Mestská rada – Zasadnutie 13.05.2020 o 13:00 Veľká zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. TE-666/2020 Protest prokurátora č. Pd 19/20/4401-6 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno číslo 15/2019 o miestnej dani z nehnuteľností - A Pd 19/20/4401-6 sz. ügyészi tiltakozás Komárom város 15/2019 sz. ÁÉR ellen, amely tárgyalja a helyi ingatlan adót
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 3. 3. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2019 - Komárom város 2019-es gazdálkodásának kiértékelése
 4. 3.1. TE-658/2020 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Komárno za rok 2019 - A főellenőr szakvéleménye Komárom város 2019-es évi gazdálkodásához
  Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan
 5. 3.2. TE-667/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2019 - Komárom város 2019-es gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 6. 4. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 7. 4.1. TE-664/2020 Návrh na revitalizáciu rozpočtu na rok 2020/ Javaslat a 2020-as év költségvetésének revitalizációjára
 8. 4.2. TE-653/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2020 – Nákup ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov/ Javaslat Komárom város programozott költségvetésének módosítására- Védőfelszerelés és fertőtlenítőszerek vásárlása
 9. 4.3. TE-663/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2020 – Odklad splátok ŠFRB úverov/ Javaslat Komárom város programozott költségvetésének módosítására- Az Állami Lakásfejlesztési Alap (ŠFRB) kölcsönök visszafizetésének halasztása
 10. 4.4. TE-668/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2020 - Odklad splátok investičných úverov/ Javaslat Komárom város programozott költségvetésének módosítására- A befektetési hitelek visszafizetésének halasztása
 11. 4.5. TE-669/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2020 - Odklad splátok leasingov/ Javaslat Komárom város programozott költségvetésének módosítására - A leasing díjak visszafizetésének halasztása
 12. 4.6. TE-714/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 - Verejné osvetlenie colničného priestoru - Javaslat Komárom város programozott költségvetésének módosítására – A határátkelő megvilágítása
 13. 5. TE-675/2020 Informatívna správa o prijatých opatreniach mestských podnikov a organizácii na elimináciu negatívnych dopadov v období šírenia koronavírusu - Tájékoztató a városi cégek és intézmények által megtett intézkedésekről a negatív hatások kiküszöbölésére a koronavírus terjedésének ideje alatt
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 14. 6. TE-674/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK, a.s. za rok 2019 - A KOMVaK, Rt. 2019-es gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 15. 7. TE-613/2020 Návrh VZN mesta Komárno č..../2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 - Javaslat a.../2020 sz. ÁÉR-e, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2020-as évben
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 16. 8. TE-720/2020 Návrh VZN mesta Komárno č…./2020, ktorý mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovo umeleckú činnosť - Javaslat a......./2020 sz. ÁÉR-re, amely módosítja a város 13/2012 sz. ÁÉR-t
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 17. 9. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry - Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
 18. 9.1. TE-650/2020 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2019 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2019-es évi gazdálkodásának kiértékelése
 19. 9.2. TE-672/2020 Návrh na zmenu rozpočtu Základnej školy J.A. Komenského, Komenského 3, Komárno na rok 2020 – projekt spoluúčasť - Javaslat a J.A. Komenský alapiskola 2020. évi költségvetésének módosítására – projekt önrész
 20. 9.3. TE-710/2020 Návrh na zmenu rozpočtu cirkevných školských zariadení na území mesta Komárno na rok 2020 - Javaslat Komárom városban működő egyházi fenntartású iskolai intézmények 2020-as költségvetésének módosítására
 21. 9.4. TE-711/2020 Návrh počtu tried 1. ročníka a 0. ročníka základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v školskom roku 2020/2021 - Javaslat a Komárom Város fenntartása alatt álló alapiskolák 1. és 0.évfolyamában lévő osztályainak számára a 2020/2021-as tanévben
 22. 9.5. TE-712/2020 Informatívna správa o situácii v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v súvislosti s mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. - Tájékozatató a SARS-CoV-2 koronavírus által okozott COVID-19 megbetegedés miatt kialakult rendkívüli helyzetről a Komárom város fenntartása alá eső iskolákban és iskolai intézményekben.
