Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2020 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
 2. 2. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky
 3. 3. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 4. 3/A. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za školský klub detí počas pandémie COVID-19
 5. 4. Návrh na urovnanie súdnych sporov medzi Ing. Richardom Zimanom a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a spol. kúpou pozemkov v areáli ZŠ Dubová parc. č. 4956/11 a 4956/12 a predajom bytu na Tallerovej ul. č. 5.
 6. 5. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 10196/1 a 10496/2 na Moskovskej ul. ako prípad hodný osobitého zreteľa
 7. 6. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3463 vo dvore Pistoriho paláca, ako prípad hodný osobitého zreteľa
 8. 7. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingova 52 v Bratislave
 9. 8. Návrh na spolufinancovanie projektu „Bez odpadu v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 10. 9. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 11. 10. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
 12. 10/A. Správa Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 13. 11. Vzdanie sa členstva poslanca Adama Berku v Komisii pre kultúru
 14. 12. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 15. 12/A. 12/A. Informácia o opatreniach a dopadoch mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom na rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2020
 16. 13. Rôzne
 17. 14. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Bc. Ivan Bútora
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
 • Mgr. Vladimír Palko
 • Soňa Párnická
 • RNDr. Milan Remiš
 • MUDr. Viera Satinská
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
 • Ing. Tomáš Ziegler
Ospravedlnení
 • Matej Gomolčák
 • MUDr. Halka Ležovičová

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 28.04.2020 09:13
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ivan Bútora , Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Tomáš Ziegler
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 28.04.2020 09:16
Schválenie programu zasadnutia

navrh bodu 3.A

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ivan Bútora , Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Tomáš Ziegler
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 28.04.2020 09:17
Schválenie programu zasadnutia

navrh bodu 12.A

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Tomáš Ziegler
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 28.04.2020 09:18
Schválenie programu zasadnutia

navrh bodu 10.A

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Tomáš Ziegler
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Petra Hitková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 28.04.2020 09:19
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Tomáš Ziegler
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 28.04.2020 09:21
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Tomáš Ziegler
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 28.04.2020 09:25
1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Tomáš Ziegler
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 28.04.2020 09:27
2. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Tomáš Ziegler
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 28.04.2020 09:38
3. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 28.04.2020 09:42
3.A Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za školský klub detí počas pandémie COVID-19
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Tomáš Ziegler
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 28.04.2020 10:15
4. Návrh na urovnanie súdnych sporov medzi Ing. Richardom Zimanom a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a spol. kúpou pozemkov v areáli ZŠ Dubová parc. č. 4956/11 a 4956/12 a predajom bytu na Tallerovej ul. č. 5.

návrh p.Mikulášeka

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová
Za: 5 Adam Berka , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Petra Hitková , Juraj Mikulášek
Proti: 10 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 8 Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Soňa Párnická , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 28.04.2020 10:16
4. Návrh na urovnanie súdnych sporov medzi Ing. Richardom Zimanom a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a spol. kúpou pozemkov v areáli ZŠ Dubová parc. č. 4956/11 a 4956/12 a predajom bytu na Tallerovej ul. č. 5.
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Damask Gruska , Juraj Mikulášek , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 28.04.2020 10:17
5. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 10196/1 a 10496/2 na Moskovskej ul. ako prípad hodný osobitého zreteľa
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová
Za: 23 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 28.04.2020 10:19
6. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3463 vo dvore Pistoriho paláca, ako prípad hodný osobitého zreteľa
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Soňa Párnická , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 28.04.2020 10:20
7. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingova 52 v Bratislave
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová
Za: 23 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 28.04.2020 10:21
8. Návrh na spolufinancovanie projektu „Bez odpadu v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Martina Uličná
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Vladimír Palko , Matej Vagač
Hlasovanie č. 17: 28.04.2020 10:22
9. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Martina Uličná
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 28.04.2020 10:23
10. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Martina Uličná
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 28.04.2020 10:26
10.A Správa komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagača

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová
Za: 14 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Milan Remiš , Petr Skalník , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 5 Boris Ažaltovič , Ondrej Dostál , Peter Osuský , Viera Satinská , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 4 Vladimír Palko , Soňa Párnická , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 28.04.2020 10:27
10.A Správa komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Petra Hitková , Dana Kleinert
Nehlasovali: 1 Tomáš Ziegler
Hlasovanie č. 21: 28.04.2020 10:28
11. Vzdanie sa členstva poslanca Adama Berku v Komisii pre kultúru
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 28.04.2020 10:30
12. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Vladimír Palko
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 28.04.2020 10:52
12.A Informácia o opatreniach a dopadoch mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom na rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
 2. 2. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky
 3. 3. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 4. 4. Návrh na urovnanie súdnych sporov medzi Ing. Richardom Zimanom a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a spol. kúpou pozemkov v areáli ZŠ Dubová parc. č. 4956/11 a 4956/12 a predajom bytu na Tallerovej ul. č. 5.
 5. 5. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 10196/1 a 10496/2 na Moskovskej ul. ako prípad hodný osobitého zreteľa
 6. 6. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3463 vo dvore Pistoriho paláca, ako prípad hodný osobitého zreteľa
 7. 7. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingova 52 v Bratislave
 8. 8. Návrh na spolufinancovanie projektu „Bez odpadu v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 9. 9. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 10. 10. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
 11. 11. Vzdanie sa členstva poslanca Adama Berku v Komisii pre kultúru
 12. 12. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 13. 13. Rôzne
 14. 14. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto