo na nákup iného materiálu, ktorý môže pomôcť v boji s Koronavírusom. Ak by sa k nám chceli pridať ďalší poslanci, tak to vítame. Môžete sa vyjadriť už teraz alebo sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek z nás po skončení mestského zastupiteľstva.

  Poslanec Spevár -  Mestský basketbalový klub sa dostal do nelichotivej situácie, preto požiadal o stretnutie na úrovni mesta. Hlavne potrebujú poriešiť úhrady za energie za predčasne ukončenú sezónu. Informoval o zaslaní listu za basketbalové kluby na Ministerstvo školstva SR v súvislosti zo súčasnou situáciou.

  Na základe informácie o prvej pozitívnej osobe na územi mesta požiadal o informácie, kde  sa nachádza, aby sa zabránilo šíreniu paniky.

  Primátorka mesta - pozitívne testovaná osoba je potvrdená Úradom verejného zdravotníctva. Nachádza sa v povinnej karanténe. Viac informácii nemáme.

  Poslanec Spevár - zaujímal sa aké prebehli rokovania s nemocnicou v prípade hospitalizácie pozitívne testovaných osôb.

  Primátorka mesta -  p. Reháková, zamestnankyňa nemocnice sa zúčastňuje krízových štábov. Prijali potrebné hygienické a iné opatrenia. Nie sú nemocnicou, ktorá by mala prijímať pacientov pozitívne testovaných na vírus. Majú zriadenú infekčnú miestnosť v prípade nutnosti. Mesto má k dispozícii priestory v prípade potreby. V tejto súvislosti dala do pozornosti ponuku z Trenčianského samosprávneho kraja ohľadom výpožičky ubytovacích priestorov za účelom zvládnutia epidémie. Konkrétne ide o budovu ubytovne v správe Strednej odbornej školy v Handlovej s kapacitou 30 lôžok, je vybavená potrebným mobiliárom na ubytovanie osôb, bez personálneho zabezpečenia chodu zariadenia.

  Poslanec Spevár - v súvislosti so zasadnutiami MsZ sa zaujímal, či by bolo možné a či sú poslanci dostatočne zruční na inú formu MsZ.

  Primátorka mesta - podľa jej názoru okrem p. Straku by bola prípustná aj iná forma zasadnutia MsZ.

  Záverom poslanec Spevár deklaroval, že sa pripája k iniciatíve vzdania sa poslaneckej odmeny za I. kvartál r. 2020.

 3. 3. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. 3.1. Ľubor Hegli a manželka Darina, obaja trvalý pobyt Handlová, Stará cesta č. 925/49
 5. 3.2. COOP Jednota Prievidza SD, so sídlom Prievidza, A. Hlinku I. 437, IČO 00 169 005
 6. 3.3. Ľubica Lenhartová, trvalý pobyt Handlová, F. Nádaždyho 3/2
 7. 3.4. Mgr. Jozef Varga a manželka Alexandra, obaja trvalý pobyt Handlová, 29. augusta 54/4
 8. 3.5. Predaj stavieb a pozemkov v k.ú. Handlová formou obchodnej verejnej súťaže – skleník
 9. 4. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Handlová č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ; Mgr. Ivana Kováčiková, Školský úrad
  Zápisnica

  Ivanou Kováčikovou bol predložený návrh Doplnku č.2 k VZN mesta Handlová č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa  na  plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorý bolo potrebné schváliť z dôvodu vzniknutej mimoriadnej situácie COVID - 19 na území Slovenskej republiky. Pred zasadnutím MsZ poslanci obdržali  prílohu č. 2 dôvodovej správy z dôvodu zmeny textácie v Čl. II. bod.2). Predkladaný návrh nebol zverejnený v stanovenej lehote z dôvodu naliehavej situácie v zmysle § 6 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

  Zo strany poslancov  k predloženému návrhu neodzneli v rámci diskusie žiadne návrhy ani pripomienky.

