Mestská rada – Zasadnutie 12.05.2020 o 12:30 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Zápisnica

   

  -        otvorenie 12. zasadnutia Mestskej rady mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 – 2022 (ďalej len MR) vykonala primátorka mesta, Mgr. Silvia Grúberová;

  -        konštatovala, že zasadnutia sa zúčastňujú všetci 6 členovia a teda MR je uznášaniaschopná;  

  -        za overovateľov zápisu z dnešného rokovania MR boli menovaní: Ing. Iveta Jurkovičová a JUDr. Ing. Jozef  Stopka;  

  -        predložený a doplnený program dnešného zasadnutia o bod 7A - Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová,  bol členmi MR schválený bez výhrad.    

 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 3. 2a. Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná
  Zápisnica
  • mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2;
  • žiadateľ má záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby murovanej dvojgaráže;
  • vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nemá k pozemku právny vzťah, nie je možné ho predávať ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade záujmu mesta o jeho predaj, je nutné tento realizovať v súlade so zákonom formou obchodnej verejnej súťaže;
  • nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej vedľa radovej zástavby garáží na sídlisku Morovnianska cesta;
  • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti neodporúča predaj časti pozemku žiadateľovi,
  • Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov neodporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2.

   

           Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. Všetci členovia MR sa stotožnili so stanoviskami komisií a odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

   

           UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Žiadosť Jozefa Nagya, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery 55 m2, z dôvodu výstavby murovanej dvojgaráže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ NESCHVÁLIŤ (všetci ZA): 

  Predaj majetku mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2 za účelom výstavby murovanej dvojgaráže v prospech Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7, v predloženom rozsahu.

 4. 2b. COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom Prievidza, A. Hlinku I., IČO 00169005
  Zápisnica
  • mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemku parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2 v k.ú. Handlová. Žiadateľ v žiadosti uviedol, že na predmetnom pozemku má záujem zachovať a udržiavať jestvujúce parkovacie miesta pre zákazníkov, nakoľko sa stal vlastníckom priľahlej budovy súp. č. 1919/1 postavenej na pozemku parcela C-KN č. 1436/276;
  • v rámci pripravovanej rekonštrukcie tohto objektu bude vybudovaná na I. NP predajňa potravín;
  • nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Ul. Morovnianska cesta;
  • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj pozemku žiadateľovi. Komisia odporúča žiadateľovi vypracovať projekt dopravného značenia, v ktorom bude dopravnou značkou určené využitie  parkovacích miest mimo prevádzkových hodín žiadateľa pre verejnosť, nakoľko v danej lokalite je nedostatok parkovacích miest;
  • Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj pozemku parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2 v k.ú. Handlová v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

   

  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. Všetci členovia MR sa stotožnili s odporučeniami komisií a odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

   

           UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Žiadosť COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom Prievidza, A. Hlinku I. 437, IČO 00169005, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to pozemok parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2, z dôvodu vytvorenia a udržiavania parkovacích miest pre zákazníkov predajne potravín a pre občanov mesta, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA): 

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť pozemok parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2 v k.ú. Handlová v prospech COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom Prievidza, A. Hlinku I. 437, IČO 00169005, z dôvodu vytvorenia a udržiavania parkovacích miest pre zákazníkov predajne potravín a pre občanov mesta za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – pozemku parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2 v k.ú. Handlová podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu vytvorenia a udržiavania parkovacích miest pre zákazníkov predajne potravín a pre občanov mesta ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.
 5. 2c. Ján Spevár, trvalý pobyt Handlová, Duklianska
  Zápisnica
  • mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 4827/24 – orná pôda o výmere 375 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 100 m2;
  • predmetný pozemok tvorí prístup k pozemku a stavbe rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa;
  • nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Sadovej ulici;
  • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj časti pozemku žiadateľovi;
  • Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 4827/24 – orná pôda o výmere 375 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca     100 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

   

  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. Všetci členovia MR sa stotožnili s odporučeniami komisií a odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

   

           UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Žiadosť Jána Spevára, trvalý pobyt Handlová, Duklianska 524/38 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 4827/24 – orná pôda o výmere 375 m2 v rozsahu výmery cca 100 m2 z dôvodu, že pozemok tvorí prístup k pozemkom a stavbe rodinnému domu v jeho vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 4827/24 – orná pôda o výmere 375 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 100 m2 v prospech Jána Spevára, trvalý pobyt Handlová, Duklianska 524/38 z dôvodu, že pozemok tvorí prístup k pozemkom a stavbe rodinnému domu v jeho vlastníctve, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 4827/24 – orná pôda o výmere 375 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 100 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu prístupu k pozemku a stavbe rodinného domu vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.
 6. 2d. Michal Dalibor Stoličný, trvalý pobyt Handlová, Mostná ul.
  Zápisnica
  • mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 500 m2;
  • žiadateľ má na pozemok uzavretú nájomnú zmluvu od 27.06.2019 s nájomným vo výške 20,48 €/rok s využitím na účel pastvy pre kone. O jeho kúpu má záujem za účelom výstavby prístrešku pre koňa, hospodárskej budovy na seno a krmivo a záhradnej chatky. Žiadateľ uviedol, že zvyšnú časť pozemku má záujem naďalej užívať na základe nájomnej zmluvy a v budúcnosti odkúpiť;
  • na  žiadaný pozemok nie je vybudovaný prístup cez mestské pozemky, žiadateľ využíva prístup cez vlastníka susedných pozemkov;
  • nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci;
  • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj časti pozemku s priradeným o časť pozemku parcely C-KN č. 2975/1 v rozsahu výmery o 500 m2   formou Obchodnej verejnej súťaže.
  • Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov stiahla predmetný bod z rokovania za účelom jeho doplnenia o stanovisko p. Stoličného, či má záujem o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 v k.ú. Handlová aj v rozsahu cca 1000 m2 a stanoviska vedenia mesta k predaju takýchto pozemkov.

  Všetci členovia MR sa stotožnili s odporučením Komisie ekonomickej a odporučili prijať nasledovné uznesenie:  

           UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Žiadosť Michala Dalibora Stoličného, trvalý pobyt Handlová, Mostná 19/11 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v rozsahu výmery 500 m2, ktorý užíva na základe nájomnej zmluvy s mestom, z dôvodu výstavby prístrešku pre koňa, hospodárskej budovy na seno a krmivo a záhradnej chatky, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA (všetci ZA): 

  Na základe odporučenia Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov stiahnuť predmetný bod z rokovania, doplniť žiadosť o stanovisko p. Stoličného, či má záujem o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 2975/1 v k.ú. Handlová aj v rozsahu cca 1000 m2 a o stanoviska vedenia mesta k predaju takýchto pozemkov. Takto doplnený materiál opätovne prerokovať v komisiách, MR a MsZ.

