Miestna rada – Zasadnutie 21.04.2020 o 13:00 Videokonferencia

Schválený program
 1. 1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky
 2. 2. Predloženie podkladov v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 117/2019 z 5.11.2019 súvisiacich so zriadením Spojenej školy so sídlom Vazovova č. 4, Bratislava
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č...../2020, ktorým sa zrušuje Základná škola, Vazovova č. 4, 811 07 Bratislava
 4. 4. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 5. 5. Návrh na urovnanie súdnych sporov medzi Ing. Richardom Zimanom a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a spol. kúpou pozemkov v areáli ZŠ Dubová parc. č. 4956/11 a 4956/12 a predajom bytu na Tallerovej ul. č. 5.
 6. 6. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 10196/1 a 10496/2 na Moskovskej ul. ako prípad hodný osobitého zreteľa
 7. 7. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 8. 8. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019
 9. 9. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 10. 10. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky
 2. 2. Predloženie podkladov v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 117/2019 z 5.11.2019 súvisiacich so zriadením Spojenej školy so sídlom Vazovova č. 4, Bratislava
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č...../2020, ktorým sa zrušuje Základná škola, Vazovova č. 4, 811 07 Bratislava
 4. 4. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 5. 5. Návrh na urovnanie súdnych sporov medzi Ing. Richardom Zimanom a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a spol. kúpou pozemkov v areáli ZŠ Dubová parc. č. 4956/11 a 4956/12 a predajom bytu na Tallerovej ul. č. 5.
 6. 6. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 10196/1 a 10496/2 na Moskovskej ul. ako prípad hodný osobitého zreteľa
 7. 7. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 8. 8. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019
 9. 9. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 10. 10. Rôzne