Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.04.2020 o 17:30 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - žiadosť o zaujatie stanoviska.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 3. 3. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 4. 4. Návrh na zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov o rozlohe 62 m2 v DK Devín užívaných ako skúšobňa na 1 € mesačne počas trvania zákazu konania verejných kultúrnych a spoločenských podujatí občianskemu združeniu Slovak Kletzmer Association ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 5. 5. Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.3.2020.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 6. 6. Rôzne.
 7. 7. Interpelácie.
 8. 8. Záver.

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - žiadosť o zaujatie stanoviska.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 3. 3. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 4. 4. Návrh na zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov o rozlohe 62 m2 v DK Devín užívaných ako skúšobňa na 1 € mesačne počas trvania zákazu konania verejných kultúrnych a spoločenských podujatí občianskemu združeniu Slovak Kletzmer Association ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 5. 5. Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.3.2020.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava-Devín
 6. 6. Rôzne.
 7. 7. Interpelácie.
 8. 8. Záver.