 7. 2e. Vladimír Piroška a manželka Milada, obaja trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta
  Zápisnica
  • mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 2974/7 – záhrada o výmere 938 m2, parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2;
  • žiadatelia užívajú predmetné pozemky na základe nájomnej zmluvy s mestom od roku 2002 s nájomným v súčasnosti vo výške 114,52 €/rok s využitím na účel záhrady a umiestnenia záhradnej chatky. V žiadosti uviedli, že majú záujem o kúpu pozemkov za účelom usporiadania stavu užívacieho so stavom právnym a za účelom zmeny chatky na rodinný dom;
  • nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci;
  • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj pozemkov žiadateľom;
  • Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 2974/7 – záhrada o výmere 938 m2, parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2 v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. Všetci členovia MR sa stotožnili s odporučeniami komisií a odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Žiadosť Vladimíra Pirošku a manželky Milady, obaja trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 1796/30 o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 2974/7 – záhrada o výmere 938 m2, parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2, z dôvodu usporiadania stavu užívacieho so stavom právnym, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):

  a)Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 2974/7 – záhrada o výmere 938 m2, parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2 v prospech Vladimír Piroška a manželka Milada, obaja trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 1796/30, z dôvodu usporiadania stavu užívacieho so stavom právnym za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 2974/7 – záhrada o výmere 938 m2, parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu dlhodobého užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady a výstavby záhradnej chatky vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.

 8. 2f. Pavel Zaťko a manželka Helena, obaja trvalý pobyt Handlová, Žiarska 59
  Zápisnica
  • mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku parcela C-KN č. 3177/2 – zastavaná plocha o výmere 555 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 450 m2;
  • žiadatelia v žiadosti uviedli, že o predmetný pozemok sa starajú od roku 1971, platia zaň z nehnuteľnosti a vedie cez neho prístupová cesta k rodinnému domu v ich vlastníctve;
  • nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na hornom konci v blízkosti autobusovej zastávky;
  • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj časti pozemku žiadateľom;
  • Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj časti pozemku parcela C-KN č. 3177/2 – zastavaná plocha o výmere 555 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 450 m2 v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. Všetci členovia MR sa stotožnili s odporučeniami komisií a odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

   

           UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Žiadosť Pavla Zaťka a manželky Heleny, obaja trvalý pobyt Handlová, Žiarska č. 59 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 3177/2 – zastavaná plocha o výmere 555 m2 v rozsahu výmery cca 450 m2, z dôvodu dlhodobého užívania a prístupu k rodinnému domu v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 3177/2 – zastavaná plocha o výmere 555 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 450 m2 v prospech Pavel Zaťko a manželka Helena, obaja trvalý pobyt Handlová, Žiarska č. 59 z dôvodu dlhodobého užívania a prístupu k rodinnému domu v ich vlastníctve za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 3177/2 – zastavaná plocha o výmere 555 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 450 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu dlhodobého užívania a prístupu k rodinnému domu vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.
 9. 2g. LDpharm, s.r.o., so sídlom Handlová, Mládežnícka ul., IČO 52808831
  Zápisnica
  • úvodom komentára k predloženej žiadosti o kúpu stavby súp. č. 1652 – kolkáreň pripomenula genézu nakladania s týmto objektom bývalej kolkárne, ktorý je od septembra roku 2014 nevyužívaný.  Budova bola daná do užívania v roku 1968;
  • zámerom predaja stavy (kolkárne) a príslušných pozemkov sa zaoberalo MsZ od roku 2015. Prvá obchodná verejná súťaž s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 136 000,00 € bola schválená a vyhlásená v marci 2015. Mesto však v termíne neobdržalo žiadny súťažný návrh. Na odporučenie mestskej rady (MR) a MsZ z mája 2015 sa obchodná verejná súťaž konala v termíne od 01.06.2015 do 30.09.2015 opakovane s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 136 000,00 € s termínom do 09/2015. Mesto však opäť neobdržalo žiadny súťažný návrh. Vzhľadom na neúspešnosť druhej obchodnej verejnej súťaže bolo ďalšie nakladanie so stavbou kolkárne predložené už len na prerokovanie do Komisie ekonomickej, ktorá na zasadnutí v 10/2015 odporučila vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou zníženou o 25%, t.j. vo výške 102 000,00 €.  S týmto odporučením sa síce MR nezhodla, ale MsZ na zasadnutí dňa 29.10.2015 schválilo vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou vo výške 102 000,00 eur so zachovaním ostatných podmienok podľa schválenej obchodnej verejnej súťaže. Súťaž bola vyhlásená v trvaní od 04.11.2015 do 04.12.2015, no opäť nebol v termíne predložený žiadny súťažný návrh. MR na zasadnutí dňa 12.01.2016 odporučila ešte raz zverejniť v rámci mestských komunikačných kanálov ponuku na odpredaj predmetných nehnuteľností s kúpnou cenou vo výške 102 000,00 €. Na ponuku však nikto nereagoval;
  • v súvislosti s novou žiadosťou o kúpu kolkárne dalo mesto vypracovať nový znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností vo výške 95 961,73 € (stavba = 49 364,05 €, pozemky = 46 597,68 €);
  • žiadateľ v žiadosti uviedol, že má záujem o kúpu predmetnej stavby za účelom jej kompletnej rekonštrukcie. V zrekonštruovanej budove by chcel vytvoriť zdravotnícke zariadenie, lekárske ambulancie, verejnú lekáreň, bufet – kaviareň a voľný priestor na prípadné ďalšie prenajímanie. Uviedol tiež, že vzhľadom na technický stav objektu a výšku ich investície môžu mestu uhradiť kúpnu cenu vo výške 70 000,00 €.  Žiadateľ uviedol, že počas jednania vie odprezentovať projekt, vizualizáciu atď. na mestskom zastupiteľstve.
  • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporúča predaj nehnuteľnosti a pozemkov žiadateľovi;
  • Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov neodporúča predaj za kúpnu cenu vo výške 70 000,00 € v prospech žiadateľa, ale odporúča predaj na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 95 961,73 €.

   

  Po krátkej diskusií sa všetci členovia MR zhodli s odporučením Komisie ekonomickej a teda odporučili schváliť zámer predaja predmetného prebytočného majetku formou obchodnej verejnej súťaže, ktorý považujú za najtransparentnejší.

   

           UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Žiadosť LDpharm, s.r.o., so sídlom Handlová, Mládežnícka 1852/9, IČO 52808831, o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2, z dôvodu kompletnej rekonštrukcie stavby, vytvorenia zdravotníckeho zariadenia, lekárskych ambulancií a verejnej lekárne, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA): 

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnu cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 96 000,00 €, v predloženom rozsahu.
 10. 2h. Predaj stavby a pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže (Dom kultúry Nová Lehota)
  Zápisnica
  • v súvislosti so žiadosťou Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť túto stavbu s príslušným pozemkom na predaj formou obchodnej verejnej súťaže;
  • podľa znaleckého posudku, ktorý dalo vypracovať mesto, bola stanovená všeobecná hodnota ponúkaných nehnuteľností vo výške 88 532,58 € (stavba = 82 157,70 €, pozemok = 6 374,88 €);
  • zdôraznila, že budova, ktorá má 82 rokov,  nie je v dobrej kondícii, nie je v súčasnosti udržovaná, údržba a opravy sa nevykonávajú. Vonkajšie povrchové úpravy vykazujú poškodenie. Krov a krytina vykazujú značné poruchy – evidentný priesak atmosferickej vlhkosti do interiéru budovy. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú pravidelne udržované. Vplyvom vandalizmu sú čiastočne rozbité sklenené výplne okien. Prvky dlhodobej životnosti vykazujú statické poruchy, v časti stropov a podhľadov je predpoklad skrytých vád a možných porúch vzhľadom k prenikajúcej vlhkosti;
  • komisie boli požiadané o zaujatie stanoviska k návrhu predaja prebytočného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže;
  • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odročila tento bod do najbližšej komisie, ktorá sa uskutoční 25.05.2020, z dôvodu doplnenia žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty a na základe, ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné;
  • Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj predmetných nehnuteľností na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom.

