Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – Zasadnutie 12.11.2019 o 16:00 Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie, oboznámenie s programom zasadnutia.
  Zápisnica

  Predsedníčka komisie Bc. Alţbeta Orthová, privítala prítomných, ospravedlnila neprítomných a konštatovala, že komisia je uznášaniaschopná, je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Predsedníčka komisie oboznámila prítomných s programom zasadnutia, ktorý dostali členovia komisie pred zasadnutím komisie v mailovej alebo v písomnej podobe. S návrhom komisia súhlasila a nik z prítomných nemal pripomienky.

 2. 2. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Handlová.
  Predkladateľ: Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová.
  Zápisnica

  Správu o činnosti MsP Handlová predloţil Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová. Vo svojej správe predložil štatistické údaje udalostí, zákrokov a priestupkov, ktoré riešili príslušníci MsP za obdobie od posledného zasadnutia komisie. PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho oddelenia MsÚ Handlová v tomto bode poďakovala za celé Sociálne oddelenie MsÚ pánovi náčelníkovi MsP Handlová Bc. Marcelovi Jánošíkovi a jeho príslušníkom za pomoc, súčinnosť a spoluprácu pri riešení problémov.

  U Z N E S E N I E :
  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie Správu o činnosti MsP Handlová, ktorú predloţil Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová, bez pripomienok.
   

 3. 3. Aktualizácia poradovníka, žiadosti o pridelenie bytu osobitného určenia.
  Predkladateľ: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ.
  Zápisnica

  K aktualizácií poradovníka podala informácie PhDr. Veronika Cagáňová, ktorej odovzdala slovo predsedníčka komisie Bc. Alţbeta Orthová. PhDr. Veronika Cagáňová informovala členov komisie o uvoľnení 2 bytov osobitného určenia v mesiaci október, jeden byt v obytnom dome na ulici 29.augusta 1, bol následne ponúknutý p. Jiřine Schmidtovej, ktorá byt prijala. Ďalšou v poradovníku bola p. Dana Strmeňová, no nemohla si ísť pozrieť byt, lebo bola na liečení. Z uvedeného dôvodu poţiadala o zotrvanie na pôvodnom mieste, mala sa vrátiť po 18.10.2019, aţ v tom čase sa bude nachádzať v meste. Druhý uvoľnený byt sa nachádzal v obytnom dome na Partizánskej ulici. Treťou v poradovníku ţiadateľov bola p. Eva Kočková, no daný byt sa nachádzal ešte v pôvodnom stave, kde bola nutná rekonštrukcia na náklady nového nájomcu bytu. Z uvedeného dôvodu a zdravotných komplikácií p. Eva Kočková byt neprijala. Ďalšou v poradí bola p. Magdaléna Bieleschová, ktorá uviedla, ţe nemá dostatok prostriedkov na investovanie do predmetného bytu a vzhľadom k jej veku a zdravotnému stavu byt neprijala. Oslovili sme podľa poradovníka aj p. Emíliu Moţdţenovú, ktorá sa nachádza v obdobnej situácií ako dve predchádzajúce ţiadateľky, zhoršený zdravotný stav a zvýšené náklady na byt. Predmetný byt neprijala. Poslednou oslovenou bola podľa poradovníka p. Margita Tonhauserová, ktorá byt v obytnom dome na Partizánskej ulici prijala. PhDr. Veronika Cagáňová postupne predloţila členom komisie jednotlivo nové ţiadosti občanov o zaradenie do poradovníka ţiadateľov o byt osobitného určenia. Ţiadosť o byt osobitného určenia si podali nasledovní občania mesta Handlová:
  Vladimír Borák, Handlová,
  Miloslav Koukal, Handlová
  František Vyhlídal, Handlová
  Členovia komisie sa oboznámili s jednotlivými ţiadosťami, ku kaţdej sa vyjadrili osobitne. Ţiadosti p. Vladimíra Boráka a p. Miloslava Koukala komisia odporučila zaradiť do poradovníka ţiadateľov, nakoľko spĺňajú všetky podmienky určené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová č. 1/2019 o Bytovej rade mesta Handlová a o pravidlách pri zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová. Ţiadosti p. Vladimíra Boráka a Miloslava Koukala o zaradenie do poradovníka prítomní členovia komisie jednohlasne odsúhlasili, ( 11 členov bolo za, 0 proti, nik sa nezdrţal hlasovania ) takţe budú zaradené do poradovníka ţiadateľov o byt osobitného určenia. Ţiadosť p. Františka Vyhlídala komisia neodporučila zaradiť do poradovníka ţiadateľov nakoľko nespĺňa všetky podmienky určené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová č. 1/2019 o Bytovej rade mesta Handlová a o pravidlách pri zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová.
  Žiadosť o prednostné pridelenie bytu osobitného určenia si podali nasledovní občania:
  Jolana Rybárová, Handlová
  Ružena Bliznáková, Handlová
  Členovia komisie sa zaoberali dôvodmi, ktoré uvádzali ţiadatelia vo svojich ţiadostiach. Ţiadosti o prednostné pridelenie bytu osobitného určenia p. Jolany Rybárovej, členovia komisie neschválili ( 5 členov bolo za, 5 proti, 1 sa zdrţal hlasovania v prvom kole a v druhom kole hlasovania 5 členov bolo za, 6 proti, nikto sa nezdrţal hlasovania). Ţiadosť o prednostné pridelenie bytu osobitného určenia p. Ruženy Bliznákovej členovia komisie
  odhlasovali nasledovne ( 2 členovia boli za, 8 proti, nik sa nezdrţal hlasovania, 1 bol v čase hlasovania neprítomný ), takţe jej ţiadosti nebolo vyhovené. Ďalej sa členovia komisie zaoberali ţiadosťou p. Ondreja Híreša a p. Štefánie Lehockej, ktorí poţiadal o vyradenie z poradovníka ţiadateľov o byt osobitného určenia. Členovia komisie ich ţiadostiam vyhoveli a jednohlasne ich odsúhlasili ( 10 členov bolo za, 0 proti, nik sa
  nezdrţal hlasovania ). V závere tohto bodu sa členovia komisie zaoberali pridelením bytu osobitného určenia p. Jozefovi Nagymu, ktorý v ňom údajne ešte stále nebýva, nakoľko uţíva dva mestské byty. Je potrebné ho vyzvať, aby jeden z nich odovzdal – do konca novembra.

  U Z N E S E N I E :
  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča pridelenie bytu osobitného určenia pre p. Jiřinu Schmidtovú a p. Margitu Tonhauserovú. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča zaradiť do poradovníka ţiadateľov ţiadosti p. Vladimíra Boráka a p. Miloslava Koukala, nakoľko spĺňajú podmienky určené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová č. 1/2019 o Bytovej rade mesta Handlová a o pravidlách pri zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová.
  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ neodporúča zaradiť do poradovníka ţiadateľov ţiadosť p. Františka Vyhlídala, nakoľko nespĺňa podmienky určené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová č. 1/2019 o Bytovej rade mesta Handlová a o pravidlách pri zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová.
  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ neodporúča prednostné pridelenie bytu pre p. Jolanu Rybárovú a p. Ruţenu Bliznákovú.
  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča vyhovieť ţiadostiam p. Ondreja Híreša a p. Štefánie Lehockej o vyradenie z poradovníka ţiadateľov o byt osobitného určenia.

 4. 4. Návrhy rozpočtov neziskových organizácií Jazmín, n.o., SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. na roky 2020-2022.
  Predkladateľ: Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka zariadenia Jazmín n.o.; PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka SENIOR CENTRA HANDLOVÁ n.o.
  Zápisnica

  Návrh rozpočtu neziskovej organizácie Jazmín, predloţila riaditeľka organizácie Mgr. Viera Mrázová. Vo veci rozpočtu boli členovia oboznámení s tým, ţe materiály obdŕţali v písomnej podobe, a ak by mali akékoľvek nejasnosti, či otázky môţu sa obrátiť na pani riaditeľku Mgr. Vieru Mrázovú.

  Návrh rozpočtu neziskovej organizácie SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, predloţila riaditeľka PhDr. Emília Nyitrayová. Vo veci rozpočtu boli členovia oboznámení s tým, ţe materiály obdŕţali v písomnej podobe, a ak by mali akékoľvek nejasnosti, či otázky môţu sa obrátiť na pani riaditeľku PhDr.
  Emíliu Nyitrayovú.

  Bc. Alžbeta Orthová, predsedníčka komisie poďakovala Mgr. Viere Mrázovej, riaditeľke Jazmín n.o., a PhDr. Emílii Nyitayovej, riaditeľke SENIOR CENTRA HANDLOVÁ n.o. Nikto z prítomných členov komisie nemal pripomienky.
   

