Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.04.2020 o 17:30 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Nastúpenie náhradníka za zaniknutý mandát miestneho poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 3. 3. Voľba predsedu komisie kultúrnej a sociálnej
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 4. 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - žiadosť o zaujatie stanoviska.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 5. 5. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 6. 6. Rôzne.
 7. 7. Interpelácie.
 8. 8. Záver.

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Nastúpenie náhradníka za zaniknutý mandát miestneho poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 3. 3. Voľba predsedu komisie kultúrnej a sociálnej
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 4. 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - žiadosť o zaujatie stanoviska.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 5. 5. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 6. 6. Rôzne.
 7. 7. Interpelácie.
 8. 8. Záver.