  Po krátkej diskusií sa všetci členovia MR zhodli s odporučením Komisie výstavby a odporučili stiahnuť tento bod z rokovania a opätovne ho prerokovať až po predložení stanoviska Komisie výstavby, ktorá sa k predmetnému vyjadrí až po doplnení žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené, či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty, a na základe ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné.

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Návrh na predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a pozemok parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA (všetci ZA): 

  Na základe odporučenia Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy stiahnuť tento bod z rokovania a opätovne ho prerokovať až po predložení stanoviska Komisie výstavby, ktorá sa k predmetnému vyjadrí až po doplnení žiadosti o koncept, v ktorom bude uvedené, či bude zabezpečená občianska vybavenosť pre obyvateľov Novej Lehoty, a na základe ktorého sa uvedená stavba a pozemok budú javiť ako nadbytočné.

 11. 2ch. Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota
  Zápisnica
  • mesto obdržalo žiadosť o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba rodinného domu súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2;
  • predmetné nehnuteľností užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom od roku 2001 – stavba a od roku 2015 – pozemok parcela C-KN č. 182/3;
  • nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej časť Nová Lehota vedľa štátnej cesty;
  • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy v 11/2019 neodporučila  predaj nehnuteľnosti a pozemkov žiadateľovi;
  • Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov v 02/2020 stiahla predmetný bod z rokovania za účelom obhliadky stavby rodinného domu súp. č. 3 v k.ú. Nová Lehota v teréne s tým, že jeho predajom sa bude zaoberať na nasledujúcom zasadnutí komisie. Komisia tiež žiada Mestský bytový podnik Handlová, s.r.o. o predloženie materiálu, v ktorom bol spracovaný stav budov vo vlastníctve mesta. Opätovne prerokovala žiadosť Komisia ekonomická v 05/2020 s odporučením predať predmetnú stavbu a pozemky v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

   

  Po krátkej diskusií sa 5 členovia MR (Ing. Litva bol PROTI) zhodli s odporučením Komisie ekonomickej a taktiež odporučili schváliť zámer predaja predmetného majetku formou osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a to najmä s ohľadom na stav nehnuteľnosti, pričom vzhľadom na miesto, kde sa predmetné nehnuteľnosti nachádzajú (sústredenie na okraj celistvej plochy), predmetný predaj neznemožní v budúcnosti prípadnú IBV o ktorej hovorila Komisia ekonomická. 

   

           UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

           MR BERIE NA VEDOMIE:  

  Žiadosť Ladislava Tokára, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemkov parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2, z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (5 členovia ZA, 1 člen PROTI): 

  1. Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 v prospech Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
  2. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu.
 12. 3. Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií za rok 2019
  Predkladateľ: písomne – riaditeľky príspevkových organizácií
  Zápisnica

  V rámci tohto bodu rokovania predložili riaditeľky Domu kultúry mesta Handlová a Mestskej knižnice mesta Handlová Mgr. Jarmila Žišková a Mgr. Daniela Mikulášová výsledky hospodárenia svojich mestských príspevkových organizácií za rok 2019. Materiály obdržali všetci členovia MR písomne a po stručnom komentári oboch riaditeliek prijali bez výhrad nasledovné uznesenia:

  B/      Dom kultúry mesta Handlová

          

           UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Dom kultúry mesta Handlová za rok 2019 predložené Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):

  • výsledky hospodárenia DK MH za rok 2019,

  • prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti DK MH vo výške 2 483,13 Eur a vo vedľajšej hospodárskej činnosti vo výške 446,49 Eur presunúť do rezervného fondu (účet 421) a následne zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia,

  • zapojený finančný prebytok k 31.12.2019 na bankových účtoch hlavnej činnosti 4 231,13 Eur, v pokladnici hlavnej činnosti 431,32 Eur, na bankovom účte VHČ 1 079,11a v pokladnici VHČ 400,62 Eur do rozpočtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie na rok 2020.

   B/      Mestská knižnica  

    

            UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

   MR BERIE NA VEDOMIE: 

   Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská knižnica Handlová za rok 2019 predložené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

   MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):

  • výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,

  • záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

    

 13. 3a. Dom kultúry – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
  Zápisnica

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Dom kultúry mesta Handlová za rok 2019 predložené Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):

  • výsledky hospodárenia DK MH za rok 2019,

  • prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti DK MH vo výške 2 483,13 Eur a vo vedľajšej hospodárskej činnosti vo výške 446,49 Eur presunúť do rezervného fondu (účet 421) a následne zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia,

  • zapojený finančný prebytok k 31.12.2019 na bankových účtoch hlavnej činnosti 4 231,13 Eur, v pokladnici hlavnej činnosti 431,32 Eur, na bankovom účte VHČ 1 079,11a v pokladnici VHČ 400,62 Eur do rozpočtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie na rok 2020.

 14. 3b. Mestská knižnica – Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
  Zápisnica

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská knižnica Handlová za rok 2019 predložené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.

  MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):

  • výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,

  • záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

 15. 4. Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Ing. Peter Mendel:

  • v rámci komentára k predloženej správe uviedol nasledovné:

  • na

  • inventarizačné práce v účtovných jednotkáchsa realizovali v súlade so Smernicou pre vykonanie inventarizácie č. 5/2016, ktorá má rozpracované hlavné zásady, harmonogram pre jej vykonanie,požadovaný spôsob vypracovania inventarizačných zápisov, formu a prílohy  inventúrnych súpisov, ďalšieodporúčané pokyny a postupy;

  • za vykonanie inventarizácie a dodržanie smernice a termínov jej vykonania zodpovedali štatutárni zástupcovia mestských organizácií,vedúci organizačných zložiek MsÚ a štatutárni zástupcovia subjektov, ktorým mesto zverilo svoj majetok do správy príp. dalo svoj majetok donájmu alebo do výpožičky;

  • v správe ústrednej inventarizačnej komisie je konštatované, že zistené neboli žiadne nedostatky závažného charakteru. Drobné nezrovnalosti a nedostatky, ktoré boli počas inventarizácie včas zistenésa odstraňovali v priebehu procesu realizácie a preberania podkladov od účtovných jednotiek;

  • výsledkom uskutočnenej inventarizácie majetku boli viaceré návrhy štatutárnych zástupcov mestských organizácií a ďalších vedúcich organizačných jednotiek na vyradenie, príp. presuny majetku, ktoré bude operatívne posudzovať likvidačná komisia menovaná primátorkou mesta.

