Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy – Zasadnutie 27.04.2020 o 15:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2 . Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej dvojgaráže. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta.

  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7 - o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2.
  Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej dvojgaráže. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže.Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti n e o d p o r ú č a predaj časti pozemku žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj časti pozemku : za: 0 proti: 9 zdržal sa: 0

  Dôvod:
  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti neodporučila predaj časti parcely žiadateľovi z dôvodu umiestnenia garáže v blízkosti obytného domu, svahovitého terénu a že predmetná časť parcely sa nachádza v časti obytné územie – hromadné formy, kde je neprípustné umiestnenie individuálnych garáží.

 2. 2. COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom Prievidza, A. Hlinku I. 437, IČO 00169005 - žiadosť o kúpu pozemku parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2 v k.ú. Handlová.
  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom Prievidza, A. Hlinku I. 437, IČO 00169005 - o kúpu pozemku parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2 v k.ú. Handlová.

  Žiadateľ v žiadosti uviedol, že na predmetnom pozemku má záujem zachovať a udržiavať jestvujúce parkovacie miesta pre zákazníkov, nakoľko sa stal vlastníckom priľahlej budovy súp. č. 1919/1 postavenej na pozemku parcela C-KN č. 1436/276. V rámci pripravovanej rekonštrukcie tohto objektu bude vybudovaná na I. NP predajňa potravín. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Ul. Morovnianska cesta.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti o d p o r ú č a predaj pozemku žiadateľovi. Komisia odporúča žiadateľovi vypracovať projekt dopravného značenia, v ktorom bude dopravnou značkou určené využitie parkovacích miest mimo prevádzkových hodín žiadateľa pre verejnosť, nakoľko v danej lokalite je nedostatok parkovacích miest.

  Hlasovanie za predaj pozemku : za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

   

 3. 3. Ján Spevár, trvalý pobyt Handlová, Duklianska 524/38 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 4827/24 – orná pôda o výmere 375 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 100 m2.
  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Ján Spevár, trvalý pobyt Handlová, Duklianska 524/38 - o kúpu časti pozemku parcela CKN č. 4827/24 – orná pôda o výmere 375 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 100 m2.

  Predmetný pozemok tvorí prístup k pozemku a stavbe rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Sadovej ulici. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti o d p o r ú č a predaj časti pozemku žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj časti pozemku : za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

 4. 4. Michal Dalibor Stoličný, trvalý pobyt Handlová, Mostná 19/11 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 500 m2.
  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Michal Dalibor Stoličný, trvalý pobyt Handlová, Mostná 19/11 - o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 500 m2. Žiadateľ má na pozemok uzavretú nájomnú zmluvu od 27.06.2019 s nájomným vo výške 20,48 €/rok s využitím na účel pastvy pre kone. O jeho kúpu má záujem za účelom výstavby prístrešku pre koňa, hospodárskej budovy na seno a krmivo a záhradnej chatky. Žiadateľ uviedol, že zvyšnú časť pozemku má záujem naďalej užívať na základe nájomnej zmluvy a v budúcnosti odkúpiť.
  Na žiadaný pozemok nie je vybudovaný prístup cez mestské pozemky, žiadateľ využíva prístup cez vlastníka susedných pozemkov. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci. Právny stav : parcela E-KN č. 1903/1 – záhrada o výmere 1728 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako
  majetok mesta Handlová.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti o d p o r ú č a predaj časti pozemku s priradeným o časť pozemku parcely C-KN č. 2975/1 v rozsahu výmery o 500 m2 formou Obchodnej verejnej súťaže.

  Hlasovanie za predaj časti pozemku : za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

 5. 5. Pavel Zaťko a manželka Helena, obaja trvalý pobyt Handlová, Žiarska 59 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 3177/2 – zastavaná plocha o výmere 555 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 450 m2.
  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Pavel Zaťko a manželka Helena, obaja trvalý pobyt Handlová, Žiarska 59 - o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 3177/2 – zastavaná plocha o výmere 555 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 450 m2.

  Žiadatelia v žiadosti uviedli, že o predmetný pozemok sa starajú od roku 1971, platia zaň DzN a vedie cez neho prístupová cesta k rodinnému domu v ich vlastníctve. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci v blízkosti autobusovej zastávky.

  Právny stav : parcela E-KN č. 1617/1 – zastavaná plocha o výmere 1360 m2 v k.ú. Handlová zapísaná na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti o d p o r ú č a predaj časti pozemku žiadateľom.