  U Z N E S E N I E :
  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie návrh rozpočtu neziskovej organizácie Jazmín, ktorý predloţila Mgr. Viera Mrázová, bez pripomienok. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie návrh rozpočtu neziskovej organizácie SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, ktorý predloţila PhDr. Emília Nyitrayová, bez pripomienok.
   

 5. 5. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Handlová na roky 2014 - 2021 a jeho vyhodnotenie k 1. 9. 2019.
  Predkladateľ: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ.
  Zápisnica

  K aktualizácii a vyhodnoteniu Komunitného plánu sociálnych sluţieb prítomným podala informácie PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho oddelenia MsÚ Handlová. Oboznámila členov komisie, ţe do plánu boli zahrnuté nové zloţky, občianske zdruţenie FÉNIX HANDLOVÁ, klub abstinentov a SPOKOJNOSŤ CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŢIEB n.o., poskytovanie sociálnych sluţieb registrovaných na TSK. Nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŢIEB má záujem o spoluprácu v meste, budú realizovať prednášky na školách v oblasti prevencie.
  MUDr. Alica Buzalková sa opýtala, aké témy majú záujem prezentovať na školách, aby to nemalo na deti práve opačný vplyv – v negatívnom smere. Zaujímalo ju, ţe kto danej organizácii bude schvaľovať tému prednášok.
  PhDr. Veronika Cagáňová sa vyjadrila, ţe toto bude v kompetencii školy, na ktorej sa reálne v rámci spolupráce bude prednáška konať.
  Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová sa vyjadril, ţe na kaţdej škole majú koordinátora, ktorý sa zaoberá prednáškami, ich témou a celým priebehom.
  Ďalej sa spoločne členovia komisie zhodli, ţe majú záujem, aby nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŢIEB n.o. prišla prezentovať svoju činnosť do 30.6.2020 vo forme správy.
  Vo veci aktualizácie a vyhodnotenia Komunitného plánu sociálnych sluţieb boli členovia oboznámení s tým, ţe materiály obdŕţali v písomnej podobe, a ak by mali akékoľvek nejasnosti, či otázky môţu sa obrátiť na PhDr. Veroniku Cagáňovú, vedúcu sociálneho oddelenia.

  U Z N E S E N I E :
  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie návrh aktualizácie Komunitného plánu sociálnych sluţieb mesta Handlová na roky 2014 – 2021, predloţený PhDr. Veronikou Cagáňovou, vedúcou sociálneho oddelenia, bez výhrad. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča MsZ schváliť aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych sluţieb mesta Handlová na roky 2014 – 2021 v predloţenom rozsahu.
  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych sluţieb mesta Handlová na roky 2014 – 2021 k 01.09.2019, predloţený PhDr. Veronikou Cagáňovou, vedúcou sociálneho oddelenia, bez výhrad.
  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča sociálnemu oddeleniu MsÚ poţadovať od neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŢIEB n.o hodnotiacu správu o svojej činnosti na území mesta Handlová za obdobie do 30.6.2020 a túto následne predloţiť na zasadnutí komisie.
   

 6. 6. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.“
  Predkladateľ: Ing. Peter Cagáň, poverený vedením oddelenia mestských projektov; PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ.
  Zápisnica

  Predloţila PhDr. Veronika Cagáňová, členovia komisie boli po predloţení návrhu oboznámení s tým, ţe materiály obdŕţali v písomnej podobe, a ak by mali akékoľvek nejasnosti, či otázky môţu sa obrátiť na PhDr. Veroniku Cagáňovú, vedúcu sociálneho oddelenia.

  U Z N E S E N I E :
  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie:
  - Návrh na predloţenie ţiadosti o NFP ţiadateľom TSK a Partnerom č.4 Mestom Handlová s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“
  - Návrh na zabezpečenie realizácie aktivít Partnera č.4 v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
  - Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie aktivít Partnera č.4 vo výške 44 388,41 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu za Partnera č. 4
  - Návrh na zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta za Partnera č.4

  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku odporúča MR prerokovať a MsZ schváliť: 

  - Predloţenie ţiadosti o NFP ţiadateľom TSK a Partnerom č.4 Mestom Handlová s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“
  - Zabezpečenie realizácie aktivít Partnera č.4 v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
  - Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie aktivít Partnera č.4 vo výške 44 388,41 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu za Partnera č. 4
  - Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta za Partnera č.4


   
   
 7. 7. Návrh plánu zasadnutí komisie na I. polrok 2020.
  Zápisnica

  Členovia komisie s návrhom súhlasili, bez pripomienok.

  U Z N E S E N I E :
  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ berie na vedomie návrh zasadnutí komisie na I. polrok 2020, bez pripomienok.
   

 8. 8. Rôzne
  Zápisnica

  V bode rôznom poţiadala o slovo PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho oddelenia, ktorá predloţila ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Handlová podľa VZN č. 3/2019 pre rok 2020 pre občianske zdruţenie FÉNIX HANDLOVÁ, klub abstinentov vo výške 1.500 € na činnosť klubu a na jednorazové podujatie v roku 2020 „Kongres“ v sume 4 500 €. Členovia komisie sa danou ţiadosťou zaoberali, no nevyjadrili podporu jednorazovému podujatiu.
  V bode rôznom tieţ predloţila PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho oddelenia, ţiadosť ZO SZZP v Handlovej o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Handlová podľa VZN č. 3/2019 pre rok 2020 vo výške 1 000 € na činnosť klubu a na jednorazové športové podujatie v roku 2020 v sume 150 €. Členovia komisie sa danou ţiadosťou zaoberali a vyjadrili podporu pre ZO SZZP v Handlovej s ohľadom na jej dlhoročné pôsobenie v meste a ich aktivity v prospech občanov mesta.

  U Z N E S E N I E :
  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča schválenie sumy 700 € k ţiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Handlová podľa VZN č. 3/2019 pre rok 2020 pre občianske zdruţenie FÉNIX HANDLOVÁ, klub abstinentov, na činnosť klubu v roku 2020, ktorú predloţila PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho oddelenia.

  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ neodporúča schválenie sumy 4 500 € k ţiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Handlová podľa VZN č. 3/2019 pre rok 2020 pre občianske zdruţenie FÉNIX HANDLOVÁ, klub abstinentov, na podujatie „Kongres“ v roku 2020, ktorú predloţila PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho oddelenia.

  Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča schválenie sumy 1000 € k ţiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Handlová podľa VZN č. 3/2019 pre rok 2020 pre ZO SZZP v Handlovej, na činnosť klubu v roku 2020, ktorú predloţila PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho oddelenia. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku pri MsZ odporúča schválenie sumy 150 € k ţiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Handlová podľa VZN č. 3/2019 pre ZO SZZP v Handlovej, na športové podujatie v roku 2020, ktorú predloţila PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho oddelenia.
   

 9. 9. Záver
  Zápisnica

  Bc. Alţbeta Orthová, predsedníčka komisie, na záver poďakovala členom komisie za účasť a ich aktívny prístup k predloţeným materiálom. Taktieţ vyslovila poďakovanie pánovi zástupcovi primátorky Ing. Radoslavovi Iţdinskému za účasť na komisii. Zasadnutie komisie ukončila.
   

Predsedala: Bc. Alžbeta Orthová
Prítomní
 • MUDr. Alica Buzalková
 • Peter Dudáš
 • Bc. Marcel Jánošík
 • Mgr. Lucia Jonásová
 • Mgr. Viera Mrázová
 • PhDr. Emília Nyitraiová
 • Bc. Alžbeta Orthová
 • Mária Róžová
 • Jozef Šafárik
 • JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.
 • Milan Sýkora
Ospravedlnení
 • Mgr. Erika Budovičová
 • MUDr. Iveta Hlobíková
Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie, oboznámenie s programom zasadnutia.
 2. 2. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Handlová.
  Predkladateľ: Bc. Marcel Jánošík, náčelník MsP Handlová.
 3. 3. Aktualizácia poradovníka, žiadosti o pridelenie bytu osobitného určenia.
  Predkladateľ: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ.
 4. 4. Návrhy rozpočtov neziskových organizácií Jazmín, n.o., SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. na roky 2020-2022.
  Predkladateľ: Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka zariadenia Jazmín n.o.; PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka SENIOR CENTRA HANDLOVÁ n.o.
 5. 5. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Handlová na roky 2014 - 2021 a jeho vyhodnotenie k 1. 9. 2019.
  Predkladateľ: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ.
 6. 6. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.“
  Predkladateľ: Ing. Peter Cagáň, poverený vedením oddelenia mestských projektov; PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ.
 7. 7. Návrh plánu zasadnutí komisie na I. polrok 2020.
 8. 8. Rôzne
 9. 9. Záver