    

   Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. Všetci členovia MR odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

    

            UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

   MR BERIE NA VEDOMIE: 

   Inventarizáciu za rok 2019, predloženú Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ, bez výhrad.

   MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):

   Inventarizáciu majetku mesta Handlová za rok 2019 v predloženom rozsahu.

    

    

 16. 5. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2019, Záverečný účet mesta Handlová za rok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, hlavná kontrolórka mesta
  Zápisnica

  Ing. Peter Mendel:

  • v rámci rozsiahlejšieho komentára k hospodáreniu mesta za rok 2019 uviedol nasledovné skutočnosti:

  • finančné hospodárenie mesta sa odvíjalo od schváleného rozpočtu na rok 2019 a jeho ôsmich zmien osemkrát;

  • schválený rozpočet po poslednej zmene predstavoval príjmy a výdavky celkom vo výške 13 433 121,- EUR;

  • postupne predstavil jednotlivé časti materiálu, ktoré tvoria: rozbor plnenia príjmov, rozbor čerpania výdavkov, prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia, tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov, bilancia aktív a pasív k 31.12.2019, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019, údaje o hospodárení príspevkových organizácií, prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z., údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, finančné usporiadanie finančných vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí, rozpočtom VÚC a záver hodnotí plnenie programov mesta;

   1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019:

   -        z rozpočtovaných celkových príjmov 13 433 121,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 13 075 261,68 EUR, čo predstavuje 97,3 % plnenie;

   -        z rozpočtovaných bežných príjmov 11 807 269,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 621 607,24 EUR, čo predstavuje 98,4 % plnenie;

   Bežné príjmy:  

   a)       daňové príjmy -   z predpokladanej finančnej čiastky v sume 6 435 181,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 6 405 635,21 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,5 % (Daň z nehnuteľností, Daň za psa, Daň z ubytovania, Daň za užívanie verejného priestranstva, Daň za nevýherné hracie prístroje, Sankcie uložené v daňovom konaní, Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad);

   b)      nedaňové príjmy - schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene bol 706 805,- EUR, skutočnosť k 31. 12. 2019 bola 693 838,96 EUR, čo predstavuje 98,2% plnenie (Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, Administratívne poplatky a iné poplatky a platby, Pokuty, penále a iné sankcie, Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb);

   c)       iné nedaňové príjmy - z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 45 925,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 67 524,39 EUR, čo predstavuje 147,0 % plnenie;

   d)      prijaté granty a transfery - z rozpočtovaných grantov a transferov 3 669 292,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 513 980,17 EUR, čo predstavuje 95,8 % plnenie. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom;

   Kapitálové príjmy:

  • z rozpočtovaných kapitálových príjmov 153 193,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 158 436,92 EUR, čo predstavuje 103,4 % plnenie;

  • nedaňové príjmy - z rozpočtovaných 37 749,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 42 991,41 EUR, čo predstavuje 113,9 % plnenie (Príjem z predaja kapitálových aktív, Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív);

  • granty a transfery - z rozpočtovaných 115 444,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 115 445,41 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie;

   Príjmové finančné operácie:

  • z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 844 852,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 763 940,80 EUR, čo predstavuje90,4 % plnenie ( príjmy z transakcii s finančnými aktívami, Finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov, prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov);

  • prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - rozpočtované bankové úvery a výpomoci vo výške 474 018,00 EUR v čerpaní 393 206,25 EUR s plnením na 83,0 %. Na skutočnom čerpaní sa podieľali úvery a to na projekt „Zlepšenie kompetencií kľúčových kompetencii žiakov ZŠ Školská“ a zvýšený kontokorent na 300 000,00 EUR;

   2. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

  • z rozpočtovaných bežnýchpríjmov 627 807,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 531 276,82 EUR, čo predstavuje84,6 % plnenie (ZŠ Mierové námestie, ZŠ Morovnianska cesta, ZŠ Školská, ŠJ Mierové námestie, ŠJ Morovnianska cesta, ŠJ Školská, ŠKD Mierové námestie,

   ŠKD Morovnianska cesta, ŠKD Školská, Materská škola SNP, ŠJ MŠ SNP, Centrum voľného času, Základná umelecká škola);                                                        

   3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019:  

  • z rozpočtovaných celkových výdavkov 13 433 121,00 EUR bolo skutočne čerpanék 31.12.2019 v sume12 964 191,65 EUR, čo predstavuje 96,5 % čerpanie.

   Bežné výdavky bez školstva

  • z rozpočtovaných bežných výdavkov 6 205 330,00 EUR bolo skutočne čerpanék 31.12.2019 v sume 6 076 922,07 EUR, čo predstavuje 97,9 % čerpanie. Konkrétne poukázal na niektoré vybrané položky bežného rozpočtu uvedené podrobne v predloženom materiáli;

   Kapitálové výdavky

  • z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 939 040,00 EUR bolo skutočne čerpanék 31.12.2019 v sume 856 210,72 EUR, čo predstavuje 91,2 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému, rekonštrukcia mestských komunikácii, prípravná a projektová dokumentácia na projekt „Detské jasle“, nákup interiérovej pece na peletypre DK Morovno, projekt „Hrubá zaškolenosť“ (školstvo), nákup prevádzkových strojov pre školské jedálne (školstvo), projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov ZŠ Školská“ (školstvo);

   Výdavkové finančné operácie

  • z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 227 073,00 EUR bolo skutočne čerpanék 31.12.2019 v sume 1 226 971,80 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky finančného rozpočtu patrí: splácanie finančného prenájmu za osobné motorové vozidlo, účasť na majetku FIN.M.O.S., splácanie úveru na rekonštrukciu komunikácií, splácanie istín zo ŠFRB, splácanie istín z dodávateľských úverov;

   4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

  • z rozpočtovaných bežnýchvýdavkov 5 061 678,00 EUR bolo skutočne čerpanék 31.12.2019 v sume 4 804 087,06 EUR, čo predstavuje 94,9 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu;

   5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019:

  • prebytok rozpočtu v sume 111 070,03 upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 89 558,09 EURje navrhnuté použiť vo výške 21 511,94 EUR na tvorbu rezervného fondu;

   6. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

  • mesto v súlade s platnou legislatívou vytvára nasledovné fondy: Rezervný fond, Sociálny fond, Fond životného prostredia a Fond rozvoja bývania,

   7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

  • Stav záväzkov a úverov k 31. 12. 2019 je spracovaný v tabuľkovej forme. Záväzky vo výške 9 734 209,08 EUR boli evidované všetky v lehote splatnosti (žiadny po lehote splatnosti). Stav úverov k 31.12.2019 bol nasledovný:

   

  Veriteľ

   

  Účel

  Výška poskytnutého úveru

  Ročná splátka istiny

  za rok 2019

  Ročná splátka úrokov

  za rok 2019

  Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019

  Rok

  splatnosti

   

  ŠFRB

  NB Ligetská

  641 107,35

  21 122,17

  4 335,71

  345 970,01

  2034

  ŠFRB

  NB Železničiarska

  2 203 279,56

  71 315,12

  13 724,56

  1 318 998,50

  2036

  ŠFRB

  NB Dimitrovova

  1 660 973,16

  51 801,78

  12 306,42

  1 189 252,07

  2040

  ŠFRB

  NB Mostná I.

  1 843 916,80

  56 830,40

  14 338,84

  1 387 558,79

  2041

  ŠFRB

  NB Mostná II.

  1 820 876,00

  55 547,50

  14 932,42

  1 427 176,49

  2042

  SLSP a.s.

  Refinancovanie

  1 350 169,14

  159 960,00

  7 427,04

  736 989,14

  2022

  SLSP a.s.

  Záväzky Hater

  191 908,31

  17 148,00

  1 827,01

  130 461,31

  2022

  SLSP a.s.

  Záväzky HANT

  390 895,21

  34 930,80

  3 721,33

  265 726,51

  2022

  SLSP a.s.

  Záväzky TMG

  305 000,00

  27 254,76

  2 903,64

  207 337,11

  2022

  SLSP a.s.

  Záväzky SAD

  308 687,68

  27 584,64

  2 938,72

  209 842,72

  2022

  SLSP a.s.

  Rekonštrukcia MK

  1 000 000,00

  99 996,00

  5 186,55

  800 008,00

  2027

  • Mesto priebežne počas roky využívalo kontokorentný úver vo výške 300 000,00 EUR;

  • V rámci povinnosti mesta dodržiavať pravidlá používania návratných zdrojov financovania uviedol, že mesto môže

  • celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (mesto dosahuje hodnotu 16,34%) a

  • suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu (mesto dosahuje hodnotu 8,92%, čím možno konštatovať, že obe zákonné podmienky boli splnené;

   8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií:

  • mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

  • Dom kultúry Handlová - celkové náklady 505 840,96 EUR, celkové výnosy 508 770,58 EUR t.j. hospodársky výsledok – zisk2 929,62 EUR;

  • Mestská knižnica Handlová - celkové náklady 119 209,29 EUR, celkové výnosy 114 461,65 EUR t.j. hospodársky výsledok – strata 4 747,64 EUR;

  • Plaváreň Handlová - celkové náklady 101 064,78 EUR, celkové výnosy 101 305,13 EUR t.j. hospodársky výsledok – zisk 240,35 EUR;

   9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.:

  • mesto v roku 2019 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 6/2007 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, ako aj transfery primátorky mesta (bežné výdavky) spolu vo výške 133 750,- EUR. Poskytnuté boli pre: KŠG Handlová , o. z., ŠBK Handlová , o. z., Olympijský klub Prievidza, o. z, Plavecký klub Handlová , o. z., Horolezecký klub Prometeus, o. z, MFK Baník Handlová, o. z., MBK Handlová, o. z, DAZYA, o. z.K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2019 o dotáciách z rozpočtu mesta;

   11. Finančné usporiadanie vzťahov:

  • v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC;

   12. Hodnotenie plnenia programov obce:

  • Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu tvorí prílohu č. 1 Záverečného účtu.

  • záverom komentára informoval o správe audítora, ktorou bolo konštatované bezvýhradné stanovisko k takto zostavenému a koncipovanému záverečnému účtu mesta,

  • komentár Ing. Mendela doplnila aj hlavná kontrolórka mesta, ktorá konštatovala zákonnosť a odporučila MsZ predložené schváliť bez výhrad.

    

   Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. Všetci členovia MR odporučili prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

    

    

            UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  • Záverečný účet s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019 predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ bez výhrad,
  • správu hlavnej kontrolórky mesta a jej stanovisko k Záverečnému účtu s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019.

            MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA): 

            Záverečný účet s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019 bez výhrad,

  • použitie finančného prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 21 511,94 EUR za rok 2019, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu.

 17. 6. Návrh na odklad splátok návratných zdrojov financovania v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 a v nadväznosti na vývoj dlhovej služby mesta.
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Ing. Peter Mendel:

  • v rámci tohto bodu rokovania predložil návrh na odklad splátok úverov ŠFRB v trvaní 6 mesiacov a návrh na odklad splátok komerčných úverov v trvaní 3 mesiace, poskytnutých ako návratné zdroje financovania, ktoré sú premietnuté v treťom rozpočtovom opatrení;

  • pre rok 2020 mesto v schválenom rozpočte počíta s úhradou splátok dlhovej služby za všetky návratné zdroje financovania vo výške 709 547,00 EUR (istina 625 972,00 EUR, úrok 83 575,00 EUR).Táto čiastka nezahrňuje splátku úrokov a istiny kontokorentu. Vzhľadom na pretrvávajúce ťažkosti vo vývoji cash flow a v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 a jej možnými dopadmi na príjmy, mesto pristupuje k viacerým opatreniam vo finančnej oblasti s dopadom na rozpočet mesta. Jedným z nich je aj možnosť využitia legislatívnej úpravy prijatej vládou na možnosť odkladu splátok úverov tak pre fyzické ako aj pre právnické osoby. Na základe zváženia danej situácie je mesto v stave, kedy chce požiadať o odklad splátok dlhovej služby;

  • ako presne postupovať pri odklade splátok úverov zo strany obcí je momentálne v schvaľovaní na MF SR. Základnými princípmi, ktoré pre odklad splátok budú, či v súvislosti s pandémiou COVID-19, predstavuje pokles výberu nájomného aspoň 40 % z celkového objemu mesačnej splátky úveru. Druhou podstatnou črtou je, že ŠFRB bude požadovať zdokladovanie poklesu výberu nájomného z dôvodu poklesu príjmov nájomníkov spôsobených pandémiou COVID-19 a to kópiami výpisov bankových účtov obce príp. správcu vyberajúceho nájom;

  • dopad odkladu splátok návratných zdrojov financovania na dlhovú službu mesta definovanú v zmysle platnej legislatívy nebude negatívny tj. celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných zdrojov financovania,vrátane úhrady výnosov asuma splátokzáväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu;

  • záverom komentára informoval o stanovisku Komisie ekonomickej, ktorá predložený návrh odporučila schváliť

    

   Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. Všetci členovia MR odporučili vzhľadom na súčasnú situáciu prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

    

   UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

   MR BERIE NA VEDOMIE:

   Návrh na odklad splátok úverov ŠFRB v trvaní 6 mesiacov poskytnutých ako návratné zdroje financovania s odôvodnením dopadov na dlhovú službu mesta v zmysle :

  • Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/351/2004 zo dňa 17.8. 2004 na výstavbu nájomných bytov – 36 b. j. ul. Ligetská,

  • Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/1212/2004 zo dňa 27.6. 2006 na výstavbu nájomných bytov – 66 b. j. ul. Železničiarska,

  • Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/276/2010 zo dňa 7.5. 2010 na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Dimitrovova,

  • Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/321/2011 zo dňa 7.5. 2011na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Mostná I.,

  • Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/330/2012 zo dňa 25.6. 2012na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Mostná II.,

             predložený Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia, bez výhrad.

             MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA): 

             Odklad splátok úverov ŠFRB v trvaní 6 mesiacov poskytnutých ako návratné zdroje financovania s odôvodnením dopadov na dlhovú službu mesta v zmysle :

  • Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/351/2004 zo dňa 17.8. 2004 na výstavbu nájomných bytov – 36 b. j. ul. Ligetská,

  • Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/1212/2004 zo dňa 27.6. 2006 na výstavbu nájomných bytov – 66 b. j. ul. Železničiarska,

  • Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/276/2010 zo dňa 7.5. 2010 na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Dimitrovova,

  • Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/321/2011 zo dňa 7.5. 2011na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Mostná I.,

  • Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/330/2012 zo dňa 25.6. 2012na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Mostná II.,

   v predloženom rozsahu.

   MR BERIE NA VEDOMIE:

   Návrh na odklad splátok komerčných úverov v trvaní 3 mesiace, poskytnutých ako návratné zdroje financovania s odôvodnením dopadov na dlhovú službu mesta, v zmysle úverových zmlúv so SLSP, a. s., a to :

  • Zmluvy o úvere č. 515/AU/15 zo dňa 16.12. 2015 na splatenie zostatkov istín troch investičných úverov v inej banke (refinancovanie),

  • Zmluvy o úvere č. 437/CC/17zo dňa 2.6. 2017 na financovanie výdavkov súvisiacich s realizáciou rekonštrukcie mestských komunikácii,

             predložený Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia, bez výhrad.

             MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA): 

             Odklad splátok komerčných úverov v trvaní 3 mesiace, poskytnutých ako návratné zdroje financovania s odôvodnením dopadov na dlhovú službu mesta, v zmysle úverových zmlúv so SLSP, a. s., a to :

  • Zmluvy o úvere č. 515/AU/15 zo dňa 16.12. 2015 na splatenie zostatkov istín troch investičných úverov v inej banke (refinancovanie),

  • Zmluvy o úvere č. 437/CC/17zo dňa 2.6. 2017 na financovanie výdavkov súvisiacich s realizáciou rekonštrukcie mestských komunikácii,

   v predloženom rozsahu.

 18. 7. Rozpočtové opatrenie – 3. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

  Primátorka mesta, Ing. Peter Mendel:

  • v úvode komentára pripomenuli májové poslanecké stretnutie, na ktorom boli prítomní poslanci detailne informovaní ekonomickej situácii mesta ako aj o situácií s hotovosťou mesta. Prijatie 3. zmeny rozpočtu je nevyhnutným krokom najmä s ohľadom na prognózu zníženia podielovej dane, ako hlavný zdroj príjmov;

  • primátorka mesta informovala, že mesto od druhej polovice mesiaca 03/2020 prijalo viaceré úsporné opatrenia tak, aby sa situáciu podarilo ustáť. Patria k nim aj pozastavené dotácie klubom, združeniam, pozastavené všetky kultúrno-spoločenské podujatia do konca 08/2020, menšie či väčšie investície, projekty atď. Každý výdavok musí prejsť posúdením vedúceho ekonomického oddelenia, prednostom a primátorkou mesta. MHD funguje taktiež v obmedzenom režime (sme v sobotnom režime) s tým, že od zajtra t.j. 13.05.2020 sa prechádza na prázdninový režim. V úspornom režime funguje aj verejné osvetlenie (svieti každá druhá lampa).Zamestnanci mestských organizácií CVČ, Dom kultúry, Knižnica, ktoré museli byť pre pandémiu uzatvorené, ostali doma na 80% platu. Mestská knižnica začala svoju činnosť opäť od pondelka 11.05.2020. Zamestnanci mesta (MsÚ, MsP, DK, Knižnica) sa v zmysle šetrenia vzdali svojich polročných odmien v zmysle Kolektívnej zmluvy. Od 05/2020 došlo po dohode so zástupcami zamestnancov aj k zmene pracovného času (týždenný pracovný fond) zamestnancov MsÚ, ktorý sa z dôvodu šetrenia skrátil na 4 pracovné dni (pondelok – štvrtok), čo predstavuje pokles mzdy na 80% pôvodného platu. Tento režim je zatiaľ nastavený na dva mesiace t.j. máj a jún 2020, pričom v mesiaci jún sa situácia opäť vyhodnotí a zváži sa ďalšie nastavenie podľa finančných možností mesta. Za všetky prijaté solidárne opatrenia zo strany zamestnancov, či štatutárov mestských organizácií a spoločností vyjadrila osobné poďakovanie. Primátorke mesta, zástupcovi primátorky mesta a hlavnej kontrolórke mesta , ktorí sú odmeňovaní v inom režime, sa pracovný fond nezmenil a pracujú aj v piatok. Napriek tomu sa zástupca primátorky mesta vzdal odmien za členstvo v MR do konca kalendárneho roka, hlavná kontrolórka mesta sa vzdala 15% odmeny z mesačného platu. Denne sa z dôvodu neustáleho vyhodnocovania situácie sleduje stav účtov. Úspora je v mzdových nákladov dosahovaná aj vďaka čerpaniu OČR a PN zamestnancov. Ďalej sa riešia možnosti odkladu splátok úverov (už bolo dnes prerokované) a faktúr od dodávateľov ako SAD, a. s., B. T. I., FIN. M.O.S,Strabag. Pri záväzkoch voči spol. Strabag upresnila že v zmysle faktúry z 01/2020 dlhuje mesto firme cca. 105 tis. EUR, ktorý sa rieši návrhom splátkového kalendára, no doručená bude mestu ešte jedna záverečná faktúra v hodnote cca. 60 tis. EUR. Mesto je ďalej povinné uhradiť splátku pokuty za Senior centrum vo výške cca.174 tis. EUR, ktorá sa tiež bude riešiť žiadosťou o splátky. Dôležitým príjmom v rozpočte mesta sú tieto mesiace dane a poplatky. Prvý týždeň sa vybralo takmer 100 tis. EUR, no mnoho firiem, či obyvateľov požiadali o rozloženie vyrubeného poplatku a daní na splátky. Ďalším dôležitým príjmom je podielová daň, ktorá ešte v mesiaci 04/2020 bola v znesiteľnej výške, no prognózy na mesiace máj a jún avizujú jej zníženie o takmer 11%. V mesiaci 05/2020 tak očakávamecca. 316 tis. EUR, ktoré budú postačovať len na fixné náklady mesta. Prostredníctvom Únie miest sa vyvíjajú aktivity smerujúce k návrhom konkrétnych priamych, či nepriamych opatrení adresovaných Ministerstvu financií SR. T. č. sa čaká na výsledky rokovaní. Určité kompenzácie sú prijaté pre materské školy, čo mestu pomôže, no stále nie sú upresnené pravidlá a postupy. Rovnako sa od začiatku situácie rokuje a hľadajú sa riešenia so všetkými štatutármi našich škôl a školských zariadení, ako aj materskou školou, no tieto rokovania boli veľmi náročné.

    

   Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu 3. zmeny rozpočtu žiadne pripomienky. Všetci členovia MR odporučili, vzhľadom na súčasnú situáciu, prijať uznesenie podľa predloženého návrhu.

    

   UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

   MR BERIE NA VEDOMIE: 

   Rozpočtové opatrenie mesta Handlová č. 3 – zmenu rozpočtu mesta Handlová na rok 2020, predložené z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová, bez výhrad.

   MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ:

   Rozpočtové opatrenie mesta Handlová č. 3 – zmenu rozpočtu mesta Handlová na rok 2020, v predloženom rozsahu.

    

           

    

 19. 7a. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
  Zápisnica

   

  Ing. Peter Mendel:

  • pred samotným návrhom 3. zmeny rozpočtu sa členovia MR venovali návrhu Doplnku č. 1 k VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení, ktorého bolo spracované na základe odporučenia poslaneckého stretnutia zo dňa 0.05.2020;

  • návrh je predložený z dôvodu poklesu výnosu podielovej dane na rok 2020 zverejneného Ministerstvom financií SR v časti Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2020 – prognóza apríl 2020;

  rok

  Prognóza príjmu podielovej dane zverejnená MF SR v EUR

  Podiel školstva v %

  Podiel školstva na dani z príjmu v EUR

  Prepočítaný počet žiakov  v EUR

  Koeficient

  Prepočít. počet žiakov      v Handlovej

  Celková suma na originálne kompetencie

  rok 2008

  1 178 516 895,70

  0,40

  471 406 758,28

  7 725 603,10

  61,02

  20 822,00

  1 270 532,72

  rok 2009

  1 168 087 000,00

  0,40

  467 234 800,00

  7 829 053,90

  59,68

  20 976,50

  1 251 869,12

  rok 2010

  1 134 751 000,00

  0,40

  453 900 400,00

  8 235 850,60

  55,11

  20 112,20

  1 108 438,71

  rok 2011

  1 228 255 000,00

  0,40

  491 302 000,00

  8 002 902,90

  61,39

  21 607,20

  1 326 476,24

  rok 2011

  1 190 982 000,00

  0,40

  476 392 800,00

  8 003 027,00

  59,53

  21 607,00

  1 286 190,74

  rok 2012

  1 262 766 000,00

  0,40

  505 106 400,00

  8 394 710,30

  60,17

  20 674,00

  1 243 946,41

  rok 2013

  1 256 004 000,00

  0,40

  502 401 600,00

  8 483 996,10

  59,22

  23 118,40

  1 369 015,38

  jún - 2013

  1 235 529 000,00

  0,40

  494 211 600,00

  8 483 996,10

  58,25

  23 118,40

  1 346 698,10

  rok - 2014

  1 301 596 000,00

  0,40

  520 638 400,00

  8 604 092,20

  60,51

  22 845,50

  1 382 393,90

  rok 2015

  1 442 032 000,00

  0,40

  576 812 800,00

  8 732 114,90

  66,06

  22 735,60

  1 501 833,78

  rok 2016

  1 573 799 000,00

  0,40

  629 519 600,00

  8 854 226,30

  71,10

  22 735,60

  1 616 460,36

  rok 2017

  1 764 524 000,00

  0,40

  705 809 600,00

  8 948 638,60

  78,87

  22 609,80

  1 783 311,92

  rok 2018

  1 923 735 000,00

  0,40

  769 494 000,00

  9 142 490,30

  84,17

  23 284,10

  1 959 747,80

  rok 2019

  2 179 532 000,00

  0,40

  871 812 800,00

  9 296 274,40

  93,78

  23 284,10

  2 183 603,40

  rok 2020

  2 231 840 768,00

  0,40

  892 736 307,20

  9 466 459,30

  94,31

  23 440,50

  2 210 560,97

  KRRZ 2020/04

  2 101 568 000,00

  0,40

  840 627 200,00

  9 466 460,30

  88,80

  23 441,50

  2 081 618,88

   

  • navrhované výšky normatívov po zverejnenej prognóze výnosu podielovej dane Ministerstvom financií na rok 2020 pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení sú zohľadnením kompromisova nasledovných vstupov:

  • zistených stavov počtu detí a žiakov k 15. septembru 2019 uvedených v štatistickom výkazeŠkol (MŠVVŠ SR) 40-01,

  • stanovenia normatívu pre združenie Tanečná skupina VOLCANO, o. z., zriaďovateľa Súkromnej základnej umeleckej školy VOLCANO, ktorej podľa §-u 6 ods. 12 písm. j) zákonač. 596/2003 Z. z. obec „poskytne finančné prostriedky na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu najmenej 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce“. Financovanie je na základe osobitného predpisu len z finančných prostriedkov poukázaných obciam podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

  • výpočet koeficientu podľa novelizácie Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. je nasledovný:

    

  Rok 2020 po 15.9.2019

  počet detí     k 15.9.2019

  koeficient

  koeficient             z výpočtu výnosu dane po aktualizácii KRRZ 04/2020 - 88,80 €

  na dieťa v €

  Rozpočet 2020 po        3. zmene

  rozdiel

  MŠ+ŠJ pri MŠ

  359

  27,30

  870 307,88

  2 424,26

  1 019 116,00

  -148 808,12

  ŠKD

  376

  6,00

  200 334,12

  532,80

  177 994,00

  22 340,12

  CVČ

  1 548

  1,10

  151 209,63

  97,68

  132 040,00

  19 169,63

  ZUŠ – individuálne

  224

  14,70

  292 402,56

  1 305,37

  440 314,00

  -69 056,52

  ZUŠ - skupinové

  185

  4,80

  78 854,92

  426,24

  -----

  ----- 

  ŠJ

  1 203

  1,80

  192 288,78

  159,84

  191 658,00

  630,78

  Volcano-individuálne

  26

  12,94

  29 876,07

  1 149,08

  30 545,42

  -669,35

  Volcano-skupinové

  127

  4,22

  47 591,78

  374,74

  48 719,23

  -1 127,45

  na správu ŠZ

  1 562

  1,50

  208 059,77

  133,20

   -----

  208 059,77

  • z horeuvedenej tabuľky vyplýva, že na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné dofinancovať oproti výpočtu s koeficientom z Nariadenia vlády a to Materskú školu (vrátane jej školských jedální a výdajní), Základnú umeleckú školu, ako aj súkromnú ZUŠ Volcano.

    

   DISKUSIA:

             V rámci diskusie sa členovia MR zaoberali najmä výškou poskytnutých financií súkromnej základnej umeleckej škole. Piati členovia MR sa zhodli, že mesto poskytne finančné prostriedky na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy podľa osobitného predpisu vo výške 90% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zástupca primátorky mesta Ing. Iždinský spolu s Ing. Mendelom boli za výšku 80%, nakoľko aj rozdiel cca. 1700,- Eur predstavuje výšku jedného platu, a teda sa s návrhom nestotožnili. Jednohlasne však bolo členmi MR odporučené sprísniť podmienky a zakomponovať do povinností ZUŠ Volcano ako žiadateľa  vykonať po skončení každého štvrťroka kalendárneho roka vyúčtovanie poskytnutej dotácie, ktoré bude vyjadrovať verný a preukazný obraz vedenia účtovníctva. Súčasťou majú byť aj doklady preukazujúce oprávnenosť čerpania dotácie a doklady preukazujúce ich úhradu.