 10. 5. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová.
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ; Mgr. Ivana Kováčiková, Školský úrad
  Zápisnica

  Vedúci ekonomického oddelenie predložil dôvodovú správu týkajúcu sa návrhu Doplnku č. 1 k VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová, ktorý taktiež vzišiel z dôvodu  mimoriadnej situácie šírenia respiračníéhío ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Povinnosťou obce je nariadením určiť výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, základnej umeleckej školy, školského klubu detí, centra voľného času a školskej jedálne. Školský zákon uvádza podmienky len pre materské za ktorých sa tento príspevok neuhrádza ( §-e 28 ods. 7 písm. b). Na základe tejto skutočnosti  a usmernenia zo ZMOS odzneli nasledovne návrhy:„V § 2 Výška príspevku v základnej umeleckej škole sa dopĺňa odsek 2 v tomto znení:

  2.Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v základnej umeleckej škole (ZUŠ) sa neuhrádza za žiaka, ktorému nebola poskytnutá výučba pri prerušení prevádzky  ZUŠ zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

   V § 3 Výška príspevku v školskom klube detí sa dopĺňa odsek 2 v tomto znení:2.Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí (ŠKD) sa neuhrádza za žiaka, ktorý  nedochádzal do ŠKD pri prerušení prevádzky  ŠKD zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

  V § 4 Výška príspevku v centre voľného času sa dopĺňa odsek 8 v tomto znení:

  8.Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v centre voľného času (CVČ) sa neuhrádza za žiaka, ktorý  nedochádzal do CVČ pri prerušení prevádzky CVČ zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

   V § 5 Výška príspevku v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni sa dopĺňa odsek 4 a 5 v tomto znení:

  4. Výška  príspevku v školskej jedálni, ktorú  uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka ako príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky na jedno jedlo v školskej jedálni a režijné náklady sa neuhrádza ak dieťa alebo žiak nedochádzal do materskej alebo základnej školy pri prerušení prevádzky zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

  5.Výška príspevku v školskej jedálni pre iných stravníkov sa neuhrádza pri prerušení prevádzky zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.“

  Predkladaný návrh nebol zverejnený v stanovenej lehote z dôvodu naliehavej situácie v zmysle § 6 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

  Zo strany poslancov k predloženému návrhu neodzneli žiadne návhy ani pripomienky.

 11. 6. Rozpočtové opatrenie – 2. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Vedúci ekonomického oddelenia úvodom komentára informoval o 1. rozpočtovej zmene zo dňa 31.01.2020, ktorá je v kompetencii primátorky mesta. Do rozpočtu mesta boli zapojené nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2019 a aktualizácia transferu zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy -1 974,- €. Celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

  Rozpočtovým opatrením č. 2 dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú :

  1) zapojenie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov (napr. zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy do rozpočtu mesta), pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu,

  2) vlastné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové presuny a zvýšenie prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem.

  Ďalej v rámci komentára podrobnejšie popísal jednotlivé položky:

  Bežné príjmy

  210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku +28 817,- €

  Z prenajatých budov, priestorov a objektov +28 817,- € (nedoplatok MsBP z roku 2019 za nájomné byty na ul. Dimitrovová, Mostná 1 a 2, Ligetská, Železničiarska a nebytových priestorov)

  290 Iné nedaňové príjmy + 1 118,- €

  Z vratiek +1 118,- € (vratka nevyčerpanej dotácie z roku 2019 poskytnutej zo štátneho rozpočtu pre SENIOR CENTRUM)

  310 Tuzemské bežné granty a transfery +77 131,- €

  Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy +22 608,- € (nové projekty : „Pomôž svojej obci“ +3 107,- € a „Terénna sociálna práca“ +19 501,- €)

  Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy +54 523,- € (normatívne finančne prostriedky : prenesené kompetencie +55 893,- €, nenormatívne finančne prostriedky : vzdelávacie poukazy +1 440,- €, školský úrad +3 087,- €, príspevok na žiakov zo SZP +1 069,- €, predškoláci +509,- €, asistent učiteľa -8 825,- €, lyžiarsky kurz -150,- €, škola v prírode +1 500,- €)

  Príjmy celkom : +107 066,- €

  Programový rozpočet výdavkov :

  Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola +9 440,-

  Verejné obstarávanie +1 940,- €

  637 Služby +1 940,- € (zvýšenie rozpočtovaných výdavkov na zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt „Revitalizácia vnútrobloku MC“, zmluva uzatvorená s EU projekty s.r.o. vo výške 2 940,- €)

  Dane a poplatky +7 500,- €

  637 Služby +7 500,- € (exekučné služby)

  Program 2: Propagácia, prezentácia, marketing a cestovný ruch -5 728,- €

  632 Energie, voda a komunikácie +4 130,- € (zvýšenie rozpočtovaných výdavkov

  na poštové služby za Handlovský hlas, ktoré je kryté z úspory za výrobu a tlač novín)

  položka

  637 Služby -9 858,- € (propagácia mesta -5 728,- € - finančné prostriedky sú presunuté na vianočné dekory, výroba a tlač novín -7 230,- € - finančné prostriedky sú presunuté na poštovné +4 130,- € a vytvorenie, údržbu web stránky a aplikácií mesta +3 100,- €)

  Program 3: Interné služby -5 000,- €

  Majetok mesta -3 000,- €

  635 Rutinná a štandardná údržba budov v majetku mesta -3 000,- €

  Mestský informačný systém -2 000,- €

  633 Materiál -2 000,- € (nákup výpočtovej techniky)

  Program 5: Bezpečnosť – presun prostriedkov v rámci programu

  Verejný poriadok v meste -35,- €

  633 Materiál +100,- € (všeobecný materiál)

  634 Dopravné -135,- € (pohonné hmoty)

   Karanténa stanica +35,- €

  637 Služby +35,- € (odvoz odpadov)

   Civilná ochrana -468,- €

  637 Služby -468,- € (služby CO)

  Ochrana pred požiarmi +468,- €

  637 Služby +468,- € (služby BOZPO)

  Program 6: Odpadové hospodárstvo -30 649,- €

  632 Energie, voda a komunikácie -30 649,- € (odvádzanie zrážkových vôd)

  Program 7: Komunikácie -22 000,- €

  Údržba a oprava miestnych komunikácií -30 000,- €

  635 Rutinná a štandardná údržba -30 000,- € (letná údržba -10 000,- €, zimná

  údržba -20 000,- €)

  Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií +8 000,- €

  717 Realizácia stavieb a ich zhodnotenia +8 000,- € (parkoviská)

  Program 8: Doprava +25 075,- €

  Mestská hromadná doprava +26 075,- €

  644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe +26 075,- € (SAD Prievidza a. s. – strata MHD Handlová)

  635 Rutinná a štandardná údržba -1 000,- € (údržba autobusových prístreškov)

  Program 9: Vzdelávanie +59 958,- €

  Materská škola +509,- € (nenormatívne prostriedky zo ŠR na predškolákov)

  Základná škola ul. Školská -5 198,- € (prostriedky zo ŠR : normatívne +744, €, nenormatívne -7 675,- €, prostriedky mesta na spolufinancovanie projektu +1 733,- €)

  Základná škola Morovnianska cesta -5 954,- € (prostriedky zo ŠR : normatívne -12 011, €, nenormatívne +2 355,- €, prostriedky mesta +3 702,- €)

  Základná škola Mierové námestie +67 194,- € (prostriedky zo ŠR : normatívne +67 160, €, nenormatívne +34,- €)

  Centrum voľného času +320,- € (nenormatívne prostriedky zo ŠR)

  642 Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám (ocenenia Vynikajúci pedagóg

  +100,- €, grantové programy -100,- €)

  SOÚ – školský úrad +3 087,- €

  632 Energie +2 687,- € (elektrická energia -400,- €, teplo +3 087,- €)

  633 Materiál +400,- € (kancelárske stoličky)

  Program 10: Šport +100,- €

  Podpora klubov a športových aktivít +100,- €

  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám +100,- €

  (aktualizácia dotácie pre Olympijský klub Prievidza – Cena Krištáľový páv)

  Program 11: Kultúra +7 400,- €

  Dom kultúry +8 900,- €

  716 Prípravná a projektová dokumentácia +8 900,- € ( zmluva o dielo ARCHINOVA s.r.o., vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Výmena sedačiek v kine“)

  Mestská knižnica -1 500,- €

  637 Služby -1 500,- € (vypovedanie zmluvy na kontrolu a revíziu zariadení)

  Program 12: Prostredie pre život +17 160,- €

  Námestia a spevnené plochy +2 160, €

  637 Služby +1 160,- € (ostatné práce súvisiace s realizáciou stavby „Revitalizácia

  vnútrobloku“ – aktualizácia rozpočtu projektu +660,- €, koordinátor bezpečnosti práce +500,- €)

  717 Realizácia stavieb +1 000,- € (stavebný dozor pre projekt „Revitalizácia vnútrobloku“)

  Verejná zeleň +15 000,- €

  635 Rutinná a štandardná údržba +15 000,- € (verejná zeleň Hater s.r.o.)

  Program 14: Sociálne služby +39 832,- €

  Terénna sociálna služba, komunitné centrum, odevná a nábytková banka +38 714,- €

  Národný projekt TSP +34 508,- € (prostriedky zo ŠR +19 501,- €, prostriedky mesta +15 007,- €)

  Zariadenia opatrovateľskej služby -382,- €

  Služby +1 118,- € (vratka nevyčerpanej dotácie z roku 2019 poskytnutej zo štátneho rozpočtu pre SENIOR CENTRUM)

  Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám -1 500,- € (doplácanie za klienta do úhrady za sociálne služby)

  Nepovinné sociálne príspevky +1 500,- €

  642 Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám +1 500,- € (doplácanie za klienta do úhrady za sociálne služby)

  Program 15: Administratíva +11 478,- €

   611 Mzdy -25 000,- €

   633 Materiál +35 728,- € (nákup ochranných pomôcok – čistiace a dezinfekčné prostriedky +10 000,- € a rúška +20 000,- €, vianočné dekory +5 728,- € – presun z podprogramu Marketingová komunikácia a PR mesta)

  637 Služby +750,- € (odvod dane z príjmov)

  Výdavky celkom : +107 066,- €

  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučila predložený návrh 2. zmeny rozpočtu.

  Poslanec Uríček požiadal do budúcnosti, aby pri zmene rozpočtu bolo zvolané poslanecké stretnutie alebo video konferencia, čo mu bolo zo strany primátorky mesta prisľúbené.

   

 12. 7. Návrh sa schválenie žiadosti o NFP v rámci projektu "Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej samosprávy"
  Predkladateľ: Mgr. Martin Podoba, odd. mestských projektov MsÚ
  Zápisnica

  Mgr. Podobom bola predložená žiadosť o NFP v rámci projektu „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy“. Riadiacim organom je Ministerstvo vnútra SR, žiadateľom mesto Prievidza a mesto Handlová spoločne s mestom Bojnice vystupujú ako partneri. Projekt je jednoduchý na podporu aktivít v rámci samosprávy vytvorením novej pracovnej pozície – referent strategického plánovania a cestovného ruchu a prefinancovaním existujúcej pozície – referent oddelenia mestských projektov. Súčasťou je Zmluva o partnerskej dohode s mestom Prievidza ( t.č. podpísaná mestom Prievidza).

  Celkové oprávnené náklady: 128 755,20 €, NFP: 122 317,44 €, spolufinancovanie 6 437,76 €, dĺžka realizácie projektu: 24 mesiace.

  Poslankyňa Baranovičová sa vzhľadom na súčasnú situáciu zaujímala na postup mesta v prípade nerealizovania projektov. Primátorka mesta – vzťahuje sa to na dva projekty: „Revitalizácia  vnútrobloku Morovnianska cesta“ a Výmena sedačiek v Kine Baník Handlová“. Všetko bude závisieť od finančnej kondície mesta, predpokladáme ich zrušenie. Konečný verdikt  však bude na rozhodnutí poslaneckého zboru.      

  Zo strany poslancov neodzneli žiadne pripomienky.

 13. 8. Informatívna správa o projektoch za rok 2019
  Zápisnica

  Mgr. Podobom bola predložená informatívna správa o projektoch za rok 2019. Celkový počet podaných projektov 12, z toho 5 schválených, 1 v hodnotení - Výmena strešnej krytiny na objekte Jazmín, n.o. a 1 v zásobníku - Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v meste Handlová.

  Zo strany poslancov neodzneli žiadne pripomienky.

 14. 9. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 15. 9.A. Zmena členstva v Komisii vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
  Zápisnica

  Zástupca primátorky mesta informoval, že dňa 10.03. 2020 bola na mesto doručená žiadosť Ing. Vlasty Reisovej vo veci vzdania sa členstva v Komisii vzdelávania, práce s deťmi a mládežou s uvedením, že dôvody písomne uviedla predsedníčke komisie. Poslankyňa Baranovičová z pozície predsedníčky komisie upresnila, že k tomuto kroku p. Reisovú viedli osobné dôvody. Počet členov v komisii sa nebude dopĺňať.

 16. 10. Interpelácia
  Zápisnica

  Primátorka mesta konštatovala, že doručená nebola žiadna písomná interpelácia, avšak  na ostatnom MsZ 27.02.2020 jej bola doručená písomná interpelácia poslanca Jaroslava Daubnera, na ktorú mu v stanovenom termíne bola zaslaná odpoveď. Písomná odpoveď tvorí prílohu zápisnice (Príloha č.1).

  V rámci tohto bodu bolo primátorkou mesta odovzdané slovo poslankyni Baranovičovej, ktorá predostrela podnet  občana zaslaný počas zasadnutia mestského zastupiteľstva. Jeho znenie: či mesto zvažuje v danej situácií s úsporným režimom na mestskom úrade.

  Primátorka mesta - činnosť MsÚ nemôže byť pozastavená. Riadenie mesta musí byť zabezpečnené na niektorých oddeleniach viac v tejto sitiácii ako v iných obdobiach. Zamestnanci MsÚ nie sú doma, máme obmedzené vybavovanie stránok. Fyzický je uzavrety, ale fungujeme prostredníctvom telefonickej, emailovej komunikácie. V prípade, že občan príde osobne a nie je dohodnutý s referentom z príslušného oddelenia po konzultácii na prvom kontakte a na základe dôležitosti požiadavky je vybavený za prísnych hygienických podmienok.

  Minulý týždeň sa robil sumar zamestnancov s výsledkom 37%  neprítomných (čerpanie dovoleniek, OČR a PN). Niektoré pozície zamestancov nie sú zastúpiteľne.

  S odborovým zväzom sa riešila mestská knižnica,dom kultúrý ktorých zamestanci v súčasnej situácii nemôžu pracovať. Prepláca sa im mzda v zmysle zákona. Obdobné rokovania sa uskutočnili so zástupcami škôl a školských zariadení. Ďalšie postupy si riaditeľky riešili individuálne.

  Primátorka mesta v krátkosti poinformovala o platových podmienkach zamestnancov s konštatovaním, že ďalšie príp. opatrenia spadajú do kompetencie prednostu MsÚ po vzájomnej dohode so zamestnancami.

  Vedúci ekonomického oddelenia nadviazal na komentár primátorky mesta - pri riešeni situácie  mestskej knižnice a domu kultúry sa postupovalo v zmysle Zákonníka práce § 22 ods.4. Ďalej podrobné vysvetlil skutočnosti ohľadom miezd zamestnancov v súčasnosti, ale aj o skutočnostiach, ktoré môžu nastať.

   

   

 17. 11. Záver
  Zápisnica

  Primátorka mesta konštatovala prerokovanie všetkých bodov programu s poďakovaním všetkým za účasť na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

   

Prítomní
 • Danica Baranovičová
 • Jaroslav Daubner
 • Lina Gregor
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Norbert Koncz
 • Arpád Koszta
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Marcela Šimonová
 • Ján Spevár, M.A.
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Martin Uríček
Ospravedlnení
 • Mgr. Tomáš Arvay
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Dušan Klas
 • Ing. Blažej Litva
 • Eduard Straka

Záznam zasadnutia

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 3. 3. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Handlová č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ; Mgr. Ivana Kováčiková, Školský úrad
 4. 4. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová.
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ; Mgr. Ivana Kováčiková, Školský úrad
 5. 5. Rozpočtové opatrenie – 2. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 6. 6. Návrh na schválenie žiadosti o NFP v rámci projektu „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy“
  Predkladateľ: Mgr. Martin Podoba, odd. mestských projektov MsÚ
 7. 7. Informatívna správa o projektoch za rok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Martin Podoba, odd. mestských projektov MsÚ
 8. 8. Rôzne
 9. 8a. Zmena členstva v Komisii vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
  Predkladateľ: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 10. 9. Interpelácia
 11. 10. Záver