  Hlasovanie za predaj časti pozemku : za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0

 6. 6. Vladimír Piroška a manželka Milada, obaja trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 1796/30 - žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 2974/7 – záhrada o výmere 938 m2, parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2.
  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Vladimír Piroška a manželka Milada, obaja trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 1796/30 - o kúpu pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 2974/7 – záhrada o výmere 938 m2, parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2.

  Žiadatelia užívajú predmetné pozemky na základe nájomnej zmluvy s mestom od roku 2002 s nájomným v súčasnosti vo výške 114,52 €/rok s využitím na účel záhrady a umiestnenia záhradnej chatky. V žiadosti uviedli, že majú záujem o kúpu pozemkov za účelom usporiadania stavu užívacieho so stavom právnym a za účelom zmeny chatky na rodinný dom. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti o d p o r ú č a predaj pozemkov žiadateľom.

  Hlasovanie za predaj pozemkov : za: 8 proti: 0 zdržal sa: 1

 7. 7. LDpharm, s.r.o., so sídlom Handlová, Mládežnícka 1852/9 - žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2.
  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť LDpharm, s.r.o., so sídlom Handlová, Mládežnícka 1852/9 - o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2.

  Žiadateľ v žiadosti uviedol, že má záujem o kúpu predmetnej stavby za účelom jej kompletnej rekonštrukcie. V zrekonštruovanej budove by chcel vytvoriť zdravotnícke zariadenie, lekárske ambulancie, verejnú lekáreň, bufet – kaviareň a voľný priestor na prípadné ďalšie prenajímanie. Uviedol tiež, že vzhľadom na technický stav objektu a výšku ich investície môžu mestu uhradiť kúpnu cenu len vo výške 70 000,00 €. Mesto Handlová dalo vypracovať znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností vo výške 95 961,73 € (stavba = 49 364,05 €, pozemky = 46 597,68 €).

  Komisii odporúčame, aby v prípade odporučenia predaja stavby, odporučila aj predaj pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2, na ktorom je stavba postavená a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2, ktorá tvorí priľahlú plochu k stavbe.

  Žiadateľ uviedol, že počas jednania vie odprezentovať projekt, vizualizáciu atď. na mestskom zastupiteľstve.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti o d p o r ú č a predaj nehnuteľnosti a pozemkov žiadateľovi.

  Hlasovanie za predaj nehnuteľnosti a pozemkov : za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

 8. 8. Miloš Vater a manželka Petra, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16 - žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2.
  Zápisnica

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Miloš Vater a manželka Petra, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16 - o kúpu pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2.

  Časť pozemkov parcela C-KN č. 272/1 a parcela C-KN č. 493/1, ktoré chce žiadateľ kúpiť, je súčasťou oploteného areálu pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov a nachádza sa na nich betónový múr, ktorý tvorí ohradenie užívaného pozemku.

  Pozemky parcela C-KN č. 32 a parcela C-KN č. 33 užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom od augusta 2015 s nájomným vo výške 7,85 €/rok. Predtým mal na ne uzavretú nájomnú zmluvu otec žiadateľa Bernard Vater od roku 1995. Žiadateľ v žiadosti uviedol, že to bola krovinatá zarastená pôda, ktorú vyčistili a zistili, že sú tam základy starého domu. Nakoľko umiestnenie RD v ich vlastníctve neumožňuje mať vlastnú pivnicu (blízkosť potoka a jeho spodné vody), vybudovali si so súhlasom mesta pivnicu na žiadaných pozemkoch v roku 1981. Uviedol tiež, že by v budúcnosti chcel odkúpiť zvyšnú časť parcely C-KN č. 32.

  Nehnuteľnosti sa nachádzajú v Handlovej časť Nová Lehota oproti cintorínu.

  Právny stav : parcela E-KN č. 2573 – trvalý trávny porast o výmere 1450 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 226 – zastavaná plocha o výmere 140 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 174/1 – trvalý trávny porast o výmere 747 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 222 – zastavaná plocha o výmere 266 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová, parcela E-KN č. 223 – trvalý trávny porast o výmere 1219 m2 v k.ú. Nová Lehota zapísaná na LV č. 221 ako majetok mesta Handlová.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti o d r o č i l a tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o informáciu na kúpu pozemku v k. ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 m2 v rozsahu výmery 9 m2, nakoľko na predmetnú parcelu je uzavretá nájomná zmluva s p. Matiaškom a nájomca plánuje požiadať o kúpu pozemku.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti : za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0

 9. 9. Predaj stavby a pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže (Dom kultúry Nová Lehota) - V súvislosti so žiadosťou Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť stavbu súp. č. 63 – Dom kultúry postavenú na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela CKN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota, na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.
  Zápisnica

   

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Predaj stavby a pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže (Dom kultúry Nová Lehota) - V súvislosti so žiadosťou Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť stavbu súp. č. 63 – Dom kultúry postavenú na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota, na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.