 23. 9.6. TE-722/2020 Návrh na zníženie poskytnutých finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2020 - Javaslat a pénzügyi támogatás csökkentésére kultúrális és művészeti tevékenységre a 2020 évre
 24. 9.7. TE-717/2020 Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno Pro Urbe - Javaslat Észak- Komárom Pro Urbe díjának odaítélésére
 25. 9.8. TE-718/2020 Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Komárno - Javaslat Észak- Komárom díszpolgári címének odaítélésére
 26. 10. TE-730/2020 Návrh na zníženie poskytnutých finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport - Javaslat pénzügyi támogatás csökkentésére a sportegyesületek számára Komárom város költségvetéséből
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 27. 11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 28. 11.1. TE-661/2020 Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2020 - Lakásigénylők sorrendje a 2020-as évre
 29. 11.2. TE-662/2020 Žiadosť o prenájom bytu /Kérelem lakás bérlésére
 30. 11.3. TE-659/2020 Pridelenie bytu VH 61/42 /Lakáskiutalás
 31. 11.4. TE-670/2020 Pridelenie bytu VH 61/61/Lakáskiutalás
 32. 11.5. TE-706/2020 Pridelenie bytu RŠ 49/16/Lakáskiutalás
 33. 11.6. TE-707/2020 Pridelenie bytu RŠ 49/17/Lakáskiutalás
 34. 11.7. TE-708/2020 Pridelenie bytu RŠ 51/63/Lakáskiutalás
 35. 11.8. TE-568/2020 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok mesta Komárno voči spoločnosti ALTERNATÍVA s.r.o. Javaslat elévült kintlevőségek kisorolására
 36. 11.9. TE-569/2020 Návrh na odpísanie záväzkov mesta Komárno voči spoločnosti ALTERNATÍVA s.r.o
 37. 11.10. TE-660/2020 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok – účet 318 21 – nájomné za mestské byty – agenda
 38. 11.11. TE-709/2020 Informatívna správa k platbám nájomného a služieb spojených s bývaním za roky 2017, 2018 a 2019 a vývoj pohľadávok
 39. 12. TE-647/2020 Informatívna správa o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Komárno - Tájékoztató beszámoló Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének elökészületéről
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 40. 13. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 41. 13.1. TE-578_2020_Vargová_osob. zreteľ
 42. 13.2. TE-579_2020_MUDr. Cséplö_osob. zreteľ
 43. 13.3. 03_TE-574_2020_Svarda_osob. zreteľ
 44. 13.4. TE-496_2019_Magyaricsová_osob. zreteľ
 45. 13.5. TE-577_2020_Bokros_osob. zreteľ
 46. 13.6. TE-622_2020_Dioši_osob. zreteľ
 47. 13.7. TE-678_2020_IMT, s.r.o._predaj
 48. 13.8. TE-679_2020_Polák_predaj
 49. 13.9. TE-680_2020_Jakab_predaj
 50. 13.10. TE-682_2020_Bereczová_predaj
 51. 13.11. TE-683_2020_Táncos_predaj
 52. 13.12. TE-684_2020_Fábry_predaj
 53. 13.13. TE-686_2020_Kočkovičová_predaj
 54. 13.14. TE-721_2020_Wallton_predaj
 55. 13.15. TE-583_2020_ZSE, a.s._prenájom
 56. 13.16. TE-584_2020_GreenWay Infrast., s.r.o_prenájom
 57. 13.17. TE-687_2020_Hutter_prenájom
 58. 13.18. TE-649_2020_IKEA_prenajom
 59. 13.19. TE-715_2020_Agroprova s.r.o._prenajom
 60. 13.20. TE-688_2020_Ing. Füssi Peter_vecné bremeno
 61. 13.21. TE-689_2020_Kósa Peter_vecné bremeno
 62. 13.22. TE-691_2020_Hudec_vecné bremeno
 63. 13.23. TE-692_2020_Komwerk s.r.o._vecné bremeno
 64. 13.24. TE-693_2020_DINIX, s.r.o._vecné bremeno
 65. 13.25. TE-694_2020_ZSD-ZBZ_vecné bremeno
 66. 13.26. TE-695_2020_ZSD-ZBZKZ, p.č.6424
 67. 13.27. TE-696_2020_ZSD-ZBZKZ, p.č.11797-14
 68. 13.28. TE-697_2020_Jesný Branislav_výpožička
 69. 13.29. TE-719_2020_LAND MASTER_zámena
 70. 13.30. TE-698_2020_Most cez Dunaj
 71. 13.31. TE-699_2020_Letné sezónne terasy
 72. 13.32. TE-652_2020_ Vyhlásenie OVS - byty
 73. 13.33. TE-700_2020_Správa OVS (na Ul.gen.Klapku)
 74. 13.34. TE-701_2020_Správa OVS _Prístav
 75. 13.35. TE-702_2020_Správa OVS_býv. Aranysas
 76. 13.36. TE-703_2020_Správa OVS_býv. ATEX
 77. 13.37. TE-704_2020_Správa OVS_p.č.5454-66,67,68
 78. 13.38. TE-705_2020_Správa OVS_p.č.8090_10
 79. 13.39. TE-729_2020_Správa OVS_MŠ Handlovská
 80. 14. TE-713/2020 Návrh VZN mesta Komárno č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce - Komárom város …./2020-as sz. ÁÉR módosítva, amely a 8/2016 sz. ÁÉR a temetők üzemeltetési rendjéről az Őrsújfalusi, Kavai, Cserhát és Gadóci városrészekben
  Predkladateľ: Ing. Marian Šulák
 81. 15. TE-673/2020 REKO RECYCLING spol. s r.o. - REKO RECYCLING Kft.
  Predkladateľ: Ing. Marian Šulák
 82. 16. TE-671/2020 Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 1.Q 2020 - Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 83. 17. TE-723/2020 Informatívny materiál - stanovy a zakladateľská listina spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. - Ismertető anyag a COM-MÉDIA Kft. alapító okiratáról és alapszabályzatáról
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 84. 18. TE-677 Personálne zmeny v príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS - Személyzeti ügyek a COMORRA SERVIS járulékos szervezetben
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 85. 19. Záver – Befejezés
 86. 20. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 04.05.2020 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 87. 21. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 05.05.2020 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 88. 22. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 05.05.2020 - A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár
 89. 23. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 04.05.2020 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 90. 24. Správa finančnej komisie zo dňa 06.05.2020 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 91. 25. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 28.04.2020 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid