Mestská rada – Zasadnutie 12.05.2020 o 12:30 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 3. 3. Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií za rok 2019
  Predkladateľ: písomne – riaditeľky príspevkových organizácií
 4. 3a. Dom kultúry – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
 5. 3b. Mestská knižnica – Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 6. 4. Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 7. 5. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2019, Záverečný účet mesta Handlová za rok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, hlavná kontrolórka mesta
 8. 6. Návrh na odklad splátok návratných zdrojov financovania v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 a v nadväznosti na vývoj dlhovej služby mesta.
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 9. 7. Rozpočtové opatrenie – 3. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 10. 7a. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 11. 8. Rôzne
 12. 8a. Informácia o úprave cenníka za odvysielanie oznamov a spotov v mestskom rozhlase (Smernica primátora mesta č. 3/2013 o používaní mestského rozhlasu)
  Predkladateľ: ústne – Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 13. 8b. Informácia o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 14. 9. Diskusia
 15. 10. Záver
Prítomní
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Ing. Blažej Litva
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 3. 3. Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií za rok 2019
  Predkladateľ: písomne – riaditeľky príspevkových organizácií
 4. 3a. Dom kultúry – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
 5. 3b. Mestská knižnica – Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 6. 4. Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 7. 5. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2019, Záverečný účet mesta Handlová za rok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, hlavná kontrolórka mesta
 8. 6. Návrh na odklad splátok návratných zdrojov financovania v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 a v nadväznosti na vývoj dlhovej služby mesta.
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 9. 7. Rozpočtové opatrenie – 3. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 10. 7a. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 11. 8. Rôzne
 12. 8a. Informácia o úprave cenníka za odvysielanie oznamov a spotov v mestskom rozhlase (Smernica primátora mesta č. 3/2013 o používaní mestského rozhlasu)
  Predkladateľ: ústne – Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 13. 8b. Informácia o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 14. 9. Diskusia
 15. 10. Záver