  Mesto Handlová dalo vypracovať znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota ponúkaných nehnuteľností vo výške 88 532,58 € (stavba = 82 157,70 €, pozemok = 6 374,88 €). V popise stavby v znaleckom posudku je uvedené, že budova nie je v súčasnosti udržovaná. Údržba a opravy sa nevykonávajú. Vonkajšie povrchové úpravy vykazujú poškodenie. Krov a krytina vykazujú značné poruchy – evidentný priesak atmosferickej vlhkosti do interiéru budovy. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú pravidelne udržované. Vplyvom vandalizmu sú čiastočne rozbité sklenené výplne okien. Prvky dlhodobej životnosti vykazujú statické poruchy, v časti stropov a podhľadov je predpoklad skrytých vád a možných porúch vzhľadom k prenikajúcej vlhkosti. Budova bola daná do užívania v roku 1938, t.j. má 82 rokov.

  Žiadame komisiu o zaujatie stanoviska k predaju prebytočného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti o d r o č i l a tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené či bude zapezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty a na základe, ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti : za: 8 proti: 0 zdržal sa: 2

 10. 10. Branislav Job, trvalý pobyt Handlová, Dimitrovova 27/1 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 25 m2.
  Zápisnica

   

  Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti predložilo komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy žiadosť Branislav Job, trvalý pobyt Handlová, Dimitrovova 27/1 - o kúpu časti pozemku parcela CKN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 25 m2.

  Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej garáže.

  Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže.Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta.

  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, po prerokovaní predloženej žiadosti o d r o č i l a tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o informáciu k rezerve výstavby garáží v danej lokalite, ktorá bola spracovaná Ing. arch. Patrikom Juríčkom.

  Hlasovanie za odročenie žiadosti : za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

 11. 11. Rôzne
  Zápisnica

  Člen komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy a poslanec MsZ v Handlovej Ing. Litva žiadal o informáciu ohľadom opravy výtlkov v mestskej časti Morovno. Informáciu o oprave výtlkov v mestskej časti Morovno mu bude poslaná na jeho emailovú adresu v priebehu tohto týždňa z Oddelenia výstavby, ÚP, dopravy a OŽP.

Predsedal: Arpád Koszta
Prítomní
 • Lina Gregor
 • Viliam Húšťava
 • Ing. Arch. Patrik Juríček
 • Arpád Koszta
 • Ing. Blažej Litva
 • Ing. Ivan Makovinský
 • Radko Marget
 • Akad. arch. Rastislav Nemec
 • Ing. Kristián Riška
 • Bc. Deana Šťupáková
Ospravedlnení
 • Ing. Radoslav Ciglan
 • Dušan Klas
 • Ing. Juraj Medera
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2.
  Dôvodová správa

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2 . Žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej dvojgaráže. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta.

 2. 2. COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom Prievidza, A. Hlinku I. 437, IČO 00169005 - žiadosť o kúpu pozemku parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2 v k.ú. Handlová.
 3. 3. Ján Spevár, trvalý pobyt Handlová, Duklianska 524/38 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 4827/24 – orná pôda o výmere 375 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 100 m2.
 4. 4. Michal Dalibor Stoličný, trvalý pobyt Handlová, Mostná 19/11 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 500 m2.
 5. 5. Pavel Zaťko a manželka Helena, obaja trvalý pobyt Handlová, Žiarska 59 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 3177/2 – zastavaná plocha o výmere 555 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 450 m2.
 6. 6. Vladimír Piroška a manželka Milada, obaja trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 1796/30 - žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 2974/7 – záhrada o výmere 938 m2, parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2.
 7. 7. LDpharm, s.r.o., so sídlom Handlová, Mládežnícka 1852/9 - žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2.
 8. 8. Miloš Vater a manželka Petra, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16 - žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2, časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 2 m2, časť parcely C-KN č. 32 – záhrada o výmere 1130 v rozsahu výmery 207 m2 a parcela C-KN č. 33 – záhrada o výmere 276 m2.
 9. 9. Predaj stavby a pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže (Dom kultúry Nová Lehota) - V súvislosti so žiadosťou Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť stavbu súp. č. 63 – Dom kultúry postavenú na pozemku parcela C-KN č. 1 v k.ú. Nová Lehota a pozemku parcela CKN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 v k.ú. Nová Lehota, na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.
 10. 10. Branislav Job, trvalý pobyt Handlová, Dimitrovova 27/1 - žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 25 m2.
 11. 11. Rôzne