    

    

   UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

   MR BERIE NA VEDOMIE:

   Návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová, predložený Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd. MsÚ, bez výhrad.

   MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (5 členov ZA, 1 člen PROTI):

   Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová, v predloženom rozsahu s tým, že mesto poskytne finančné prostriedky na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy podľa osobitného predpisu vo výške 90% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

    

 20. 8. Rôzne
 21. 8a. Informácia o úprave cenníka za odvysielanie oznamov a spotov v mestskom rozhlase (Smernica primátora mesta č. 3/2013 o používaní mestského rozhlasu)
  Predkladateľ: ústne – Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
  Zápisnica

  V tomto bode rokovania informovala vedúca kancelárie primátorky mesta o úprave cenníka za odvysielanie oznamov a spotov v mestskom rozhlase, ktoré sú obsiahnuté v Smernici primátora mesta č. 3/2013 o používaní mestského rozhlasu a to z rozhodnutia primátorky mesta o zrušení poplatku za odvysielanie oznamu o pohrebe.

   

  Túto informáciu zobrali členovia MR na vedomie bez výhrad.

   

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Informáciu o úprave cenníka za odvysielanie oznamov a spotov v mestskom rozhlase (Smernica primátora mesta č. 3/2013 o používaní mestského rozhlasu) z rozhodnutia primátorky mesta o zrušení poplatku za odvysielanie oznamu o pohrebe, predloženú Mgr. Janou Paulínyovou, vedúcou kancelárie primátorky mesta bez výhrad.

 22. 8b. Informácia o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  Zápisnica

  V záverečnom bode rokovania informovala hlavná kontrolórka mesta o výsledkoch vykonanej kontroly, ktorá sa týkala správnosti údajov poskytnutých mestu Handlová v súvislosti s predmetom Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Handlová za rok 2019. Cieľom kontroly bolo preveriť v zmysle čl. IV. bod 4.3 a bod 4.4  Zmluvy o výkone vo verejnom záujme správnosť údajov poskytnutých dopravcom, na základe ktorých bola vyčíslená preukázaná celková strata vo výkonoch vo verejnom záujme za rok 2019. Kontrolou sa skúmala právna úprava použitia a poskytnutia verejných prostriedkov, ekonomicky oprávnené náklady, hospodársky výsledok, analýza rozdielov vzniknutých medziročným porovnaním a kontrolovali sa aj doklady vybraté metódou náhodného výberu, ktoré mali zásadný vplyv na ekonomicky oprávnené náklady, následne veľkosť zisku a veľkosť doplatku, ktorý je mesto Handlová povinné uhradiť v zmysle predmetnej zmluvy. Kontrolou bolo zistené, že podklady, poskytnuté mestu Handlová ohľadom vyrovnania nedoplatku poskytovateľovi služieb vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave(MHD) sú objektívne a nedoplatok vo výške 26 074,52 € odporúča uhradiť. Ďalej sa kontroloval aj postup mesta pri uhrádzaní záväzku dopravcovi ako príspevok na úhradu za dopravné výkony. Výsledkom sú tri kontrolné zistenia, na nápravu ktorých boli prijaté štyri opatrenia.

   

  Po vysvetlení hlavnej kontrolórky zástupcovi primátorky mesta, že síce nešlo o formálne zistenia, avšak postupne už došlo k náprave niektorých zistení a ostatné nedostatky sa odstraňujú postupne, neodznela zo strany členov MR žiadna ďalšia pripomienka a odporučili správu zobrať na vedomie bez výhrad. 

            

   

  UZNESENIE MR 12. 05. 2020:

  MR BERIE NA VEDOMIE: 

  Správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol, predloženú Ing. Danu Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta, bez výhrad. 

   

 23. 9. Diskusia
  Zápisnica

  V rámci diskusie informoval zástupca primátorky mesta o novom Pláne dopravnej obslužnosti TSK na roky 2020 - 2025, ktorý bude spoločne s Plánom udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja podkladom k pripravovanému procesu verejného obstarávania na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy v Trenčianskom kraji. Dodal, že súčasní zmluvní dopravcovia SAD Trenčín a SAD Prievidza majú platné zmluvy s VÚC TSK do roku 2023. Schválený bol zastupiteľstvom VÚC TSK v 04/2020. Zároveň je však Plán podkladom pre optimalizáciu verejnej osobnej dopravy v Trenčianskom kraji. Na základe uvedených odporúčaní budú prebiehať konkrétne rokovania so zmluvnými dopravcami, s ostatnými dotknutými samosprávami a ďalšími zainteresovanými subjektmi s cieľom efektívnejšieho využívania prímestskej autobusovej dopravy v Trenčianskom kraji s priamym dopadom na objem objednaných kilometrov. Plán uvádza, že tam,  kde je to technicky možné, plní nosnú funkciu železničná doprava. V autobusovej doprave sú redukované predovšetkým dlhé súbehy so železničnou dopravou tak, že sú zrušené expresné autobusové linky popri hlavnej železničnej trati a zachované len linky zastávkové. Plán predstavuje v tabuľkovej forme súčasný stav spojov a návrh minimálny a optimálny. V tejto súvislosti vyjadril obavu nad možným rušením spojov medzi Handlovou a Prievidzou. Zároveň, v súvislosti s nedostatkom spojov, poukázal aj na spojenia Handlová – Žiar nad Hronom, ktoré sú predmetom veľkej kritiky zo strany dochádzajúcich zamestnancov ako aj žiakov, pričom toto by malo byť predmetom spoločných rokovaní oboch krajov t. j.  VÚC TSK a VÚC Banská Bystrica s hľadaním možných riešení.

   

 24. 10. Záver
  Zápisnica

  Primátorka mesta konštatovala naplnenie všetkých bodov programu. Keďže zo strany prítomných neodzneli žiadne ďalšie pripomienky, či diskusné príspevky, s poďakovaním za účasť vyhlásila dnešné dvanáste zasadnutie MR pre volebné obdobie 2018 – 2022 za skončené. 

Prítomní
 • Mgr. Ivana Hromádková
 • Ing. Radoslav Iždinský
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Ing. Iveta Jurkovičová
 • Ing. Blažej Litva
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Nakladanie s majetkom mesta
  Predkladateľ: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 3. 3. Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií za rok 2019
  Predkladateľ: písomne – riaditeľky príspevkových organizácií
 4. 3a. Dom kultúry – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka
 5. 3b. Mestská knižnica – Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 6. 4. Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 7. 5. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2019, Záverečný účet mesta Handlová za rok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, hlavná kontrolórka mesta
 8. 6. Návrh na odklad splátok návratných zdrojov financovania v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 a v nadväznosti na vývoj dlhovej služby mesta.
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 9. 7. Rozpočtové opatrenie – 3. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 10. 7a. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová
  Predkladateľ: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 11. 8. Rôzne
 12. 8a. Informácia o úprave cenníka za odvysielanie oznamov a spotov v mestskom rozhlase (Smernica primátora mesta č. 3/2013 o používaní mestského rozhlasu)
  Predkladateľ: ústne – Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 13. 8b. Informácia o vykonaných kontrolách
  Predkladateľ: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 14. 9. Diskusia
 15. 10. Záver